Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

5 OCAK 1996 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 'MHP terör yuvası' • Baştarafı 1. Sayfada karanlık güçlerin adamı" dedı. 1977 yıiında MHP'nın Dıv arbakır'da kurucu il baş- kanı ve milletvekıli adayı olan, 1993 yıiında da Milli- yetçi Çaiışma Partisi fzmir Balçova llçe Başkanlıgı göre- v ını yürürtüğCnü (MHP açil- dıktan sonra yenıden bu par- tıye katıldı) belırten Ahmet Pektane. Genel Başkan Yar- dımcısı ServetTurgut'ayöne- Jik ağır ıddialarda bulundu. Pektane. Cumhuriyet'ın so- rulannı yanıtlarken. 1994 yı- hnda MHP'nın Dıyarbakır'da tl Başkanlıgı'na getınlen ve Senet Turgut'un "adamı" ol- dugunu söyiedıgı İbrahimM- ğit'in, partıyı ierör vu\asına dönüştürdüğünü öne sürdü. Pektane. Yığıt'm. eskı PKK'lı ıtırafçılarm partıde bannma- sına izın verdıgıni ve bu ne- denle. ne basının. ne de halkın partıve gelebıldigını \ urgula- yarak. "Halkı so>up soğana çevirdiler" dedı. Pektane. MHP'de barınan ıtırafçılann başının da DEP Mardın Mıllet\ekili Mehmet Sıncar'ın öldürülmesı olayını planlamak başta olmak üzere çok sayıda faılı meçhul cina- yete karışmakla suçlanan "Hoca" ve "General Zinnar" kod adlı Alaaddin Kanat ol- dugunu söyledı. Kanat ve dı- ger ıtırafçıların MHP ıl bina- sını cephaneliğe çevırdıgını sövleyen Pektane. sözlerını şöyie bürdürdü- "Oğlum EmruUah Pekta- ne, Ibrahim Yiğit'in verine il başkanı atandıktan sonra partivi temizledi. İtirafçılan oradan çıkardı. Partide sak- lanan çok sayıda silah ve bom- bayı da yetkililene teslim etti. tl başkanı vardımcısı Sadullah adlı kişi ile beraberinde bir ki- şi\i daha, olavla ilgili olarak polise teslim etti. ancak polis 2 gün sonra bu kişileri bıraktı. Bunlan genel merkeze bildir- dik. kimse dikkate almadı." Bu olav dan bonra ıtırafçıla- nn sık sık Emrullah Pekta- ne'vı ölümle tehdıt ettıgmı belirten Pektane. ola> lara da- ha sonra ıtırafçılarla bırlikte Senet Turgut'un emnnde ha- reket ettıgını öne sürdügü bır ordu mensubunun da katıldı- ğını sövledi. Pektane. Ser\et Turgut'un "ajanı" oldugunu öne sürdü- gü astsubay K.G'nın. oglu- nun il başkanlıgından ıstıfa etmesı ıçınbaskı vaptıgını ıle- rı sürdü. Pektane. Senet Tur- gut'un da ogluna komplo ku- rarak 3 gün gözaltında tutul- maâim.sağladığını ıddıa.edû- rek. "Oglum. zimmete para geçirmekle suçlanıp 3 gün gö- zaltında tutuldu. 6 saat işken- ce gördü. Makbuz karşılığın- da 50 miKon lira bağış aldığı- nı ispatladı \e savcılıkça ser- bestbırakıldı"dedı. Astsubay K.G'nın kendısinı "MHPDi- yarbakır Bölge Müfettişi" olarak tanınığını anlatan Pek- tane. Ankara'va geldığınde kaldıgı KentOtel'e de. kendı- sini "MHP tl Başkanı" dıve tanıttıgını bildırdı. Pektane "Resmi üniformalı bir asker nasıl bövle da\ ranabiliyor" dıve sordu. Tüm gelışmelen MHP Ge- nel Merkezi'ne ıletmesıne karşın hıçbır gınşimde bulu- nulmadığını söyleven Pekta- ne. Turgut hakkındakı ıddi- aları araştırmak üzere 3 partı müfettişınin de Diyarbakır'da çaiışma yaptıgını belırterek sözlenni şövle sürdürdü: "Müfettişlerin konuştuğu kişiler. akıl alnıaz ifadeler \er- diler. Tüm vaşananları bir bir anlattılar. Müfettişler rapor- lan biririp. Alparslan Tür- keş'e verdiler. Eğer ben genel başkan olsam, hangi milletve- kili olursa olsun. bu suçlama- lar üzerine onu 1 saat bUe par- tide tutmam. Hiç olmazsa mü- fettiş raporlannı açıklasınlar." "Eğer konuşursam yer ye- rindenovnar~di>en Pektane. "davanınselametiveTürkeş'e olan saygısından" şımdılık konuşmadıgını ka>dederek. "Ben hâlâ parri üvesivim. Türkeş bana Gıt' desin, isti- faya hazınm. O zaman da bir basın toplantısı \apıp tüm bil- diklerimi acıklayacağım. kor- kacakbirşe\imyok"di>eko- nuştu. Turgut'un. kendısinı "PKK'Ii olmak ve uyuştunı- cu kaçakçılığıyapmaİda" suç- ladıgını da anımsatan Pekta- ne. "BenherfirsattaPKK'nin Türk ve Kürt düşmanı ve Er- meni maşası oldugunu soyle- dim. Bu iddialannı ispatlaya- mazsa şerefsizdir. iftiracıdır. Kendisiv le her ortamda tar- tışmaya hazınm. Ben Senet Turgut'un milliyetçiliğinden şüphe duvTiyonım" dedı. MHP Genel Başkan Yar- dımcısı Rıza Müftüoğlu. Cumhuriyefin sorusu üzen- ne. olayla ılgilı bılgı sahıbı ol- madıgını belırterek. "Senet Be>'esorun~dedı. 'Bu adam ruh hastası' Turgut ıse Pektane'nın "ruh hastası bir adam" oldu- gunu öne sürerek. "Milletve- kili adayı olmak için bize baş- vurdu. Bunun dışında hiç bir >akınlığımız >ok. Sürekli böv - le baskı kurmaya çalışıvor. Parti üvesi bile değil" dedı. Pektane'nın oglu Emrullah Pektane'nm. il başkanlıgı sı- rasında iş takıbi yaparken. malı şube tarafından gözaltı- na alındığını sö>'leygn Servet^ Turgut. "Bizoğlunugörevden alınca iyice hırslandı. Ruh hastası. rahatsı/lık varatmak için uğraşıvor. Karanlık güç- lerin adamı. Bu adam muha- tabımız degü" dı>e konuştu. G U N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada Mert'in 01.00-03.00 '¥ barnöbeti" sıra- sında çekilmiş görüntülerini ekrana ge- tirirler. hemen ardından Güneydoğu'da şehit düşmüş bir askerın cenaze töreni ve ağlayan anneleri gösterirlerdi. Geçen hafta bu yayınlarbirdenbire ke- sildi. Şaşırdım. Arkadaşlara sordum: "Bu yayınlan Radyo Televizyon Üst Kurulu mu kestirdi?" - Hayır... Hımm... Yayın her zaman makasla ke- silmez ya, acaba bu kez balla mı kesti- ler? Her nedense, büyük bir rastlantı sonu- cu. Uzan aılesine ait irrterstar'ın yayınla- rıyla aynı aileye ait Rumeli Holding'in iş ilişkileri sık sık paralellik gösteriyor. Rumeli Holding'e yönelik bir "haksız- ///("tartışmasız bırinci haber... Bunu geçelim... interstar'ın haberlerı artık ne zam ca- navarı ile, ne Çiller aılesinin malvarlığıyla başlıyor... Şımdi gündemde Van cana- varı var: "Evet sayın seyircıler. Bugün canava- rın yarattığı dalgacıklan heyecanla izli- yoruz..." Yanıtını aradığımız soru şuydu: peki neden? Dün bir gelişme oldu. Devletin elinde kalan son çimento fabrikalannın da sa- tılması için pazarlık başladı. Yedi çimen- to ve dört seramık fabrıkasına teklifler verildi. isteklılerın tümü tanıdık. Birı çok Interstar-Çiller Atışkesi... tanıdık; Rumeli Holding. Edirne Lalapaşa ve Van Çimento fab- rikaları ile Bozüyük Seramik ve Konya Krom MagnezitTuğla Fabrikası'na Uzan- lartalip. Uzanlar, daha önce de Trabzon, Bar- tın. Ladik ve Şanlıurfaçimento fabrikala- rını satın almışlar, sekiz ay taksit ödeme- mişlerdi. 1980'lerın sonunda gerçekleşen bu satışlarda, kârlı fabrikalar seçilmiş, zarar edenler ise devletin sırtına kalmıştı. Ko- alısyon hükümeti sırasında çimento fab- rikalannın başına Nevzat Özgüven ge- tirildi. Özguven'in hedefi şuydu: "Zarar eden bu fabrikaları kâra geçir- mek." Sözu uzatmayalım. bu gerçekleşti. 1993'te 313 milyar zarar eden fabrikalar. 1994'te 3 trilyon 781 milyar kâra geçti. 1995 kârı 1 trilyon 763 milyar. Baktılar ki gidiş "kötü", hemen genel müdürü gö- revden aldılar. Mayıs 1995'te görevden alınan Özgüven'le dün ODTÜ'dekı der- sinden sonra konuştum. Şunları söyledı: "Fabrikalar kâra geçtikten sonra he- men satılmasını ıstediler. Ben de, 'Bun- lar zarar ediyordu. Devlete para getiren kurumlar halıne getırdik. Satmayalım' dedim. Kararımda direnince beni görev- den aldılar." Özgüven biranısını anlattı. Van Çimen- to Fabrikası kâra geçince, zıyarete gıt- mış. Bakmış işçiler üzgun. Sormuş: - Arkadaşlar fabhkayı kâra geçirdiniz. Sevineceğınız yerde niye üzgünsünüz? "Aman efendim. Kâra geçince burayı da satarlar..." - Ben olduğum sürece tersi olur. Za- rar ederseniz devletin sırtına yük olur. Satmak gerekir. Kâr edersek devlete kaynak sağlamış oluruz... Rumeli Holding'in istediği fabrikalar arasında Van da var. Bakalım çimento fabrikalannın satışı nasıl gerçekleşecek? İnterstar'ın, Çiller aleyhine yayına başlayıp başlamaması- na göre durumu anlanz. ÇEAŞ'ta telaş... Her nedense, yine çok büyük bir rast- lantı sonucu, Interstar sözünü ettiğimiz haberleri kestıkten sonra, Enerji Bakan- lığı Uzanlar'ın başını derde sokan Çuku- rova Elektrik (ÇEAŞ) konusunda yumu- şadı gibi... Uzan aifesi, Çukurova Elektrik'in yö- netimınden el çektırilmişti. Beklenen söz- leşmenın feshedilmesi ve yeni çözüm yolları aranmasıydı. Çünkü Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarına göre Çukurova Elektrik'in pa- ralan Uzanlar'a ait Adabank, Imar Ban- kası ve Kıbrıs'taki imar Off Shore'a ade- ta faizsiz ya da çok düşük faizle yatınldı. ÇEAŞ aynca Rumeli Holding'e ortak edil- di. Her iki işlem de SPK Yasası'na göre "usulsüz" bulundu. Uzanlar'ın yaklaşık 8.5 trilyon lirayı bu yöntemle usulsüz ola- rak kullandığı yine SPK raporlarıyla orta- ya çıktı. Yine rastlantılardan birdemet. ÇEAŞ'ın paralan yukarıdakı işlemler sonucu Uzanlar'ın kontroljne girdiği dönemde Rumeli Holding, özelleştirme ihalelerine girdi ve para sıkıntısı çekmedi. Bütün bu iddialarbelgeli olduğu halde Enerji Bakanlığı'noan garip haberlerge- liyor. SPK'nin devre dışı bırakılması söz konusu. Önceki gün bakanlıkla görüşme oldu. Bakanlık, tüm işlemleri SPK rapo- runa dayanarak yaomış olmasına karşın, görüşmeye SPK'den temsilci istemedi. SPK, önceki gün Enerji Bakanlığı'na bir yazı yazarak, "ÇEAŞ'tan çekilen 7.6 trilyon liranın geri dönmesi için ya ek sü- re verilsin, ya şirkete el konsun" uyansın- da bulundu. Bize gelen haberler, Uzanlar'ın bu iş- ten de "yavuz-hakM" olarak çıkacağı yö- nünde. Bu kotanldığı günun akşamındaki ha- ber başlıklarını sunalım: - Başbakan Tanso Çiller, inanılmazı ba- şardı sayın seyircıler. Keçiboynuzu ihra- catının artacağını scyleyen Başbakan'ın bu öngörüsü gerçekleşti. - Çiller'den büyüK jest, kütükçüler ar- tık mest. Kütük yontmacılığında kullanı- lan tüm maddelerın ithalatı serbest... - Özer Çiller, "en ideal koca" ilan edil- di. - Oğul Mert, tal ı-sert. Kendisini ül- kesine adadığını söyleyenjyiert, *Bvtop- rakları sevmeyen namerttir" dedi. SSK'den emekliye kötü haber • Baştarafı 1. Sayfada emeklılıgin hızlandınlması ve borçlandırma gibi yasalann >ol açtıgı mali dengeMZİikten kaynaklandıgına dikkat çeken SSK Gene! Müdürü Kemal Kılaçdaroglu. sorularımızı şöyle yanıtladı. -SSK'nin karşılaştığı en oncmli sorun- lar hangileridir? Kurumu I996'da neler bekliyor? K1LIÇDAROĞLL - E-meklilik >aşına getinlen kolaylıklar hatta emeklılikten yaş sınırlarının kaldmlması gibi yasalar kuru- mumuzu bugün çökme noktasına getırmiş- tir. Çünkü ileri\eyönehk malı dengelerimız- de büvük gedikler açılmıştır. Örneğın 197(1 yılında9.0çalışan bıremeklıvı finanseeder- ken bu rakam 1980'de 3.47'ye. 1990'da 2.16'ya, 1995'te 1.87'ye düşmüştür. 1996 >ı- lındaaktifpasifsıgortalıoranının l.8ci\arın- da olacağı beklenmektedir. 1996 yıiında da gerekli önlemleralınmadıgı takdirdeödeme- ler açıgının 201 trilyon liraya ulaşacağı tah- min edilmektedir. DAY DAY w - ^ --. • ı -, Dalman - SSK'nin ilaç gibi köklü sorunlarına önemliçözümlergetirdiniz'.'SSK'lilerive- ni yılda bekleven hizmetleri öğrenebilir miyiz ? K1LIÇDAROĞLI- Kurumun >aşadıgı önemlı sorunlardan bırısı iş\erenlerce ban- kalara yatınlan primlerin zamanında kurum hesaplanna aktanlamama.sıydı. Bu sorunu aşmak için 1995 yıiında özef bankalan de\- re\e soktuk.Bu bankalara vatan prınılen gün- lük olarak ızleme olanagına kav uştuk. Bunun kurumagetırdıgıavantaj maaşödemetarihı- ne kadar, kurum hesaplarına>atan parayı de- gerlendırmek.. 1995 yıiında yaptıgımız bir diger çalı^ma da saglık malı\etlenmızle ıl- gılıvdi. Gerçek malıvetlen saptamak ama- cıv la muhasebe sıstemımızde \ aptıgımız ye- nilikleri yeni vılda da sürdürmekte kararlı- yız. - Sağlık hizmetleri en çok eleştiri aldı- ğınızalan.Bualandadaveniliklerinizvar mı? KILIÇDAROĞLU- Saglık alanında izle- digımız politikalan adım adım yaşama geçi- nyoruz. Örnegin yataklı tedavı kurumlan ile avakta teda\ iyi farklı mekânlarda \ apma dü- şüncemizi ilk kez Izmir'de uyguladık. Bu hastanemizde alışılagelen SSK görüntülen yok. Çagdaş bir hastane \ar. Avnı çalışmalar 1996yılı içinde Ankara'da ve Istanbul Göz- tepe de olacak. Kurum olarak aldıgımız bır diger karar da başhekımlik için tamgün ça- iışma zorunlulugunun getınlmesıdir. Tam- gün çaiışma kuralını yeni atanaçak klinik şefleri ıçın de öngördük. Amacımız SSK has- tanelennde aşama aşama tamgün çalışmayı yaşamageçirmek. Bu arada mesai dışı para- 1] muayene uygulamasını da I996'da yaygın- laştırmayı düşünüvoruz. Bir de "Sosyal Si- gortalar Kurumu Sağlık İşlefmeleri" proje- miz var. Bu konuda da ilk olarak uygulama- yı Ankara'daki Ulushastanemizi pilot olarak şeçtik. uygufamayı buradan gözleyecegiz. - SSK hastanelerinde görülen hekim ha- taları ile ilgili bir çok vaka medyada yer aldı. Bu konu için bir önlem düşünüyor musunuz? KILIÇDAROĞLU - 1996 yıiında uygu- lamaya koyacagımız bir diger proje "hekim hatalarına karşı sigorta sistemi" olacak. SSK'de çalışan tüm saglık personelı bu kap- sama alınacak. Bu oroje ~iç sigorta fonu" olarak oluşturuldu Batı'daki uygulamalan araştınldı. - SSK'nin şu anki borç durumu \e tah- sil edilnıeyi bekleven prim tutarı nedir? KILIÇDAROĞLL- Kurumun eylül ayı itibanyia 105 mlyon lira alacagı bulunmak- tadır. Bunlar kamu sektöründen prim alacak- ları, yine kamudan alınacak sosyal yardım zammı ile özel sektor prim alacaklan ve ge- cikme zamlandır. Ancak tahsilat somnu bugün SSK'nin ön- celiklı sorunu olmaktan çıkmıştır. Çünkü ku- rum prim tahakkuklannın yüzde 100'ünü tah- sil etsedahi biraylıkemekli maaşı ödemele- rini karşılayamamafctadır. Birinci önceligirr.iz SSK Yasası'nda kök- lü degişiklige giderek, sistemi saglıklı birya- pıya kavuşturmaktır. Öte yandan kurum ala- caklanmızın önemli bir bölümü belediyeden olan alacaklanmızdır. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK H Baştarafı 1. Sayfada MHP lideri bu sorulara, "Hayır, hükümet olasılık- lannı konuştuk" karşılığını vermekle yetiniyor. ANAP'ın neyi amaçladı- ğını ise tam olarak ortaya koymak olanaksız. Yıl- maz, Ecevit'le kurduğu "blokun" kalıcı olmasını, kiminle koalisyon yaparsa yanında DSP'nin de yer almasını istiyor. Ecevit, "RP varsa biz yokuz" di- yerek Yılmaz'ın kafasında- ki RP-ANAP-DSP senar- yosunu çürüttü. ANAP-DYP-DSP for- mülüne de Çille. sıcak bakmıyor. Yılmaz'ın, bü- tün partilerin katılımıyla oluşturulacak bir "milli mutabakat" hükümeti, "muhalefetsiz" bir Meclis'i getirir ki bu, demokratik il- kelere uygun değil. Koalisyon senarydterı içinde merkez sola düşen N işlev ise "üçüncü ortak- lık." Dört yıl boyunca "ikin- ci ortaklığın" olumsuz izle- rini seçimde hisseden ÇHP, bu olasılıklara uzak görünüyor. ÇHP lideri De- niz Baykal, "Halk bize muhalefet görevi verdi" diyerek koalisyon ortaklı- ğına ilişkin tüm olasılıkları baştan eritiyor. Ancak ÇHP'Iİ olasılıkları da tü- müyle reddedemeyiz. Bu kilitlenmeden hükü- met çıkmazsa yeniden er- ken seçime gidilir mi? Liderler, koalisyon gö- rüşmelerini sürdürürken TBMM'nin "çiçeği bur- nunda" milletvekillerinin, seçilme mutluluğunun ta- dına varmadan yeni bir se- çime evet demelerinin güçlüğünü dikkate almak durumunda. Milletvekille- ri, sandalyelerinden olma- mak için liderlerini hükü- met kurmaya zorlamaya başladılar bile. * * • Bu aksam 2 0 : 1 O Cezaevinde çatışma PORTRE AHMET PEKTANE DP,MSP,MÇP,MDP ve MHP'de çalıştı ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Nakşıbendı tankatı şevhlerınden Muhammed Raşid'ın oglu olan Ahmet Pek- tane, 1941 yıiında Dıvarbakır'ın Lıce ılçesınde doğdu. 12 yaşında ailesıvle bırlikte Dıyarbakır'a yerleştı. 1973 vılında Ferruh Bozbejli lıderhgindekı Demokrat Partı'nın (DP) Merkez Yürürme Kurulu üyeiıgıvle pohtı- kaya adım artı. Bu partıden mıllervekilli aday ı olmasına kar- şin kazanamadı. DP'nın kendisini feshederek Adalet Par- tısı'ne katılmasının ardından NecmettinErbakan lıderligın- dekıMillıSelametPartisi'ne( MSP) geçti. 1976 yılı sonun- da MSP'den ayrıldı. Daha sonra dönemın öldürülen MHP yöneticılerınden Gün Sazak'ın girişımiyle MHP'ye katıl- dı. 5 Haziran 1977 seçimlennde MHP'den mılletvekilı ada- yı oldu. 16 Temmuz 19^7'de Dijarbakır'da MHP il örgü- tünü kurdu vepartinin ilk ıl başkanlıgı görevını üstlendı. 12 Eylül'de bir süre gözetim altma alındı. Sıvasal partile- rin kurulması sırasında. Millıvetçı Demokrası Partisi (MDP) yönetıcilerinin ıstegi üzerine. bu partiyi Diyarba- kır'da örgütleyerek ıl başkanı oldu. 40 gün süren MDP I! Başkanlıgı. sıyası yasaklılar kapsamına girdiği gerekçesiy- le sona erdi. 6 Kasım 1983 seçimlennde bagımsız millet- vekılı adayı oldu. Ancak. Mılli Güvenlık Konseyi'nin ve- tosuyla karşılaştı. Işİerınedeniyle Izmir'eyerleştikten sonra 11 Şubat 1993 tarihınde Millıvetçı Çaiışma Partısi (MÇP) Başkanhk Di- vanı tarafından Balçova tlçe Başkanlıgı'na atandı. Daha sonra Ankara'ya yerleşen Pektane. ithalat-ıhracat ışiyie ug- raşıyor. Pektane'nın oğlu Emrullah Pektane de bır süre MHP Diyarbakır İl Başkanlıgı görevinı yürüttü. karakolluk! Sert erkelc Dalman kayınvalidesi için komşusuyia kavga ediyor! FIRST CLASS Bu aksam 2 2 : 4 5 ABD, tecavüzde de I Baştarafı 1. Sayfada katılan ülkelerin büyük bir çoğunluğunda üniversite eğitimı gören kadın \e er- keklerin sayısının hemen hemen eşit olduğu vurgu- landı. Rapora göre ABD'de. yaşlan 15-59 arasında deği- şen her 100 bin kadından 118'i tecavüze uğrarken bu oran Kanada'da 23. Fran- sa'da 17 olarak saptandı. Te- cavüz oranlannda ABD'yi yüz binde 43 ile Isveç. 35 ile Danimarka. 31 ile Macaris- tan ızledi. Rapora göre di- ğerbazı ülkelerdeki tecavüz oranlan da yüz binde olarak şöyle: "Avusturya-27; Hol- landa ve Alnıan\a-26; Kana- da-23; Bulgaristan-21: Nor- veç-20: Finlandiya ve Polon- ya-19; Isviçre-18; Fransa-17; Çekoslovakya ve İspanya- 12; Letonya-10: Portekiz-5; İsrail-4; İtalya-4; Malta-2" ECE tarafından yayımla- nan raporda. evlilik dışı do- ğum oranınm Avrupa Birlı- ği'ne üye 15 ülkede hızla ya- yıldıgınadikkatçekıldı. Evlı- lık dışı dogum oranlannda vüzde 53 ile Izlanda ilk sıra- da yer aldı. Olkelerdeki evli- lik dışı do6um oranlan vüzde olarak ş_ö> le saptandı: "Izlan- da-53: İsveç-49: Danimarka- 45; Norveç-36: Fransa-32; tn- gütere-31; ABD-27: Estonya- 26: Kanada ve Finlandiya-23; Avusturya-22; !rlanda-18; Portekiz ve Letonya-16: Al- manya- 15; Rusva-14: Lüx- sembourg- 13: Slacaristan, Hollanda. Belçika. Bulgaris- tan. Ukrayna-11; İspanya- Moldova-10; Hırvatistan-Be- lorus>a-8; İtalya. Lirvanya-7: tsviçre-6; Polonya-5; Yunanis- tan-3; Israil. Malta-1" Rapora göre işsizlik ora- nında bınnci sırayı yüzde 24.2 ile Ispanya alırken Türkıye yüzde 12.6 iledördüncü sıra- da yer aldı. Raporda araştın- lan ülkelerdeki ışsızlık oran- lan şö> le. "lspan>a-24J; Fin- landiya- 18.3; lrlanda-14.9: Türkiye- 12.6; Fransa. Dani- marka- 12.2: Italya-11.6; Ka- nada, Yunanistan-10.6; Hol- landa, Btlçika-9.8: İngiltere- 9.6; ls^ev-8J: Almanya-6.5: ABD-6J; Nor\eç-5.6.'; Magazin dünyasmdan flas haberler... 1 La Toya rüzgarı... Zülfü Livaneli, Rafet El Roman, Yeşim Salkım, Perihan Savaş, Ercan Saafçi ve daha kimler kimler! Sibel Turnagöl'ün sunduğu programda yine olay var! B Baştarafı 1. Sayfada nü görüş vapılamaması üzeri- ne bfijlıdı. Görüşe gelen aıle- ler,W2üev't idaTecifcrt ite Tar- tışırken cezaevi içinden slo- gan sesleri duyuldu. Dün de son günlerde çeşıtlı cezaevle- nnde Salih Işık. Berdan Önen. Ümir Dogan Gönül, Tuncav Baltaş ve Mustafa Kaya'dan sonra. kanser olan Kalender Kavapınarın da tahliye edil- dıkter. hemen sonra yaşamını yitırmesini protesto etmek ıs- teyen tutuklular 'savım' ver- medıler. Koguş kapılannı da kapatan tutuklularla gardiyan- lar ve ıç güvenlik görevlisı jandarmalar arasında saat 14.15 sıralannda çatışma çık- tıgı bıldirildi. Tutuklu yakınlannın da gel- dıgi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde, tedavı gören üç tuluklu yaşamını yitirdı. Alınan bilgılere göre olaylar- da Cengiz Çalıkoparan. Ab- dülmecit Seçkin ve Orhan Özen adlı tutuklular öldü. Tu- tuklulann. darp sonucu mey- dana gelen 'beyin travma- sı'ndan öldüklen ögrenildı. Olavda yaralanan 36 tutuk- lu ve hükümlüden hafif yara- lanan ve kımhkleri belırlenen 32 kijinin adları şöyle: Sacfak Eroğlu. Ahmet Özde- mir, Malik Koparan, İbrahim Verlikava. Halil Acar. Feridun Yücd Batu. Levent N'evruz. SüJeyrnan Metin. Asım Özde- mir, İzret Çetin, Turan Ada, Savaş Kırca. Rasim Öztaş, Muharrem Karademir. Mus- tafa Atalav. Gökhan Günduz, Sezgin Çeİik. Hasan Özdemir, Ali Rıza Demir. Çetin Dön- mez, Adem Budak. Gültekin Bey han. Metin Şimşek. Mus- tafa Ablmaz. Dursun Dil. Ok- tay \ ıldınm. .\kın Olgun, Ca- hii Bedir. Mustafa Gök. Halil Önder, Havdar Özdemir, tl- ginç Ozkesİdn. Bu yaralılar dışında yogun bakırı servisınde tedavileri ^ren V ıldınm Ayvıldınm ve Metin Turan'ın saglık duru- muriLr endışe vericı olduğu belırtildı. Resmi açıklama CsKÜdar Cumhurivet Sav- cısı Yusuf \anık'ın açıklama- sında. 13aralıktabaşlayanev- lemderı sonra DHKP C örgü- tü mensuplannın üç koguşa bölür.erek muhafaza edildık- lerı kldinlerek tutuklu ve hü- kiimlalenn cezaevi ıdaresine dün Mbah savım vermedikle- rı be'.irtildı. Tutuklu ve hü- küml jlerin hiçbır şekılde ıda- renin uyanlanna aldınş erme- dıkleri vurgulanan açıklama- da. hükümlü ve turuklulann. ellerinde ne oldugunun tam olafak bılinmemesı nedeniyle idvım ıçın dahı koğuşlarına gırilemedıgı ve cezaevi mü- dürlüğünün dev let güçlerinin katılımıyla bir arama yapıIma- sı isteginı yazılı olarak bildir- digi kaydedildi. Rapora şöyle devarnedildı: u Bunun üzerine karşüıklı darp başlamış ve bu koğuştakiler cebir kullanıla- rak miişahede bolümlerine nakledHmişlerdir. Avnı za- mandaoluşturulan diğerekip- lerindeC-1 \eC-9koğuşlann- da a> nı surette mukavemet ve saldınya maruz kaldıklan ve jandarmaeri Dursun Er'inC- 1 koğuşundakilercerehinalın- ması üzerine bütün kuvvet bu koğuşa teksifedilmiş. acilen şe- hir irfaiyesi çağnlmış ve rehin er, boğulmak suretivle öldü- rülmeveçalışıldığı sırada su SH kılarak barikat aralanıp kur- tanlabilmiştir.'" Buca'da 18 rehine lzmır Cumhurivet Ege Bü- rosu'nun habennegöre Ümra- nıye Cezaevı'ndelcı olavları protesto amacıv la Buca Ceza- evfndekı Dev-Sol, TDKP. THKP-C davalanndan vargı- lanan tutuklular. cezaev ının üç müdür vardımcısı ile 15 gar- divanı rehın aldılar. Jandarma güçlen. cezaevi çevresinde önlem alırken e> lemcıler ken- dileriyle görüşen avukatları aracılığıylayetkılilere.jandar- manın koğuşlara gırmesme izin vermeyeceklerını bildir- dıler. Sorunun bu sabah çözül- mesı konusunda eylemcîler ve yetkıliler arasında anlaşmava vanldığı ögrenildı. İstanbul'da gösterileF Cezaevindekı olavları pro- testo etmek amacıv la dün ak- şam Istanbul'un çeşıtlı verle- rinde gösteriler düzenlendı. Yenıbosna'da saat 22.00 sı- ralannda toplanan yaklaşık 150 kışinin. güv enlik güçleri- ne karşı bankat kurması v e da- gılmavı reddetmesi üzerine gergin saatler yaşandı. Cadde- nın iki yerinde bankat kuran ve lastık yakan gösterıcılere polıs saat 23.30'da müdahale etti. Göstericiler. polisin mü- dahalesine taş. molotofkok- teylı ve odun parçalan atarak karşılıkverdıler. Barikatiarda çıkan v angınlar itfaıye ekiple- nnce söndürüldü. Polısın gös- tericileri dağıtmak için hava- ya ateş açtığı olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alı- nırken göstencilerden bazıla- rı yaralandı. Okmevdanı Pıyalepaşa Bulvan üzenndekı Pir Sultan Abdal Dernegı bınası çevre- sinde ve Haşım Işcan Parkı çevresinde toplanan vaklaşık 50 kişi. sloganlar atarak gü- venlik güçlerinin olavlardaki tutumunu kınadı. Polıs otosu- na atılan molotofkoktevli maddi hasara yolaçtı. Mah- mutAktaş(26)adlı birkışı sır- tından sılahla yaralanarak SSK Okmevdanı Hastane- sı'ne kaldırıldı. Polıs. Aktaş'ın gösterıve katılanlar arasında olupolma- dığının belirlenemediğını bil- dırdı. tkıtelli ve Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde de kü- çük çapta gösteriler oldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog