Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 OCAK 1996 PERŞEMBE 16 SPOR Avrupa Kulüpler Şampiyonası ve Koraç Kupası'ndaki temsilcilerimiz galibiyet serilerini sürdürdüler mkerspor ve Efes yme sevindirdi Iraldis: 65 - Ulker: 74 SALON: Iraklu, HAKEMLER: Eduanio (tspanya)(6), Muhviç (Hınatis- tan)(6) IRAKLIS: Kakiousıs (5)8. McDaniel (7)24, Papachronis (6)11. Kountourakb (5)H. Zdovc (5)10. Brugos (4)4, Mo- raitis (4). Agelou (4). Holopoulos (4/ ULKERSPOR: Orhv; f?)10. Harun (6)6. Tolga (7)5. Shackteford (9)28. Hulıı', (8)16. Mehmet Ali (5). Serdar (6)7. Yusuf(5)2 \LK\\Rl: 33-32 (Clktn 5 FAUL: Orhun (32.21). Halıık (35.55), Zdovc (37.11) SELANİK (Cumhuri- yet) - Ülker'den de bir zafer Avrupa Kulüpler Şampiyo- nası'ndaki temsilcimiz. Iraklis'i Yunanistan'dayene- rek gruptaki ilk deplasman galibiyetini aldı. Tek yabancı ile oynayan Ülker. böylece kulüpler se- viyesinde Yunan basketbo- luna karşı büyük üstüniük sağlayan Türk basketbolu- nun bu başansını devam et- tirmesini sağlarken. grupta da yarı final ıçin umut taze- ledi. Efes Pilsen ve Fenerbah- çe'den sonra Ülker de bu se- zon Yunan takımlanyla oy- nanan 7 maçta 5. galibiyete imzasinı attı. Karşılaşmaya iki takım da adam adama savunmayla basladı. Ülker, VVilliams ın yokluğunda Zdovc'u Ha- luk ile, Mc Daniel'ı da Tol- ga ile savunmaya aldı. Ayn- ca bu iki oyuncu, tuttuklan oyuncular içeri drive ettikle- ri zaman birbirleri ile yar- dımlaşarak savunmayı din ruttular. Iraklis. Ülker'inpo- ta altında tek ABD'li oyna- nıasını fırsat bilerek sürekli içeriden oynamayı düşündü. Bu nedenle Ülker. savunma ribauntlannda ılk devre bo- yunca aksadı. Ülker hücumda ise akıllı oynadı. Hücumda topu sü- rekli ShackJeford'a geçire- rek garanti sayı yoluna gi- derken, bulduklan fast-bre- aklerle de rakıbınin zor geri koşmasını iyı değerlendirdi. Bu sayede iyi sav unma yap- tıklan ilk yarıyı 33-32 önde kapadı. Maçın 2. yansında da Ül- lcer'in üsrünlüğü vardr Bu >anda Ülker, Shackleford'u pota altında etkin biçimde kullandı. Şavunmada ise ba- ^nlıydı.Özelliklepotaaltı- iii yardımlaşmalarla çok iyı kapatarak Shackieford'un nbauntlan toplamasını sağ- larken, Iraklis'in içeriyi iyı kullanmasına fırsat verme- diler. Bu devrede Harun'un ge- çirdiği sakatlık \e ardından gelen faul problemleri Ül- ker'in farkı açmasını önle- yen nedenlerdi. Iraklis'in Shackleford'u iki kişıyle sa- vunduğu anlarda Orhun içeri drive ederek skor yü- künü omuzladı, ancak kısa süre bu oyuncunun 5. faulü alması işi zorlaştırdı. Kalan sürede Ülker, şavunmada di- siplinden kopmadan. hü- cumda ise hata yapmayarak rakibini dış şuta mecbur bı- raktı. Son dakikalarda süreyi kullanan Ülker. sahadan ga- libıyetleaynldı. Yine zafer Tek ABD'li ile oynaması, 2. yannın büyük bölümünü Harun, Orhun ve Haluk'tan yoksun oynayan Ülker'in Iraklis gıbı grupta var olma savaşımı veren rakıbine kar- şı elde ettigi galibiyet, ger- çek anlamda bir zafer nitelı- ği taşıyordu. Böylece Yunanistan'da Türk takımlan bir zafer da- ha kazanmış oldu. Maç son- rası sahaya atılan bozuk pa- ralarnedeniyle Ülkerlilerse- vinemeden soyunma odası- nın yolunu rutarken, Iraklis seyircisi sinirini kendi spor- lularımiaıı aldı •••'»' ••'* Murat Evliyaoğlu. Efes Pilsen'in galibi\etinde ctkili oldu. (Fotoğraf: ALİ ESER Koraç Kupası çeyrek finalinde Efes'in rakibi oldu Fenerbahçe yenildiMİLANO (Cumhuriyet)- Avrupa Koraç Ku- pası'ndakı temsilcimiz Fenerbahçe. Italya'nın Ste- fanel Milano takımına 79-73 yenilerek çeyrek fı- nale grup ikıncisı olarak yükseldı. Sarı-Lacıvert- liler bu sonuçla çey rek finalde Efes Pilsen ile eş- leşti. Stefanel Milano'ya karşı Dallas Co- tmegys'danyoksun olarak sahaya çıkan Fenerbah- çe. rakıbine karşı iyı mücadele ortaya koymasına karşın yenilmekten kıırtulamadı. İhrahim orta>a koyuduğu oyunla alkışı alırken San-Lacivertli ta- kım boy dezavantajı nedeniy le galıbıyete ulaşama- dı. Fenerbahçe'nın :>a\ılan şöyle: İbrahim (26), Turncr(20). Güra> (9). Burak ( 7 ). Osman (4), ErdallJ). Mustafa<2). Hicri<2). LEVENT YÜCELMAN Koraç Kupası'nda Efes Pilsen, Is- panya'nın Festına Andorra takımını farklı yenerek çeyrek fınale lıder ola- rak çıktı. Dün Abdı fpekçi Salonu'nda maça olanilgi, Efes'in diğermaçlarına oran- la daha azdı. Ancak Efes'in çeyrek fi- nalı garantılemış olması tnbünlerde boşluklann meydana gelmesinın sebe- bıydı. Trübünlerı dolduranlann çogu. okul kıyafetlı ögrencilerden oluşan ve Efes'ın her maçta görmeye alıştıgı genç jenerasyonun temsilciİeriydı. Maçın ılk 10 dakıkasında Efes bir bocalama devresi geçırdı. Bu süre ıçın- de düşündüklerını sahaya yansıtmaktan uzak birgörüntü çiz- dıler. Çeyrek fınalı garantilemış olma- nın takım üzenndekı baskıyı kaldırması oyuncular üzerınde bırrehavetgetırmış- tı. Yıneılk lOdakıka rakibi küçümsedik- lerı ıçın ıstedıklenni yapamadılar. Bu sü- re ıçinde yeterlı hü- cum organızasyonla- nnı kuramamalan, erkenatışlangetırdı. Dolayısıylaskorbul- makta güçlük çektı- ler. Festina Andorra ise fızıksel açıdan Efes'e karşı ezıldığı ıçin sürekli içerıden oynayarak rakibınin uzunlannı faul prob- lemıne sokma dü- şüncesındeydı. Bu da Efes Pilsen'in po- ta altı savunmasında zorlanmasına neden oldu. Ayrıca Efes Pilsen hücumda topu içeri geçırmeyı dü- şünürken Festina'nın ıçen gömülü savunma yapması top ka- yıplannın baş nedenıydi. Ayrıca hü- cumda çok hareketsız kalınca yeterlı şut pozısyonunu da bulamadılar. 10. dakika dolmadan Hüseyin'ın oyuna gırmesi. Efes Pilsen'e pota altı üstün- lüğünü getirdı. Bu da maçın dönüm noktasıydı. Zıra Mc Rae ve Hüseyın ıkılısı pota dıbınden oynamayı düşle- yen Festına ıçın yaptıklan savunma ile İcâbus. etkilı blokları ile de caydırıcı güçoldular. Mc Rae. Efes Pilsen'egel- digı günden bu yana en iyı oyununu oynadı. Hücumda daha çok top kulla- nınca skor yönü de ortava çıktı. Efes Pilsen acele erken atışlarctan vazgeçıp EfesPüsen:78 F. Andorra: 52 SALOS: Ahdi/pekçi HAKEMLER: Zoran Gr- bac (Hırvaüstan)(6ı. Jozsef Harzanvi (Mac.)(6) EFES PİLSEN: Bora (4), Mirsad (6)10. Volkan (7)10, Mc Rae (8)23, M.Ke- mal (4)0. Murat (7) 17, Hü- seyin (7)7, Tamer (4). Al- pav (5)5. Ufuk (5)6 FESTINA ANDORRA: Llorente (5), Grimau (5)6, Cervanıes (6)11. Conner Henry (5)9, Chris Mc Ne- afy (5)13. Zapata (5)13, Aleu (3). Remon (4) İLK YARI: 38-21 (Efes Pilsen) 2 SAYI: Efes (24/38), Fes- tina (21/49) 3 SAYI: Efes (6/18), Festi- na (1/10) RİBAÜNT: Efes: 33, Fes- tina: 25 S.ATIŞ: Efes (12/15), Fes- tina (7/14) ıçeriden oynayarak pota altında sagla- dığı üstünlükle farkı açtı. Chris Mc N'eah 'nın erken 3. faulü alması da Fes- tina'nın savunmasının gevşemesını sağladı. Efes Pilsen sa\unmadakı yar- dımlaşmasıyla Festına'ya pota altını yasak ederken \olkan da Conner Henry'e uvguladığı yakın sav unma ile sayışansı \ermedi. lOdakıkadazarzor 8 sayı atan Festina'ya karşı Efes Pilsen devre>ı 38-21 önde kapadı. Ilk varıda ıkı takımın pıvot sayılannı karşılaştınr- sak, ıkı ekıbın pota altı gücü arasında- kı büyük fark ortava çıkıyor. Zira Mc Rae - Hüse>ın ıkılısı içenden toplam 20 sayı bulurken. Festina'nın uzunları- nın toplam sayısı ancak 7"vı buluyor- du. 2. yanda Efes Pilsen a>nı tempoyu sürdür- dü. Ilk yanda genelde set hücumu ile sav ı bu- lan Efes Pilsen. sav un- ması ile 30 yaş ortala- masina sahıp rakıbını vorunca bu kez fast- break şanM buldu. Bu da farkın 20'lı savılara çıkmasını sağladı. Bu v arıda sav unmada yar- dımlaşmayı çok ı>ı vaptıklarını ve hücum- da sabırlı davrandıkla- nnı belırtmekte varar var. Bora, M.Kemal. Alpay gıbı genç oyun- culara şans vermelerı de olumluvdu. Ancak bu ovunculan vaptık- ları hatalara rağmen daha uzun süre oynat- nıaları onları kazan- mak anlamına gelecek. Efes Pilsen. farkı 27'ye kadar çıkardığı maçı 78-52 kazandı. Efes Pılsen'de ma- çın en başarılı ısmı 9 10 şut vüzdesı. 5 5 serbest atış. 12 nbaunt ve 6 blok ile mücadele eden v e "se\ irci\ le ov na\an" Conrad Mc Rae'vdı. Bu arada Efe^ Pilsen'in Hüsev ın" ı de artık tamamen kazandıgı- nı belırtelım. Efes'e geldığınde çelim- sız bir uzun olan Hüseyın. hem fızık olarak güçlenmış hem de kendıne olan güvenı yerıne gelmış Hem hücumda hem de savunmadakı performansı ile kendısıne şans verenlen haklı çıkarı- yor. Çok top kullanmamasına karşı 6'da 3 şut yüzdesı. 5 rıbaunt ve 4 blok ile Efes Pilsen'ın pota altındakı en önem- lı güveneelennden bınsı oldu. Efes ıçın ılende daha zorlu maçlarda Tamer ile aynı bölgevı dönüşümlü olarak kulla- narak sorumtuluğupayrâşacak. G O R U Ş / tSMAİL KURT * Millj Takım ve 5 M Kuralı Kummların verımli ve başarılı olması için Britanya ada- larından çıktıgını sandığım bir formül vardır: 5 M kuralı 1- Money: Para 2- Material: Eleman, hammadde 3- Machnery: Tesis, makine 4- Man povver: Insan gücü 5- Menagement: Sevk ve yönetim 5 M kantarı ile Milli Takımımız Money: (Para) İyi bir bütçe demektir. Hazırlıklar için sağlanabılecek imkân demektir. Para her şey demek değıldir, ama para olmazsa hiçbir şey olmaz demektir. Bu madde teknik adamların isteğı doğrultusunda fazla- sıyla gerçekleşmiştır. Gençlerin erken yaşta egitimin- den. genç A ve B Milliler ile Ümıt Mıllı takımlarımızın yur- tiçi ve yurtdışı temaslar yaparak uluslararası deneyim ka- zanılmasında kullanılmıştır. Material: (Eleman, hammadde) Eleman daha önceki devirlerde de vardı. Her devirde vardır. Özerk federas- yonla daha önceleri düşünülen, fakat gerçekleştirileme- yen projeler yürürlüğe kondu. Türkiye 9 bölgeye aynldı. Türkiye coğrafyası karış karıştarandı. Yetenekler kaybol- maktan kurtarıldı. Ufak yaşlarda kazanıldı. Edirne'den Kars'a Siirt'en Sınop'a kadar tüm futbol oynayan genç- lerin kapasiteleri hakkında bilgi sahıbı olundu. Bu olaylar devam ederken Ergun Öztuna (Puşkaş) ile beraber, F. Bahçe transfer araştırma görevlisı olduğumuz için, Fatih Terim ve Rasim Kara ile bölge antrenörleri- nin planlı ve özverili çalışmalarını yakından gördük. Da- ha fazla hammaddeye ulaşılınca nicelikten nitelik olayı gerçekleşti ve kademe kademe B Genç, A Genç, Llmit Milli Takım derken A Milli Takım'a yansıdı. Machnery: (Tesis) Türkiye'de 80'li yıllardan sonra bir tesis hamlesi başlamıştı. Tesisleşmeyle kulüplerin ama- tör bile olsa altyapıya verdikleri önem arttı. Gençler çok ufak yaşlarda futbol eğitimi ile tanıştı. Menagement (Sevk ve yönetim) Bu, işlerin iyi plan- lanması demektir. Para var, tesis var, eleman var. Ama sevk ve yönetim iyi olmazsa eksik imkânlarla çalışılan devrelere döner. Bilinçli yönetimlerin bilimsel çalışma- ları, her elementin verimini arttırır. Man povver: (Insan gücü) Bu üç element sevk ve yö- netim tarafından (para, tesis, hammadde, eleman) iyi ve verimli kullanıldığı takdirde sahalara sürülen sporcu gü- cü, insan gücü en üst seviyede mücadele verir. Görüldüğü gibi, kulüplere dahi uygulanabilecek 5 M kantarı ile Milli Takımımıza baktığımız zaman bütün ele- mentlerde birbirine uyum ve iyi kullanım görülür. Seçil- miş değerlerden kaliteli futbolcuların da bir araya gel- mesinin rolü vardır. Bu durum da bizlere Ingiltere'de oy- nanacak Avrupa şampiyonasında Türkiyemizin en iyi şekılde temsil edilecegi inancını vermektedir. Milli Takımımızın 42 yıl sonra Avrupa kupalarına katıl- ma hakkını almasının gururunu, milli formayı giymiş bir insan olarak ben de yaşıyorum. Hele hele başarıya bi- zim çamurumuzdan nasibini almış, bizim çocuklanmız Fatih Terim ve Rasim Kara ile ulaşılması, sevincimi bir kat daha arttırıyor. Rasim Kara ve Fatih Terim ikilisi ile bir kulüp havası- na bürünen Türk Milli Takımı'nın başarısında, bu iki iki— liye destek olan, yol veren Şenes Erzik, Ayhan Bermek, Kemal Beygit ve Futbol Federasyonu'nun tüm üyeleri de var. Bu ikiliye güvenıp destekleyen Türk ulusu ve medya kuruluşları var. Teknik adamlarda ise ümit milli takım, genç milli ta- kımlar ve bölge antrenörlerine kadar devam eden yet- kilendirme-kontrol ve diyalog mekanizması var. Her şeyin en önemlisi. bu insanlara, bu başarılı yola çıkması için yol veren özerklik yasası var; özerk Futbol Federasyonu var. Daha önce Şenes Erzık federasyonun- da görev alan, daha sonra erken federasyon başkanlı- ğına talip olan Kemal Zorlu da genç ve ve deneyimli bir yönetici ıdi. Çorba da az da olsa tuzu var. Özerkliği plan- layanlar, bürokrasiye aktaranlar bürokrasiden kurtarıp yasalaştıranlar ne de iyi iş yapmışlar. • Fenerbahçeli eski milli futbolcu. 1995'te hepsi kendi branşlarında bir numara oldular Dünyanm tepesinde ük 10 JONATHAN EDVVARDS: 3 adım atlamada 18 metreyı ge- çen ilk atlet olan Ingıliz Jonat- hanEdvvards. 1995yıIındaGö- teborg'daki dünya Atletizm Şampiyonası"nda aynı nünde 18.16 ve 18.29'la 2 Dünva re- koru kırdı. Edvvards, bu başa- nsıyla dünyada birçok basın kuruluşu tarafından > ılın spor- cusu ödülünü kazandı MICUEL INDURAIN: 1964 doğumlu Ispanyol bisik- letçi Miguel Induraın. bu yıl Fransa Bisiklet Turu'nu kaza- narak bu yanşı 4. kez üst üste bitirme başansını gösterdi. In- durain. yıl içerisinde aynca Da- uphine Yanşı. Midi Libre ve Saate Karşı Dünya Şampiyo- nası'nı da kazandı. MICHAELJOHNSON:: yaşındakı Amerikalı atlet Mic- hael Johnson. bu yıl 200 ve 400 metrede dünya rekorlarının sa- hibı oldu. Aynı şampıyonada 2 mesafe- de altın madaly a kazanan ılk at- let olan Johnson. 4x400 metre- de dünya şampiyonu olan Amerika milli takımında da yer aldı. JEAN MARC BOSMAN: Avrupa Futbol Bırliği UE- FA'yı. transferyönetmeliğı ne- deniy le Av rupa Adalet Komis- yonu Mahkemesfne veren ve bu davayı kazanan Bosman şüphesiz 1995 yılına damgası- nı vııran sporcu oldu. Belçika- lı futbolcu. açtığı davayı kaza- nınca da Av rupa Birliği ülkele- rindekı transfer yönetmeliğı değıştı, bonservis kalktı. Galatasaray Antalya'ya gitti Spor Servisi - Ligin ilkya- nsını 35 puanla lider Trabzons- por'un 9 puan gensınde 4. sıra- da tamamlayan Galatasaray "da. futbolculara venlen lOgünlük devre arası tatılı dün sona erdı Florya Metın Oktay Tesısle- ri'nde sabah saat 08.00'de bir araya gelen Sarı-Kırmızılılar. daha sonra ıkıncı yarı hazırlık- lanna başlamak amacıyla An- talya'ya gıttıler. Başkanlığmı menajerAdnan Sezgın'ın yaptığı kafılede. 24 futbolcu yer alırken ABD mıllı takımı kampında bulunan ve devre arası çaiışmaları ıçın ızın alınamayan kalecı Friedel'ın. 24 ocakta Beşıktaş ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek fınal ılk maçında takımdakı yerını ala- cağı bıldırıldı. Hakeem Olaju\von, Rockets'ı iki v ıl şampiyonluğa taşıdı. MICHAEL SCHUMAC- HER: Ünlü Alman pilot Mıc- hael Schumacher. 1994'ten sonra bu yıl da zafere ulaşıp Formula 1 'de art arda şampi- yon olan en genç pilot unvanı- nı kazandı. Schumacher'in en büyük şanssızlığı ise İngıliz pi- lot Nıgel Mansell'aaitolan "1 sezonda 9 zafer"lik rekoru kı- ramaması oldu. HAILE CABRESELASIE: Italyanların ünlü gazetesı La Gazetta Della Sport tarafından 1995 yılının atleti seçilen Etiyopyalı Haile Gabreselasıe, haziran ayı içerisinde 10 bin metre dünya rekorunu kırdık- tan 2 hafta sonra 5 bin metre yeni dünya rekorunu elde etti. NOUREDDINE MORCE- Ll: Cezavırlı atlet Noureddıne Morceli, Göteborg'dakı Dünya Atletizm Şampiyonası "nda 1500 metrede altın madalyayı kazanırken bu mesafede 3. kez üst üste ılk sırada yer aldı. 3.33"lük derecesiyle Morceli. yenı bir dünya rekoru da kırdı. HASSIBA BOULMERKA: Cezayirli bayan atlet Hassiba, Av rupa Atletizm Şampiyonası öncesi ülkesindeki aşın sağcı grupların tehditleri ile karşı karşıya kaldı. Daha önce şort- la koştuğu için ölüm tehdidi alan Hassiba. Avrupa şampiyo- nasına katıldı ve 1500 metrede altın madalya kazanarak tüm dıkkatlen üzerine çekti. ALEXANDER POPOV: Rus yüzücü, ağustos ayında Vi- yana'daki Avrupa Yüzme Şam- pıyonası'nda 100 metreyı ka- zanarak bu mesafede 3. kez üst üste Avrupa şampiyonu oldu. Popov, aynı zamanda 50 ve 200 metrede de şampiyonluğu elin- de tutuyor. HAKEEM OLAJUVVON: Houston Rockets'ı iki yıl üs- tüste NBA şampiyonluSuna ta- şıdı. 21 Ocak 1963. Lagos Ni- jerya doğumlu. 1984'ten beri Houston Rockets'ta. 2 kez riba- und ve blok kralı. 93-94'te yı- lın en degerli oyuncusu (MVP), 94-95"te"NBA finalinin en de- ğerli oyuncusu oldu. 5 kez NBA'nın en iyi beşine. 5 kez de NBA'nın en iyı savunma takı- mına seçildi. 93-94'ü 27.3,94- 95'i 27.8 sayı ortalama ile ge- çirdi. 92-93'te ve 93-94'te NBA'nın en iyi savunmacısı unvanını kazandı. Hentbol Derbinin galibi yok Eyüboğlu Koleji: 25 YKM: 25 SALON: Baglarbası HAKEMLER: Hakan Altan (6). Hakan Kii- çükyılma: (6) EYÜBOĞLU KOLEJİ: Yeşım C). .\ııray l5)2. Dıana (K)9. Halenur I 7 )6. Krassıımnı (6)6, Gülden (5)1. Bantı (5)1. \ursel (4) YENÎ KARAMÜRSEL: Hafr.e (7). Han- dan (5)3. Sımona (7)8. Seyhan (6)4. C'lkü (7)6. Krfüfer (6)2. Sedka (5)1. Avşe (5)1 tLKYARI://-// DENİZ DERİNSÜ Türkiye Deplasmanlı Bayanlar Hentbol Ligı'nın ıkı yenılgısız takımı Eyüboğlu ile YKM"nınmücadelesındenealipçıkmadı:25- 25. Bayanlann derbisı olarak nıtelenen ve Ge- nel Sekreter Adnan Zeytingöz'le bırlıkte Hentbol Federasyonu Başkanı Serhat Bil- gi'nın Ankara'dan gelerek ızledığı karşılaş- ma nefesien keserken ıkı denk takımın mü- cadelesı karşılaşma boyunca başabaş geçtı. 10. dakıkası 4-4. 20. dakikası 8-8. ılk yansı da 11-11 bıten maçın 2. yansına YKM daha iyı başladı. Sakat oynayan kalecı Hafize'nın bu yandakı başarılı performansı Eyübog- lu'nun golcülerini zorlarken. bir ara 4 farka çıkan YKM'nın üstünlüğüne sahanın başan- lı isimlerınden Diana ızin vermedı. Bu ara- da Eyüboğlukelecısı Yeşimde 17kurtarışıy- la dikkat çektı. Son 10 dakıkaya da 21 -21 be- raberegırildı. Herıkı takımın dıkkatlı savun- ması hızlı hücumlara ızın vermezken son da- kıkada Eyüboğlu'ndan Dıana'nın 7 metre atı- şından gerçekleşti rdığıgolle müsabaka bera- bere sonuçlandı. Bayanlar Lıgı'nde dığer maçlarda alman sonuçlarşöyle: Anadolu Cniversitesı: 27 - K. Saölıkspor: İ8; Pertevnıyal: 29 -Zonguldak PTT: 25: TMO: 26 - Küftürspor: 18: Ânkara PTT: 30 - Sümerbank: 19. TENİS KULİS / IŞIK ÜSTÜN 1996 Uluslararası Tenis Takvimi Bir Hayli Renkli Türkiye Tenis Federasyonu'nun progra- mmda bulunan yaş grupları dışında kalan, belli başlı uluslararası turnuvaların 1996 yılı takvimi bellı oldu. Bunları hemen sıra- layalım: 22-28 Ocak 1996 Kapalı Kort Bayanlar Tenis Turnuvası 16-18 Şubat 1996 14 Yaş Kış Kupası 20-26 Mayıs 1996 'Davıs Cup' Davıs Kupası 14-16 Temmuz 1996 TED OPEN CHALLENGER 12-18 Ağustos 1996 Bayanlar Turnuvası (Satellite) 19-25 Ağustos 1996 Erkekler Turnuvası (Satellite) 02-08 Eylül 1996 Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası Bu arada hemen belirtelim; bunlarTED Kulübü tesıslerinde oynanacak olanlar. Bi- lindiğı gibi son yıllarda ENKA, mükemmel uluslararası bayanlar turnuvaları düzenli- yor. Bu yazıda aynı şekilde iki turnuva iz- leyeceğiz. Yine Antalya Satellite turnuva- larının bir ayağına ev sahipliği yapıyor. Mersin de bu tür bir turnuvaya talip. Açık söylemek gerekirse Türk tenisinin kökleri- ni oluşturan Ankara ve izmir, bu konuda bi- raz fazla vurdumduymaz davranıyor. Oy- sa bu uluslararası takvimde TED ve EN- KA'nın yanı başında ATK ve Iz. KP Tenis Kulübü'nü görmek istiyoruz. Söz, uluslararası turnuvalardan açılmış- ken Veteranlara da Uluslararası istanbul Turnuvası için birkaç sözümüz var. Son iki yıldır, bu güzelim turnuva, uluslararası bir etkinlik olmaktan çıkıp tam fiyaskoya dön- müştü. Istanbul'daki Romen hocalar da olmasa, yabancı uyrukluya rastlanmaz haldeydi. Tuncer Aksoy yönetimindeki yeni VTB yönetim kurulu şimdiden kolla- rını sıvamalı ve komaya girmiş bulunan bu turnuvayı yeniden hayata döndürmelidir. Çünkü VTB'yi VTB yapan iki turnuva var. Türkiye birinciliği ve istanbul Uluslararası Veteran Tenis Turnuvası. Bunları iyi yapa- mayan bu yönetim kurulu, hiçbir şey ya- pamıyor demektir. Bu arada federasyon da bu iki turnuva etkinliğinde VTB'ye mut- laka yardımcı olmak zorundadır. Fenerbahçe Oğuz ve Tayflın tamam Spor Ser\ isi - Fenerbahçe' de. Tarık dışındakı sakat fut- bolcuların. 24 ocakta Genç- lerbırlıgı ile oynanacak Tür- kiye kupası çeyrek final ılk maçında yer alabilecekleri biI- dırıldı. Sakat futbolcuların çoklu- ğu nedenıy le özellıkle lıgın ılk yarısının sonlanna doğru sı- kıntılı günler yaşayan Fener- bahçe'de. Oğuz, Halil İbra- him ve Tayfun'un. kupa ma- çında oynama ıhtımallerının bulunduğu açıklandı. Futbolcular kontrolden geçti Lıgın ılk yansını lıderTrab- zonspor'un 2 puan gensınde. 42 puanla ıkıncı sırada ta- mamlay an Fenerbahçe'de, fut- bolculara verılen 10 günlük devre arası tatıli sona erdı. Sarı-Lacıvertlı futbolcular, ıkıncı yarı hazırlıklarına baş- ladı Fenerbahçeli futbolcula- rın bir bölümü. IÜ Çapa Tıp Fakültesı Hastanesı Sporcu Sağlık Merkezı'nde efor test- lerınden geçerken diger bir bölümü ise Dereağzı Tesısle- n'nde düz koşu yaptı. Futbol- cular, aynca kondısyon salo- nunda kas güçlendıncı hare- ketler yaptılar. Öğleden sonra da hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçeli futbolcula- rın bir bölümü. yarın Alman- ya'yagıderek Frankfurt'ta dü- zenlenecek salon turnuvasına katılacak. lspanya kampı ise 8 ocakta başlayacak. voleybol Arçelik zor kazandı Fenerbahçe: 2 Arçelik: 3 Salon: Burhan Felek Hakemler: Sııat Sönmez (7). Orhan Ltkan (7) Fenerbahçe: Serdar (6). Ke- nan <7). Atıllu (8). Fuzıl (6). AIexundr (7). Mıchael(7). Ceın (5). Metehan (5) Arçelik: Fatih (7), Kaan (7). Ercun (6). Erkan (7). Barış (8). Emrah (7). K.Banş (6). Biilenl (6) Setier: 14-16. 15-6. 8-15, 15- 6. 13-/5 ALEV ANAKÖK Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı. nefes kesen maçta Arçelik'e 3-2 yenıldı. Adana- da'da oynanan erkekler ma- çında da Eczacıbaşı. Sasas- por'u3-l yendı. Bayanlar ma- çında ise Yeşılyurt Fenerbah- çe'yı. Vakıfbank da Enka'yı aynı sonuçla 3-0 yendı. An- kara dakı maçta ise Yurtkurs- por. Demırspor'a 3-1 yenıldı. Halil Üner istifa etti İZMİR (Cumhurivet) - Basketbol Erkekler Bırıncı Lıgı'nde ılk varıyı 15. sırada bıtıren Tuborg'da antrenör Halil Üner ıstıfa etti. Şube Başkanlıgına ise Nur Gencer getırildı. Tuborg Genel Mü- dürü ve Kulüp Başkanı Cen- gız Tekın. yaptığı açıklamada 15 maçta 12 mağlubiyet alan bir takımın teknik kadrosu- nun görev de kalmasının söz konusu olmadığını söyledı. G. Saray C. Naranja Spor Senisi- Galatasaray bayan basketbol takımı, ls- panyol Costa Naranja önün- de. Abdı Ipekçı Spor Salo- nu'nda saat 18.30'da başlaya- cak olan karşılaşma CİNE 5 ekranlanndan naklen yaymla- nacak. Sarı-Kırmızılı takım bu karşılaşmayı kazandığı takdırde grubunda ılk 4'e gir- me şansını elde edecek. l.KOŞL; :F:Rey(3),P:Lady Anaela 1(1), PP: Mega Star (4).~ 2. KOŞU: F: Aloha 2 (2), P: Löurşah (1), PP: Çakırağa 1 (6). 3.KOŞL:F:Serkanbeyl(6). P: Şerikbey (7). PP: Mıİratcan 1 (5). S:Gizembatur(8). 4.KOŞU:F:YörükKızı(ll), P: Maracana(2). PP: My Ho- nour (3). S: Sam Dancer (9). 5. KOŞTîFiSararij), P: Sa- may(2). PP: Kartalbey (f). 6. KOŞL:F:Esnazlı(14), P: Artunbey (9). PP: Göktuluy (10). S: Çaygüzeh (13). SS: Kırcan (4). 7. KOŞl: F: Jım Hatter(l), P: Sharleen (2). PP: Şenem- gen(6). S: Gündüz (4). Günün tkilisi: 3 Koşu' 6/7 Tabela Bahis: 14 9. 10. 13.4. ALTILI 2 6 1 GANYAN 1 2 3 9 1 7 3 2 1 6 14 1 9 10 13
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog