Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5OCAK1996CUMA 16 SPOR Avrupa Kulüpler Şampiyonası ve Koraç Kupası'nda Ülker ve Efes'in başarıları alkışlanıyor Basketbolda tarilıi günler• Ülkerspor Menajeri Koçyiğit, "îraklis'e karşı onur mücadelesi \erdik. Bu galibiyet bıze sakatlarımızın acısını hafifictti" derken Efes Pilsen Menajeri Hakyemez, "Hedefimiz Koraç'ta final oynamak. Rakibımizin F üahçe olması önemli değil" dedi. ruz" dedı Avrupa Kulupler Şampıyonası'nda Iraklis galıb'yetıyle şansını surduren Ulker degalıbıyetesevınemeden uze- nnde dolaşan kara bulutlardan kurtul- LE\E\r\LCLl Koraç Kupası'nda •_ ı ı maçları oy- nanırken Fenerbahçe ı u's Pılsen'ın çeyrek fınalde eşleşmeM ı 'tımalı. son maçlarda daha da netı I- k ızanmıştı Beklenen oldu veTiırk n '•• nbol tarı- hınde ılk kez ıkı takımın1 ^tvrek tı- naldebırbırlerınerakıpoı ' iı Grup- Iara4'erekıplekatılan Isp ı veYu- nanıstan'ın hıçbır takımı ç<. -A fına- le kalmazken bızım ılk 8'e l takım sokmamız daha buyuk anlar , şivor Bu arada Ulker'ın lraklıs'ı dep oman- da devırmesı de basketbol torıhının onemlı olavları arasında savılıbılır Belkı Llker tam kadro olsa bu gahbı- yet normal şartlarda olağan sonuç sa- yılabılırdı Ancak \\illiams'ın oynamadığı. Harun'un 2 yan veralmadığı ve ma- çı Orhun ve Haluk'suz bıtırmek zo- runda kalan Llker'ın. lraklıs'ı evınde yenmesi galıbıyetın değerını dah.ı da arttırıyor Bu sezon ^ı unan takıınlarıv - la yapılan 7 nıaçın 5'ını kazanmamız sanıvorum onlarda artık "Türk takı- mı kompleksi" varatacak Hak\emez: Hedef final tfes PıKen Menajeri Doğan Hak- yemez. "Biz gurupların en fa/la ga- libi> et alan > e en az say ı > i> en takı- mıvız. Zaten biz en başta finali he- defledik. Biztm için rakibin Fener- bahçe olması hiç fark etmez. Plan- larımızı finale gore yaptığımız için bı/ Fenerbahçe'yi de geçeceğimi/e iııanıyoruz. Kupa ve ligde F. Bahçe, Minra İ'lker, ardından yine F. Bah- çe ile oy nay acağımız zorlu bir döne- me giriyoruz. Bu bolumıi başarıyla atlatacağız" dedı Etes Pilsen de kasigındakı sakatlığı- nın lyıleşmesi ıçın 21 gun sure verı- len Naumoski. F Bahçe maçına kadar tamanıen ıvıleşecek Festına maçında baldınna darbe alan L'fuk'un onemlı bırşeyı olmadığı belırtıldı Grupta ıkıncılığı elde eden F Bah- çe'nın nıenaıeıı Hakan Artış ıse "Çeyrek finalde iki takımın eşleş- rnesi şanssı/lık. Ancak biz takım olarak ivi bir uyum yakaladık. Bu uvumu M' arkadaşlık havasını sur- diıriip Efes Pilsen*i elemek isti>o- maya çalışıvor Koçv iğit: I> i oynadık Ulker Menajeri Serdar Koçyiğit, "İraklis'e karşı ovuncular tam an- lamıyla bir "onur mücadelesi' >aptı. Bizim takımda herkes \\illiams"ı çok se\ iyordu. İzmir'den dönduğu- müz akşam. butiin takım toplanıp sahahın erken saatinde Williams'ı e\ inde ziyaret etti \e ABD'ye yolcu- ladı. Bu maçta Shackleford sorum- luluğunun farkına \ardı. Haluk \e Tolga muthiş sa\ unma yaptı. Serdar. M Alı'nin yukıinü hafİfletti. Bence en onemlisi bu maçı bench'ten ge- len o\ uncularla kazanmamızdı. Da- ha önce vedeklerden bu kadar fay- dalanılnııyordu. Bu galibiyet sakat- lıkların acısını biraz hafifletti. Ku- pada tek ABD'li ile mucadele etti- ğimiz eksik \e zor bir dönemdey u. ŞJmdi bizim bir boy dezavantajı var. ama rakiplerimizin de bizimle oy- nadığı maçlarda eşleşme sorunu \ar" dedı Harun, 15 gün yok Ulker ın vakasını sakatlıklar rahat bırakmıyor Uıllıams'ın yan baglan- nın kopması \e basketbol sahalann- dan 6 a> uzak kalacak olmasinın ardın- dan Avrupa"da tek ABD'lı olan Ulker. Shamsed-Deen"ınkolununçatlaması \e kolunun 2 a> alçıda kalacak olma- sı ile buyuk bır >ok yaşadı Son olarak Iraklts maçında Harun'un arka ust bal- dırında yırtık tespıt edıldı Dun MR'ı çekılen Harun. 15 gun sahalardan uzak kalacak Benetton maçında oynama- \acak olan Harun. OKmpıakos maçı- na \etistinlme\e çalı>ılacak Kasığın- da çekme olan Serdar'ın da Iraklıs ma- çından once 4 gun ıdman yapmadığı \e bır sure dınlendmleceğı oğrenıldı Bu arada Ülkerspor Shamsed- De- en'ın sakatlanması uzerıne \enı •\BDli D>uncuara\ısınagırdı Temas kuıdukları ovuncunun başka bır ku- luple anlasmasi uzerıne transfen bek- leme\e aldılar BASKET YORUM/ \HMET M RT Çekin Elinizi! Murat Evliyaoğlu. Andorra maçında kendisinden bekleneni \erdi.(Fotoğrat ALİ ESER) Sarı - kıı mı/ılılar. Costa'yı \enerek Pla\-Off'a kalmayı garantiledi. (Fotoğraf DEMZ DER1NSL) Bir başarı da G. Saray'dan Galatasaray: 8 6 Costa INaraııja Valeııcia: 8 4 S\LON: Ahılı Ipekçı HAKEMLER: Zouııı Cıbaiı^ı iHıı ı utıstanj. Jozef Har- lanı C) (MüLanstan) G4LATAS4RA\: Deıuı (6)5 Dnlem ı")21 Hcııniun (6)6. Clunssü (fi)33 Deadra 1^)12 Çelerı (")9 Fılız(^) Bentl (5) -\\tan (4) COSTA NARANJA VALENCIA: Aher (6)13 Ares (5)12, Congrsm (7)24, Sanche; (6)20 4lonso(5ıtt Vale- ro (5)7 Wac Gee (4). Grancle (4) Feııagııt (5) İLK VARI: 44-41 Galuta\aıu\ 5FALL: Der>a(39 49) ÖZGÜRÖZKÜ Basketbolda oncekı gun erkektakımlanndavaşadığı- mız bdsarıv ı dun de Galata- sara> ba\an basketbol takımı bızlere vaşattı \e A\rupa Şampı\on Kulupler Kupası Yan Final Grubu'nda tspan- ya'nın Costa Naranja Valen- cıa takımını zorlu bır maç sonraM 86-84 >enen Sarı- Kırmızılılar Pla\" - Oft "a kal- ma>ı garantiledi Grupta 2 Mrada >er alan Ispamol takımı karşısında Galatasarav o> una. adam adama sa\unma ile basladı tlk dakıkalarda konuk ekıp sa\ unmada daha dıkkathydı Ispamol takımı 5 dakıkavı 15-12. 10 dakıkavıda 26-20 oııde geçerken Galatasa- ra> ın çok sa\ı kaçırdıgı go- ze çarptı Bu dakıkadan son- ra orta\a Clarissa ile Didem çıktı Hem sav ı hem de pota- altı ustunluğu kuran C larıs- sa">a Dıdem de sa\ılamla vardım edınce Galatasarav kendını buldıı vedevreyı 44- 41 onde kapadı 2 \an\a \ıne konuk ekıp daha ı\ ı basladı 2 7 dakıka- da S^-Sö ustunluk sağlavan Costa'da Sanchez \ e Congr- sav ba>?arılı o>unları\la dık- katçektıler llerleyendakıka- laıdaGalatasaıa\ venıden us- tunluğu ele geçırdı Sonuna kadar ba^aba^gıden karşılaş- madan 86-84"luk skorla mut- lu avrılan taraf Galatasara\ oldu \e bu sonuçla Sarı-Kır- mızıhlar Plav-Oft akalmavı aarantıledıler KORAÇ Kl Fİ\\LI\DE GELDtLER Efes -Fener bulıışması Spor Sen isi - \\ rupa Ko- raç Kupası gruplannda >apı- lan maçlar sonunda çevrek fi- nal es,leş,melen bellı oldu (B) grubunu 5 galıbıyetle lı- der olarak tamaınla>an Efes Pilsen. (A) grubunu 3 galıbı- yetle ıkıncı sırada bıtıren Fe- nerbahçe'nın çeyrek finaldekı rakıbı oldu (A) grubunun 5 galıbıyetlı lıderı Stefanel Mılano da aynı ulkeden Cagıva Varese ile çey- rek final maçı oyna\acak (C) grubunu 4 galıbıyetle kapatan Italyanın Teamsys- tem Bologna takımı da (D) urubu ıkıncısı \ ıne bır Italvan (A)CRUBU Takımlar 0 G M A Y P St Mılano 6 5 1 533 473 11 Fene^bahçe 6 3 3 511 509 9 EstuOıantes 6 2 4 493 518 8 BCSportıng 8 2 4 535 572 8 (C) CRUBU Takımlar 0 GM A Y P T Botogna 6 4 2 485 489 10 A Befiın 6 4 2 538 524 10 Ans 6 3 3 499 490 9 A Zaragoza 6 1 5 495 514 ' (B) CRUBU Takımlar Efes C Varese Panıontcs BC Andorra 0 6 6 6 6 G j 3 (D) CRUBU Tabmlar Vılteutfcanne Scavolını TDK Manresa AEK Atına 0 6 6 6 6 G 5 3 2 2 M 1 c 1 ö M 1 3 4 4 A 429 Y 389 458 429 445 403 380 463 A 463 468 475 480 Y 454 460 492 481 P 11 "0 9 6 P 11 9 8 8 Sca\olını Pesaro ile o^le^tı (C) grubunda a\erajla ıkıncı sırada yer alan geçen yılın sampı\onu Almama'nın Al- ba Berlın takımı ıse bu kupa- da Fransa'nın tek temsılcısı. 5 galıbıyetle (D) grubu lıderı ASVEL (\ılleurbanne) ile çeyrek tınal maçını oynaya- cak Galıba en lyısı, şu bızım mıllı takımı da bır kulube ıha- le etmek olacak Alalım şu en onemlı organızasyonu federasyonun elınden. Hem basketbolumuz kurtul- sun hem de onlar rahatlasınlar Basketbolumuz kurijlur çunku, oradakı "kafa ka- nştıran" Yalçın Granrt mıllı takımımızdan elınt çeker- se, ınanın bıze, A mıllı takımımızın Avrupa'da ılk sekı- ze gırmesı ışten bıle değıldır Kanıt mı? Çarşamba gunku sonuçlardan daha lyı kanıt mı olur bunu bıze anlatacak Ulker. tek yabancı ile Yunan takımını evın- de yenıyor, Efes Pilsen, Naumoski'yı oynatmadan Is- panyol takımına 26 sayı fark atıyor Fenerbahçe Av- rupa'nın ılk sekızıne ye<1eşmış durumda, tek yabancı- sıyla Italyan Stefanel'e dırenıyor Daha da açalım ıste^senız bu konuyu Once Avru- pa'nın ılk sekızını zorlayan Ulker'e bır bakalım Bu ta- kımdan Orhun Ene, Harun Erdenay, Haluk Yıldınm ve Serdar Apaydın ile Mehmet Alı Tınay, "Atına fa- cıası"n yaratan mıllı takımımızın oyuncuları ıdı ve o takımın teknık dırektorj de Ulker'ın başındakı Çetin Yılmaz'dı Bılın bakalım ne olmuştu o çocuklara'' Basketbolu mu unutmuşlardı mıllı takımda"7 Şu son maçtakı Haluk Yıldırımı ızledınız. Avru- pa nın en lyı oyunculanndan Sloven Zdovc'a sahayı dar etmedı mı1 ' Yıne o maçta Xavier McDaniels gıbı bır basketbol yıldızına goğsunu dayayan ıse mıllı ta- kıma bıle alamadığımız genç Tolga Tekinalp'tı Eee'' Neredeydı bu çocuklar Avrupa şampiyonası fınallerın- de'' Neden boyle oynatıadılar dersınız7 Gelelım Efes Pılsen'e Bu kadronun ve Aydın Örs'un Avrupa'dakı başarılarını yenıden anlatmaya gerek yok sanıyorum Yalnız, bu son maçtakı bır konuya dıkka- tınızı çekmek ıstıyorum Efes Pilsen, Ispanyol takımı- nı Naumoskı'sız yendı Oysa biz, Atına'da, Ispanyol- lara kafa bıle tutamam ştık Neden ? O mıllı takımda Efes ten Tamer Oyguç, Mirsat Türkcan ve Murat Evliyaoğlu vardı, ama Aydın Ors yoktu Neden bılıyor musunuz'' Çunku Ors, "kafa ka- rıştıran"ı ışlerıne karıştırmazdı Çunku Ors orada olsa Yalçın Granıt başarıdan pay alamazdı Ince hesap bunlar 1 Fenerbahçel.ı. Ibrahim Kutluay'ın Avrupa'dakı per- formansını ve Ömer Buyükaycan'ın potansıyelını de mıllı takımın portfoyune katarsanız elınızde hıç de ko- tu bır malzeme olmadıgmı anlarsınız O halde 9 Evet 1 Tablo ortada Mıllı takımı o amatorlerın elınden kurtarmak gerekıyor Bu ışe baş koymuş profesyonel- lerı manevı masturbasyoncular yonetemez 1 Ne onlar ne de oyleymış gıbı gozukup çıkar hesapları peşınde koşanlar yonetebılır 1 Çünku mıllı takım bu ışten para kazananların vıtrınıdır Ve 40 mılyon dolarlık bır şır- ketın vıtrını amatorlere oırakılamaz 1 Gelın beyler 1 Kurtarahm sızı bu angaryadan Bırakın mıllı takımın yakasını Hem basketbol kazanır hem de sız rahatlarsınız Rahatlarveışlerınızebakarsınız Fır- manız adına şovlar duzenler basketbolun kredısını kendınız ıçın kullanır, çanak çomlekte toplanan para- ları dıledığınız gıbı yonetırsınız Bak Turgay 1 Yanlış anlama Kımse sana "Suyun ba- şını terk et" demıyor Federasyon sızın olsun, yalnız, elınızı mıllı takımın uzerınden çekın yeter 1 Ya da en azından Yalçın Granıt artık A mıllı takıma karışmasın Ona bıle razıyız! Dünyanın tanınmış kalecilefi, kalelerinin genişletilmesine tepki gösterdi 'Kalemize dokunnıayın' Ne dediler? • Ingılız mıllı takımının e^kı kalecisı Ray C lemence "Bundan daha buyuk bır saçmahk duşunulemez Becerıksız fonetlerın kusurunu kalelerde aramamak gerekır" • Engın "Bu aslında bırkaç senedır konuşulan bır konıı Bence F1FA statlardakı seyırcı duşuşunu engellevebılmek ıçın boyle bır gınijimde bulundu " Spor Ser\ isi- Futbolda kale- lenn 7 32"denn 82'ye çıkanlma- sının ıstenmesıne ılk ıtıraz. eskı unlu fıle bekçılennden geldı Ingılız mıllı takımının eskı ka- lecisi Ray Clemence: "Bun- dan daha bıiy iik bir saçmahk duşüniileme?. Kalelerşinıdiye dekiyiydideşimdimi kötiı ol- du. Beceriksiz lor\etlerin ku- surunu kalelerde aramamak gerekir" derken. 125 kez Ingı- lız mıllı takımının kalesını koru- yan Peter Shilton da "Kaleler bu haliyle kalmalı. Kalelerin bü\ütiilmesi futbola fazla bir şey kazandırmayacaktır" NO- rurnunda bulundu Fransız mıllı takımının eskı gozbebeğı. unlu Michel Platini ıse "Kalelerin biıyütiılmesi. kaliteli kaleci yetiştirilmesine yarayacağıiçin boyle bir deği- şikliği uygun buluyorum"1 !>eklınde goru^unu dıle getırdı Kale dıreklerının 50 santım buyuyeceğının açıklanmasi. ka- lecılennıız arasında tedırgınlık varattı Fenerbahçe'nın ıkı kale- cisı de gorus belırttı En- gin:"Bu aslında birkaç sene- dir konuşulan bir konu. Ben- ce Fl F\ statlardaki sey irci dıi- şusünü engelleyebilmek için boyle bir girişimde bulundu. Eğer bu girişim gerçekleşip bizde de uy gulanmay a baslar- sa liglerdeki gol sayısında mutlaka bir artış olacaktır. Fakat bizyinedemümkunol- duğu kadar a/ gol yemeye ça- lışacağız." Ruştû: "Bence artık biz ka- lecilerin "kedı gibi atik da\- ranmamız gerekiyor. Kedi gi- bi olmayan kaleciler. bu geniş- likte çok gol yerler." Kale olçulerının arttırılması onerısı I0-I5yıloncesıne day anmakta Ne \ ar kı son dunya kupalarındakı gol oranının dusmesı \e gol azlığı, FIFA'nın bu konu- da harekete geçmesını sağladı FIFA Genel Sekreten Sepp Blatter. bunun an- cak 2002'dekı Dunya Ku- pası'nda uygulamaya so- kulacağını açıkladı Bu arada kale olçulerının art- tırılması yerıne topun ku- çultulmesı de gundemde Bazı ulkelerın futbol fe- derasyonlan hem kalele- rin genısletılmesınden hem de topun kuçuitulme- sındenyana Dunyakupa- lannda gol sayiMnda du- suse karsılık. FIFA'nın en guçlu federasyonu UEFA'ya uve Av- rupa ulkelerının Iıglerınde gol sayısında artı^ gozlenmekte Hatta son >ıllara dek Iıglerınde uol sayısında azalma gorulen îtalya ve Ingıltere'de bıle artı>a geçıldı Geçen sezonda Avrupa ulkelerı ıçınde gol duşusu goru- len ulkelerın basında Ispanya bulunmakta \ıne son yıllarda Iıglerınde gol say ısında ıstıkrar- lı artıs kaydeden ulkelerden bın Turkıye. dığen de Turkıye'nın 1998 Dunya Kupası'ndakı rakı- bı Hollanda F.Bahçe Almanya yolcusuSporSenisi- Ikıncı >arı hazırlıklaıına ba^iayan Fenerbahçede. 1 1 tutbolcudan olu^an bır grup. salon tumuvasina katıl- mak ıçın bugun Frankturt'a gıdecek Bas- kanlığını Futbol Şube Sorumlu Wdımcı- sıSelim Soydan'ın vapacağıkafılede. Sa- rı-Lacı\ertlı tutbolculardan Ruştu. Mu- rat. Emre. Saffet. Serkan, Bulent. Bo- liç. Aygün, Mustafa Kâtip. Halil Ibra- him ve Tarık bulunuvor FrankTirt'ta. 6-" 1 ocak tarıhlerı arasında duzenleiecek Lluslararası Holsten C up Salon Futbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Eıntrachl Frankfurt FC Freıburg ve bır \lnıan amator kume takımıy la bırlıkte (A) Grubu'rdayeralacak Fenerbahçe ılk ma- çını amatör kume takımıv la vaptıktan son- ra. ıkınc maçta Eıntracht Frankfurt. uçun- cubundeiNeFıeıburgıle karşılaşacak Tur- nuva. 6bın200kısı kapasıtelı SporOvun- ları Salonu'nda gerçeklestınlecek Bu arada Fenerbahçe'nın "'ağır topla- n " ıse salon turnu.asinakatılmayarak Is- panya kaınpma kadar hazırlıklarını Istan- bul'da surdurecek Fenerbahçe'nın Istan- bul'da kjlan futbolculan. 8 ocakta Frank- furt a gıderek. burada salon turnuvasına katılan kafilevle buluşarak. aynı gundev- re arası nazırlık çalışmaları ıçın Ispan- va nın Nalencıa kentıne geçecekler Par- reira ile yardımcısı Santanna ıse kafıle- yelspanva'dakatılacak Sarı-Lacıvertlıler bın Sevılla ileolmak uzere ıkı hazırlıkma- çı oynadıktan sonra. 20 ocak cumartesi gunu Iştanbul'a donecekler Calatasaray Yağmur Souness9 ı fena kızdırdı BELEK (Cumhuriyet) - Galatasaray ıkıncı yarı hazırlıkları ıçın dun geldığı \n- talya'nın Belek beldesinde. vağmur nede- nıylebuvuksıkıntı vaşıyor Kamp vapılan Sırene Otelı'nın sahasının >ağmur nede- nıyle yer yer gole donmesı ve antrenman vapılmayacak hale gelmesi. Teknık Dırek- torGreameSouness'ı sikıntıvasoktu Is- koç çalıstıncı. kros çalı^masının \anı sıra uç gün ıçınde mutlaka çım sahada anrre- man yapmalarının >art olduğunu sovledı Aksı takdırde programlarının aksavacağı- nı kaydeden Souness. buvuk problem ya- savacaklannı ıfadeettı Vapılan krosçalıs- nıasından sonra. otelın çım sahalarını ge- zen Souness. buvuk sahavı uvgun bulma- dı Iskoç çalıstıncı. mecbur kalınması ha- lınde otelın kuçuk çım sahasında top ile ça- lışmalara başlavacaklannı kavdettı Galatasarav. ıkıncı varı hazırlıklarını gunde çıft antrenman yaparak surdurecek San-Kırmızılılardun. kaldıklan otelın he- men karşısındakı ormanlık bolgede kros çalı^ması yaparak kondısyon depoladılar Futbolcular. yağmur altında suren vakla- *ık bır saatlık kros çalı^masindan sonra otele donduler ABD Milli Takımı'nın 1.92'lik bayanı Siyah-Beyazlı oldu Beşiktaş'a ABD'li voleybolcu Kimberlv Oden, ABD milli takımının da vıldı/ı. \LE\ \NAKOK Bu sezon kapılannı kaliteli \abanci oyunculara açmayı başaran voleybol takımlanmız bunun semeresını de ozellıkle Avrupa Kupalan'nda yarı final gruplarına \eva çeyrek fınale kalarak gorduler Işte bunlardan bın de Beşıktaş Bayan Voleybol Takımı oldu Bu sezona lıgde "şampiyonluk" -\vrupa Kupası'nda "final" parolası ile gıren Sıyah- Beyazlılar hedefe yuruyebılmek ıçın sahaya yenı bır yabancı oyuncu daha surdu ABD'nin kaptanı \BD Mıllı Takımının kaptanı Kımberly Oden şu ana kadar ulkemıze gelen en kanyerlı yabancı oyuncu 31 yaşındakı ve I 92 boyundakı Öden. 6 yıl mıllı takım kaptanlığı yaptı Seul ve Barcclona Ohmpıyatlan nda sahaya takımının başında çıktı Ute boylesıne basanlı Oden'ın en buyuk ozellığı ıse zencı olu^u Basketbol ve tutboldan sonra bovlece ılk kez bır zencı ovuncu voleybolda sahaya çıkmii} oldu Şımdı tum camıa Beşıktaş'ın sonunda "Si\ah"ını bulduğunu soyluyor İik kez CEV Kupası'nda forma gi\di Ilk kez Beşıktaş'ın Avusturyadakı CEV Kupası grup maçlannda forma gıven *\BD'lı oyuncu. daha sonra da Istanbul'da Galatasaray ve E;zacıbaşı maçlannda Istanbul scvırcısının karşısına çıktı Teknığı ve bloktakı etkınhğı ile hemen goze çarpan Odenın lıjıdc ve kııpada Beşıktaş'ın en buyuk kozu olacağı bır gerçek Maradona: Benbir uyuşturucu müptelasıyım Spor Senisi - Dunvaca unlu futbol yıldızı Arjantınlı Armando Dıego Maradona. "Ben bır uyuşturucu mupte- lasıvdım. müptelasıyım ve muptelası olacağım" dedı Gente adlı bır dergıye konu- şan Maradona. uyuşturucu alışkanlığı nedenıyle hıç kımsenın tahmın edemeyece- ğı kadar buyuk acılarçektıgı- nı belırterek. "Çektıklerımı genç ınsanlara anlatmak ıstı- yorum" dedı Halen Arjan- tın'de Boca Junıors takımın- da oynayan Maradona. bır gun kızı Gıanına'nınyatagın- da vatarken kendisinden su ıstedığını. ancak yerınden kalkmadığını. ellennın tıtre- dığını ve alışkanlığın kendı- sinı tamamıy la uy uşturduğu- nu anlartı Kocaelispor'da kaptan Saffet Spor Servisi - Galatasa- ray "dan transfer edılen Saffet. Kocaelıspor'da futbolcuların vaptığı bır toplantı sonunda kaptanlığa getırıldı Idarı me- najer Bulent Ozer. futbolcu- lar tarafından Saffet'ın oybır- lığı ile kaptan seçılnıesını yo- netım kurulunun da yerınde bır karar olarak nıtelendırdıgı- nı sovledı Kaptanlığı \\- per'den dev ralan Saffet. "Ar- kadaşlarımın bana layık gor- duğu bu gorev ı en ıvı şekılde vapmava çalışacağım " dedı Sutopu ligi yann başlıyor Spor Ser\isi - Buyuk er- kekler deplasmanh sutopu 1 lıgmusabdkalan. vann vepa- zar gunu yapılacak Yuzme Atlama Sutopu Federasyonu tarafından duzenlenen musa- bakalar. Atakoy Yuzme Ha- vuzu'ndasaat 11 OO'debaşla- vacak Dardanel'e Verdi'den marş Spor Ser»isi - 2 lıg play- off grubunda vereceğı muca- delesinc hazırlanan Çanakka- le Dardanelspor'un basın soz- cüsu Turan Ergınbaş. takımla- nnın bundan sonrakı maçları- na \erdı'nın Grnad Marşı'yla çtkacağını açıkladı Ergınbaş. Târkçe soz yazılan manşm ta- rattarlan coşturacağına ınan- dıklarını sovledı Dardanels- por. plav-off hazırlıklannı Iz- m\r Karaburun'da surduruyor Nihat İziç Tuborg'da Spor Senisi - Turkıye I Basketbol Lıgı'nın lzmır ta- kımlarından Tuborg'un yar- dımcı antrenorlugune Nıhat İzıç getırıldı Tuborg Basket- bol Şubesı Başkanı NurGen- cer. antrenorluk ıçın de Meh- met Baturalp'le goruştuklerı- nı. Baturalp'ın kendılerınden sure istedığını sovledı Jackie Charlton balıkçı oldu LONDRA (TSA) - Ku- çuk Serbest İrlanda'yı dunya futbolunda yucelten Ingılız Jackie Cnarhon artık balıkçı- lık vapıyor Serbest Irlanda Mıllı Futbol Takımı'nı 10 yıl surevle başarıvla çalıştıran Jackie Charlton dahaoncele- rı Yeşil-Beyazlı mıllı takımın- dan kopmaya kararlıydı Fa- kat -V rupa Şampiyonası baraj maçında Hollanda onunde uğranılan venılgı. onun bu ka- rarını uygulamavasokmasına tırsatverdı Irlandalılannken- dılerı kadar sevıp saydıklan Jackie Charlton'a "Azız Jack" îsmı takıldığı gıbı ken- dısıne "Dublın Beledıyesı Fahrı Başkanlığı" payesı ve- rıldı Yıne Dublın'dekı bır meydana ingılız futbol ada- mının adı takıldı Zamanını. gunduzlerı oltasını alarak ne- hır kenarlarında balık avla- makla geçıren Jackie Charl- ton. gecelen v ıskı kadehlerın- de tesellı bulmakta 5 futbolcuya 3'er yıl ceza yaBınncı Amator Kume Fut- bol Lıgı'nde. 2 ayrı maçta. karşılaşmalann hakemlenne saldında bulunan 5 futbolcu- ya. 3'er yıl futbol oynamama cezasi venldı Alınan bılgıve goıe. Malatya'da 16 ve 23 Aralık 1995 tanhlennde oy- nanan karşı laşmalarda ha- kemlere saldında bulunduk- lan gerekçesıy le Koy Hızmet- lerısporlu Doğan Sarmış Cu- malı Sarmış. Erdoğan Polatve Altan Ekıcı ile Boztepespor- lu llhan Sağlam adlı futbolcu- lara en y uksek ceza olan 3 'er yıl vanşmalardan men cezası verdı Altıh 3.3 milyar verdi Spor Serv isi - Dun koşulan lzmır At \arışlan'nda 2 8 9 6 8 6kombınesinı bılen- ler 1 tnılvjr M)\ mılyon 22 7 bın lıra ıkramıye kazandılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog