Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

, 4 OCAK 1996 PERSEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Beykoz'da kuşkulu saldırı • İstanbul Haber Servisi - EskıDSPBeykozîlçe Başkanı Beykozve Buy ukşehır Beledıyesı meclıs uyesı Yusuf Ekşı'nın oncekı gun uğradığı sılahlı saldırı sonucu yaralanması çeşıtlı kuşkuları gundeme getırdı Ekşı kamuoyunda RP'lı Beykoz Beledıyesi'nın *- usulsuzluklenne karşı • yuruttüğu mucadele ıle tanınıyor Ekşı, en son Burunbahçe de usulsuz bır ıhaleyı ıptal ettırmıştı 'Seçimler CHP için utanç vericf • İstanbul Haber Servisi - Gazıosmanpas,a llçe başkanı Mehmet Polat, CHP'nm 24 Aralık seçımlennde barajı aşarken zorlanmaMnın partı adına utanç vencı olduğunu soyledı Polat yaptığı açıklamada partıyı bu noktaya getırmeye kımsenın hakkı olmadığını belırterek, "Bır takım arkadaş grubuyla >• partı yönetılemez Bu arkadaş gruplannın bundan sonrakı sureçte sosyal demokrası adına bır şey , ,so>lemeye haklan yoktur Partıyı bu noktaya getırenler utanmalıdır Bundan sonrakı mucadelemız solun tek partısı olan CHP'yı layık olan ınsanlara teslım L etmektır" dıye konuştu Gölhan ANAP'a göz kırptı • A]NKARA(Cumhuri\et Bürosu) - DY'P Genel Başkaa ' Yardımcısı Mehmet Golhan, dun yaptığı basın toplantısında, DYP'nın bır erken seçım beklentısı ıçınde olmadığını vurgulayarak Meclıs'ten mutlaka bır hukumet çıkacağını soyledı Golhan, "Bırbırlenneparalel olmayan programlarla hukumet kurulamaz Programı yakın olan partılenn hukumet kurması lazım" dryerek ANAP'la koalıs>on ısteğını dıle getırdı Meclis'te ilk skandal • ANKARA (\NKA) - 24 Aralık genel seçımlen sonrası oluşan 20"ncı donem (Meclıs'te ılk skandal sorunsuz atlatıldı Samsun'da , DYP'den >enıden mıllet\ekılı seçılen lrfan Demıralp TBMMZıraat Bankası Şubesı'ne başvurarak mılletvekıllerıne tanınan 250 mılyon lıralık kredı hakkından yararlanmak ıstedı Banka vetkılılennden, - mıllet\ekıllen lıstesı ^henuz gelmedığı ıçın bırkaç **gun beklemesı gerektığı yanttını alan Demıralp, ->bunun uzerıne Zıraat Bankası Genel Mudurluğu'ne başvurarak şube mudurunun gorev den alınmasını talep ettı Şube mudurunun once gorev den ahndıgı. ancak bazı polıtıkacılann araya gırmesı uzenne gorev ıne mde edıldığı bıldınldı Şevki Yılmaz'ın kader haftası • AMvARA (Cumhuriyet Bürosu) - Erzıncan Dev let Guvenlık Mahkemesı Cumhurıyet Başsavcılığı, ıdam ıstemıy le hakkında davaaçılmasi ıstenen Rıze Mılletvekılı Şevkı Yılmaz ıle ılgılı dosyayı dun ıncelemeye aldı Erzıncan DGM Başsav cısı Mustafa Alagul'un başkanlığında dun toplanan savcılar heyetı. ' Yılmaz"ın durumunu goruştu Alagul. "Tahkıkatın 'seynnı belırlemeye 'çalışıyoruz Soruşturmanın se>nnı \e da\a açılıp ' açılmayacağını bu hafta içınde karara bağlayacağız" 1 dedı Kanal D'ye tepki • A>KARA(Cumhuriyet Bürosu) - RTL K Başkanı Alı Baransel yayınlan durdurulan ozel televızyon İuruluşlannın tepkılennı ust .kurul ustunde " yoğunlaştırdıklanna dıkkat çekerek "Kapanmca. tek sorumlu bız oluyoruz" dedı Baransel yaptırım sonrasinda ozel kuruluşlann yargı>a baş\ urma hakları bulunduğunu \e son karann ' Iburada verıldığını belırterek dun bır gunluğune kapatılan Kanal D'nın ust kurulu hedef alan yayınlannı yadırgadıklarını soyledı Prof. Akyüz öldii • İstanbul Haber Servisi - Ankara Unıversıtesı Eğıtım Fakultesı eskı dekanlarından Prof Dr Kenan Akyuz. dun lstanbul'da oldu Akyuz'un cenazesı bugun Teşvıkıye Camıf nde kılınacak oğle namazından sonra Zıncırlıkuvu Mezarlığı'nda toprağa venlecek Türkeş, Yılmaz ve Baykal'la görüşen Çiller, ANAP'la uzlaşmada umutlu değil Çîller 6 blok' peşindeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Merkez sagdakı lıderler Cumhurbas.kanı Sülevman Demirel'ın, hukumet kuımak ıçın gorev len- dırme vapmasından once "blok oluşturma" çabalannı dun de surdurduler Ba^bakan Tan- su Çiller. CHP Genel Başkanı Deniz Bay kalla yenıden goruşerek koalısyon ıçın gereklı olan "solpartiyi" kendı cephesıne almava çalişir- ken. hukumet bunalımının aşilamaması duru- munda seçımolaMİığınakarşı MHP lıderı Al- parslan Turkeş'le bır ara> a gelerek de ANAP \e RP'ye gözdağı \erdı Çiller, telefbnla ara- dığı ANAP lıden Mesut Vılmaz'a da yuzyu- ze goruşmek ıstedığını bıldırdı Çiller ın. Bay- kal'la yaptığı goruşmede. ANAP'la anlaşma konusunda fazla umutlu olmadığı. ANAP-RP hukumetı kurulamaması durumunda erken seçım seçenegınden başka çare kalmadıgını dıle getırdıgı oğrenıldı Baykal. partısındekı bazı yonetıcılerın, "Iktidarda toparlanalım" ısrarına karşın "DSP zaten devrede. bize ge- rekyok. Hiçbirpartiyeangaje değiliz. Blokoluş- turmuyonız" dedı RP'nın "YuceDJvan" mesajıylakendısine karşı hukumet arayışına gırmesının hemen ardından partı lıderlennı arayan Çiller. once- kı gun telefonla DSP lıden Bülent Ecevit, Bay - kal, Turkeş ve Necmettin Erbakan'Ia başlat- tıgı gorûşmelen dun de surdurdu Çiller. dun Turkeş ve Baykal'la bır araya geldı Yılmaz Tansu Çiller'ın,CHPIideri>legörüşmesi2 ıle oncekı gun goruşen Turkeş Başbakanlık Konutu nda yaklaşık 1 saat goru^tugu Çıller ıle "seçün ittifakTkonusunu ele almadıklan- nısavundu Yuzde8 18oy oranı ılebaraııge- çemeyen MHP ıle "ittifakgirişimindebulun- duğu" goruntusu veren Çiller ın. seçım ola- sılıgına karşı ANAP ve RP've kar^ı mesaj vermek ıstedığı kaydedıldı ANAP v e DYP arasında "mekik" gorusıne- ler surduren Turkeş'ın, bugun de Yılmaz'ı zı- yaret edecegı ogrenıldı Çiller, Yılmaz'ıda dun telefonla aradı Çıl- 5saatsürdü.(Fotoğraf TARIKTINAZAY ) ler ın Y ılmaz a hukumet oluşumu ve ekono- mık sorunlarla ılgılı gonı^mek ıstedığını ılet- tığı. ANAP lıderının de bunu kabul ettığı bıl- dınldı Çılleı'ın. Bavkal la vaptıgı goruşme- nın 2 ^ saat surmesı dıkkat çekıı Başbaşagerçekleijtırılengoru^mede. Demı- rel'ın aorev lendınneyapmasinı bekledığını ıfa- de eden Çılleı ın "Oncelikle A\\P"ve RP koalısvon kurabilir. \N\P'la uzlaşma konu- sunda çok umutlu değilıın. Bu da olma/sa se- çime gidılir duşunctsindcş im. D\ P olarak bi- âm, RP ile koalısvon kuımamızso/ konusu ola- maz'" değerlendırmebi yaptıgı ogrenıldı Goruşmede hukumet modellen uzennde durmadıklannı sa\ unan Bav kal "blok'" olu>- turulduğuna ıliskın bır soruva -Hiçbir siva- sal partive karşı. hiçbir siyasal partive angaje bir konumumuzolmadığını herkesin açıkça bil- mesi gerekir. V onlendırmeve donuk bir karar alınması soz konusu deöildir. Bi/ını dışımızda bir hukumet kurulmasının dahadoğru olaca- ğıduşuııcesındevız"vanıtını verdı CHP'deki hükümet yanülan CHP vonetımındekı bazı kışılenn "İkti- darda toparlanalım" goru^unu dıle getırme- len nedenıvle -CHPİîukumetegirebilir"'vo- rumlan vapıldı CHP Genel Ba>kan Vardım- cibi Erol Çevikce Onur Kumbaracıbaşı. Ge- nel Sekreter Yardımcısı Mustafa Doğan'ın partının ıktıdarda daha ıv ı toparlanabıleceğı. ortaklık onenlerıne "peşinen hayırdememek gerektiğj-goru^undeolduğubılınıvor C HP'nın butunle^me oncesı ılk lıderı HikmetÇetin ıle Samsun Viılletvekılı Vluratkaravalçın'ın da hukumete gırmeve bicak baktıklan kaydedıl- dı Kulıslerde Bavkal'ın. muhalefetı vegle- dıklerıne ılışkın açıklamalanna karşın. başka (,ozum bulunamaması durumunda "çozum partisi" olarak ortaklıga e\ et dıvebılecegı \ o- rumları vapıldı Yılmaz: Çozum, milli mutabakat hükümeti \NKAR.4 (Cumhurivet Bürosu)- A.N \ P Genel Ba^- kanı Mesut \ ılmaz. huku- met bunalımının çozumu ıçın u Gerçekleşmeolasılığı duşuk de olsa, Turkive açı- sından en ivi çozum milli mutabakat hukümeri- dir"aoru^unu dıle aetıre- rek sol dfttekh DYP-XN AP hukumetını temsıl eden -ANAVOL koalis>onu"ku- rulması konusunda umu- dunu yıtırmeye başladıgının ışaretınıverdı Yılmaz. baş- bakanlıkta kalma ısrarın- dan \azgeçmesını ıstedıgı DY P lıden Tansu Çiller ın yenı onerıler getırmesine gereksınım olduğunu sov- Tedı Yılmaz. dun ANAP'tanSıvasMılletve- kıh secılen BBP lıden Muh- sin VazKioğlu ıle goruştuk- ten sonra Bas,kanlık Dıva- nı'nı topladı Başkanlık Dı- vanı toplantısından sonra gazetecılenn sorularını ya- nıtlayan Yılmaz. "Sihirli bir formul açıklavacağınız sovlenhordu. Muhsin Ya- zıcıoğlu milb mutabakat hu- kumetinden soz etti. Sihir- li formiıl bu mu" sorusu uzenne şovlededı "Buiş- lerde sihir olmaz. Sihirli for- mul deyimibenim değiL Ben makulu anvorum. Makulıi normalde anvorum. Ma- kul çozum bulunması için herkesin katkıda bulunma- sı lazım. Sadece bızım çaba- lanmızla çozum bulunmaz. Ben herkese çağn vaprvo- runı. Netkede,ortakçözüm beş parti arasında buluna- cak. Diğer partiler de bizim gibi vaklaşırlarsa. bu soru- nun aşılabileceğini duşunu- Yazıcıoğlu. dun Yıl- maz'la vaklaşık 2 5 saat su- ren goruşmesınden sonra duzenledığı basın toplantı- sında. RP eşlıgmde ıkılı ve uçluvada RPdışında uçlu >a da dörtlu koaiısvon tor- mullerı dışında bır de mıl- lı mutabakat hukumetı kal- dığını belırttı ÇİZMEDEN YLKARI MUSA KART Alparslan Türkeş: Yeni bir erken seçim gereksiz 'RP'ye hükümet kurmagörevi verilmelV .\NKL\R-A (Cumhurivet Bürosu) - MHP Genel Başkanı Alparslan Tür- keş, venı bır erken seçıme gerek ol- madığını soyledı Turkeş. partısıne dışandan bakanlık verme onensı gel- mesı durumunda tekiıfı yetkılı ku- rullarında goruşeceklerını bıldırdı AN AP Genel Mesut Yılmaz \e Baş- bakan Tansu Çiller'le dun v aptığı go- ruşmede. her ıkı lıden de uzlaşıcı bır tutum ıçınde gorduğunu belırten Tur- keş. Yılmaz'la bugun venıden goru- şeceğını bıldırdı Turkeş demokratık kurallar gereğı hukumetı kurma go- rev ının oncelikle RP've venlmesı ge- rektığını kavdederken "Okoalisjon kuramazsa,ozamangündeme başka çözumler geleceL Çünku alternatif- ler var" dedı MHP Genel Başkanı Alparslan Turkeş Cumhurivefe vap- tığı açıklamada. bırarava geldığı ANAP ve DYP genel başkanlarını uzlaşmacı bır tutum ıçınde. bırbırle- nne v e dığer \ıy ası partı lere karşı on- vargısız olarak gorduğunu kavdettı turkeş. "Başbakan'ın kinı olacagı" ko- nusunda bır uzlaşnid sağlanabılece- ğını belırtırken. \ ılmaz ve Çıller'ın dışında uçuncu bır kışının adının geı,- medığını soyledı Turkıye'nın ekonomısının zaten darda olduğuna. yenı bır seçımın en az 3-4 trılyon lıra daha harcama ge- rektıreceğıne dıkkat çeken Turkeş "Erken seçim olasılığı bence şimdiki halde vok. Buna gerek vok dive duşu- nuvorum. Bu tabloda çeşitli çdzümler üretilebilir. Hele ki. siyasetçilerimiz, soğukkanlı v e önvargısız olarak, hoş- goruv le. u/laşmacı bir ruhla mesele- yi çozume çalışsınlar" dıye konuştu MHP Genel Sekreterı SaşarErbaz da Cunıhurivet'e yaptığı açıklama- da. genel seçım oncesinde gerçekleş- meyen D\ P-MHP ıttıfakından D\ P'nın zararlı ı,ıktığını sasundu Erbaz olası bır erken seçımde DY P- \1HP ıttıtakına sıcak bakmadığını be- lırteıok "*ju aijamada bir ittifak sö/ konusu değil. Parti teşkilatı da nov le bir ıttıfaka sıcak bakmav acaktır. Baş- ka bir sivasi partinin amblemi altın- da vaşamak çokzordur. Bunu bizçok iv i biliriz" dedı CHP Saymanı.- Bunalım beklentisi var ANK.AR.A (Cumhurivet Bürosu)-CHP Genel Saymanı \e Ardahan Viılletvekılı İsmet Atalay. Turkıye'de genel seçımler sonrasında ortaya çıkan belırsızlıkten duyduğu ondışeyı dıle getırerek. "Son denece tehlikeli bulduğıımuz bu behrsizlik ortamı, yeni kriz sonarvolannın da hazirlay ıcısı olmaktadır" dedı 'L'retici kmrukta" CHP Genel Vlerkezı nde duzenledığı basın > »• £ toplantısında 1996 " .£ yılının ılk uç ayınJa ıç ve dış borç odemelennın olduğunu anımsatan Atalay. mılyonlarca uretitinın urettığı malın karşılığını alabılmek ıçın devletlapısında sırada bekledığını sovledı Atalav ışçı ve memurlann ucret sorunlanna sanayıcının kararsızlığının da eklendığını belırterek. "Piyasalartia büyuk bir beklcnti hatta bir kriz beklentisi soz konusudur" dıye konuştu Atalay. bırbınne yakın programları olan DYP \e ANAP'm hukumet kurmasi gerektığını kaydettı Ikı partı lıderının sen-ben kavgasindan vazgeçerek, hukumetı oluşturma konusunda kararlılık gostermesını ısteyen Atalay şunlan sovledı "Türİviye'yi kaosların içine surıikleyebilecek bir belirsizlik ortamının yaratılmasına, hiçbir siyasi parti liderinin katkıda bulunmaya hakkının olmadığını duşunuyoruz." Kendisini 'kanlı dönemin başbakanı' sözleriyle suçlayan Dedelek'i iftiracı olarak niteledi Ecevit'ten DYP'ye raporlu yanıt ANK.ARA (Cum- hurivet Bürosu)-DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Başbakan Tansu Çiller'ın mal- varlığıyla ılgılı goruş- lenne karşılık kendı- ını "Türkiye'ye en kanlı dönemini" ya- şatmakla suçlayan DYP'ye Mıllı Gu- venlık Konseyı Savcılar Kurulu raporuyla yanıt verdı Ecevıt. Çıller'ı savunarak ken- dısınesuçlamalaryonelten DY P Genel Baş- kan Yardımcısı İbrahinı Vaşar Dedelek'e de "ifitiracr dedı DSP hden Ecev ıt. dun yaptığı yazılı açık- lamada, DYP'lı Dedelek'ın oncekı gun du- zenledığı basın toplantısında kendısıneyo- nelttığı. "ilk Kürtçe slogan atan politikacı'". "Gıinevdoğu halkını korukleyen lider" ve "militan kadrolarla Turkiye'ye en kanlı ve sıkıntılı dönemini yaşatan kişi" suçlamala- nna sert karşılık verdı Ecev ıt. Başbakan Çıl- lerveeşı ÖzerL'çuranÇiller'ın ABD'yedo- vız transferı ve yurtdışındakı malvarlıkla- ny la ılgılı suçlamalanna DY P'lılenn. "doğ- rulara dayanarak eleştirme olanağı bula- mayınca, yalan ve suçlamalara kalkışrıkla- nnı"!>oy ledı 1980 oncesinde her turlu bo- lucu slogana karşı çıktığını ıtade eden Ece- vıt. "Güya ben, getirdiğim "mılıtan kadro- larla Turkıye'ye en kanlı ve sıkıntılı done- Necmettin Erbakan kurmaylarını uyardı RP'de Gökçek ve Ceylan sıkmtısı ERGÜN AKSOY ANKARA - Necmettin Erbakan'ın, ANAP ve DY'P ıle koalısvon kurulması gı- nşımlennde bulunan Ankara Buy ukşehır Beledıye Başkanı Melih Gokçek ıle Anka- ra Mıllenckılı Hasan Huseyin Ceylan ı "çizmeyi aşöklan" gerekçesıyle uyardığı bıldınldı Erbakan'ın, partı yonetımı ve özellıkleyenı seçılen mılletvekıllerının tep- kısı uzenne. Gokçek veCeyian'ı, "Faztaile- ri gittiniz, yetkilerinizi aştınız" sözleny le eleştırdığı kulıslerde dıle getırıldı Gökçek ıle Ceyian'm, ANAP v e DYP ıle kapalı kapılar ardında yurutulen koalisyon göruşmelennde, partı y önetımıne danışma- dan çeşıtlı yaatlerde bulunmaları RP'de sı- kıntıyarattı Ceylan veGokçek'ın,ANAP'tan Korkut Özal, Cenıü Çiçek, Ohan Sungur- lu. Abdülkadir Aksu, Eyûp Aşık, Ekrem Pakdemirli ve DY P'den ibrahinı Yaşar De- delek. MehmetGölhan.Tevfık Diker'le yap- tıklan ıkılı temaslarda RP adına vetkılı gı- bı davrandıklan bıldınldı LstduzeybırRP'h Cumhuriyet'e şun- ları soy ledı "Sayın Erbakan. resmi olma- yan seçim sonuçlan belirlendikten sonra, ust düzey y«>nericilere 'Dığer partılerdekı arkadaşlannızla göaujup koalısvon konui>uıı- da nabız yoklayın ve her turlü gelışmeden partıy ı haberdaredın' şeklindetalimatver- di. Bunun üzerine. resmi olmayan temaslar başladı. Ancak, Gokçek'le Cey Lan, çizmej i aştılar. Yetkilerinin uzerinde hareketettiler. Verdikleri vaader ve giristikkri pazarlıklar basınayansıdı. Çilkr'i Yüce Divan'a gonderme yaklaşı- mı isebtıyuk birrahatsızlıkyarato. Bolki DYP ile yapılacak bir koalisy oııuıı engeHenmesi- ne neden oldular. Oysa parti adına yapılan resmi birgirişım voktur. Bu arkadaşianmız da yetkili değillerdir" POLİTİKA GUMAJGU HİKiMET ÇETİNKAYA Hasan Bey'in lilkisi Ankara Buyukşehır Beledıye Başkanı Melih Gök- çek, yaman adam Her gece 'televızyon kanallan' arasında 'mekık dokuyan' Gokçek, RP'nın ıktıdar ortağı olması ıçın' yoğun çaba harcıyor Gokçek, ANAP'lı Eyüp Aşık'la tartışırken "Bız uzlaşıyoruz' mesajı verıyor DYP'lı Tevfik Diker'ı arayıp 'YuceDı- van'öan soz edıp "Kurtuluşunuzbızım elımızde" dı- yor DYP'lı Tevfık Dıker ıle Melih Gokçek bır ozel tele- vızyon kanalında yıne tartışıyorlardı oncekı akşam Dıker dıyordu kı "Sayın Gokçek hem ıktıdar ortagı olmamızı ıstıyor hem de aba altından sopa gostenyor " Melih Gokçek'te laf çok DYP'lı Diker'ı bır ara koşeye sıkıştıracaktı kı vaz- geçtı Anlaşılan o kı aralarında Tansu Hanım'a ılış- kın bır konuşma geçmış Neyse tartışma fazla uza- madı Turkıye ılgınç bır donemden geçıyor Bır partının ge- nel başkanı 'Yuce Dıvan' tehdıdıyle RP ıle ortak hu- kumet olmaya zorlanıyor Guler mısınız ağlar mısınız'? RP hem 'dını butun' bır partı hem 'adıldüzenden' yana Oylarının buyuk bolumunu 'bu duzen değışe- cek' yerıne 'adıl duzen' dıyerek almış Şımdı de ku- rulu duzen'den koşeyı donenlerle hukumet ortaklığı kurmak ıçın gozdağı verıyor. "Tansu Hanım 7 Yuce Dıvan 'a yollarız " Bıze kalırsa RP sıkışık bır durumda 9 ocakta Mec- lıs toplanacak O gunden ıtıbaren sıyaset hızlanacak Buyuk olasılıkla Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan'a hukumetı kurma gorevı vere- cek Yanı 45 gun ıçınde hukumet ya kurulacak ya ku- rulmayacak Sonra ne olacak9 Dun yazdığımız gıbı Cumhurbaşkanı Demirel TBMM Başkanı'yla goruşup 'erken seçım' kararı alacak . Şımdı RP'lılerdıyor kı "Eğernısan ya da mayıs ayında erken seçım olur- sa bızım yenıden bırıncı partı olmamız çok zor Acaba neden zor 9 Çunku MHP ya ANAP la ya da DYP'yle seçıme gı- recek • • • RP'nın yumuşak ve uzlaşmacı tutumuna hıç şaşır- mıyoruz RP 'kopruden geçene dek' her turlu odunu vermeye hazır Bakın ne dıyorlar "Bızım laık devlet anlayışımız ANAP, DYP hatta DSP'den farklı degıldır " Aslında RP'de bır dalgalanma gozlenıyor Bu arada Zütfikâr Doğan'ın Mıllıyet'te dun yer alan haberı de RP orgutlerının uzenne bomba gıbı duşu- yordu "Refah Partısı 'nde dışarıya karşı Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın lıdeıiığının tartışılmaz' oldu- ğu goruntusu venlırken bır yandan da yaşı ılerleyen Erbakan 'dan sonrakı doneme yonelık partı yonetımı mucadelesı başladı Ilk aynşma Ankara ve İstanbul olarak gozlenırken gruplaşmalar lstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan vearkadaşlanylabaşkentte Melih Gokçek. Hasan Hu- ,k seyin Ceylan ve arkadaşlan şekhnde açıklanıyor Ye- nı bır kamplaşmanın onde gelen ısmı olarak Aydın Menderes'/n adı one çıkıyor Seçımlerde DYP'ye destek verdıgı behrtılen Fet- hullah Gülen'e yakınlığı bılınen Aydın Menderes 'ın RP ıçınde Erbakan'ın yerıne oynamak uzere gorev- lendırıldığı ıddıa edılıyor Tayyip Erdoğan ve arka- daşlarınm muhalefetıne ragmen Erbakan ın Mende- res'ı partıye alarak aday gosterdıgı belırtılıyor İstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Erdoğan 'ın Aydın Menderes'ı 'Fethullahçıların RP ıçıne soktuk- ları bır mayın' olarak nıtelendırdığı ve bundan duy- duğu hoşnutsuzluğu yuksek sesle dıle getırdıgı be- lırtılıyor Kamplaşmalar ıçınde adı geçen Ankara Bu- yukşehır Beledıye Başkanı Melih Gokçek ıse şoyle konuştu 'Benım ıdealım, hedefım, eskı partım ANAP ıle RP'yı ıktıdarda buluşturmak Bunun ıçın çaba gostenyorum Bunu yapabılırsem, başarabılırsem kendımı mutlu sayarım 1991 de RP'nın MHP ıle olan ıttıfakının ger- çekleşmesınde de ben devredeydım " • • • Hukumet kurulacak mı kurulmayacak mı yenıden erken seçıme gıdılecek mı gıdılmeyecek mı tartışma- ları yapıladursun acaba halkımız bu gehşmelere na- sıl bakıyor1 ? Halkımız yılgın halkımız umutsuz Halkımız kupon kesmekle oyalanıyor Hatkımız ev kırasını odeyemı- yor... Dolar 62 bın. mark 43 bını aştı aşacak... Seçım sonrası zamlar dınmıyor KIT urunlerı yuzde 10 ıle yuzde 100 arasında arttı Ulke ekonomısını zor gunler beklıyor Ama 'sevındıncı' haberler de oluyor bu arada Ha- san Aktop adlı yurttaşımız, kaybettığı tılkısını 25 mıl- yon lıra odul koyarak bulmuş Tılkının adı Mahzun muş Hasan Aktop un tılkısı Mahzun'la bırlıkte çektırdı- ğı fotoğrafa baktım Hasan Bey'in gozlennın ıçı gu- luyordu Dunya umurunda değıldı Acaba Hasan Bey 24 aralıkta oyunu hangı partıye vermıştı'? mını ya^atmış'ım.Oysa,tam tersineyıllar- ca sağın da solun da militan kadrolarının si- lahlı. taşlı. sopalı saldırılarına ve suikast gi- rişimlerine hedefoldunı. Bunlara karşı. par- timle banş için ve barışçı yontenılerle mu- cadele verdim" dedı Benzersuçlamaların MHPtaratmdan yo- neltıldığını ve 12 Eylul darbesinden sonra Mıllı Guvenlık konseyı'nın (MGK) oluş- rurduğu Savcılar Kurulu na soruşturma vap- tırdığını bıldıren Fce\ ıt ıçıklarnasında "Av keri vönetinı donenıınde ha/ırlanan Savcı- lar Kurulu'nun raporundan alıntıları. D\ P'nin mufteri Genel Başkan Yardımcı- sı'na irhafediyorum'* dıyerek rapordan alın- tılara yer verdı Ece\ıt. raporun. partisinı aklamanın da otesınde "övdüğünu" savundu MGK'nın yayın yasağı kovduğu ancak gazetecı Cu- neyt Arcayürek ın ele geçırerek "Hapisha- nedeki Ecevit" kıtabında y ay ımladığı Sav - cılarKurulu nunraporunda Ecevitlıderlı- ğındekı CHP ıçın şu goruşier ver aldı "Olaylarda CHP'nin herhangi bir ilişki- sinin bulunmadığı anlaşılmışhr. CHP'lilerin daha çok olaylarınmağdurubulundukları. olay ların diğer partiler tarafından çıkarıl- dığı belirlenmiştir. Olaylarla ilgili olarak sonradan ifadeierı alınan militanlar, CHP'li kişilerin, sadece olay lara karışan dğrencile- ri vatıştırıp çatışmaların sona ermesi anıa- cıyla hareket ettikierini bildirmişlerdir. Te- cav U7e uğrayanın CHP'lilerolduğu anlaşıl- mıştır. CHP hakkında kov uşturma konusu oiabilecek herhangi bir hususun tespit edil- mediği; CHP yetkililerinin taşrada veya merkezde işlenmiş veya işlenecek bir suç ile ilgilerini gosterecek,akİa getirecek. şupheoluş- turacak bir belge ve vayın gorulmediği an- laşılmışlır... İddiaların aksine Ecevit'in boluculuk ve diğer konulardaki sloganlara ve pankartlara karşı söylediklerinden, bir- lik vebüfunlük ifadeeden beyanlarda bulun- duğu. halklar değil, Turk fıalkı olduğunu ıtade ettiği gorulmektedir.' DEPIilerin AİHK'yebaşvuru dilekçesi: 'DGM karan Türk-İslam sentezi' \LPER BALLI ANKARA- kapatılan De- mokrası Partısı'nın eskı mıi- letv ekıllennm Ankara Dev - let Guvenlık Mahkemesı nce haklarında verılen hapıs ce- zalarının Yargıtayca onan- masının ardından Avrupa Insan Haklan Komisvonu na (AlHK) baş\ uru hazırlıkla- n ıçınde oldugu bıldınldı DEP'lılerın avukatların- dan Vusuf Alataş tarafından hazırlanandılekçede vargı- lanıanın Avrupa Insan Hak- lan Sozles.mesi ndcl A1HS) yer alan ılkelerın ıhlalıyle \e kamuoyunu tatmıne do- nuk olarak aerçekle>tırıldı- ğı yargılanıanın bağımsiz koşullar altında s apılmadı- gı v e sanıklann savunma haklannın tanınmadığı belır- tılırken karaıda Turk-Is- lam sentezi yonunde gorus.- Içre veı \erıldığı one surııl- du Dılekçede. sozleşmeye aykırılığınbelırlenınesi ce- zaevınde bulunan mıllet\e- kıllerınınserbestbırakılma- sı ıle siyasi hakiarın ıadesı ısteınlermde bulunuldu 2 Maıt IL W4 tarıhınde TBMM'de dokunulmazhk- larının kaldırılmasının aı- dından yargılanan \e ağır hapıs cezalanna çarptırılan DEP ın eskı mılltuekılien Leyla Zana, Orhaıı Doğanl Hatip Dicle ve Selim Sadak adına hazırlanan baş\ uru dı- lekçesınde yargılanıanın adıl sapılmadıüı ıdduedıl- dı 60 say falık dılekçenın ılk bolumunde TBMM'de 6 kasım lWI'de yapılan ye- nıın torenındekı olay ların ardından DEP'lılerın çe^ıt lı suçlamalara hedef olduk- lan anlatıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog