Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 OCAK 1996 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER Independenttn • LONDRA(AA)-Türk kökenli kişilerin oluşrurduğu çeteienn, Ingiltere'de eroin kaçakçılığı alanmdaki faaliyetlerini giderek arttırdıklan iddia edildi. Independent gazetesinde çıkan bir haberde, 20 kadar Türk uyuşturucu çetesınin başkent Londra'dan Glasgovv kentine kadar geniş biralanda faaliyet gösterdiği ve bu çetelerin hızlı büyüyen örgütlü suç gruplan haline geldikieri öne sürüldü. Haberde, Türk çeteler tarafından 1995 yılında ülkeye sokulmak istenen l ton eroinin gümrük yetkileri tarafından ele geçirildiği ve bu rakamın geçen yılki miktann iki katı olduğu kaydedildi. Endonezya'da sel • CAKARTA(AA)- Endonezya'da hafta sonunda meydana gelen sel felaketinde en az 13 kişinin öldüğü. bir kişinin de kaybolduğu bildinldi. Sumatra adasindaki Aceh bölgesini etkisi altına alan şiddetli muson yağmurlannın yol açtığı sel felaketinde 77 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Sellerden etkilenen 418 kasabanın boşaltıldığı, binlerce evin sular altında kaldığı kaydedildi. Su karaı-sızh • Su konusunda, Şam'a müzakere tarihi vermeyerek inisiyatifi yine elinden kaçıran Ankara, Suriye'nin Hatay üzerindeki hak iddialan nedeniyle hassas olduğu Asi nehri konusuna net olmayan bir yaklaşım getirdi. Ankara'nın, Şam ile görüşmeyi önerdiği üç aşamalı planda Asi nehrinin ele alınıp alınmayacağı kesinlik kazanmadı. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Aylardır erken genel seçim tartışması ve siyasi iktidar boşluğu içinde bocalayan Türkiye, su konusunda bir yan- dan zaman kazanma taktiği izlerken diğer yandan Suriye'nin inisiyatifi ele geçirme- sine karşı sürekli savunma politikası sergi- ledi. Savunmada kalma politikasının son örneği Türkiye'nin geçen hafta su konu- sunda Suriye'ye verdiği karşı nota ile yaşan- dı. Notada, Suriye'nin son aylarda verdiği su miktannı azalttığı ve Hatay toprakları üzerindeki hak iddialan nedeniyle hassas olduğu Asi nehri konusunda u netolmayan" bir yaklaşım sergilenirken üç aşamalı plan için birgörüşme tarihi verilmeyerekŞam'ın olası görüşmelerde "tarih vegündenu"" sap- tamasının önünün açıldığı belirtildi. Yeni hükümetin kurulmasına kadar su konusun- da müzakere tarihi vermeyerek zaman ka- zanmaya çalıştığı belirtilen Ankara, Şam'ın inisiyatifi ele geçirerek Arap Birliği'ni su konusunda devreye sokmasından sonra ha- rekete geçti. Bu çerçevede Dışişleri Bakan- BirecikBarajıŞam h korkuttu ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Suriye'nin su konusunda Arap Birliği'ni de\Teye sokmasmda etken olan Bırecik Barajı, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesinde su ve elektrik enerjisini önemli ölçüde düzenleyecek potansiyele sahip bulunuyor. Suriye'nin, Fırat nehri üzerinde inşa edilecek olan Birecik Barajı ve hidroelektrik santrahyla su gereksinimlerinin önemli ölçüde kısılacağtnı savunuyor. Terör örgütü PKK lideri AbduIJah Öcalan'ı banndıran Suriye'nin, GAP'ın tam kapasite kullanıma açılmasıyla birlikte bölgede terörün giderek azalması oiasılıgına karşı "Suya karşı terör kozunu da" yitirebileceği endişesinde olduğu belirtiliyor. Türk-Alrnan-Fransız-Belçika ve Avusturya firmalanndan oluşan bir şirketler grubuna ihale edilen Birecik Barajı'nın temelden yüksekliği 63 metre, akrif rezervuar hacmi 620 milyon metreküp. hidroelektrik santrahnın ortalama enerji üretimi ise yılda 1.7-2.5 milyarkilovatsaatolacak. Baraj goletinden 66.000 hektar arazi de sulanacak. Birecik Barajı, Atatürk barajı ve hidroelektrik santrallardan bırakılan sulan düzenleyerek mansaba aktaran bir baraj özelliği gösteriyor. Suriye'de Tabka Barajı'nın hemen mansabında yer alan El Baas Barajı ve Jrak'ta Dicle nehri üzerindeki Saddam barajınm hemen mansabında yer alan Baduş Barajı da, Birecik Barajı özelliklerini taşıyor. Türkiye, Suriye'nin GAP kapsamındaki sıılama projelerinin. Fırat'ın sulannı kirleterek haklanna zarar verdiği yolundaki şikayetlerine karşı Şam'ı teknik görüşmelere oturtarak bu yöndeki savlannı çüriitmeyi amaçhyor. lıgı, Ekonomik lşbirliği \e Kalkınma Örgü- tü'ne (OECD) üye ülkelerin Ankara'daki büyükelçilerini bugün bir araya getirerek su ve terör konusunda bilgi vermeyi karar- laştırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyü- kelçi Ömer Akbel dün düzenledigi haftalık basın toplantısında. bakanlığın Arap ülke- lerinin Ankara'daki büyükelçilerine de ay- nca brifing vereceğini açıkladı. Yann veri- lecek brifingde, Arap ülkelerine Türki- ye'nin su politikası anlatılacak ve terör ile suyunbirpazarlıkkonusuyapılamayacağı- nın altı çizilecek. Türkiye geçen pazar gü- nü Suriye'ye. Birecik Barajı'nın Fırat sula- TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN DUYURU İMO Şube Genel Kurullan çoğunluklu ve çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündeme göre ya- pılacaktır. Şube Genel Kurullannın ve seçimlerinin yapılacağı tarih, saat ve yerler şube ismi karşısında gösterilmiştir. Şube üyelerinin seçimlere katılmak için oda kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları ge- rekmektedir. Tüm İMO üyelerine duyurulur. TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU GÜNDEM 1-Gün 1-Açılış, 2- Başkanlık divanının oluşturulması (1 başkan, 2 başkan yrd., 4 yazman), 3- Saygı duruşu, 4- Yönetim kurulu başkanının konuşması, 5- Konuk konuşmaları, 6- Çalışma raporunun okunması ve değerlendirilmesi, 7- Adayların tespiti, a- Yönetim kurulu (7 asil, 7 yedek) b- Merkez delegelerinin seçimi (Şube üye sayısının %1 'i asil, %1 'i yedek), 8- Adaylann tutanağa bağlanarak ilanı ve kapanış. 2. Gün 1 - Seçimler ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI İLE SEÇİMLERİNİN TARİHİ, SAATİ VE YERİ : ÇOĞUNLUKLU adı Genel Kurul Toplantsı ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN Yönetim ve Delege Genel Kurul Yönetim ve Detege Topjantısı -Ankara Târih 20.01.199B Saat . 10 00-17 00 Yer : SelanıkCad. 19/1 Kızıiay-ANKARA Seciı TuF mleri 21.U1.1986 09.00-17.00 SelanikCad 19 1 Kıalay-ANKARA 27 01.1996 10 00-17.00 TCK Genel Md. Konf. Sa).Y,Tepe-ANK. Secimleri 28 01 1396 09 00-17 00 Mmar Kemal llköğretım Okulu Yûksel Cad. Kızılay-ANK. Tâifı: 20.01 1996 Saat : 10.00-17.00 Yer : Talatpaşa Blv. 33/1 Alsarvcak-IZMİR 21.01.1996 09.00-17.00 Talatpaşa Blv 33/1 Alsancak-IZMİR 27.01.1996 10.00-17 00 Efes Otelı Petek Sal I2MİR 28.011996 09.00-17.00 Talatpaşa Blv. 33/1 Alsancak-İZMİR Tam. 20.01.1996 Saat : 10.00-17.00 Yer : Halaskâraazı Cd. 35/1 HarbiYe-fST. Tanh Saat : Yer 20.01.1996 10 00-17.00 Reşatbey Mh. 248 Sk. K.Cennet Apt No: 8/1 ADANA 2t01.1996 09.00-17.00 Haiaskâraazı Cd. 35/1 Harbıye-İST. 21 01.1996 09 00-17 00 Reşattey Mh. 248 Sk. K.CennetApt. No:8/1 ADANA 27.01.1996 10.00-17 00 YıldaTek. Ünv. yumu Beşiktaş-İSTOditoryuf 27.01 19!27.01 1996 1C 00-17.00 DSI6. Bolge Md.luğu Yemeknanesı ADANA 28.01 1996 09.00-17.00 Karagozyan llkokuKı Şışli-IST. 28.01 1996 09.00-17 00 Reşatbey Mh. 248 Sk. K.CennetApt No:8/1 ADANA &- üiyarbakır Tanh Saat Yer 20.01 1996 10 00-17 00 Lıse Cd. 2. Sk. Çavuşoğ'u 2 Apt. 1/6 DIYARBAKIR 21.01.1996 09.00-17.00 üseCd.2.Sk. Çavuşoğlu 2 Apt. 1/6 DİYARBAKIR 27.01 1996 10.00-17.00 üse Cd. 2. Sk. Çavuşo§lu 2 Apt. V6 DİYARBAKIR 28 01.1996 09.00-17.00 UseCd. 2. Sk. Cavuşogiu 2 Apt. 1/6 DİYARBAKIR B^Konya Tarirı : Saat Yer 2O01.199S 10.00-17.00 Konya Ticaret Odası Konferans Saionu KONYA 21.011996 09.00-17 00 Konya Ticaret Odası Konferans Saionu KONYA 2/01 1996 10 00-17.00 Konya Tcaret Odası Konferans Saionu KONYA 2801 T995 09.00-17.00 Konya Ticaret Odası Konferans Saionu KONYA 7- Samsun Tanh Saat Yer 8-Bursa "TânrT Saat Yer 20 01.1996 10.00-17 00 B.Evler Mah. Mevlana Cd. No: 5/1 SAMSUN 20.D1.1996 10.00-17 00 F Çakmak C.Değırmen Sk.Goktaş-Gunooğdu Işm. B-1 Nc: 8-3 6URSA 2\D171996 09.00-17.00 B Ev'er Mah Meviana Cd. No: 5/1 SAMSUN 9-Denızlı Tanh Saat Yer 2'J.O1 21.01 1996 09.00-17.00 F.Çakmak C Değirmen Sk.Goktaş-Gundoğöu Işm. B-1Nc:8-9BUPSA 2/.01.1996 10.00-17.00 DSI 7. Bölge Md.lüğö Toplantj Sl. SAMSUN 27 01.1986 10.00-17 00 Otel Almıra Ulubatlı Hasan Btv No 5 BURSA 28.01 1996 09 00-17.00 B.Evter Mah. Mevlana Cd. No- 5/1 SAMSUN 28 011955 09.00-17.00 F Çakmak C.Değırmen Slt.Goktaş-Gundoğdu IŞPI. B-1 No: 8-9 BURSA 20.0T.1996 10 00-17.00 Hastane Cd. F Cdlov Işh. No. 304 DENIZLI 21.01 1996 09.00-17.00 Hastane Cd. F.GIIov Işh. No: 304 DENİZLJ 27.0171996 10.00-17 00 Mıllı Eğitım Md.luğu Eğıtım Araçlan Topl Saionu DENİZU 28.01.1995 09.00-17.00 Hastane Cd. F.OBov Işh. No. 304 DENIZLI Tanh Saat Yer 20.01.1996 10.00-17.00 Ismetpaşa Cd. H.AtmacaApt. 1/11 ANTALYA Hçil rarih . 20.01 1996 Saat : 10.00-17.00 Yer : Cengiz Topel Cd. No: 6/4 21.01.1996 09.00-17.00 lsrr>etpaşa Cd H.Atmaca Apt. 1 '11 ANTALYA 12-fcrzurum T â n F Saat Yer 13- Hatay TiHT Ssat Yer 20.01.1995 10.00-17.00 TCK12.BOİ Md.lüğu Lokali ERZURUM 21.01.1996 09 00-17.00 Cengız Topel Cd. No: 5/4 2/.U1.199S 10.00-17.00 GOLDENKING Otel TopJantı S'. ANTALYA 14- üaZıanten TânFT Saat Yer 2C.01.1996 10.00-17.00 inonuCd. Asi Sk. No: 7/4 ANTAKYA 21.01.1996— 09.00-17.00 TCK12.BOİ. Md.luğu Lokali ERZURUM 27.01.1996 10.00-17.00 Mersın Tıc. ve San. Odası Konf. Sl.(ÇEL 28.01.1996 09.00-17.00 Ismetpaşa Cd. H.At-naca Apt. 1/11 ANTALYA 20.01 1996 10.00-17.00 Gaziler Cad. Dr. Mecıt Işh Kat 2/209 GAZİANTEP 21 01.1996 09.00-17.00 inonu Cd. Asi Sk. No: 7/4 ANTAKYA 27.01.1996 10.00-17.00 TCK 12 Bd Md.lüğu Lokali ERZURUM 25.01.1995 09.00-17.00 Cengs Topel Cd.No: 6/4 21 01 1996 09.00-17 00 Gaziler Cad. Dr. Mecit Işh. Kat 2/209 GAZİANTEP 27.01 1996 10.00-17.00 Artakya Kül. Mrk. Öğretmenevı yanı ANTAKYA 28011995 09.00-17.00 TCK 12. Bol. Md.luûû Lokali ERZURUM 27.01 1996 10.00-17.00 Gaziantep Ticaret Odası Toplantı Saionu GAZİANTEP 28.01.1996 09.00-17.00 Inonü Cd. AsıSk.No:7/4 ANTAKYA 28.01 1996 09.00-17.00 Gaziler Cd. Dr. Mecit Işh. Kat 2/209 GAZİANTEP Târih Saat Yer 10.00-17.00 Ak-Erlşm. Hastane 2. Cad. Kat1/4VAN 2101.1996 09.00-17.00 Ak-Er Işm. Hastane 2 Cad Kat 1/4 VAN 27.0T7T996 10.00-17.00 Urartı Otelı Toplantı Sl. VAN 28.01 1996 09.00-17.00 fck-Erlşm. Hastane 2 Cad. V4VAN 16-Sakarya Tarih Saat : Yer 10.00-17.00 Adlrye Karşısı Aygun Işh. K. 4/47-48 ADAPAZARI 21.01.1996 09.00-17.00 Adlıye Karşısı Aygun tşh. K. 4/47-48 ADAPAZARI 2M31.1996 10.00-17.00 Belediye Konferars Saionu ADAPAZARI 28.01.1995 09.00-17.00 Adlrye Karşıst Aygun Işh.K. 4/47-48 ADAPAZARI 17- Aydın Tanh : Saat Yer . 20.01.1996 10.00-17 00 Kurtuluş Mah. A.Menderes Btv. 10Sk. No:671 AYDIN 21.01.1996 09.00-17.00 Kurtufcş Mah. A.Menderes Btv. 10. Sk. No'6/1 AYD1N 27.01.1996 10.00-17.00 Gar Gazinosu AYDIN 28.01.1996 09.00-17.00 Kurtuluş Mah. A.Menderes Brv. 10 Sk No:6/1 AYDIN 18- Manısa Tanh : Saat Yer 20.01.1996 10.00-17.00 Vakrflşh. Kat 1/18 MANİSA 09.00-17.00 Vakıfişh. Kat V18 MANİSA 27.01.1996 10 00-17.00 Kültûr Sitesı Konf. Saionu MANİSA 28.01.1996 09.00-17.00 Vakıf Işh. Kat 1/18 MANİSA 19-Bahkesır Tanh Saat Yer 20 0T1996 10 00-17.00 E.Kuyumcdlar Mah. Yesıllı Cd. Ozhancılşh. No: 35 K. 3 BALIKESİR 21.01.1996 09.00-17.00 E.Kuyumcular Mah. Yesilli Cd. Özhancı Işh. No: 35 K 3 BALIKESİR 27.01.1996 10.00-17.00 Ticaret Odası Toplantı Saionu BAUKEŞİR 28.01.1996 09.00-17.00 E Kuyumcular Mah.Yeşıllı Cd. Özhancı Işh, No: 35 K. 3 BAUKEŞJR 20- [rabzon Tanh Saat Yer 20.01 1996 10.00-17.00 Uzun Sk. Eba Çarşısı Kat 4 TRABZON 21.01.1996 09.00-17.00 UzunSk. Eba Çarşısı Kat 4 TRABZON 27.01 1996 10.00-17.00 Hamamızade Ihsan Bey Kül Merk. Sümer Sk. TRABZON 28.01.1995 09.00-17.00 Uzun Sk. Eba Çarşısı Kat 4 TRABZON rını kirlettiği yolundaki notasına verdiği ce- vabi notada. Surive içinde doğup Türki- yeye akan Asi nehrinin debisini. Türki- ye'nin yüzde 10 oranında yararlanabilece- ği şekilde kısıtladığı animsatılarak "Suri- ye'nin bu davranışına karşı her türlii hak- kımızı nıahfuz tutuyoruz" ifadesine yer ve- rildi. Türkiye'nin bu ifadeyle, üç aşamalı planda Fırat ve Dicle ile birlikte ele alınma- sı öngörülen Asi nehri konusunu. Şam ile "Hemen değil de ileride müzakere edilebt- kceği"şeklinde "netolmay-an" biryaklaşım içine girdiği yorumlan yapıldı. Türkiye. Su- riye \e Irak ile birlikte üç ülkenin su gerek- sinimini belirleyecek üç aşamalı plana iliş- kin teknik görüşmelerde Fırat. Dicle \ e Asi nehri sulannın esas alınmasını önermişti. Şam. Hatay üzerinde hak ıddia ederek Asi nehrini. Türkiye topraklanndan geç- meden Suriy e topraklanndan denize dökü- lüyormuş gibi gösteriyor. Şam bu nedenle Asi nehri konusunun ele alınacağı teknik göruşmelere katılmaya yanaşmıyor.Türki- ye'nin Suriye'yi masayaoturtmak için Asi nehri konusunu ileride gündeme getirme- yi amaçlamış olabileceği belirtiliyor. Tür- kiye'nin Şam'ı görüşme masasına çağınr- ken müzakere için alternatiftarihler verme- meşi ise geri adım olarak nitelendiriliyor. BöyJece Suriye'nin. Türkiye'nin ınüzake- re çağrısına karşı inisiyatifi ele geçirip. kendisinin bir tarih ve gündem saptaması- na gitmesinin olası olduğuna dikkat çeki- liyor. Golan pazartığında Ankara lsrail'in Ankara'daki Büyükelçiliği Tel Aviv'in, Frrat sulan konusundaTürkiye'ye politikasını anlattığı yolundaki haberleri yalanlarken bu konunun, Ankara ve Şam'ı ilgilendirdiğinin altını çizdi. Ancak Suri- ye'nin, Fırat sulannı önemli ölçüde düzen- leyecek Birecik Barajı'na tepki olarak ye- niden gündeme getirdiği su konusunda, Is- rail ile yeniden başlattığı banş görüşmele- rinin de etkin olabileceğine dikkat çekiliyor. Diplomatik kaynaklar, lsrail'in işgal al- tında tuttuğu Suriye'ye ait Golan tepelerin- den çekilme pazarlıklannda. ABD. Suriye ve Arap ülkelerinin. Fırat sulan konusunda Türkiye'nin "sırtmdan*' Şam'ı rahatlatacak bir pazarlık içine girebileceklerine dikkat çektiler. Suriye'nin de buna karşılık. lsra- il'in güvenlik endişelerini gidermek için Golan tepelerinde bir miktarasker bırakma- sına izın \erebıleceği yorumları yapıldı. Ortadoğu banşına Avrupa'dan katkı • İsrail, Suriye ile sürdürülen barış görüşmeleri çerçevesinde iki ülkenin ekonomik işbirliğine AB'nin maddi destek vermesini istedi. Dış HaberlerSenisi -İsra- il. AB'den Suriye ile banşı ve iki ülke arasındakı ekono- mik işbirliğini maddı açıdan desteklemesini ıstedı. Israil- li diplomatlardün yaptıkları açıklamalarda, Suriye-lsrail barış görüşmelerınin fsraıl heyeti başkanı Lri Savir'ın Washington"da yardım konu- sunu görüşmek üzere Italya. Portekiz ve Ispanya büyükel- çileri ile bir araya geidiğını belirttiler. Her üç AB ülkesi de troikayı, diger bir deyişle birliğin geçmiş. bugünkü \e gelecekteki başkanlarını temsil ediyorlar. Ikı ülkeara- sında VVashıngton yakınla- nnda aralık sonunda yapılan banş görüşmelerinın bırincı turunda, İsrail Suriye'ye b;r dizi ekonomik i'jbıılığı öne- risı getırmişti. Bu projeler. turizm. ulaştırma \e İsrail'in 1967 yılında işgal ettıgi Go- lan tepelerinde kurulan ^.arap endüstrisinm ı^letilmesi ko- nulannı kapsıyor. Öte yan- dan İsrail'de çıkan günlük Haaretz gazetesı . ABD'nin Suudi Arabistan, A\rupa Birligi. Japonya \e Dünya Bankası'nı da de\reye soka- rak Israil-Suriye barısına destek olması amacıy la ulus- lararası bir forum düzenle- yecegıni ileri sürdü. Banş göriişmelerinin ikin- ci turu öncesmde tsrai! he- yetı tarafından yapılan açık- lamada. her iki ülke liderleri bir araya gelmeden Şam ile bir anlasma sağhnamayaca- gı belirtildi. israil televizyo- nuna konuşan heyet başkanı Savır, iki ülke başkanı ara- sındaki zirvenın 19% yılın- da gerçekleşeceğıni umdu- öunu kaydetti. Ote yandan risraillı bakanlardün Arapla- nn Israil'ın Batı Şeria \e Gazze'yi işgalleri sırasında \ erdikleri zarardan ötürü ge- nış çapta tazmınat istemlerı- ni kabul etmediklerini açık- ladılar. Geçen ay olduğu gibi. gö- rüşmelerin bu turunun da üç gün süresi beklenivor. Görü- şeler sona erdıkten sonra. ABD Dışişlen Bakanı War- ren Christopher'ın Şam ve Kudüs'ü ziyaret etmesi bek- leniyor. Israilii yetkıliler. 10 ocakta başlaması beklenen Christopher'ın ziyaretinden önce hcrhangi biranlaşmaya varılınasının beklenmedıfii- nı kaydettiler. Barış sürecin- den sorumlu Isarilli bakan Vossi Beiiin, "Iiişkikriıı nor- malleşmesi ve>a güvenlik ko- nulannda Suriye'nin turu- munda hiç bir degişikJik gö- remivoruz"'dedı. Banş anlaşmasından sonra Bosna'v ı ziyaret eden ilk üst diizey ABD yetkilisi olan Sa\ unnıa Bakanı \Villiam Perry. çelik > elek ve askeri üniforma giydi. Bosna'da balayı sona erdiDış Haberler Servisi - NATO'nun Bosna'da banşı koruma görevini devralmasından bu yana geçen 12 günlük balayı sona erdi ve Barışı Uygulama Gücü (IFOR) ilk ciddi sorunlakarşılaştı. Saraybosna'da 16 sivilin önceki gün Sırp kesiminden geçtikleri sırada Sırplarca alıkonma- sı, IFOR'u güç durumda bırak- tı.Dayton anlaşması uyannca. sivil- lerin serbest dolaşımı IFOR'un gü- vencesi altında. Bosna hükümeti. Saraybosna sakinlerini koruyama- yan IFOR'u resmen protesto etti. Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Muhammed Şakirbey, aralannda iki de çocuğun bulunduğu si\ ıllerin Ilıca'ya giden yolda otomobilleri durdurularak Sırplar tarafından ka- çınldığını söylemişti. Bosnalı Sırp yetkililer de bir grup Boşnakın alı- konulduğunu doğruladılar, ancak kaçınlma olay ının söz konusu olma- dığını söylediler. Serbest bırakıldıiar Bosna Hersek'in başkenti Saray- bosna'nın Sırplann denetimindeki kesiminden geçerken Sırplar tara- fından alıkonulan Boşnaklardan3'ü • Saraybosna'da 16 sivilin önceki gün Sırp kesiminden geçtikleri sırada Sırplarca alıkonması, IFOR'u güç durumda bıraktı.ABD Savunma Bakanı William Perry, NATO Barışı Uygulama Gücü ve Bosna-Hersek hükümeti yetkilileriyle görüşmek üzere dün Saraybosna'ya gitti. dün sabah serbest bırakıldı. Fran- sa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jac- ques Rummelhardt dün yaptığı açıklamada. serbest bırakılan 3 kişi- nin. Bosna Dışişleri Bakanı Mu- hammed Şakirbey'in kaçınldıkian- nı söylediği 16 kişilik müslüman gruptan oldugunu kaydetti. Rummelhardt. "Bize, bu kişile- rin serbest bırakıldığına ilişkin haber, bölgede görev yapan NA- TO Barışı Lygulama Gücü'ndcn (IFOR) geldf'dedi. Rummelhardt. IFOR gözetiminde Bosnalı müslü- manlarla Sırp yetkıliler arasında Sa- raybosna'da bir toplantı yapılması planlandığını da açıkladı. Polis gücü ABD Savunma Bakanı VVilliam Perrv. Bosna-Hersek'te bir an ön- ce uluslararası polis gucünün ko- nuşlandınlmasmı arzu ettiğini söy- ledi. Resmi bir ziyaret için Saray- bosna'da bulunan Perry, Bosna Dev- let Başkanı Izzetbegoviç ilegörüş- tükten sonra gazetecilerin sorulan- nı yanıtladı. Saraybosna'nın Sırplartarafından kontrol edilen bölgelerinde, bazı si- v il Boşnaklannesiralınması olayı il- gıh olarak. Bosna'da Banşı Uygu- lama Gücü'ne (İFOR) Boşnaklardan eleştiri geldiğini belirten Perry. bu nedenle polis gücünün yerleştirilme- sini arzu ettiğini söyledi. NA- TO'nun ve İFOR'un görevlerinın. Daytonbanşanlaşmasının hazjrlık- larını yerine getirmek ve hareket öz- gürlüğü sağlamak oldugunu kayde- den Perry. "BizİFORgüçIerinipo- lislerin bütün görevlerine sahip güçler olarak kurmadık. Bu ne- denle özellikle Saraybosna'ya uluslararası polis gücünün konuş- landırılması ve münıkün olduğu kadar kısa sürede görevlerine başlaması çok önemli. Ancak bu arada NATO güçleri, bu alanda yapabilecekleri her tiiıiü yardımı yapacaklar" dedi. Boşnak yetkililer. 16 sivil Boşna- ğın Sırplartarafından esir alınması nedeniyle tFOR'u hareket özgürlü- sünü sa^layamamakla suçlamışlar- dı. 2 İngiliz yaralandı Bosna-Hersek'in başkenti Saray- bosna'da. iki İngiliz askerinin, bir may ına, y a da patlamamış bir bom- baya basmaları sonucu yaralandık- lan bildirildi. Bosna Banşı Uygu- lama Gücünün (IFOR) bir sözcüsü. yaptığı açıklamada, yaralı askerle- nn hastaneye kaldırıldıklannı, du- rumlannın ağırolduğunun sanılma- dığını söyledi. Kazanın. askerle- rin. Sırplar'ın elindeki llıca banli- yösündeki bir otelin yakınında ça- lışırlarken meydana geldiği bildiril- di. G. Afrika uyuşturucu kavşağıJOHANNESBURG (AA)- Güney Afhka. global uyuşturucu kaçakçılığının yeni kavşak noktası haline geldi. Irkçı rejimin yıkılmasının ardından yeni birdönem açılacağının umut edildiği Güney Afrika'nın Johannesburg ile benzeri büyük kentlerinin banliyö ve varoşlannda. bu ülkede şimdiye kadar rastlanmay an "crack kokain" gibi uyuşturucu maddeler. polis baskınlan sırasında ele geçiriliyor. Polis. Güney Afrika ve komşu ülkelerin. global uyuşturucu kaçakçılarının kokain. eroin ve marijuana gibi uyuşturuculan ABD ve Avrupa ülkelerine ulaştırdıklan geçiş kapıları haline geldiğini belirtiyor. Güney Afrika"da giderek artan sayıdakı yabancı diplomat ve uyuşturucu uzmanlanna göre bu ülkenin uyuşturucu kaçakçılığında köprü ülkeye dönüşmesi gelecek açısından hiç de iyi şeyler vaat etmiyor. Global uyuşturucu kaçakçılığında Güney Afrika bağlantısı, Asya'daki afyon tarlalarından Güney Amerika'nın kokain ara istasyonlanna kadar uzanıyor. Afnka ülkelerinin denetimlerinin son derece yetersiz olduğu liman kapılanndan. gümrüklerinden kolayca geçirilen kaçak uyuşturucu maddeler, buradan Nevv York, Rotterdam ya da Londra'ya. ele geçirilme riski en aza indirgenerek ulaştınlabiliyor. Uyuşturucu maddenin. Kolombiya ve Tayland üzerinden doğrudan ABD \e Avrupa'ya sevkiyatı sırasında ise polis tarafından ele geçirilme riski yüksek. Birleşmiş Milletler'in kara para aklama konulanndaki uzman yetkilisi Jean-Francois Thony. "kolombiya'nın Kali Karteli'nin avukatı olsaydım, Afrika'yı tavsiye ederdim, neden derseniz. nüfus çok kabank, uyuşturucu kontrolleri \e mevzuatları da çok yetersiz ve zayıf, prarikte hemen hemen hiç risk yokgibr diyor. Afrika'daki diplomasi ve siyaset çevreleri, kıtaya giren uyuşturucu kaçakçılığı paralannın. sonunda bölgede yolsuzluk ve rüşvetin yayılmasından. hatta göreceli olarak daha zengin olan Güney Afrika'da bile yeni gelişen demokratik hükümetler ve i^tikrara zarar vereceğinden endişeliler. Güney Afrika polisinin \erilerine göre 136 uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin yansından fazlası uluslararası bağlantılı. Bu ülkede 1994'de 1993'dekine göre yedi mı^li miktarda. toplam değeri 7.5 milyar rand (2 milyar dolar) tutannda kaçak uyuşturucu madde ele geçirilip imha edildi. Marijuana ile birlikte sigara gibi içilen"*Mandrax" adlı depresif uyuşturuculann. Hindistan ve Kenya'dan gemi konteynerlerinde Güney Afrika'nın en kalabalık. iş yükünün son derece yoğun. gümrük memurlannın bıkkın. aşın mesaiden yorgun oldukları Durban limanına nakledildikleri belirlendi. Uzmanlar, dünya genelınde kullanılan kaçak eroinin ABD ve Avrupa'ya Güney Afrika üzerinden dağıtıldıgını saptadılar. Güney Afrika'daki rejim değişikliğı öncesinde 20 yıl süreyle silah ve fildişı kaçakçılığına yataklık cden bölgede uyuşturucu kaçakçıiığı için zemin ve altyapı da za.-iı hazırdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog