Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 OCAK 1996 PERŞEMBE HABERLER 24 Aralık'ta yapılan 20. Dönem Milletvekili Genel seçimi sonuçlan belli oldu YSK kesm sonuçlan açıldadıHaber Merkezi - Yüksek Seçim Ku- rulu (YSK), 24 Aralık'ta yapılan 20. Dönem Millenekili Genel Seçımi'nın ke- sin sonuçlarını açıkladı. YSK. dün vaptığı toplantıda. 20. Dö- nem Milletvekıli Genel Seçimi'nin ke- sin sonuçlannı. il seçim kurulları ve gümrük kapıları ilçe seçırn kurulian ta- rafından düzenlenerek gönderilen birleş- tirme tutanaklanna göre belirledi. Kıırul. ANAP'ın, Denizli'nin seçim so- nuçlanna dün yaptığı itirazı da görüşe- rek reddetti. YSK"nin ilan ettiçi kesin sonuçlara gö- re. RP( 158). DYP U 35). ANAP( I32). DSP(76)veCHP(49)milietvekilliğika- zandı. Gümrük kapılarında kullanılan oylar dahil olmak üzere. 34 milyon 155 bin 981 kayıtlı seçmenden 29 milyon 10I bin 469u oy kullandı. Bu oylardan 28 ınilvon 126 bin 993 'ü geçerli sayılırken 974 bin 476 oyun ge- Gümrük oyları dahil Türkiye geneli çersiz olduğu belirlendi. Seçime katılma oranı ise yüzde 85.20 ol- du. Geçerli oylann 6 milyon 12 bin 450sini RP. 5 milyon 527 bin 288"ini ANAP. 5 milyon 396 bin 9'unu DYP. 4 milyon 118 bin 25'ini DSP ve 3 milyon 11 bin 76'sını CHP aldı. Seçimlerde MHP'nin aldığı oy 2 milyon 301 bin 343. HA- DEP'in \ milyon 171 bin 623. YDH'ninl33bin 889. MP'nin 127 bin 630. YDP'nin 95 bin 484. İP'nin 61 bin 428. YP'nin 36 bin 853 olarak belirlendi. Seçimlerde bağımsızlar da 133 bin 895 o> aldı. RP'nin oy oranı vüzde (21.38). ANAP'ın'f 19.65'), DYP'nin (19.18). YDH'nın (0.48). MP'nin DSP'nin (14.64). CHP'nin (10.71). YDP'nin (0.34). İP'nin (0.22). MHP'nin (8.18), HADEPin (4.17). (0.13). bağımsızlann oy oranı Diğerleri %2.09 f fk. RP %21.38 ANAP %19.65 / 1DYP ^ DSP -HADEP ' %4.17 \ i I (0.45). YP'nin ise yüz- de (0.48) oldu. YSK'nin ilan ettiği kesin seçim sonuçlanna göre. gümrük kapıları ile bir- likte Türkiye genelindeki oy- ların dağılımı ile partilerin mil- letvekili sayılarına ilişkin tab- lo şöyle: Gümrük oylan dahil Türkiye geneli: Toplam kayıtlı seçmen sa- yısı: 34.155.981 Toplam oy kullanan seç- mensayısı: 29.101.469 Toplam geçerli oy sayısı: 28.126.993 Toplam geçersiz o> sayısı: 974.476 Seçime katılma oranı: 85.20 Partilerin aldıkları o\ ve yüzdeleri: DVP: 5.396.009 19.18 Dlere göre mifletveldtteriniıı dağdımıHaber Merkezi - Yüksek Seçim Kuru- lu tarafından ilan edılen 20. Dönem Mil- letvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçla- nna göre 550 millerv ekilinin ıller itibany- la daüılımı şöyie: ADANA: M. Halit Dağh (DYP). f. CevherCev- heri (DYP). Mustafa Küpelı (DYP). Veli Andaç Durak (DYP). Imren Aykut (ANAP). Uöur Aksö? (ANAP). Orhan Kavuncu (ANAP). M. Ali Bilici (ANAP), Mehmet Büyükyılmaz (DSP). İbrahim Yavuz Bil- dık (DSP). Tuncay Karaytuğ (DSP). Arif Sezer(DSP). Yakup Budak (RP). ibrahim Ertan Yülek (RP). Cevdet Akçalı (RP). Sıtkı Ceneil (RP). Erol Cevikçe(CHP). ADIYAMAN: Mahmut Nedim Bilgıç(DYP). Mahmut Bozkurt (ANAP). Ahmet Doğan (RP). Ah- met Celik (RP). Cekıl Topkan(CHP). AFYON: Ismet Attila(DYP). Nuıi Yabuz(DYP). Yaman Töriiner(DY'P). H. İbrahim Özsoy (ANAP). Kubilay Uygun (DSP). Saıt Aç- ba (RP), Osman Hazer (RP). AĞRI: Cemil Erhan (DYP). Yaşar Eryılmaz (ANAP). M. Zıyattin Tokar(RP). M. Sıd- dık Altay (RP).Celal Esin (RP). AMASYA: Ahmet ly imay a (DYP), Aslan Ali Hati- poğlu(ANÂP).Cemalettin Laf- cı (RP). HaydarOymak(CHP). ANKARA(I): Salfet Ankan Bedük (DYP). Mehmet Gölhan (DYP). Agah Oktay Güner( ANAP). Mehmet Sağdıç(ANAP). Yücel Seçki- ner (ANAP). Nejat Arseven (ANAP). Hikmet Uluğbay (DSP). Aydın Tiimen (DSP). Şaban Karataş (RP). Ömer Ekinci (RP). Ersönmez Yar- bav (RP). Önder Sav (CHP). Eş'ref Erdem (CHP). Yılmaz Ateş (CHP). lar (DYP). Mustafa Cumhur Ersümer (ANAP). Hikmet Aydın (DSP). Ahmet Küçük (CHP). ÇANKIRI: Ahmet üyanık (DYP), Mete Bülgün (ANAP). Isrnail Coşar(RP). ÇORUM: Bekir Aksoy (DYP), Hasan Çağlayan (ANAP). Yasin Hatipoğlu (RP), Mehmet Aykaç(RP),ZülfikarGazi(RP).AIiHay- dar $ahin (CHP). DENİZLİ: Haluk Müftüler (DYP). Mehmet Göz- lükaya (DYP). Kemal Aykut (DYP), Ha- san Korkmazcan (ANAP). Hilmi Develi (DSP). Ramazan Yenidede (RP), Adnan Keskin(CHP). DİYARBAK1R: M. Salim Ensanoğlu (DYP). Salih Sü- nıer (DYP). Abdülkadir Aksu (ANAP). Sebgerullah Seydaoğlu (ANAP). Muzaf- fer Arslan (ANAP). Sacit Günbey (RP). Ömer Vehbi Hatipoğlu (RP). Yakup Hati- poğlu (RP). Seyyit Haşim Haşimi (RP). Fe- rit Bora(RP). EDİRNE: Evren Bulut (DYP). Cmran Akkan (DYP). Mustafa tlımen (DSP). Erdal Ke- sebir(DSP). ELAZIĞ: Mehmet Ağar (DYP). Cihah Paçacı (DYP), Fevzi Ancı (DYP). Rüştü Kazım Yücelen (ANAP). Halil Cin (ANAP). Ali Er (ANAP). Mustafa lstemihan Talay (DSP)v Abdulbaki Gökçel (DSP). Saffet Benlı (RP), Mehmet Emin Aydınbaş (RP). D. Fikri Sağlar(CHP). Oya Âraslı (CHP). İSTANBLL(l): Tayyar Aitıkulaç (DYP). N. Kemal Zey- bek (DYP), Sedat Aloğlu (DYP), Korkut Özal (ANAP). Ali Coşkun(ANAP). M. Ca- vitKavak (ANAP). GüneşTaner(ANAP). Halit Dumankaya (ANAP). Zekeriya Te- mizel (DSP). Ahmet Tan (DSP). Mehmet Tahir Köse (DSP). Mehmet Cevdet Selvi (DSP). Aydın Menderes (RP). Süleyman Arif Emre (RP). Ali Oğuz (RP). Göksel Kü- çükali (RP). Mehmet Fuat Fırat (RP). Ali Topuz (CHP). Mehmet Moğultay (CHP). Alüan Hacaloğlu(CHP). ISTANBUL(2): Necdet Menzir (DYP). Yıldınm Aktu- na (DYP). Cefhi Kanıhı (DYP). Bahattin Yücel (DYP). Hüsnü Doğan (ANAP). Yıl- maz Karakovunlu (ANAP). Emın Ku) (ANAP). Refik Aras (ANAP). Yusuf Na- moğlu (ANAP). Bülent Ecevit (DSP). H. Hüsamettin Özkan (DSP). Bülent Taııla (DSP), Osman Kılıç (DSP). Mehmet Ali Şahin (RP). Mustafa Baş(RP). Bahri Zen- gin(RP). EkreınErdem(RP). İsmailKah- raman (RP). Hüsevin Kansu (RP). Altan (ANAP), Necdet Tekin (DSP). Irfan Gür- pınar(CHP). KIRŞEHİR: Ömer Demir(DYP). Mehmet Ali Altın (ANAP). CaferGiines(RP) KOCAELİ. Ismail Kalkandelen(DYP). Bülent Ata- sayan (ANAP). Hayrettin l zun (ANAP). Halil Cahk(DSP).BekırYıırdagül (DSP). Şevket Kazan (RP). Necati Çelik (RP), Osman Pepe (RP), Onıır Kumbaracıbaşı (CHP). KONYA: Mehmet Ali Ya\uz (DYP). Necati Ce- tinkaya (DYP). Ali Günaydın (DYP). Meh- met Keçeciler (ANAP). Ahmet Alkan (ANAP). Abdullah Turan Bilge (DSP). Necmettin Erbakan (RP). Mustafa Ünal- dı (RP). Remzi Cetin(RP). \'e\sel Candaıı (RP). Teoman Rıza Giinen (RP). HiKeyin An (RP). Lütfı Yalman (RP). Hasan Hü- sevin Öz(RP). Abdullah Gencer(RP).Ne- zir Büvükcensjız (CHP). KlTAHYA: Ismail Karakuvu(DYP), Mehmet Kork- maz (DYP). Mustafa Kalemli (ANAP). Emin Karaağ (DSP). Ahmet Derin (RP). Metin Perlı (RP). MALATYA: Metın Eınıroglu (ANAP). Mıraç Akdo- ğan (ANAP). Oğuzhan Asıltürk (RPı. Re- SAKARYA: Nevzat Ercan (DYP). Ertuğrul Eryıl- maz (DYP). ErsinTaranoğluf ANAP). Âh- met Neidim (ANAP). Teoman Akgür (DSP). Cevat Ayhan (RP). Nezir Aydın (RP) SAMSl'N: Irfan Demiralpl DYP), Nafiz Kurt (DYP). Biltekin Özdemir (ANAP). Cemal Alişan (ANAP). Adem Yıldız (ANAP). Yalçın Gürtan (DSP). Ayhan Gürel (DSP). Ahmei Demircan (RP).Latif Öztek (RP). Musa Uzunkaya(RP).MuratKarayalçın(CHP) SİİRT: Nizamettin Sevgili (ANAP), Ahmet Nu- rettin Aydın (RP). Mehmet Emin Aydın (RP). SİNOP: Kadır Bozkurt (DYP). Yaşar Topçıı (ANAP). Metin Bostancıoelu(DSP) SI\AS: Tahsın Irmak(DYP). Muhsin Yazıcıoğ- lu(ANAP). Nevzat Yanmaz(ANAP). Te- mel Karamollaoğkı (RP). Musa Demirci (RP).AbdüllatifŞener(RP). Mahmut Işık (CHP). TEKİRDAĞ: Hasan Peker(DYP).Nihanllgün(DYP). Enıs Sülün (ANAP). Fevzi Aytekin (DSP). Bayram Fırat Dayanıklı (DSP). Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk topfantısını 8 ocak pazartesi günü gerçekleştirecek Demirel: Desteksiz azmlığı onaylamam Cnal Erkan (DYPl, iihan Aküzüm (D\'P). llker Tuncay (ANAP). Cemil C'içek (ANAP). Irfan Köksalan (ANAP). Mehmet Ekici (ANAP). Halis Uluç Gürkan (DSP). Gökhan Capoğlu (DSP). Ahmet Tekdal (R~P). Rıza L'lucak (RP). Ahmet Bil- ge (RP), Hasan Hüseym Cey- lan (RPl. M. Seyfi Oktay (CHP).AliDinçer(CHP). ANTALYA: Enıre Gönensa\ (D>'P). Hayn Doğan (DYP). Osman Berberoğlu (DYP). Sami Kü- çükbaşkan (ANAP). İbrahim Gürdal (ANAP). Metin Şahin (DSP). ArifAhmet Demzolaun (RP). Deniz Baykal (CHP), Bekir Kumbul(CHP). YusufÖztop(CHP). ARTNtN: Hasan Ekinci (DYP). Sülev man Hatinoğ- lu (ANAP). Metin Arifasaoekı (CHP)/ AYDIN: Nahit Menteşe (DYP). Ismet Sezgin (DYP). Ali RızaGönül (DYP).Cengiz Al- tınkaya(ANAP). Yüksel Yalova (ANAP). Semâ Pişkinsüt (DSP). Muhammet Polat (RP). M. FatihAtay(CHP). BALIKEStR: Abdulbaki Ataç (DYP). İKas Yılmaz- yıldız (DYP). Ahmet Bilgiç (DYP), Safa Giray (ANAP). Hüsnü Sıvalıoğlu (ANAP). Mustafa Güven Karahan (DSP). Tarner Kamber( DSP). Ismail Özsün (RP). i. Ön- der Kırh (CHP). BİLECİK: Bahattin Seker(DYP). ŞerifCim(DSP). BİNGÖL: Hüsamettin Korkutata (RP). Kazım Ata- oğlu (RP). Mahmut Sönmez (RP). BİTLİS: Edip Safder Gaygalı (D^'P). Kâmran inan(ANAP). Zeki'Ergezen (RP), Abdul- halukMutlu(RP). BOLU: Necmi Hoşver (DYP). Avni Akyol (ANAP). Abbas İnceayan (ANAP), Mus- tafa Karslıoğlu (DSP).Mustafa Yünlüoğ- lu(RP). FethiGörür(RP). BIRDLR: Mustafa Cüoğiu (DYP). Yusuf Ekinci (ANAP). KazıiTTüstüner(DSP) BliRSA: Cavit Cağlar (DYP). Turhan Tayan (DYP). Ali Osman Sönmez (DYP). A. Ka- dirCenkçiler(DYP). tlhan Kesici (ANAP). İbrahim Yazıcı (ANAP). Feruduıı Pehlivan (ANAP). Hayati Korkmaz(DSP). Ali Rah- mi Beyreli (DSP). Yüksel Aksu (DSP), Cenıal Külahlı (RP), Mehmet Altan Ka- rapaşaoglu(RP). Ertuğrul Yalçınbayır(RP), Yahya Şim^ek (CHP). ÇANAKKALE: Nevfcl Şahiıı (DYP). A. Hamdi Üçpınar- ANKARA (Cumhuri>« Bürosu) -Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin kesin sonuçlarını dün ilan etmesinin ardından TBMMnin, anayasa uyannca 8 ocak pazartesi günü açılacağı bildirildi. TBMM'nin açılmasının ardından Cumhurbaş- kanı .Siileyman Demirelın lıderler- le temaslara başlaması ve hüküme- ti kurma görevini öncelikle seçim- lerden birinci parti olarak çıkan RP'nin lideri Necmettin Erbakan"a vermesi bekleniyor. Demirel. 1977'de dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün en çok millet- vekili olan CHP'nin Genel Başka- nı Bülent Ecevit'e hükümeti kur- ma görevini vermesini "doğru", ancak getirilen hükümet listestni, ar- kasında güvenoyu destegi olmadı- gını dikkate almayarak hemen onay- lamasını "yanlış" bulduğunu açık- ladı. Demirel, bu sözleriyle görev vermesi durumunda, RP liderinin diğer partilerle anlaşamayınca ge- tirmesi olası bir azınlık hükümeti listesini onaylamayacağinın mesa- jını verdi. 20. Yasama Dönemi, YSK'nin seçim sonuçlannı ilan etmesinden 5 tam gün sonra, 8 ocak pazartesi günü başlayacak. Milletvekilleri- nin yemin etmesinin ardından, Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirelin parti liderleriyle tek tek görüşece- ği bildirildi. Bu görüşmelerde RP Genel Başkanı Necmettin Erba- kan'm "Hükömeri kuranm". di- ğer liderlerin de "Görev önce Er- • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, hükümeti kurma görevini ilk aşamada, seçimlerden birinci parti olarak çıkan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a vermesi bekleniyor. bakan'a verilmcli, ancak biz RP ile hükümetkurma>ız T " mesajı vertne- leri bekleniyor. Milliyet gazetesi yazarlanndan Yalçın Doğan'ın dün- kü yazisında bu süreçle ilgili oJa- rak Cumhurbaşkanı Demirerin $u sözlerine yer verildi: "Cumhurbaşkam'nın hüküme- ti kurma görevini vermesl av m za- mandagüvenov u araması anlamın- dadır. Hükümeti kurmuş olan kişi, >leclisçoğunluğunu arkasına alnuş olmalıdır. 1977'de Savın Ece>it213 millenekili çıkarmıştı. Sayın Koru- türk. en çok millet\ekiline sahip ol- duğu için, hükümeti kurma görevi- ni Sayın Eeevit'e vermişrir. Doğru- dur. Ama Sa> ın Ecevit'in getirdiği hükümet listesini Sayın Korutürkhe- men ona> ladı. Arkasında çoğunluk olup olmadığına hiç bakmadı. İşte, o tarihte vanlış olan buydu. Biz de o zaman çıktık, 'Bu. Çankaya hü- kümetidir' dedik. Bugüne gelince. bugün kimse boy le bir şey söyteme- ye imkân bulamayacak." Demirel'in bu sözleri, görevi ön- celikle Erbakan "a vereceği, yeterii güvenoyu desteği gösterilemezse olası bir RP azınlık hükümetini onaylamayacağı biçiminde yorum- landı. Anayasanın 116. maddesine gö- re. TBMM Başkanlık Divanı seçi- minden sonra 45 gün içinde hükü- met kurulamazsa cumhurbaşkanı. TBMM Başkanı'na danışarak se- çimlerin yenilenmesine karar ve- rebilecek. (DYP). Ahmet Cemil Tunç (RP). Ömer Naimi Banm (RP). Hasan Belhan (RP). ERZİNCAN: Naci Terzi (RP), Tevhit Karakaya (RP). Mustafa Kul (CHP). Mustafa Yıldız (CHP). ERZURUM: Zeki Ertuğay (DYP), Ismail Köse (DYP), Necati Güllülü (ANAP), Lütfü Esengül (RP). Abdulillah Fırat(RP). ÖmerÖzyıl- maz (RP). Aslan Polat (RP), Şinasi Yav^ız (RP). ESKİŞEHİR: İbrahim Yaşar Dedelek (DYP), Demir Berberoğlu (DYP). Mustafa Balcılar (ANAP)."MahmutErdir(DSP), Necati Al- bay (DSP). Hanefı Demirkol (RP). GAZİANTEP: Mehmet Batallı (DYP), Mustafa R. Ta- sar (AMAP), Cnal Yaşar(ANAP). Musta- fa Yılmaz(DSP). Ali llıksoy(DSP). Kah- raman Emmioğlu (RP), Mehmet Bedri fn- cetahtacı (RP). Nurettin Aktaş (RP), Hik- met Çetin (CHP). GİRESLN: Ergun Özdemir (DYP), Burhan Kara (ANAP). Yavuz Köymen (ANAP). Rasim Zaimoğly (ANAP).'Turan Alçelik (RP). GÜMÜŞHANE: Mahmut Oltan Sungurlu (ANAP). Lüt- fü Doğan (RP). HAKKARİ: Mustafa Zeydan (DYP). Naim Geylani (ANAP). HATAV: Abdülkadir Akgöl (DYP), Ali Uyar (DYP), Levent Mıstıkoğlu (ANAP). Hü- seyin Yayla (ANAP). Ali Günay (DSP). Sü- leyman Metin Kalkan (RP). Mehmet Sı- lay(RP).AtillaSav(CHP),FuatCay(CHP). NihadMatkap(CHP). ISP\RTA: Abdullah Aykon Doğan (DYP). Halil Yıldız (DYP). Ömer Bilgin (DYP). Erkan Mumcu (ANAP). Mustafa Köylü (RP). İÇEL: Ayfer Yılmaz (DYP). Turhan Güven Öymen (CHP). Mehmet Sevigen (CHP). İSTANBl L (3): Tansu Cü'er (DYP). Ha\ri Kozakçıoğ- lu (DYP). Hasan Tekin Enerem (DYP). Meral Akşener (DYP), Ali Talip Özdemir (ANAP), Şadan Tuzcu (ANAP). Bülent Akarcalı (ANAP). Yusuf Pamuk(ANAP). Ahat Andican (ANAP). Erdoğan Toprak (DSP). Ziya Aktaş (DSP). Nami Cağan (DSP). Mehmet Aydın (DSP). Gürcan Dağ- daş (RP). Osmaıi Yumakoğlulları (RP). Mukadder Başeğmez (RP). Metin Işık (RP). Azmi Ateş (RP). Ercan Karakaş (CHP), Ahmet Güryüz Ketenci (CHP). İZMİR (1): Işılay Saygın(DYP). Mehmet Köstepen (DYP)" Ufuk Söylemez (DYP), f. Kaya Erdem (ANAP), Metin Öney (ANAP). Sü- ha Tanık (ANAP). Atilla Mutman (DSP). Hakan Tartan (DSP). Ahmet Pıriştina (DSP). İsmail Yılmaz (RP). Birgen Keleş (CHP). Sabri Ergül CHP). İZMİR (2): Rıfat Serdaroğlu (DYP). Turan Annç (DYP). Gencay Gürün (DYP). Hasan De- nizkurdu(DYP), Işın Çelebi (ANAP). Rüş- tü Saracoğlu (ANAP). Veli Aksoy (DSP). Şükrü Sina Gürel (DSP). Zerriıı Yenicelı (DSP). Sabri Tekir (RP). Aydın Güven Gürkan (CHP). Ali Rıza Bodur (CHP). KARS: Sabri Güner(DYP). Y. Selahattin Bey- ribey (ANAP).Cetin Bilgir(DSP).Zeki Ka- rabayır(RP). KASTAMONU: Nurhan Tekinel (DYP). Haluk Yıldız (DYP). Murat Başesgiogiu (ANAP). Ha- di Dilekçi (DSP). Fefhı Acar(RP). KAVSERİ: Avvaz Gökdemir(DVr P). Osman Çilsal (DYP). İbrahim Yılmaz(ANAP). Recep Kı- nş (ANAP). Ismail Cem<DSP). Abdullah Gül (RP). Salih Kapusuz (RP). Memduh Büyükkılıç (RP). Nurettin Kaldınmcı (RP). KIRKLARELİ: A. Sezal Özbek (DYP). Cenıal Özbılen cai Kutan (RP). Fikret Karabekmez(RP). Yaşar Canbay (RP). Ayhan Fırat (CHP). MANİSA: Tev fikDiker (DYP). Rıza Akçalı (DYP). Yahv a L'slu (DY P). Ayseli Göksov (DYP). Ekrem Pakdemirli (ANAP). Sümer Oral (ANAP). Abdullah Akarsıı (ANAP). Ha- san Gülay (DSP). Cihan Yazar (DSP). Bü- lent Annç (RP). Erdoğan Yetenç (CHP). KAHRAMANMAR4Ş: Mehmet Sağlam (DYP). Ali Doğan (ANAP). Esat Bütün(ANAP). Ahmet Dö- külmez (RP). Hasan Dikıcı (RP). Musta- fa Kamalak (RP). Avni Doğan (RP). Ali Şahin (CHP). MARDİN: Muzaffer Ankan (DYP). Mahmut Du- yan (DYP). Süleyman Celebi (ANAP). Ömer Ertaş (ANÂPl. Fehım Adak (RP). Hüsevin Yıldız (RP). MÎĞLA: Enis Yalım Erez (DYP). Irfettin Akar (DYP), Mustafa Dedeoğlu (DYP). Lale Aytaman (ANAP). Fikret Uzunhasan (DSP). Zeki Cakıroâkı (CHP). MUŞ: Necmettin Dede (DYP). Erkan Kema- loğlu (ANAP). Sabahattın Yıldız (RP), Nedimllci (RP). NEVŞEHİR: Esat Kırathoğlu( DYP). Abdülkadir Baş (ANAP). Mehmet Elkatmıs(RP). NİĞDE: Doğan Baran (DYP). Ergun Özkan (DYP)". Akın Gönen (ANAP). Mehmet Sa- lih KatırcıoölulRP). ORDL: Refaiddın Şahin (DYP). Şükrü Yürür (ANAP). Mustafa Bahri Kibar(ANAP), Na- bi Povraz (ANAP). lhsan Çabuk (DSP). Müjdat Koç (DSP), Hüsevin Olgun Akın (RP). Mustafa Hasan Öz (RP). RİZE: A. Mesut Yılmaz (ANAP). Ahmet Ka- bil (ANAP). Avni Kabaoğlu (ANAP). Şev- ki Yılmaz (RP) Ahmet Fevzi lnceöz (RP). Abdullah Arslan (RP). Bekir Sobacı (RP). Şahin LJIusoy (CHP). TRABZON: Yusuf Bahadırf DYP). Ali Kemal Başaran(ANAP), Eyüp Aşık (ANAP). İbrahim Cebi (ANAP). Hikmet Sami Türk (DSP). Kemalettin Gökta> (RP). Ismail llhanSuncur(RP). Şeref.Malkoç(RP) TlNCELt: Kamer Genç (DYP). Orhan Veli Yıldınm (CHP). ŞANLILRFA: Necmettin Cevherı (DYP). Sedat Edip Bucak (DYP). M. Fevzi Şıhanhoölu (DYP). Eyüp Cenap Gülpınar (ANAP). Se yit Eyyüpoâlu (ANAP). tbra- him Halil Celik (RP), Abdül- kadir Öncel (RP). Zülfikar Izol (RP). Ahmet Karavar(RP) LŞAK: Hasan Karakaya (DYP). Yıl- dınm Aktürk (ÂNAP). Meh- met Y'aşar Ünal (DSP). \AN: Mahmut Yılbaş (DYP). Şe- rif Bedirhanoğlu (ANAP). Mustafa Bayram (ANAP), Fe- tullah Erbaş(RP). Saban Şev- li (RP). Maliki Ejder Arvas (RP). YOZGAT: Yusuf Bacanlı (DYP). Lütfullah Kaya- lar(ANAP). İsmail Durak Ünlü(ANAP), Kazım Arslan (RP). ilvas Arslan (RP). Abdullah Örnek(RP). ' ZONGILDAK: Ömer Barutçu (DYP). Veysal Atasoy (ANAP). Mümtaz Soysal (D'SP). Hasan Gemici (DSP). Tahsin Boray Baycık (DSP). Necmettin Aydın (RP). AK.SARAY: Nev zat Köse (DYP). Sadi Somuncuoğ- lu (ANAP). Mehmet Altınsoy (RP). Mur- tazaÖzkanh(RP). BAYBLRT: Ülkü Gökalp Güney (ANAP). Suat Pa- mukçu(RP). KARAMAN: Fikret Ünlü (DSP). Zeki Ünal (RP), Ab- dullah Özbey (RP). KIRIKKÂLE: Hacı Filiz(DYP). RecepMızrak(ANAP). Kemal Albayrak (RP). Mikail Korkmaz (RP). BATIVIAN: Faris Özdemir (DYP). Ataullah Hami- di (ANAP). Musa Okçu (RP), Alaaddın Se- ver Aydın (RP). ŞIRNAK: Mehmet Tatar (DY'P), Bayar Ökten (DYP). Mehmet Salih Yıldmni (ANAP). BARTIN: Köksal Toptan (DYP). Zeki Ca kan (ANAP). Cafer Turan Y'azıcıoğlu (DSP). ARDAHAN: Saffet Kaya(DYP). ismet Atabay (CHP). IĞDIR: Şamil Aynm(DYT). Adil Aşmm(DSP). K.4R.ABÜK: Şinasi Altıner(DYP), Erol Karan(DSP). Hayrertin Dilekcan (RP). KİLİS: Doğan Güreş (DYP). Mustafa Kemal Ateş(RP). YALOVA: Cevdet Aydın (DYP). Yaşar Okuyan (ANAP). PERŞEMBE YDP: 95.484 yüzde 0.34 ANAP: 5.527.288 yüzde 19.65 MP: 127.630 yüzde 0.45 IP: 61.428 yüzde 0.22 HADEP: \. 171.623 yüzde 4.17 DSP: 4.118.025 yüzde 14.64 YDH: 133.889 yüzde 0.48 RP: 6.012.450 yüzde 21.38 CHP: 3.011.076 yüzde 10.71 MHP: 2.301.343 yüzde 8.18 YP: 36.853 yüzde 0.13 BAĞIMSIZLAR: 133.895 yüzde 0.48 Partilerin kazandıkları millenekili savıları: DYP: 135 ANAP: 132 DSP: 76 RP: 158 CHP: 49 ORHAN BLRSALI Seçmenin Mesajı Ne? Ortalık "seçmenin mesajı" ile kaynıyor. Acaba sa- yın seçmenlerimiz bu Meclis tablosu ile siyasr parti- lerimize hükümeti oluşturma konusunda "hang\me- sajı" verdiler'? Seçim sonuçlanna bakarak seçmenlerin partilere "yükledikleri" görevler üzerine kesilen ahkâmın bini bir para. Seçmenin mesajım" yorumlayarak, bu yorumu, parlamentoya birer emir özelliğine büründürenler mi ararsınız... Yoksa bu "mesaj" üzerine, köşeler ve say- falar dolusu yazı döktürenler mi... Örneğin "seçmen, merkez sağı hükümet kurmak- la" görevlendirmiş. Ancak iki sağ parti ANAP'la DYP arasında bir tercih yaprrramış! iki lidere "Anlaşın, uz- laşın, ikinizi de çok seviyoruz" demiş. Ancak gelin görün ki Çiller de Yılmaz da bu me- sajı anlamakta zorluk çekiyorlar! Gazetelere verilen ilanlarla seçmenin "bu mesajı" kendilerine duyurma- sına rağmen! . Seçmenin. bu iki partiyi üçüncü bir partiye, DSP ve- ya CHP ile koalisyona niçin mecbur bıraktığı ise an- laşılmış değil. DSP veya CHP'ye, denetçi olarak mı yoksa koltuk değneği olarak mı hükümete girme vi- zesı verdiği konusu da bir açıklama bekliyor. Ancak DSP ve CHP'nin seçmenin bu mesajı doğrultusun- da hareket edeceklerinden kimsenin şüphesi yok. On- lar zaten her zaman vatanı kurtarmaya hazırlar. Ba- kın. hükümete girme konusunda sağduyulu sesler iki partimiz içinde de nasıl yükselmeye başladı! "Seçmenin mesajt" üzerine en iyi yorumlardan bi- ri ise Sayın Ecevit'in başbakanlığı üzerine yapıldı. Bir yazarımız "Seçmen. Başbakan olması için mi Ece- vit'idördüncüpartiyaptı" sorusunu yöneltti ve DYP ile ANAP liderlerini seçmenin oylarına ve tercihlerine ihanet etmekle suçladı!... Altı çizilen bir başka mesaj ise. seçmenin bu par- çalanmış tablo ile aslında güçlü bir hükümet istedi- ğini bildiriyordu! Yanı. Refah dışındaki partiler arala- rındaki çelişkileri biryana bırakmalı, hepsi koalisyon- da bir araya gelmeliydi. Halkımız, oylarıyla, aslında Refah'a karşı dört partiden aşılmaz bir duvar oluş- turmuştu! Bu ince yorumlara başka çeşıtlemelerie de katkı- da bulunabilirsiniz: • Asl ında seçmen "nasıl bir mesaj verdiği üzerine" yorumlar yapılmasını istemiş ve "gerçekten ne de- mek istediğini kimin anlayabileceğini" test etmek amacını gütmüştür. Şimdi de oturup kih kih durumu seyretmektedir! • Seçmen ortaya bir kördüğüm. çözülmesi zor bir denklem çıkartarak. hem yorumculann hem de par- lamentonun matematik ve sosyal zekâsını ölçmek istemiştir 1 • Yok yok... Seçmen hiçbir partiyi vezir etmeye- rek, al birini vur öbürüne. mesajı vermiştir!... Hiçbiri- ni tercih etmemiş ve devleti ve ülkeyi hiçbirine teslim etmemiştir! • • • Nedense halkımızın "mesajı" hep böyle zamanlar- da. seçımler sonrasında anımsanır ve yorumlara ko- nu olur. Herkes. gönlünde yatan aslanı halkın mesa- jı olarak sunar! Ama parlamentoya milletvekili, belediyeye başkan seçtiklerinin hoop parti değiştirmeleri söz konusu ol- duğunda seçmenin oyu ve mesajı anımsanmaz. Enflasyon yüzde 150'ye çıktığında da anımsan- maz. Zam üstüne zam yapıldığında ve ekonominin bü- tün yükü seçmenin üzerine yüklendiğinde de. Ciriş ve çıkışlar kontrol altında Gazi Mahallesi'nde gerginlik sürüyor • Gazi Mahallesi'nde önceki gün evi basılarak üözaltına alınmak istenen Gencali Karabulut'un yaralı olarak ele geçirilmesinden sonra başlayan gerginlik sürüyor. Polislerin baskın sırasında ateş r açmasını protesto eden Karabulut'un ailesi ve yakınlan, cemev i önünde toplanarak basın açıklaması yaptılar. İstanbul Haber Servfti- Gazi Mahallesi'nde önceki gün evi basılarak gözaltına alınmak istenen Gencaü Ka- rabulut'un yaralı olarak ele geçirilmesiy le başlayan ger- gınlik dün de sürdii. Gazi Mahallesi ne gırış ve çıkış- lar kontrol altınaalındı. Po- lisin Gencali Karabulut'a atej açmasını "yargısız in- faz denemesi"" olarak tanım- layan yakınlan. olay ı kına- yan bir bildiriyi cemev i önünde okuyunca. cemev ı yönetic iIeri Em niyet Amir- İiâi'ne çagrılarak uyanldı- lar. Eviniıı polis tarafından sarılması üzenne pencere- den atlayarak kaçmaya ça- lışan Gencali Karabulut'un üzerine ateş açılarak yara- lanmasını kınayan anne Be}- güzarKarabulutolayı şöy- le anlattı: "Akşamsaat 16.00 sııla- nndae\de eftim.oğlum, ka>- nanam ve komşularımızla birlikte oturuyorduk. Oğ- lum Gencali eşofmanlannı gi> inmiş. odasında gharça- lıyordu. Kapı çalındı. Eli makineli tüfekli onlarca in- san beni itip içer girdiler. Bir kısmı mutfağa 0rerken geri kalanı gitar sesi gelen odava yöneldiler. Silahlı po- üslerodava 0rince" Dur kaç- ma o... çocuğu' dhebağır- ddar. Salondakipolisler be- ni odava bırakmıyorlardı. Eltim odava girdi ve polis- lerie ateş açmamaları için boğuşmava haşladı. Ev i dı- şarıdan saran polisler de ateş etmeye haşladılar. Ben de polisleri vararak odava girdim >e ateş etmek iste- yen polislerin silahlanna sa- nldım. Bu arada pencereye kadar ulaştığımda oğlumu zikzaklar çizerek ka^arken gördünı. Polisleı sürekliateş edivordu. Ben «alvanyor- dum. Sonunda oğlumun avağından duman çıktı ve düştü. O zaman yakaladı- lar." Oğlunun daha önce de bir-iki kez gözaltına aiın- dığını belirten Belgüzar Ka- rabulut. oğlunun sağlık du- rumundan endişeli olduğu- tıu söyledi. Gözaltına protesto Gazi Mahallesi Cemev i önünde dün toplanan 50 ki- şilik bir grup. Gencali Ka- rabulut'un evinin basılarak gözaltına alınmasını pro- testo etti. Cemev i önünde toplanan grup. zaman za- man ".Susma.sustııkçasıra sanagetecek", "Devrimcile- re kalkan elleri kıracağa" sloganlan atarak Gazi hal- kının üzerinde baskı kurul- maya çalışıldığmı söyledi. Cemev i önünde bir açıkla- ma yapan Gencali Karabu- lut'un ağabeyi Vevsi Kara- bulut, "Kardeşinıin nerede olduğunu. nasıl olduğunu bilmivoruz. Kardeşim has- tanede mi, şubede mi, yaşı- yor mu bilmiyoruz. Bu olay varın başka bir ailenin ba- şına da gelebilir. O nedenle herkes bu olay karşısında duyarlı olmaljdır" dedi. örubıın dağılmasından sonra cemev i yöneticileri Emniyet Amirliği 'ne çağn- larak cemevinin kullandı- rılmaması için uyanldılar. Grubun Karabuhıt'un evi- ııe gitmesinden sonra da po- lis evi sardı ve resim ceken Partizanm Sesi gazetesi mu- habirini gözaltına aldı. Gencali Karabulut'un ba- bası Maksut Karabulut, av ukatı IVIetin Narin aracı- lığıyla Istanbul DGM'ye başv urarak oğlunun tedavi altına alınmasını istedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog