Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmthaz Sahibi: Berin Nadi Genen jvtn'V.onetmenı Orhan Erınç0 Dı, Habtrkr Ergun Balcı0Ktıhbant Cengrz Genef \avin koordınatorıı Hıkmet tıldırım 0 Ekonomı Bulent kızanlık Cetınkava 0 "S i7iı-,]erı \1 LulıırU-rı • k-"ltur Handan Şçnkoken 0 Spor rbranım % ,,du. Dmç Tavanç .Sorumlu, j ^ n d ' V "DS.AMUIUL" Ü£\ • Haber Merkezi Muduru Hakan Kara 0 Fotojrü Erdogan Koseoglu 0 Bılcı Bel.c 0 Gorsel > onetmen Fıkret Eser Edıbe Buğra 0 \ un Haberkn Mehmet Faraç ^.mnkurulu llhanSdçuk(Ba>kajı) Orhan Erınf, Okta\ kurtbükt Hıkmet (, etınkata. Şukran Soner, Ergun Etakt. Dınç Ta\ anç. Iforahım \ıldı/ Orhan Bun,alı Muscalj Bj|ba\. liakjn Kara Ankara Temsılcı^ı Vlustafa Bslbn\ 0 Haber Muduru Doğan \kın Ataturk Buhan No ];•> kat 4 Bakanlıklar- -\nkara Tel 4IV^Ü2O ı~ han Faks 4IViO2^ 0 İzmır TemsıİLisı Serdar kı/ık. H Zı\a Bf\ 13^2 S 2 3 Tel 4411220 Fal^ 441911"" 0 Adana TemMİciM (, etın V ığenoğlu. Inonu Cd l l ^ b Nu 1 Kat 1 Tel 3<>22>M) Fak^ ^22^"0 Muessese \1uduru Erol Erkut 0 koordmator Ahmet Korulsan 0 Vluhascbc Bulent \ ener 0 Idare Huse>ınGürer0t^Ietrne Ondcr Çelık 0 Bılgı-Ulem Naıl İnal 0 MurmetÇıler \C 0'»onetım kıırulu Bdşkanı tıenel MıKİur Gulbın Erdurjn • kourdınaıor Reha 1şıtman # Genel Mııdur \ardım.ibi Mıne Akdag MED\ \ (. • \onetım kurulu Baskant denel Viudur l stun \kmen # Murahhas u\e Bora Gonenç U^ jn \e Basan 'l enı üun Haber \ıan*ı Ba^ n \e > .nırtviJık A s j - t ıd v 4i taaabslu J 4 " J Kt Pk 246 I-tanbul Te! C 212) - 12 n- »- 120 hatı 5OC\K 19% Imsak Oğle 12 16 Ikındı 14 35 Ak>aml6 56 '»afcı 18 22 MED^\CTel M4 07 S1 - >l ^ 9S 80 8460 61 <11X466 Schiffer'in güzellik kaseti • Haber Merkezi - Unlu "top model (bazılarınd gore super motlcl) Alman C laudıa Schırtcr. bırçok urunun kalıle^ını (') tanıtnıak 11,111 reklameılar ıçın t,ok oncmlı bır malzcme Sı.hıfler"!n gonıntulerı ıle olu^turulan bır " Mclco ıle sağlıklı j programının tanıiımı dıın Londra'da du7enlenen baMn toplantiNivla \apıldı Mücevher danışmanlığı • Hafoer Merkezi-Gılan Sırketı mıisten hızmetı kapsamında muce\ her alıciMnı bılınçlendırmek amacisla bır muce\her danışmanlığı hızmetı sunuvor Bır pırlantanın kalıte \e deöerını belırle\en 4 ana ozellık \e avdınlatıcı Dir bro>ur e>lığıııde. Gılan Mağazalan satiş danı^man ekıbı <ığırladıkları tum mu^lerılere konu ıle ılgılı bılgı \erı\or Elektrikli otomobiller • LOS ANGELES(AA)- Çevreı-i orgut Greenpeace ın (\e^ılban>) elektrikli bınek otomobılı serı uretımıne bu şıl ba^lasıp satı^Iara »unacağı haberı uzerıne harekete geçen dunvanm onde gelen otomotn ijirketlerı. elektrikli otomobıl satı^lannı erkene aldılar Los Angeles Tımes \e VVall Street (oıırnal gazetelerının haberlenne gore \menkan sermajelı General Motors (GM)^ırketı elektrikli otomobıllerın perakende satı^larına bu vıl cak Çift cinsiyet tartışması • ANTALU (Cumhuriyet)- Antalva'nın Ak\arı ko\undekı çıft cınsı\etlılere onenlen kurtaj tartı^ma konusiı oldu AntaKa Turk \nneler Dernegı Ba^kanı kamıle Somer kurtaja karşı çıkarken Akdenız LnıverMteNi Rektor \ardimciM Metın Se\uk. kurtaıdan onee aılelere psıkoterapı uvgulanmaMnı onerdı Berat Kandili • Haber Merkezi- Mubarek Berat k-andılı bu ak^anı okunacak me\ lıtlerle kutlatiücak Dı\anet Işlerı Ba^kanı Mehıret Nun > ılma2 Berat Kandılı dolas ısıs la \a\ ımladığı kutiama me^ajında ' Dın karde^lığıne. \atanımıza ve mılletımıze zararlı da\ranı^larda bulunmaşalım buvolda olanlann vanında ver almasalım çağnsında buiundu 45 desibel olması gereken üst sınır, İstanbul Barbaros Bulvan'nda 79.2, Mecidiyeköy'de 82.4'e ulaştı Küçük cezalar, gürültüyü büyütüyor• Çe\reden Sorumlu \alı Yardımci5.ı Ruhı Paker "Yapılan denetımlerde gunılru sınırı olması gerekenden >uksek çıkarsa. uvgulanan ceza sadece 2 mılyon 250 bın lıra Bu rakam. ışletme nıtelığındekı verlerde uç katına çıkıvor Amabuceza cajdıncı oîmaktan çok uzak Adam 3-5 mılyon ceza>ı ven\or. ama \alıtımı vaptırmıvor" dedı SA.4DET USLU Plansızkentleşme eğlence\erlen \e re^toran adı altında \ uksek seslı muzık >av ını > apan \ erlenn her geçen gun hız- la arttığı htanbul gurultu\e esır oldu kenrte bırçok >erle^ım bolge^ınde mak- sımum sınır olarakkabul edılenoran45 desibel (dBA) a^ıldı GuruItuoranı.Me- cıdıveko\'de 82 4 Ankara Asfaltı 1 kesım'de NO 6 Besıkta!> Barbaros Bul- \an nda^9 2'_\e ulaştı LJzmanlar kent- lerdeozellıklesana\ıleşmenın \eduzen- MZ kentle^menın \o\ açtığı gurultu a^ı- mı nedenı\le rulı sağlığımızın ıvıden ı\ı\e bozulduğu behrtılırken Gurultu kontrol ^ onetmelıgı ndekı eksiklıkle- rın gıderılerek bırdızı onlern alıntnası- nın >art olduğu da \ urgulandı ITL Ce\re \e Şehırcılık Usguiama Ara^tırma Merkezı Gurultu kırlılığı Lnıtesı \ urutucusu Prot Dr Selma Kurra guruitu kırlılığının yelışnıı^ ul- kelerde teknoloıının \e kentleşmenın gelı^mesıne paralel olarak ortava çıktı- ğını belırttı kurra. ı^ovle de\am ettı "Binalann çoğu bizi dışgurultuden ko- ru>amadığı gibi kendi içlerindedeçeşit- li gurultu ka\ nakları ile rahatsız etmek- te. sağlığımıziçin tehdit unsuru oluştur- ınakta. O/ellikle >az a>larında turistik amaçlı açık ha\a dıskoları. kahveler, ga- /inolar. arabalar içindeki hoparlorler, insanların >aşamına bıçak gibi sapla- nan süıir bozucu gurultu ornekleridir." Prot Selma kurra. gurultuvu dene- tım altına almak ıçın Gurultu kontrol ^ o- netmelığf ndekı eksıklıklerın gıderıl- meMnden akustık ozellıklere gurultu hantasından venı yonetmelıklere kadar bır dızı tedbır ahnmasının sart olduğu- nu ka\dettı GürüJtünün etküeri Prof Selma kurra gurultunun etkısı- nı -İşitsel.fiz\olojik,psikolojik\einsan performansı" olmak pzere dort grupta topladı Prot kurra "İnsanların etkiten- diği gurultu sının da koşullara gore de- ğişir. Orneğin. vatak odalarında pence- relerin kapalı olması durumunda. gece- leri 30-35 dBA'nın aşümaması gerekir- ken bina dışında 60-65 dB A olabilir. \ i- ne gıirultulu bir iş\erinde, bir saat kalı- nacaksa 100 dB normal sa\ ıbrken 7-8 sa- K i r l i l i ğ e k a r ş ı e y l e m p l a n ı p r o j e s ı Ses yalıtımı yönetmeliği bir an önce çıkanlmalı Prot Selma Kurra danı^manlıgında De\letPlan lamaTeîjkılatı koordınas\onu ncahazırlanan Llusal Çe\ re StarateıiM \e E\ lem Planı Proıesı "Gurıiltu Kir- liliğinin Onlenmesi Taslak Rap«ru'*nda kar>ıla^ılan erı one/nlı sorunun me\zuattakı bazı uvuınsuzluklar olduğu belırtıhşor E\lem Planı Projesı nde Turkıve'dekı L'urultu kır- lılığının azaltılmaM ıçın alınması gereken onlemler >o\le belırtılnor I- Me\cutdumm analizitamamlanarak\eterli \e- riler elde edilmeli. - Gurultu kasnaklanna ılı^kın \enler saglanmalı endustn. motorlu ta^ıt uçak demırjolu ın>aat ma- kınelen egIence\erle^ndemuzıkguaıltu^ugıbı fak- torler belırlenmeh - ktılak sağlığı taramaları >a\gınlaştırılmalı \e ıij nedenlı ı^ıtme duvarlılıgı ka>ıplanna ılı^kın ıstativ- tıkler çıkanlmalı - Ornek semtler ıçın sureklı gunıltu olçumlen \a- pılarak harıtalar çıkanlmalı 2- Kısa. orta \e uzun \adede u>gulanacak hedef li- mit değerleri kesinleştirilmeli. - Nfe\cut lımıtler AvrupaTopluluğulımıtlen ılekar- ^ıla^tırılmalı - konulan lımıtlenn mcscutdurum gozonunealı- narak u\gulanabılırlığı saptanmalı 3- Lğitim çalışmaları: - \led\anm vardımıvla kamuoMieğıtılmelı çeşıt- lı kampanvalar duzenlenerek organıze e\lemler du- zenlenmelı - Bu \onde semınerler \e va\ınlar \a\gınla^tınl- malı 4- \asal du/enlenıeler: - \1e\eut Gurultu >onctmelıgı'ndekı eksıklıkler Çe\re Bakanlığı nın ıstedığı goru^lenn ı^ıgında gı- denlmesı - Ses yalıtımı yonetmelığı gıbı bazı konularda ozel yonetmelıkler çıkanlmalı - > onetmelıktebelırtılen paracezalan.gunun ^art larına uygun hale getınlmeiı - Denetım arttırılmalı 5-Kurumsalduzenlemelerve>eni>apılanmalar.i/- leme, denetim \e \aptırım: - Belırtılen vaptınm gucu uygulamaları ıçın me\- zuatduzenlemelennınyanı sıraozel bınmlerolu^tu- rulmalı - Akustık olçumlen vapabılecek laboraunarlann TSE standartlarına uygunluğuara^tırılmalı \apilatakgu- rultu koııtrolu teknık hızmetlen ıçın akustık danı^man- lık muessesı ka\ramı getınlmeiı Tum bu onlemlenn yanında gurultu kontrolunde kullanılacak teknolojının gehs,tırılmesı ve bu yonde vapılacak çalı^malann te;>vık edılmesının gereklılığı de \urt!ulanı\or Hamsinin kulâğınâ kar suyu kaçmah at kalınması halinde 70-80 dBA'vı geç- memek gerekir" dıye konuştu Cezalar \etersiz Çevreden Sorumlu Valı Yardımcısı Ruhı Paker de İstanbul Buyuk^ehırBe- ledı\esı sinırlan ıçındegurultusuzher- hangı bırvenn kalmadığını belırttı Gu- rultuyu onlemek ıçın yapılan çalısma- ların \ e u\ gulanan cezalann da çok ye- tersız kaldığını kaydeden Paker. "Y'apı- lan denetımlerde guruitu sının olması ge- rekenden \ uksek(,'ikarsa, u>gulanan ce- za sadece 2 mihort 250 bin lira. Bu ra- kam. islctme niteliğindeki verierde uç katına çıkı\or. Ama bu ceza caydırıcı ol- maktan çok uzak. Adam 3-5 milyon ce- za\ı\eri\or. anıa\alıtınıı>aptırnıı\or"* dıye konuştu Uzmanlann. ınsanlann şıkâyetlenne gore belırledıgı bellı başlı gurultu kay- naklan şoy le "Gunluk trafik içindeki araçlar. pat- lak egzozların çıkardığı sesler gazlan, se\>ar satıcı megafonlan, klakson, ha- \alı kornalar. kent içine yerieşmiş kıiçuk atelyeler. şanti\eler, kuçiık inşaat faali- vetleri. >ol inşaat makjneleri. kara ve ha\a yolu taşımacılığı. eğlence yerlerinin y arattığı gurultunun vanı sıra. kopek \e asansor gurultusu." İnsan sağlığına zarariarı Bakırkoy Ruh \e Sınır Hastalıkları Hastanesı doktorlarından TimuçinOral da gurultunun insan sağlığı uzerınde ıkı tur zaran olduğunu belırterek -Gu- rultunun insan sağlığına birinci zaran ışitnıe konusunda. 80 dBA'nın uzerin- de kı'vde i^ıtme rahatsızlıkları gorıilme- ye başlar. Ikincisi de bunalti bozukluk- İan \a da depresyonda gorulen rahat- sızlıklar" dedı Oral, gurultunun. stres. tansıvon du^mesı y a da y uk^elmeM. baş ağnsı. uykusuzluk, kan şekennde go- rulen duzensızlık gıbı rahatsızlıklara dolavlı etkısı olduöunu ıfade ettı Onlemler Ses emici duvarlar Ozellıkle trafik konusu uzennde durulması gerektığını surgulayan uzmanlar alınması gereken bazı onlemlerı >o\le sıralıvor 1- karayolları ıçın sei emıcı duvarlaryapılmalı. ışyerlerınde gurultuyu onleyıu yalıtmı zorunlu hale getırılmelı 2- Eğlente yerlerı \e iantıyelerde duzenlı olçumler yapılmalı. 8ü dBA nın uzerındekı tabnka \e ışyerlerınde gurultuyu azaltıcı sıstemler getırılmelı 3- Gurultu konusunda eğıtım ve kultur sevıyesı yukseltılmelı 4- Tratıkte uvarıcı ı^aretlere yer venlmelı akış duzenlenmelı. araçlara susturucu taknıa zorunluğu getınlmeiı Ayrıca kentlerde gurultu hantalan bır an onee yapılmalı 5- Sakın dınlenme alanlannın korunmabi ıçın onlemler alınmalı 6- En onemlısı de gurultu ıle ılgılı mevcut yonetmelıklere ly ı bır denetımle uvulması saSlanmalı 280 kiloluk balıkSAMSIN (Cumhuriyet)-Van Golu'nde aranan canavar. Samsun da balıkçıların ağlarına takıldı kızılırmak ta avlanan dev yayınbalığı satışa çıkanldığı Samsun da herkesın dıkkatını çektı Balıkçılann ~\an Golu Cana\an"* adını taktığı ıkı \ uz seksen kılo gelen dev > a\ ınbalığı daha sonra bır restoran ı^letmeeısı taratından kılosu 250 bın lıradan satın alındı Denızde av lanan ınlı utaklı balıkların yanında. tatlı suda \etı>en yayın balığı ıle hatıra fotoerati çektırenler bıle oldu S AMSL'N -Çorbasından kolonyası- na kadar karadenızlının gozunde. dı- lınde elınde. dızınde. sofrasında \e tum yaşamında hamsının onemlı bır yerı bulunur Hamsının. bu a\ sezo- nıında bol çıkacağı, karadenız e bere- ket cetıreceüı daha ılk avından bellı ol- du " Denızlerımızde av lanan balıkların başında gelen hamsı. bu yıl balıkçıla- nn yuzunu guldurmeye devam edıyor Şımdı havalann soğuması denız suyu Mcaklığınınazalmasıbeklenıvor Çun- ku "hamsinin kulağına kar suyu ka- çarsa" lezzetıne lezzet katar karadenız'de hamsı avı ıle uğraşan sayılan 300 ua^an. eırgırolarakadlan- dırılan buyuk balıkçı motorları hamsı avını surdururken bolgedekı balıkunu \e yağı fabrıkalan da tam kapasıte ıle urduruyor Hamsının ure- yebılmesı ıçınyakla^ık bıryaşındaol- ması gerekıyor Lreyebılecek olgun- luğa ulaşan hamsılerın boylan da do- kuz santımı buluyor Bu nedenle de do- kuz santımden kuçuk hamsının avlan- masına konulan yasak devam edıyor kısa adı SUTA$ olan Su Urunlen Tı- caret AŞ'ye aıt balıkunu ve yağı fab- nkaiinın mudurluğunu vapan balıkçı re- ıslennden Gurcan Hamsici, "Karade- niz, artık Turkjye için dardır. Bu neden- le balıkçı filoları Karadeniz'e bağlı ol- maktan kurtanlmalı te açık denizJere çıkabilmelidir" dıyerek karadenız ba- lıkçısina dunya sulannda avlanması ıçın ızın venlmeMiıı ıstedı Gurcan Hamsicı konuya ılışkın ola- rak goruşlennı şovle açıkladı "Denîze kıyısı olmayan birçok ulke, bugun okyanuslarda fîlolarla balık a\- larken dıınvanın en vctcnekli. becerik- li, zekj \e kahraman Turk baükçısının Akdeniz'e dahi çıkmasına i/in terecek olanaklar \ arahlmamıştır. Bi/ iddia edi- yoruz ki \eterli olanaklar sağlandığı takdirde Turk balıkçısı dunya denizle- rinden en buyuk payı alacaktır. L'lke- mizdedovi/girdLsiiçin her rurlu olanak- lar girişimcilere sağlandığı halde. boy- le bir potansiyelin kullanılmasının ha- len hiç kimsenin aklına bik°gelme\i$i bu- y uk bir kayıptır. L Ikemizi vonetenler, hiç durmadan bu işeçozum bulmalıdır. Çi- lekeş balıkçılanmt/ olanak \erildiği tak- dirde Turkiye'nin denizlerinde değil, dunyanın denizlerinde en buyuk ısrih- sali vapmaya hazırdır. Bu yarışmada başarılı olacağımız, Karadenız"deki is- tihsal oranlan de\ letlere gore tespit edil- diğinde gorulecektir. Diınya balıkçılı- ğında soz sahibi Rusva'dandahi Kara- deniz'de daha fa/la istıhsal yapabil- memiz bunun en buvuk kanıtıdır." Uyuşturucu madde kııUanınıi artıyor • Okullarda çocuklara ve gençlere vonelık şıddet eylemierı. uyuşturucu madde bagımlılığı konulan ve bunlara karşı ahnacak onlemlerı tartışmak ıçın lıse \e dengı okul mudurlenyle dun Emınonu Halk Eeıtımı Merkezfnde bır toplantı yapıldı İstanbul Haber Senisi - Çocuklar ve gençler arasın- da uy u>turucu madde kulla- nımınınson4yıl ıçındedort kat arttıgı belırtıldı Bakırkoy Ruh ve Sınır Hastalıkları Hastanesı Bajhekımı Dr Arif \erimli, bu konuda acıl on- lemalınması gerektığını \ur- gulavarak. "Onlem alınma- ması halinde önumuzdeki 10-15 yıl içjnde uyuşturucu kullanımında bir patlama yaşanacaktır"dedı \arko- tık Şube Muduru Muzaffer Alat ıse u\u$turucu madde kullanmaya bır kez başlan- dıktan sonra kurtulma umı- dının bındeSolduğunusoy- ledı Okullarda çocuklara ve gençlere yonelık şıddet ey- lemlen uyuşturucu madde bagımlılığı konulan ve bun- lara karşı ahnacak onlemle- n tartışmak ıçın liseve den- gı okul mudurlenyle dun. Emınonu Halk Eğıtım Mer- kezı'nde bır toplantı v apıldı Toplantıda. tstanbul'unçar- pık bır kentleşmey le y uz v u- zeolduğunusoyleven İstan- bul \alı \ekılı Rıdvanteni- şen, "Bu da berabennde bii- y ûksorunlargetirmiştir" de- dı Istanbui un Turkıye po- tansiy elının y andan fazlası- na sahıp olduğunıı da belır- ten ^enışen "İstanbul'un eğitinik ilgili sorunlannı çoz- mekdemek. Turkiye'nin eği- tim sorunlannı çözmek de- mektir. Biz, çocukianmızın ihtiyacı olan spor alanlan- na. sosyal tesislere sahip de- ğiliz. Bunlar da çeşitli prob- leınler doğuruyor" dıve ko- nuştu İstanbul Emnıvet Mu- duru Orhan Taşanlar ıse gençlenn uvu^turucu kulla- nımına vonelmesinm teme- lınde sevgısızlık ve ılgısız- lık yattığını vurgulavarak "Gençleri bu duruma getir- mekte hepimızsııçluv uz"de- dı Bağımlı gençlerı suçlu olarak gonmedıklennı de be- lırten Taşanlar ^unları sov- ledı "Ba/ı okul mudürleri Bızım okulumuzda bovle bır şev olmaz diyerek ger- çeklerden kaçıyor. Amacı- mız gençleri >akalamak de- ğil. onlan madde bağımlılı- ğından kurtarmak, onları topiuma kazandırmak. l vuş- turucuyla mucadelemize. okul mudurlerinden \e aile- lerden destek bekliyoruz."* Dr Arıf \enmli deuvuş- turucu maddelenn ortava çıktığı 1950'lerden bu vana tum dunvada hızla vavıldı- ğını belınerek "Acil önlem alınmazsa. Türkiye'de onü- müzdeki 10-15 > ıl içinde bir patlama yaşanacaktir" de- dı üyu^turucu kullanımın- da ıon dort yılda 4 kat artı> gorulduğunu kavdeden \e- nmlı 1995>ıhnda2bın850 lıseoğrencısıarasindavapı- lan bır ara^tınTianın ^onuç- larını da şovle sıraladı "Havatı boy unca herhan- gi bir madde kullananlann oranı y uzde 6.9, esrar kulla- nanlann yuzde4, ucucu mad- de kullananlann vu/de 3.8 \e eroin kullananlann yuzde 1.1991 yılında yapılan araş- tırmada. esrar kullananla- nn oranı sadece yüzde 0.7\di." Hükümet, basmla promosyon pazarlığmdaANKARA (Cumhurhet Burosu) - Sanavı ve Tıcaret Bakanlığı gazetelerın duzenledıgı promo>von)arabelır!ısımrlamafarve denetım getıren teblıgını gazetelerın ısteklen doğrul- tusunda değı^tınvor Sanayı ve Tıcaret Baka- m FuatÇay dun gazeteyonetıcılenvle bır top- lantı vaptıklarını doğrularken ~Gazetelerin de belirli şikâjetleri \ar. Tebliğı bu şikâyetleri goz onune alarak degiştireceğiz" dedı Sanavı veTıcareıBakanlığı tuketıcı veure- tıcılerden gelen şıkayetler uzerıne uç ay onee Tuketıcının Korunması Hakkmdakı Yasa'vada- vanarak gazetelerın duzenledığı promosyon- lara denetım getıren bır teblığ hazırladı Teblıg gazetelenn duzenîeyeceklerı pro- mosvonlarda dagıtılacak malın Turk Standart- ları Enstıtusu nce onaylanmasinı kampanya başlamadarronce ıthalatçı veva ımaiatçı fır- malarlaanla^mavapılmasinı.mallannpıyasa- da s.ıtılan eîdeğerlerıv le ay nı kalıtede olduğu- nunbelgelenmesınıongoruyordu Tebhğlepro- mosvonlarda bır mal ıçın 9 aydan daha uzun sureîı kampanva vapı/mamabi ve bır mal ıçın yürutulen promosyon tamamlanmadan ba^ka bır nul veıılmemesi koşulları getınlıvordu Teblığde ı\ nca. gazetelenn promosyona ba^- lamadan onee mal ıı»ın yapılan anla^mavla kalıte belgelerını Sanavı ve Tıcaret Bakanlı- ğı na onaylatmaları ^artı ko^uluvordu Bakanlıgın vakla^ık 3 ay onee Ba^bakanlı- ğa gonderdığı teblığ halen çıkmazken. huku- met geçen hatta gazetelerın va>açerçe\esın- de duzenledıklen promosyonlarda dağıttığı mallar ıçın katma değer v ergısi odemelennı ön- goren uvgulamavı da kaldırdı Boylece gazetelerdağıtacaklanmal ıçın ıt- halatçı vey a ımaiatçı fırmav a odedıklen KDV'yı vergılennden duşerken. dağıtım sırasinda da herhangı bır vergı odemeveı-ekler Bovlece. yuzde 1 oranında kD\ ye tabı olan gazetele- nn tuketıcıye dağıttığı vuzde 8 vuzde 15 ve- vayuzde21 oranında KV D vetabı mılyonlar- ca lıra değerındekı mallan ıçın devlet hıçbır vergı alamavacak Gazete ve okuvuculann ver- gı y ukumluluğu dev let taratından karşılanmış olacak Sanav ı v e Tıcaret Bakanı Fuat Çav. dun teb- lığ konusunda promosyon vapan gazetelenn \ onetıcı lerı v le bır toplantı y aptıklarını doğru- layarak "Gazetelerin bazı şikâyetleri oldu. Şi- kâyetleri degerlendirip tebliği bunagöredeğiş- tirecegiz" dedı 1997'yi göremeyecek hayvanlar Çeviri Ser\isi - Çevre kırlılığı. kaçak avlanma ve artan insan nufusu nedenıyle bu yıl yırmı ender hay\anın soyunun tukeneceğı ongoruluyor bzmanlar 1996 yılında. 100 yıl oncesıne oranla çok daha fazla hay vanın yok olma tehlıkesıyle karşı karşıya olduğunu soyluvor Bu durum pek çok hay vanın soyunun tukenmesındekı ba^lıca etkenın doğal nedenler değıl. ınsanın doğaya karşı olan mudahelelen olduğunun kanıtı Yok olma tehlıkesıyle karşı karşıvaolan turler Kouprev: Bır tur okuz olan bu hayvandan genye 300 adet kaldığı duşunuluyor kouprey \ ıetnam. Gunev Laos. kamboçyave Doğu Tay land'da ormanlarda ya^ıyoı St. Helena De\ Kulağakaçan Boceği: 1798 y ılında keştedılen bocek. en son 1967 yılında gorulmuş Turunun en buyıjk orneğı olan 'labidura herculeana'nın uzunluğu n 8 mm'ye ulaşıyor Baiji: Vang-Çe Irmağı yunusu olarak da bılınen hayvandan bırkaç duzıne kaldı Spix Papağanı: Anavatanı Brezılya Bahaı olan bu kuşun sovu. orman kesımlerı ve hayvan tıcaretı sonucu 1988 yılında tukenmıştı Ama 1990 yılında bulunan tek bırerkek kuşun ozel bır havvanat bahçesınden getırtılen bır dışıyle çıftle^mesı umıt edılıyor Akdenizfoku: 650 adet kaldığı tahmın edılen akdenızfoku balık sayısındakı azalma. duşman balıkçılar Akdenız ve Ege kıyılarındakı kentleşme ve gelışen turızm nedenıyle buyuk tehlıke altında Numbat: 'Çizgüi karıncayiyen' adıyla bılınen hayvan Guneybatı Avustralya nın okalıptus ormanlannda yaşiyor Bugun valnızca ıkı kuşak kalmış Termıt kanncası yıyen keselı hayvanın baş du>manı kedıler ve tılkıler Altın Bambu Lemuru: 1987 yılında Doğu Madagaskar'da keştedılen hay\an. adada yetışen dev bambularla beslenıyordu Bambu ormanları yokedıldı Akdenizfoku da yok olma tehJikesiyle karşı karşıya.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog