Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Ya>ın Yonctnıenı Orhan Erinç 0 Genel Yaşın Koordınatorıı Hikmet Çetinkaja • Ya/ıı^lerı Mudurlen Ibrahim Vıldız. Dinç Ta\anç (Sorumlu) 0 Haber Merkezı Muduru Hakan Kara 0 Goriel Yönetmen Fikret Eser Dı* H.ıberler Ergun Balcı* Ntılıharat Cengiz >ıldırım • hkonomı Bülent Kızanlık • " a n d a n * * Fotoâraf Erdoğan Koseoğlu • Bılgı-Belae Edibe Buğra > Yurt Haberlen Mehmet Faray *ı J> m kurulu llhajı Selçuk (Başkun ı. Orban Erinç. Oktay Kurfböke. Hikmet Çetinka* a. Şükran Soner, Ergıın BalcL Diıtç Ta> anç. İbrahiro \ ıldu, Orhan Bursalı, Mustafa Balbat. Hakan Kara. Ankara TemsıiciM Mustafa Balba\ 0 Hdber Muduru Doğan Akın Atatürk BuKan \ o 125. Kat 4. Bakanlıklar- Ankara Tel" 4195020 (7 hat). Faks. 419502" • Izmır TeniMİcısı Serdar Kızık. H Zıya Bl\ 1352 S 2 3 Te] 441122O.Faks. 4419117»AdanaTemsılcısı:Çedn Viğenoglu. Inönü Cd. 119 S \<r 1 Kat 1. Tef• 3522550. Faks: 35225"0 MueNMir-e Müdunı ErolErkutO Koordnıator -\hmet Korulsan Q Muhasebe- Bülent \ ener 9 Idare. Hüse\inGûrer#Uletme Önder Çelik • Bılgı-lşlem: Nail tnal • Bılgüavar Sıstem: Mörü>et Çiler MED\AC:*Yonetım kıırulu Ba>kanı-(ienel Mudur Gülbin Erduran # Roordınator Reha Işıtman • Genel Mudur ^ ardımciM Mine Akdağ MED\A G : • Yonetım Kurulu Başkanı - üenel Mudur LstıİD \kmen # Murahhas u>e BoraGönenç V immiavatl ve Ba*an: Yenı Gun Habcr Ajansı. Basm \c > avıncıhk A $ Turkocagı Cad 39 4] Cagaloğlu 34334 Ist PK 246 Ibtanbu! fel (0 21^1512 05 (15 ı2» hat) Faks n : ı : ı 5 i 4OCAK 1996 İmsak:5.51 Güneş: 7 .22 Öğle: 12.16 İkindi: 14.34 Akşam 16.55 Yatsı: 18.21 MEDYACTel 514CT 53 - 513 95 80-513 8460-61. Faks 5IIS466 Tanju Okan taburcu oldu • İZMİR (AA) - Karaciğer yetmezligi nedeniyle, uzun süredir teda\ ı gören ve kangren tehlikesi bulunan sol bacağı diz üzerinden kesilen Tanju Okan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dün taburcu oldu. Urla Belediye Başkanı Bülent Baratalı ve Bornova Kaymakamı Yüksel Ayhan tarafından hastanden çıkarılan Okan. davul zurna eşliginde ambulansla evine götürüldü. 20 milyon kelebek öldü • MEX1CO(AA)- Meksika'da 20 milyon kelebek. bölgeyi 3 haftadan bu yana etkisi altına alan soğuk ha\a\a yenık düştü. Soguk hava yüzünden ölen kelebeklerin parlak renkli bir tür olan kral kelebegi olduklan belirtildi. Michoacan bölgesınde. böcek türlennin geleneksel olarak yaşadıklan yerleri ziyaret eden çevre koruma örgütü yetkılıleri. kelebeklerin soguk hava yüzünden öldüklerini kaydettıler. Interneî bağımlıları • LONDRA(AA)- Nottingham Tren Üniversitesi ögretım üyesı psikolog Dr. Mark Griffiths. 'Internet müptelalıgı'nın uyuşturucu ya da alkol bagımlılıgı kadar zararlı olabilecegini söyledi. Bazı çocuklann lnternet'e günde 14 saat bağlandıklarını belirten Dr. Griffiths, bu çocuklann arkadaşlanna yeterınce zaman ayıramadıklarını ve sosyal ilışkilerini geliştiremediklerini bildirdı. 606 diploma iptal edildi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Millı Egitim Bakanhgfnın. 1991-1995 yıllan arasında usulsüz yapılan okul dışı bitirme sınavlarıyla verilen 606 sahte diploma> ı iptal ettigi, iptal edilen diplomalar arasında eskı DYP Zonguldak Mılletvekili Necdet Yazıcı'nın diplomasının da bulunduğu bildirildi. Milli Egitim Bakanlıgfndan dün yapılan yazılı açıklamada, bakanlık müfettişlerince yapılan soruşturmalar sonucunda 1991-1995 sılları arasında. Şırnak Lisesi'nden 126"sı bünyesindekı ortaokula ait olmak üzere 503, Diyarbakır Namık Kemal Lisesi'nden 9. Istanbul Tuna Lisesi'nden 1 \e Ankara Etlık Lisesi'nden 93 olmak üzere toplam 606 sahte diplomanın iptal edıldığı belirtildi. 'Yağsc7 yag üretildi • Çeviri Servisi - Ne olursa olsun kızartmadan vazgeçmem diyenlere ya da vazgeçmek zorunda kalmış olanlara ıyı bir haberimiz var. Yağsız vağ "olestra' geliyor. Çokuluslu Amerikan şirketi Procter and Gamble'ın yıllardır üzerinde çalıştığı yapa> yag olestranın. Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi'nden onay almak üzere oldugu bildirildi. lnceleme \e deneme çalışmalanna 200 miTyon dolar harcanan olestra. kalori ve kolestol içermiyor. Yağmup, okul tatil ettirdi • MLĞLA (Cumhuriyet) - Üç gündür aralıksız süren yagmur nedeniyle Marmaris ve Bodrum'da okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlügü'nden \aliliklere gönderilen "meteorolojik ihbar' ile yagışlann daha da artacağı du\-uruldu ve yetkililerden önlem alınması istendı. YÖK'ten haberler • ,\NKAR.\ (Cumhuriyet Bürosu)- Y'üksek Ögretim Kurulunun (YÖK) boş bulunan üyelıklerine. eski Hazine ve Dış Ticaret Miisteşan Tevfik Altınok ile Cumhurbaşkanlıgı Başdanışmanı Prof. Dr. Bozkurt Güvenç seçildi. Y'ÖK. üniversite ve bilim çe\ relerinde yogun eleştirilere konu olan yurtdışından alınan diploma ve akademik unvanlara denklik tanıma yetkisini. 10"u ögretim üyesi 15 kişilik heyetten oluşacak "Milli Komiteler Üst Kurulu"na devretti. Araştırmalar, erkeklerin üzerlerinde hissettikleri en büyük yükün cinsellik olduğunu ortaya koyuyor Erkek olmanın dayamltnaz ağırfağı Erkek, erkeğe ne yapar. Bir fotoğrafçı ıçin en önemhsı, doğru anda. doğru \erde bulunmak \e zamanında deklanşöre basmaktır. Die Zeit'ta \ayımlanan 'Bir erkek bir erkeğe neler yapar? 1 isimli bu fotoğraf bunun güzel bir örnegi. • Cinselliği olmaksızın yaşayamayacağını belirten erkeklerin oranı yüzde 70. Erkekler, cinsel açıdan başanlı olduklanna inanırlarsa kendilerinden son derece memnun oluyorlar ve kadınlann diğer beklentilerinin kesildiğini düşünüyorlar. Çe\iri Servisi - Dün>ada \ar ol- duklan ilk günden bu yana ne bera- ber ne de jalnız yaşayabilen kadın \e erkeğin soğuk savaşı, son yıllar- da psikoloji bilimı çevrelerinin en çok inceleme gereği duyduklan konu- lardan biri haline geldi. Gelişmiş ya da gelişmemiş tüm toplumlarda kadınlann özellıkle son yüzyılda gösterdikleri başkaldından yola çıkarak ele alınan bu konu, ya- pılan bilimsel inceleme ve araştırma- İarsonundabiranaetkendekilitlen- miştir ve bu etken de erkektir. Zaten feminıst akımlara. kadın hareketle- rine ve bunlardan bağımsız olarak toplumlan içinde degi- şen. baijkaldıran kadınlara ba- kıldığında. bu oluşumlann ço- ğu kez içgiidüsel olarak erke- ği merkez alıp geliştiğini gö- rürüz. V üklenilen imaj Gerek genetık ve yapısal özellikleri. gerekse yetiştiriliş tarzlan ele alındıgında erkeğin kadından farklı biryapıya sa- hıp olduğu artık bilınen gerçek. Ancak erkeğin çok farklı birso- runu daha var. o da toplumsal olarak > üklendigi erkek ima- |i. Amerika. Almanya ve İs\ iç- re'de yapılan geniş alanlı araş- tırmalann yanı sıra. Amerika- lı bir grup bilim adamı tarafından Uzakdogu \ e Afrikacla 2 yılda 6 bın 500denek üzerinde gerçekleştirilen ıncelemelenn birleş.tığı noktalardan bın. farklı farklı da olsa toplumla- rın erkeklere taşıyamadıklan kadar ağır imajlar yüklenıeleri olmu>. 'Erkekler ağlamaz'dan başlayıp. olumlu \e olumsuz klişeler halinde gelişen bu yükün. erkekler adına ne- redevse tüm toplumlarda en ağın, onlara yüklenen cinsel rol. Denek- lerin çogu gelı^mi^ ülkelerde bile aktif cinselliğin erkeğe ait bir kav- ram olarak görülmesinin ve yatak- taki başarının da başansızlıgın da sadece kendilerine fatura edili>or olu^unun üzerlerinde çok agır bir baskıya yol açtıgını belirtmişler. Ço- ğu bu baskının 'Ya başaramazsam' kâbusuna dönüşerek onlan gerçek- ten başansız kıldığını ve takıntı ha- lıne geldiğini savunmuşlar. \apılan araştırmalar sonucunda erkeklerin cinselliklerini neredeyse her şeyin üzerinde gördükleri de or- taya çıkmış. Cınseiliği olmaksızın ya- şayamayacağını belirten erkeklerin sayısı v üzde 70'lerde seyrediyor. Er- kekler cinsellikleri bittigi anda ken- di ışle\ lerini tanımlayamaz durum- da oluyorlar. Yine bu araştırmalann ortaya koyduğu bir sonuç da, erkek- lerin kendilerini cinsel olarak başa- nlı buldukları durumda. kendilerin- den son derece memnun olmaları \e kadınlann diger beklentilerinin ke- sildigini sanmalan olmuş. Erkekle- rin yüzde 4"ü cinselliği beklediği yaştan daha erken bıterse intiharede- bıleceğini söylemiş. Yüzde 23 "lük bir oran böv le bir durumda derhal eşın- den aynlacağını. yüzde I9'uda ka- dınlarla hiçbır ilişkiye girmeyece- gıni belırtmiş. Erkeklerin cinsellikten sonra ge- len sorunlan. ekonomik > ükümlüJük- leri. Hangi toplumda olursa olsun erkek, eşi çalışıvor olsa da kendisi- ni. ailesini geçindirmekle > ükümlü sayıvor. Ekonomik koşullan kendi ya- rattığını düşünen erkek büyük bir stres yaşıvor. çevresinden utanı\or, eşi veçocuklan karşıs>ında süreklı bir aşağılık duygusu yaşıyor. 6 bin 500 denekten sadece yüzde 6'sı bunu kendisinin dışında bir sorun olarak nitelemiş. Işsızlik sorunu bu araştır- malar Mrasında ekonomik yükümlü- lüğün bir ait başlığı olarak araştml- mış. işsız erkeklenn aşağılık duygu- larının depresyona dönüştüğü göz- lemlenmiş. Bu temel faktörlerin dışında, er- kekler (özellikle daha kapalı top- lumlarda) duygularını saklamakgi- bi bir stresi de yaşıyoriar. Sadece acılannı ya da üzüntülerini değıl. sevgilerini. aşklarını. acıma ve en insani diğer duygularını da sakla- ma>a çalışan erkekler. bu durumla kendileri de baş edemiyor ve da\ ra- nış bozukluğu gösteriyorlar. Araştır- malar. deneklerin v üzde 35'ınin bun- dan rahatsız olduğunu. yüzde I4"ünün de bu nedenle hayatında sorunlaryaşadığını orta>a koyuyor. Erkekler gerçekten onlan rahatsız eden ola\ \ e olgulan gizlemek adına çoğu kez başka sorunlar çıkararak rahatlamaya çalışıyor, bu da asıl sorunları ortadan kaldırmadığı için ikinci bir problem olarak onlan daha çok rahatsız ediyor. Acısmı kadın çekiyor Vapılan bu araştırmalann en ilginç \e kadınları ilgilendiren yönü ıse erkeğin tüm bu olum- suzlukların acısını bir şekilde en yakınındaki insandan, yani büvük bir olasılıkla eşinden veya partnerınden çıkarıyor oluşu. Erkek. cinsel başansız- lığının da. ekonomik güçsüz- lüğünün de, üzenndeki diğer baskılarının da tek sorumlusu eşivmiş gibi davranıyor. Açık suç- lamalar getirmese hatta onu gerçek- ten suçlamasa da taşıyamadığı yü- kü yanındaki kadına v ükleme gibi bir davranış ıçerisine giriyor. Araştır- malar bunu yapan erkeğin sorumlu- luğu başkasına de\rederken bunun doğru olmadığınınbilıncındede ol- sa. bundan rahatlama duvduğunu gösteriyor. Uzmanlar kadın ve erkeğin çekiş- me \e çelişmesindeki birincil etke- nin bu olduğunu vurgularken, bu davranışın her ne kadar yapısal da olsa değişmesi gerektiğinin de altı- nı çiziyorlar. Psikoloji çesreleri, özel- likle yeni nesillerin bu baskılardan uzak yetiştirilmeleri gereğini de be- lirterek. anne ve babalara bu konu- da büyük görevlerdüştüğünü söylü- yorlar. Erkek çocuklann öncelikle in- san kimliği ile yetiştirilmesi, erkek kimlığinin ikincil \urgu olması gereğini özellikle belirtiyorlar. Hepatit B'nin zorunlu aşı takvimine alınması önerildi Türkiye'niıı üçte biri sardık tehdidinde GÜNDİJZ İMŞİR Sağlam taşıv ıcılıktan karaciğer kanserine ka- dar çok geniş biryelpazedeseyredebilen sanlık. ülkemizde her üç kişiden birıni tehdit edişor. \apılan son çalışmalara göre ülkemizde Hepa- tit B virüsünde taşıyıcılık oranı yüzde " 7 -15 ara- sında gerçekleşirken uzmanlar, ülke çapında aşı- lamanın zorunlu olduğuna dikkat çekivor. Dünya Saglık Teşkilatı \erilerine göre halen dünya üzerinde 300 milvon kişı. sanlığa vol açan çeşitlı vırüsleri taşıyor. Bu urüsün taşivıcılık oranı Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'da yüz- de 0.1. Akdeniz ülkelerinde yüzde 5-10. Afrika ve Lzakdoğu'da yüzde 20 olarak hesaplannor. Türkiye ise 1970"li yıllardan beri vapılan HBY taraması sonucu. yaklaşık değer olarak Akdeniz ülkeleriyle benzerlik gösteriyor. Son çalışmalara göre kan \ericilerinde >apı- lan çalışmalarda HB AG yüzde 3.5-16 ve B cin- si sanlığa bağışıklık kazanmi;, yüzde 17-52'lik bir oran saptanmış durumda. Sarılık taramasın- da tstanbul. Ankara. İzmir\e Bursa'da >üzde 3.1- 8 arasında bir oran bulunurken Di>arbakır. Ada- na ve Elazığclabu oran >üzde 12-19 arasındade- ğişiyor. Ancak taramadan çıkan sonuca göre her ne kadar bulgular taşıv ıcılık açısından bölgele- re göre farklılık gösteriyorsa da ülkemiz. ciddi • Doç. Dr. Fügen Çullu, ülke genelinde aşı uygulanınası istemlerine karşı Sağlık Bakanlığı'ndan bugüne kadar cevap alamadıklannı belirtiyor. bir şekilde sarılık tehditi altında. Cerrahpaşa Tıp Fakültesı Çocuk Sağlığı \e Hastalıkları Anabilim Dalfndan Doç. Dr. Fiigen Çullu. ülke genelinde aşı uvgulanması istemle- rine karşı Sağlık Bakanlığı'ndan bugüne kadar ce\ap alamadıklarını belirtiyor. Hepatit B çok önemli Toplumda bulaşıcı sarılık olarak adlandınlan hastalıktan birçok \ ırüsün sorurnlu bulunduğu- na dikkat çeken Doç. Dr. Fügen Çullu. şunları söv lü\ or: "Bunların en önemlilerinden biri. He- patit B \irüsü. Bu viriis. kişiden kişiye daha çok kan \e cinsel temas >olu ile geçKorsa da son /.a- manlarda bu hastalığın aile içinde sıkı temasla da bulaşabildiği orta>a çıktı. B Hepatiti, çok değişik şekülerde sejredebiliyor. Bu hastalık 3-4 a\lık se> ri sonunda i> ikşcbildiği gibi. \ iicudun sa\ un- ma mckani/masında \aş. cins. hastalığın alındı- ğı zamanki durum >e belirli faktörlere bağlı ola- rak kronik bir seyir de gösterebili\or." Doç. Dr. Fügen Çullu. B Hepatiti"nin alev li bir tarzda giderek karaciğer komasına neden olabi- lecegini \ urgula> arak yol açacağı diger rahatsız- lıkları şöyle sıralıvor: "A> nca kronikleşerek siroza >e karaciğer kan- serine de vol açabilhor. Bir başka önemliriskide M'rüslerin karaciğerde\erieşiminezemin hanr- la>arak kişinin sağhğını, kişiden kişive buiaşma- sı\ la >e bu \ irüsü tas.ı\an hamile kadınlann özel- likle doğum sırasında bebeklerine bulaştırmasn - la da toplum sağlığını şiddetle tehdit ediyor. Bu hastalığı erişkin \ aşta alanların yüzde 10'u, yeni doğan döneminde alanlann ise yüzde 90'ı kro- nikleşme>e gidKorf Doç. Dr. Fügen Çullu. toplum sağlığımızı bu kadar \akindan ilgilendiren sanlığa karşı tekçö- zümün ıse aşı olduğunu belirterek şövle konu- şu\or: "Barılı ülkelerde yapılan araştırmalara göre B Hepatiti geciren kişilerin yüzde 30-40"ında hiç- bir risk faktörü olmuyor. Bugun başta İtaha ol- mak üzere Bafılı ülkelerin çoğu. B Hepatiti aşı- sını mecburi aşı takvimine almaya başlamışlar- dır. Hastalığın > oğun bir ilerieme ka> dettiği ve te- da\ isinin son derece pahalı olduğu düşünülecek olursa Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelindeki aşı tak\ imine bu aşı> ı ko\ ması, toplum sağlığımıza \e bütçemize bü> ük katkı getirecektir." Sûrumtu Socks, Amerikan bayrağını yedi Çeviri Servisi - Bir süredir ortalıkta görünmeyen. Clintonlar'ın sevgili kedisi Socks. Noel tatilinde yeniden halkın önüne çıktı. Beyaz SarayVJan sızdırılan ve bir gazetede çıkan habere göre Sock.s ulusal hazineye karşı ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kedi. şimdiye kadar binlerce dolar degerinde antika mobilya, tablo, porselen ve tarihsel belgeye zarar vermiş. Bu bıyıklı şeytanın güzel bir kürk şapkaya dönüştürülmesini öneren gazeteve göre Socks. 1804 yılında Thomas Jefferson tarafından Paris'ten getirtilen bir kanepeyi tırmalamış ve üstüne işemiş. Socks'un suçları bununla bitmivor. Kedi. 1860 yılında Siyam Kralı tarafından Abraham Lincoln'e verilen Iran halısınııı kenannı çiğnedi. savaş kahramanı Paul Revere'nin talıta bacağını tırnak bıleme tahtası olarak kullandı \e ilk Amerikan bavrağının üç \ıldızını \edi. Bunlann hepsı Cumhuri\etçilerin yada köpekseverlerın propagandası da olabilir. On ıki vıllık aradaıı sonra Be\az Sara\"a gelen ilk kedi Socks'a hayran mektuplan yağıyor. Mağazalarda hâlâ Sock tişörtleri. tebrik kartları. ovuncakları \e kitaplarfsatılıyor. Üç yıl süreli proje, 1.5 milyon dolar olarak belirlendi Van Gölü, Avrupa Konseyi'nde CENGİZ YILDIRLM \f an\e Erçekgöllerindeki suse- vıyesı \iikselmesinin nedenleri \e yakın çevrede varattığı fizıksel. sosval. kültürel \e bıvolojik çevre üzerindeki etkilerini araştırmak için Lstanbul Teknik Üni\ersitesi (İTÜ) ileBoğazıçi Cni\ersitesi'nce(BÜ) hazırlanan geniş kapsamlı proje önerisi. Avrupa Konseyi'ne sunul- du. Üçyıllıksürevikapsayacakolan proje. yaklaşık 1.5 milyon dolara mal olacak. Vıl sonunda sunuldu İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı ögretim üyesi Prof. Dr. İlhan Avcı. her iki üniversitenin ortaklaşahazırladığı •'Avrupa Kon- seyi Çe\ re Programı Projesi"nin ta- mamlanarak 31 Aralık 1995 tarihi ıtibanyla A\rupa Topluluğu Ko- mısvonu'nun "GelişmekteOlan Ül- kelerde Çevre" programına sunul- duğunu bildirdi. İlhan Avcı. 3 vıllık bir süreyi kap- sayan projenın toplam bütçesinin I milyon 122 bin 675 ECU olduğu- nu.'bunun 858 bin 975 ECU'luk bölümünün A\rupa Topluluğu ta- • Araştırma sonunda. göllerdeki seviye yükselmesinin nedenleri ve çevresel etkiler ortaya konulacak, çözüm önerileri geliştirilecek, göller için bir kıyı yönetim planı ve stratejisi hazırlanacak. rafından karşılanmasının talep edil- diğini söyledi. 263 bin 700 ECU'luk bölümünün ise üniversiteler. ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sağ- lanacak kaynak. altyapı ve hizmet- lerinde karşılanmasının öngörül- düğünü belirten Avcı. Avrupa Top- luluğu tarafından projeye sağlana- cak kaynak kadar sorunun. toplu- luk içindeki ülkelerde kamuoy una duviırulmuş olmasının da önemli ol- duğunu vurguladı. Aynntılı inceleme Araştırma kapsamında. Van ka- palı havzasındaki iklim. su kaynak- ları, jeolojı-jeofizik (yerbilimleri) gibi konularda yapılacak temel araş- tırmalar yanında, kırsal \e kentsel yerleşim alanları. bunların fizik- sel. sosyal \e ekonomik özellikle- ri, göllerde meydana gelen sevive değışimlerinden etkinlenme düzey- leri. kı> ı kesimindeki kültürel de- ğerler. altyapı tesislerinin mevcut durumlan veduyarlılıklan aynntı- lı olarak incelenecek. Van kapalı havzasında aerçek- leştirilecek araştırmalara ÎTÜ ve BU'nün yanında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van \e Bitlis \alilik- len ile yerel yönetimler. De\ let Su Işletmeleri, Karayollan, Dev let Me- teoroloji Işleri. Elektrik tşleri Etüt Idaresi. Maden Tetkik Arama. İller Bankası, Afet Işleri gibi tüm kurum- lann birlikte katkı \e katılımları gerekiyor ve büyük önem taşıyor. Araştırma sonunda göllerdeki se- viye yükselmesinin nedenleri ve genel anlamda çevresel etkiler or- taya konulacak, çözüm önerileri geliştirilecek. Aynca. göller için bir kıyı yönetim planı \e strateji hazırlanacak. Prof. İlhan A\cı. İTÜ adına ya- pılan başvuruy la ilgili Dev let Plan- lama Teşkilatı Müsteşarlığı A\ru- pa Topluluğu ile İlişkiler Genel Müdürlüğü"ne bilgi verildiğini de belirtti. Milli Piyango Milyarlar sahiplerini buldu HaberMerkezi-Millı Pi- yango'nun > ılbaşı özel çekı- iışınde 80 nıılyarhk büvük ık- ramıyeye çeyrek bıletle or- tak olan Adanalı talıhlı or- taya çıkmazken Adana Ba- rosu > önetım kurulu üyesı Av Gürsel Özer. ıkramıye- nın ortağının kendısı olabı- leceğinı ıddıa ettı. 80 mıl- yarlık bü> ük ıkramıyenın 4 talihliden ortaya çıkan ıkısı- nin şoför v e kamu çalışanı ol- dukiarı bildirildi. Talıhlıleradlannıgizlı tu- tarak. \etkilı kıldıklan ban- kalar aracılığıyla ikramıye- lennı alırlarken milvarderler- den bırisi bsın toplantısına katılmasına karşın kendısi- nıgızledi. Mıllı Pıyango'nun 1996yılı bü\ükikrami\esı. dün düzenlenen törenle sa- hıplerıne \enldı. İlk talıhli. ıkramıvesını Halk Bankası Köyceğız Şube Müdürü Ma- ilTraşelıy lealdı. Talıhlının. bir kamu kurumunda çalış- tığı açıklandı. Ankaralı olan diğer ortak. pa> ına düşen mıktarı Zıraat Bankası Merkez Şube Mü- dürü Sabri Ekizoğli 1 aracılı- ğıyla aldı. Ekızoğlu yaptığı konuşmada. talihlının şofbr olduğunu belirtti. Aldığı çe\rek bıiete 40 mılyar lira ısabet eden adını açıklama- vantalihlı ikramıvesını Bur- sa'da aldı. Talıhlının Çanak- kale'nin Biga ılçesınde çıft- çılik yaptığı öğrenildı. Yılbaşı çeküışinde aldığı yanm bıletle 20 mılyar Iira- lıkikramiye\e ortak olan İz- mırlı talıhli adına da lOmil- \arliralikikramiyeceki, Va- kıflar Bankası Bornova Şu- be Müdürü L'ğur Özso>'a \enldı. Izmırlı talıhlininmü- teahhıt olduğu bildirildi. Samsun"da aldığı tam bilete 10 mil>ar lira çıkan çıftçi MehmetKurtda ıkramiyesi- ni aldı. Bursa'da çeyrek bi- letiyle 15 mılyar lıralıkikra- rnıyeye ortak olan Erhan Özcan adlı talıhliye ıkramı- yesi. polıs nezaretinde bir tutanakla teslım edildi. Ada- na'da büyük ikramıvenın çık- tığı çeyrek bıletı satan sey- yar bayı Hümeyra Afşin. 22 aralıkta 40 milyon liralık bı- letı \e 60 mıKon lırasının çalındıgı ıddiasıyla Cumhu- riyet Savcılığı'na suç duyu- rusunda bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog