Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

4 OCAK 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Klerîdes'ten tehdit • LEFKOŞA (AA)- Kıbns Rum vönetımi lıderi Glafkos Klerides. Rum Millı Muhafız Ordusu (RMMO) için düzenlenen yılbaşı eğlencesınde, "Gerekirse savaşınz" dedı. Rum basınına göre, Klerides. RMMO mensuplanna hıtaben yaptıgı konuşmada. "İşgal bölgesi" olduğu iddiasında bulunduğu Kuzey Kıbns Türk Cumhunyeti topraklannı "Işgalden kurtarmak ıçın", gerekirse askeri seçeneğı kullanacaklannı iddia etti Klerides. "(Kıbrıs)ın özgürlüğüne karşı Türk tehdidi mevcut olduğuna göre, silahhnmamızı sürdüreceğiz. (Kıbns Cumhuriyeti)nin herkanş toprağını sa\ unmak için her yönden hazır olacagız" diye konuştu. Sri Lanka'da Tamil terörii • COLOMBO (AA) - Sn Lanka'da yönetime karşı savaşan aynlıkçı Tamil gerillaları. dün ülkenın dogusunda ha\a ku\\etlerine ait bir karakola saldırdılar. Gerillalar. saldında bir askeri öldürdüler, 12 "sini de yaraladılar. Tamil genllalan. Sri Lanka"nın doğu\e kuzeyınde bağımsız bir ülke kurmak için savaşıyorlar Gerillalann saldınlanna başladıgı 1983 yılından bu yana yaklaşık 40 bın kışi öldü. Arjantin'jn Falkland iddiası • BL ENOS AIRES (AA) - Arjantin. Falkland adaları üzerindeki egemenlik iddiasını yıneledi. Dışışlen Bakanlığı'nca yayımlanan açıklamada. Arjantin vetkılılerınin, Falkland adalannın egemenlıği sorununa devletler hukuku çerçevesinde görüşmeler yoluyla çözüm bulmaya hazır olduklan kaydedildi. Açıklamada. Arjantin hükümetinın, bölgede karşılıklı güvene dayalı olacak şeİcilde Ingiltere ile ilişkileri geliştirmek için diyaloğu sürdürmek istedıği belirtildı. Ermeni-Azeri sorunu • BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanlıgı'nın dış politikadan sorumlu Devlet Müşavirı Vefa Gulizade, bu yıl içinde Ermenıstan ile barış anlaşması imzalanacağına ınandıklannı bildırdı. Gulizade, Azerbaycan Televizyonu'na yaptıgı açıklamada. AGİT Minsk Grubu çerçevesinde gerçekleştırilen banş görüşmelerınin son etabını olumlu değerlendırdiğini belırterek taraflar arasında anlaşmazlıga yol açan Jconularda bazı ilerlemeler sağlandıgını kaydetti. • Karadeniz'e Bulgaristan kopuması • SOFYA(AA)- Bulganstan lmar\e Iskân Bakanlığı. Karadeniz sahil şeridındeki vapılaşmayı önleyebılmek amacıyla yeni bir kanun tasansı hazırlıyor. Kanun tasansına göre Karadeniz sahili boyunca, denize 200 metre uzaklığındaki bölge SlT alanı ilan edilecek ve bu bölgede ne amaçla olursa olsun inşaat yapılması ya^aklanacak. Imar ve İskan Bakanlığı yetkilılen, tasannın Karadeniz sahilinde özelliklerejim değişikliğinden sonra düzensiz bir şekilde artan betonlaşmayı önlemeyı amaçladığını bildirdiler. Hindistan'da bomba: 6 ölii • Dış Haberier Servisi - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi"de dün patlayan bir bomba 6 kışiyi öldürdü. 20 kişiyi yaraladı. Delhi"nin Kutub Yolu'nda patlayan bombanın sonımluluğunu aynlıkçı bir örgüt üstîendı Kuzeydekı Srinagar kentinde gazeteleri arayan bir kişu saldırıyı Jammu ve Keşmir tsfâm Cephesi'nin gerçekleştirdığıni iddia etti. Bu eylemin. eyaletteki Hınt güvenlik güçlerinin sergiledığı zulme misilleme olarak yapıldıgı bildırildı. Avrupa BirBği, Kıbns'ı zorhıyor• Kıbns'ta taraflar arasında kesin bir anlaşmanın sağlanması amacıyla devreye giren Avrupa Birliği (AB), Italya'nın dönem başkanı olması ile girişimlerine hız verdi. Italya Dışişleri Bakan Yardımcısı Emamuele Scammaca'nın yann Türkiye'ye gelerek Kıbns konusunda görüşmelerde bulunacağı bildirildi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Kıbns'ta taraflar arasında kesin bır anlaşmanın sağlan- ması amacıyla devreye gıren Avrupa Birliği (AB), Italya'nın dönem başkanı olması ile gi- rişimlerine hız verdi Italya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükel- çi Emamuele Scammaca'nın, Atina ve Kıb- ns'ın ardından yarın Türkiye'ye gelerek Kıb- ns konusunda görüşmelerde bulunacağı bildi- nldi. Kıbns sorununun AB zeminine çekilmesi- ne karşı çıkan Dışişleri Bakanlığı. adada çözü- mün sağlanması için BırleşmişMılletler(BM) gözetimi dışında bır süreç başlatılmasının ön- Washington'un durum değerlendirmesi VVASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ricbard Holbrooke'un. bu ay sonuna doğru Kıbns'a yapacağı gezi öncesinde. VV'ashington'da bir "durum değerlendirmesi11 yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nda birkaç saat süren toplantıya. Holbrooke'un yanı sıra Özel Koordinatör James Wüliams. ABD'nin Lefkoşa Büyükelçısi Richard 3oucher. Atma Büyükelçısi Thomas Niles ile Nevv York'tan telekonferans yoJuyla başkanın Kıbrıs Özel Temsilcisi Richard Beattie katıldılar. Toplantıda. KKTC ve Rum kesimiyle Türkiye ve Yunanistan "dakı son gelişnıeler ele alındı. Bu çerçevede. Türkiye'deki 24 aralık genel seçimlerinin sonuçlan ile Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun saglık durumu da gündeme geldi. Toplantının. Amerikalı yetkililerin görüş alışverişi şeklinde geçttği ve bir "durum değeriendirmesi" oldugu ifade edildi. llkbahara dogru görevinden aynlacagını ve özel sektöre dönecegini açıklayan Holbrooke, ay sonuna doğru ve çok büyük olasılıkla 22-23 ocak tarihlerınde adada temaslarda bulunacak. Dayton anlaşmasının "münan'"olarak ünlenen Holbrooke'un nasıl bir hareket planı ile adaya gideeeği bilinmiyor. Ancak Türkiye ve Yunanistan'a da uğrayacağı belirtilen Holbrooke'un. müzakereler sürecine "yeni bir atıkm"kazandırarak daha sonra da görev in tüm yükünü Richard Beattie'ye devredeceği ifade ediliyor. Siyası gözlemciler, Riehard Holbrooke'un egemenlik, garantıler, silahsızlanma ile Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) konulannda taraflann görüşlerini yakınlaştıncı öneriler getirebileceğini belirtiyorlar. Spekülatif olmasma karşın Richard Holbrooke'un masaya "btrharita" koyabileceği bile ortaya atılan düşünceler arasında. Ancak Türkiye ve Yunanistan 'daki siyasi durumu göz önünde bulunduran gözlemciler, Holbrooke'un giderayak "radikaF bir çıkış yapmasını "olası görmediklerini ifade ediyorlar. görülmediginı bildırdı. ABD Dışişleri Bakan- lığı Yardımcısı Richard Holbrooke'un da 22- 24 ocak günlennde Yunanistan. Kıbns ve Tür- kiye'de temaslara başlayacağı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçı Ömer Akbel, dün düzenledığı basın toplantı- sında, Italya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada. Scammaca'nın ziyaretinin. "Kıbns konusunda çözüm çabalanna AB'nin doğrudan katılımının yöntemleri konusunda uzlaşma saglanmasına" yönelık olduğunun be- lırtildiğınedıkkatçekti. Akbel, Scammaca'nın bugün Atına'ya giderek Yunan yetkilılerle gö- rüşeceğını. 5-6 ocakta da Ankara'da temaslar- da bulunacağını bıldırdi. Scammaca'nın gezileri kapsamında Kıb- ns "taki Rum ve Türk lıderlerle de görüşmeler- de bulunacağını kaydeden Akbel. Ankara'da- ki temaslarda Türk heyetine Dışişleri Bakan- lığı Müsteşan Büyükelçi OnurOymen'inbaş- kanlık edeceğini söyledi Göriışmelerde Kıb- rıssorunununvanısıraTürkıve-ltalyaıkılı ılış- kılennın de ele alınacağına ışaret eden Akbel, şu görüşlerı dıle getırdı. "Ziyaret sırasında. gümrük birliği sonrası AB ile ilişkilerimiz ele alınacak. bölgesel sorun- lar çerçevesinde Kıbns konusunda da görüş alışverişinde bulunulacaktır. Bilindiği gibL Kıb- ns sorununa B!\1 Genel Sekreteri'nin iyi nivet görevi çerçevesinde çözüm arama gavretleri sürdürülmektedir ve BM gözetimi dışında bir süreç başlatılması öngörülmemektedir.~ Scammaca'nın zıvaretınin. Türkive ve Ku- zev KıbrisTürk Cumhurıvetı'nin (KKTC) 29 aralıkta açıkladıkları ortak deklarasyonun he- mcn ardından gerçekleşmesine dıkkat çekildı. Ortak deklarasyonda. Türkiye'nin ABılegüm- rük birliğıne gırmesinin KKTC ile olan ilişki- lenni gevşetemeveceği \ urgulanmış ve Kuzey Kıbns'a siyasi ve ekonomik alanlarda en üst düzeyde tam güvence verılmışti. ABD'nın adada bıranlaşmanın sağlanması- nayönelik olarak görev lendirdiğı Dışişleri Ba- kan Yardımcısı Richard Holbrooke'un da 22- 24 ocak günlennde bölgeye gelerek temaslar- da bulunacağı öğrenildi. Holbrooke'un sira.Myla Atina. Lefkoşa ve Ankara'yagelcceği kaydedildi. ABD'nin An- kara Büyükelçisı Marc Grossman da dün sa- bah Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Grossman. zi- yaret nedeninin "Kıbns olmadıgını" kaydetti. CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ, KRİTİK AŞAMADA OLDUKLARINI BELİRTTİ 6 KKTC zor cUırumda'REŞATAKAR LEFKOŞA - Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetı Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbns davasınınkntik bir aşamada, KKTC'nın de "zor du- rumda" oldugunu belirterek. "Bu kritik dönemde, maaşları ödeve- meyecek duruma gelinmemeliy- di" dedı Başbakan Hakkı Atun ile haftalık olağan görüşmesini yap- tıktan sonra basına bir açıklamada bulunan Denktaş, KKTC'nin zor durumda oldugunu belirterek, şun- lan söyledi: "Bunun önlemini Türkiye ve KKTC hükümeti al- malıydı. Türkiye'nin, bu en zor safhada bizi desteksiz btrakma- ması gerekir. Bunu, acı bir söz olarak sövleme ihtiyacını duyu- yorum. Yabancı büvükelçiler şimdi bana. (Avrupa Birliği'ne gi- rerseniz. ekonominiz düzelir) gi- bisinden görüş bildiriyorlar. Av- rupa Birliği'ne giriş için Kıb- ns'ta her iki tarafın ekonomileri- nin eşitlenmesi gerekir. Buna. Türkive'nin vanında. KKTC'ye ambargo kovan ülkelerin de kat- kıda bulunmaları icab eder." Geciken maaşlar KKTC'de, kamu çalışanlarının geciken maaşlannın ödeneceğinı de bıldiren Denktaş, dövizdekı fırla- manın ve Türkiye'ye para akışının bu duruma neden oldugunu söyle- di Geçmış hükumetlerin Türkı- ye'den alıp, popülist politıkalarla halka dağıtma yöntemıni seçtıklerı- nı belirten Rauf Denktaş. şöyle de- vam etti: "Bu, halkı hazırdan ya- şamaya alıştırmıştır. Bugünkü ekonomik krizin temel nedeni de Kuzey Kıbns Türk Cumhunyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbns davasının kritik bir aşamada, KKTC'nin de "zorda" oldugunu belirterek "Bu kritik dönemde, maaşları ödeyemeyecek duruma gelinmemeliydi" dedi. Denktaş, Türkiye'nin KKTC'ye gerekli desteği vereceğini belirtti. budur. Popülist idareler nedeniy- le, vıllarca gerekli tedbirler alın- madı. Sorunlara neşter vuracak cesarette bir hükümet gerekli tedbirleri almazsa, belki bugün halka hoş gelmektedir ama, iler- de yine o halk eyleme gidecektir. Doğrularda acı varsa verilmelidir ki, halk tatliM bulabilsin." Türkiye'den destek getecek KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Türkiye'yı zivareti sırasında, "Türkiye'nin, KKTC'ye gerekli desteği vereceğini" gördüğünü. Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel iletelefonla yenıden yaptıgı gö- rüşmede de bunun tevıdini aldığını ifade etti. Başbakan Hakkı Atun ise, gö- rüşmeden sonra yaptıgı açıklama- da, 5 Ocak Cuma günii ödeneceği bildirilen maaşların, bugün öğleden sonra verilebıimesi ıçinçalışıldığı- nı ifade etti. Atun, gecıknıenın. KKTC yönetımi dışındakı etkenler- den kaynaklandığını belirterek. "Anlayışla karşılanmalıydı. Grev yapılmayabilirdi" dedi. Öteyan- dan. önceki gün çeşitli açıklamalar vaparak. konuyla ılgili görüş bıldi- ren muhalefet partılerine, dün Ulu- sal Birlik Partisi (UBP) de katıla- rak. hükümetin istifasını istedi. L'BP Genel Başkanı Derviş Eroğ- lu, yaptıgı yazılı açıklamada, ülke ekonomisinın her geçen gün daha dakörüyegittiğini iddia ederek, er- ken seçım istedi. Uyan grevleri Kuzev Kıbns Türk Cumhuriveti yeni yılaeylemlerle gırdi. Kamuhiz- metinde çalışanlarla emeklılere 24 aralıkta 13 maaş tutan olarak 900 milyar TL dolayında para dağıtan hükümet, bu kez 1 ocakta ödemesı gereken ocak ayı maaşlannı 5 ocak- ta ödeyeceğini açıklavınca sert tep- kı aördü. Kamuda örgütlü bulunan 4 sendi- ka tarafından alınan karar geregın- ce dün KKTC genelinde 3 saatlik uyan grevi yapıldı. KıbnşTürkOg- retmenlerSendikası (KTÖS). Kıbns Türk Orta Eöitım Öğretmenler Sen- dikası (KTÖEÖS) Kıbns Türk Am- me Memurlan Sendıkası (KTAMS) ve Kamu Görev lilen Sendikası'na (Kamu-Sen) baglı devlet çalışanla- rının 3 saatlik uyan grevı nedeniyle okullar tatil edilirken dev let çarkı da 09.00-12.00 arasında tamamen dıır- du. Eylemi gerçekleştiren sendika yetkililen dün yağmur altında baş- bakanlıkbinasınakadarbirde>ürü- yüş düzenledıler. Burada koalısyon hükümetınin tutumunu protesto eden sendika temsilcileri, maaşöde- yemeyen hükümetin istifa etmesi gerektıginı belirttiler. KKTC'dekiuygulamalaraakıler- dirilemiyor. Biryandanmaaşödeye- cek para bulamayan hükümet diğer yandan şubat ayından itıbaren stabl para birimine geçme karan aldı. Bu- na göre KKTC'de yine Türk Lirası kullanılacak. amagerek maaşlar ge- rekse devlet gelirlerı Amerikan Do- lan'na göre hesaplanacak ve her ayın 20 sinde belirlenen dolar kuru, TL ile çarpıldıktan sonra ödeme ya- pılacak.Koalisyon hükümetinin bu karan özellikle işadamları arasında sert tepkilere yol açtı. Bu uygulama ile ekonominin tam birçıkmaza sü- riıklenecegini belirten işadamlan. Başbakan Tansu Çiller'm de birçok kez stabl para bırımıne karşı çıktığı- nı anımsattılar. KD\' uygulamasını da şubat a>ından itibaren başlataca- ğını açıklayan KKTC hükümeti, anavatanı örnek alarak zanı operas- yonunudabaşlattı. Münif Islamoğiu, Süleyman Demirelerapor verdi KKTC'de başkanlık sistemi isteniyor ANK.\RA (Cumhuriyet) - Türkiye. uzunca bır süre koalı->vonlarla yönetilece- ğıni tahmin ettıâi KKTC'de başkanlık sis- temine geçılmesine sıcak bakıyor. Bu yön- deki görüşler. Kıbns işlerınden •»orumlu Devlet Bakanı Münif Islamoğlu'nuıı. KKTC'nın ekonomik ve siyasi durumuna ilişkın olarak Cumhurbaşkanı Sülevman Demirele aralık a>ı sonundaverdiği rapor- dayeralıyor. Raporda, KKTC'de 1993 ara- lık ayında yapılan seçımlerden sonra kuru- lan sağ ve sol görüşlü DP-CTP koalisyon hükümetinın. zaman zaman sıkıntıya gir- mesı sonucu ortava çıkan hükümet bunalı- mının. KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, bir süredir savunduğu başkanlık sisteminin yeniden gündeme gelmesıne zemin hazırladığının altı çizifiyor. Cumhur- başkanının halk tara- fından seçildiği, ancak yürütme yetkisinın Cumhuriyet Mecli- si'nde çogunluga sahip parti veya koalisyon ta- rafından belırlendiği bakanlar kunılu ve başbakanın bulunduğu mevcut sistemin. ülke yönetıminde bazı ak- samalar yarattığı belirtilen raporda, aksak- lıklardan bazılan ve Denktaş'ın başkanlık sistemine geçilmesi ile aşılacağını belirtti- ği önenler şöyle sıralanı^or. - KKTC halkı, geçmişten gelen alışkan- lıkla hükümet icraatındaki eksikliklerden cumhurbaşkanını sorumlu tutuyor ve ka- muov unun tepki ve islekleri bu makanıa >ö- nelivor. Bov lece icraat vetkisi sınırlı bulunan cumhurbaşkanlığı makamı gündelik sorun- lariavıpratüıvor. - KKTC'de mevcut sıstem. cumhurbaş- • Türkiye, uzunca bir süre koalisyonlarla yönetileceğini tahmin ettiği Kuzey Kıbns Türk Cunıhuriyeti'nde başkanlık sistemine --= geçilmesine sıcak bakıyor. kanı ile başbakan arasında uyumlu bir iş- birliğini zorunlu kılıvor. Ancak seçim ka- zanmak suretiyle bu iki makamı ışgal eden şahıslann. aynı siyasi tabana hıtap etmele- rı ve seçmen desteğin .sürdürme gavretleri taşımaları nedenıv le sık sık görüş ayrılığı- na düşmeleri gündeme gelıyor. Bu da ülke vönetimınde tıkanıklıklara vo! açıvor. - KKTC'de nüfusun azlığı ve ortalama 2000 seçmenin bir millervekili seçiyor olma- sı, genel seçimlerde millervekili adavlannı, akrabalan ve vakın arkadaşlan dahiİ her se- çimde kendileri için çalışan birkaç > üz kişi- lik daimi seçmen tabanlarına geniş tavizler vermeve zorluvor. Bu da toplumun geniş ke- simlerinin tepkisine ne- den oluvor. Sivaset, bu küçük gruplar ile mil- lervekilleri arasında dar bir çerçeveye sıkışıyor ve sistemin kilitlendiği anlarda kararlar alın- ması imkânsız hale ge- livor. "- KKTC'de başkan- lık sistemine geçilmesi ve icra ile yasamanın yetkılerinın a>rılması sİNtemi tercih edılmelidir. Böylece. dünya- nın birçok vennde olduğu gibı konulann- da uzman ve seçilme kaygısı olmayan ki- şilerin oluşturduğu kabinenin. KKTC gibi küçük bir ülkeyi etkin ve süratli kararlar alarak yönetmesi kolay olacaktır. Rum ta- rafında da başkanlık sistemi uygulandığı \ e başkanın aynı zamanda görüşmeci (Kıb- rı> müzakerelerinde) olduğu dikkate alın- dığında. ongörülen sıstem. KKTC için de uvgun bır yönetim bıçimi olacak. Çünkü bır çözüm olması halinde her iki kesimde mevcut siyasi sistemlerin benzer olmalan önem taşıyor. Zapatistalara banş çağnsı Dış Haberler Servisi - Meksika hükümeti Zapatista genllalannın sı>asi bir oluşum ıçine gırmelennı memnuniyetle karşıladığını belirtti ve şiddetten uzak kalmaları çağnsını yıneledi. Zapatista Llusal Kurtuluş Ordusu'nun pazartesı günkü bır siyasi oluşum ıçıne gıreceklerine daır açıklamasına ılk resmı yanıt. salı günü İçışlen Bakan Yardımcısı Arturo Nunez'den geldı. Nunez, "Demokrasinin oluşmasına katkıda bulunacak her türlü harekete açığız. Fakat bunun için Zapatistaların silahlı mücadelevi bırakması gerekjvor" dedi. Zapatista liderlerinden komutan yardımcısı Marcos. Chiapas'ta gerçekleştirdikleri ayaklanmanın ikınci yıldönümünde. örgütünün demokratik reformlara katkıda bulurjmak ıçın siyasi bır oluşum ıçine gırdığini açıklamış. fakat şiddet evlemlenni bırakacağına daır bır söz vermemişti. MarcosA Zapatista l lusal Özgüıiük Cephesi adındakı grubunun silahlı eyieme ve parti politikasına karışmayacağını. yalnızca halka yakın ve barışçı bir >ol ızleyeceğinı bildirmişti. Marcos açıklamasında. Zapatista ordusunun yok olmayacağını fakat yeni bır döneme girerek Meksika'nın demokrasiye geçişi için polıtık mücadele vereceğini ifade ermişti Nunez, Zapatistalarla hükümet arasındaki görüşmelerin 10 ocakta Chiapas'ta tekrar başlayacağını. hükümetin silahsızlanma konusunda ısrar edeceğini belirtti Zapatıstalar ile hükümet arasındaki görüşmeler. geçen > ılın nısan ay ından buyana aralıklarla sürmekteydi. SLUDİ AR,VBİSTAN ? DAKİ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ Yetki devri olumlu karşılandı Bangladeş'te seçim öncesigerginlik Bangladeş'te 7 şubatta vapılacak genel seçinıler birçok bölgede barikatlar kurduğu göriilüvor. öncesinde olağanüstü güveniik önlemleri alınıvor. V\ajed'in lideri olduğu A\\ami Birliği, Başbakan Ana muhalefet lideri Hasina NVajed'in adaylara Halide Ziva'nın <;eçimlerden önce istifa etmesini ve "Genel seçime katılmav ın" çağnsı üzerine üikede seçimlerin demokratik bir ortamda yapılmasım gerginlik yaşanırken başkent Dakka'da ordunun istiyor. • Suudi Arabistan Kralı Fahd'm görevini Veliaht Prens Abdullah'a devretmesi yabancı başkentler tarafından olumlu karşılanırken uluslararası uzmanlar, değişikliğin petrol fiyatlannı etkilemesinin beklenmediğini belirttiler. Dış Haberler Servisi - Suudi Ara- bistan Kralı Fahd'ın görevini Veliaht Prens Abdullah'a dev retmesi yabancı dev letler tarafından genelde olumlu karşılandı. ABD Dışişleri Bakanlığf ndan yapılan açıklamada. Riyad'daki yöne- tim transferinin iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemeyeceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Glynn Davies, "llişkimizin değişeceğini sanmıvoruz. ABD-Suudi Arabistan ilişkisi rayındagidiyor. Bu görev trans- ferinin kalıcı olacağını sanmıvoruz" dedi. Dünyanın en büyük petrol üreticısi Veliaht Prens Abdullah. Suudi Arabistan'ın 74 yaşındaki Kralı Fahd, saglık nedenlerinden pazartesi günü yönetimı üvey kardeşı Veliaht Prens Abdullah bin Abdül Azız'e dev - retmişti. 73 yaşındaki Prens Abdul- lah. iran Ulusal Muhafızları Or- dusu'nun başında görev yapıyordu. Tahran'dan yapılan açıklamada ise Riy ad'daki yönetim değişiklığinin Su- udi Arabıstan'ın iç meselesi olduğu ve kendılerini ılgilendirmediği belir- tildi. Iran Dışişleri Bakanı W\ Ekber Ve- layeti dün düzenlenen basın toplantısında. "Suudi Prens, tanıdığım kadarıyla ülkeyi yönetebilecek ve sorunlan çözümleyebilecek yetenekte, otoriter bir kişidir. Ancak görev devri tamamen Suudi Arabistan'ın iç mese- lesidir ve bizi ilgilendirmez" dedi. Velayeti, yönetim transferinin Tahran-Riyad ilişkilerinın etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bek- leyip, göreceğiz. Değişikliğin Suudi halkının ve hükümetinin çıkarlan doğrultusunda olacağını umit ediyo- ruz" şeklinde >anıtladı. İki üîke arasındaki ilişkıler 1979 yılında tran'da gerçekleştinlen tslam devrım- ınden sonra gerginleşmişti. Uluslararası ekonomi ve petrol uz- manlan ise Suudi Arabıstan'ın petrol konusunda OPEC'ın koydugu kota- lara bağlı oldugunu ve yönetim değışıkliğınin petrol üretimınde her- hangi bir değişikliğe neden olacağını sanmadıklarını belirttiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog