Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold... VISA International... EMLAK BANKASI" D a b a Uygar B ı r Y a j j m I ç t n " Cumhuriyet EMLAK BANKASI 72. Yi. SAYI2S6S6 / 25000 Tl (KOViçmde) KURUCUSU- YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: HUOİR NADİ 4 0C<K1996PBŞ»« işçi BUGÜN Metal işkolunda kıyım • 3. Sayfada KİT/UP • AP ÜYESİ GALLE: Türkiye, D. Almanya değil • 17. Sayfada • BASKETBOL Üfker ve Efes sevindirdi I Spor'da BEYAZ SARAY • İÇ BORÇ STOKUNA ÇÖZÜM ARAYIŞI Socks, Amerikan bayrağı yedi • Arka Sayfada BORSA 0Dun 38.960.94 Oicek 39.493.68 DOLAR 0Dun 60.600 OnceKı 62.000 MARK oDun 42.100 Öncekı 43.500 ALTIN ODun 767.000 Oncekı 775.000 Çiller'in umudu özelleştirme • ". Sayfada 4 kişilik ailenin eksrlen fcazancı Aytık ortalama harcama (4 kişıiik aı!e; G ı d a Sıgara {Ayda 30 paket TEKEL 2000 Tupgai iMutfak) Telefon Dolmuş kışı 22 gun 'dış-donuş) Eiektınk ,•, (Ayda 150 hwısaat) ,:, Kıra tSobalıı Toplam Artış oranı 1 aytık fark Arahk syt başt 12.417.000 TL ÇTürk-tş araştırması} 1.200.000 TL. 300.000 TL. 1.000.000 TL 24 Arabk seçimJertrtnbk seçimJ ardmdan (Aratfc sonu - Ocak başt) 12.831.000 TL. (Son çay ve şeker zammı da ıjatnl) 1.350.000 TL. 360.000 TL. 1.250.000 TL. 1.320.000 TL TL 600.000 TL. 6.000.000 TL. 22.837.000 Y \ ,/vf r 7 \ \1 9.900.000 TC) \ ^[Yargıtayın belırfedfst s o65 artış) 28.171.000/TL. 5.334.000 TL. S Zaııdar ücret arbşım gerialdı• îki çocuklu, anne-baba öğretmen olan 4 kişilik memur ailesi, kasımda bir tam yıl için yüzde 62 oranında zam aldı. Ancak 4 kişilik ailenin zorunlu giderleri sadece bir ayda yüzde 23 oranında yükseldi. Kasım ayında 1996 yılı için aylık toplam 12 milyon lira maaş zammı alan öğretmen ailesinin zorunlu giderleri bir ayda 5 milyon 334 bin lira arttı. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Erken seçım sonrası yapılan zamlar. kasım ayında işçi ve memurlara yapılan ma- aş ve ücret artışlannı gen aldı. Ankara'da vaşavan 4 kişilik öğretmen aılesı- nin elınde. zorun- lu harcamaların bırkısmıçıktıktan sonra 3 milvon 187 bın lira kala- cak. Öğretmen aı- lesı. bu 3 mılvon 187 bın lira ıle >a- kıt. su. gıysi. kiil- tiir. temizlık. ço- cukların okul harcamalannı karşılamava çalışacak. Kasım ayında 1996 > ılınin tamamı için aylık toplam 12 milyon li- ra maaş zammı alan öğretmen ailesinin zorunlu giderleri sa- dece birayda 5 milyon 334 bin liraarttı. Cumhuriyet'in yaptığı sap- tama>a gore, kasım ayında al- dıklan maaş zamlan ıle bir öl- çüde rahatlayan 2 çocuklu. her bıri 9. derecenın 1. ka- demesınde çalı- şan kan-koca öğ- retmen aılesı. ö- zellikle 24 aralık erken seçimleri sonrası peşpeşe gelen zamlarla yeniden ekono- mik darboğaza gırdı. Kasım ayında maaşlan 9 milyon 628 biner liradan 15 milyon 679 MArkasıSo. l7,Sü.3'te SPK: DIŞBANK'IN SATIŞI TEMİZ • 6. Sayfada Ekonomî 5 Nisan öncesine döndü nisan 1993 yılı ortasından itibaren, Türkiye"nin kredi notunun düşürülmesiyle dış borç kapılannın kapanması ve döviz rezerv îerinın erimesiyle Hazine. 3 aylık yüzde 50 net faizlı bonolar çıkarmıştı. Bu dönemde. gecelık faızler yüzde 350'Iere tırmanmıştı. Hükümet, alınan tedbirlerin olumlu sonuçlanmn 1995 yıhndan itibaren görüleceğini vaat etmişti. Vaatler tUtmadl 1995'an ılk günlerinde ekonomıde ortaya çıkan tablo. 5 Nisan kararlanyla yapısal bir düzelmenin sağlanamadığını \ e kriz günJerine geri dönüldüğünü ortaya koyuyor. tç ve dış borçlanmada yaşanan güçlükler. dövıze yönelik talebin artması, Merkez Bankası döviz rezervIerinin erimesi ve dış ticaret açığının büyümesınin yanı sıra, 3 aylık yüzde 40 net faizlı Hazine bonoları da iki yıl öncesinin manzarasını yeniden canlandınyor. Çiller'in yeni talimatl Başbakan. önceki gün yüksek faiz baskısı altında bunalan Hazine"ye Merkez Bankasf nın kaynak aktarmasını ve ihalelere girerek bono almasını istedi. Çiller'in, ekonomi bürokratlanna aynca "PTT'nin T'si ıle Erdemir'i 3 ay içınde satın" talimatı \ erdiği de belirtiliyor. • 7. Sayfada Türkiye, adada Birleşmiş Milletler gözetimi dışında bir süreç istemiyor AB, Kıbrıs'ı zorhıyorİtalya'nın girişimleri Kıbns'ta taraflar arasında kesin bir anlaşmanın sağlanması amacıyla devreye giren Avrupa Birliği, ftalya'nın dönem başkanı olması ile birlikte gırişimlerine hız verdi. Italya Dışişlerı Bakan Yardımcısı Scammaca'nın Türkiye'ye gelerek Kıbns konusunda görüşmelerde bulunacağı bildirildı. Kıbns sorununun AB zeminine çekilmesine karşı çıkan Dışişleri Bakanlığı, adada çözümün sağlanması için "Birleşmiş Milletler gözetimi dışında bır süreç başlatılmasının öngörülmediğini" vurguladı. B 9. Sayfada VVashington da durum değerlendirmesi ABD Dışişlerı Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke'un, bu ay sonuna doğru Kıbrıs'a yapacağı gezi öncesinde, Washington'da bir "durum değerlendirmesi" yapıldı. Özel Koordinatör James Wılliams, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Richard Boucher. Atina Büyükelçisi Thomas Niles ile New York'tan telekonferans yoluyla başkanın Kıbrıs Özel Temsilcisi Richard Beattie'nin katıldığı toplantıda. K.KTC \e Rum kesimiyle Türkiye ve Yunanistan'dakı son gelişmeler ele alındı. • 9. Sayfada R a u f D e n k t a ş aryshnikovfırtınası esecek 'Zor durumdayız' 'önlemi alınmalıyd»' Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. Kıbns davasınm kritik biraşamada. KKTC'nin de 'zor durumda" olduğunu belirterek. "Bunun önlemini Türkiye ve KK.TC hükümeti almalıydı. Türkıye'nın. bu en zor safhada bizi desteksız bırakmaması gerekir. Bunu, acı bir söz olarak söyleme ihtıyacını duyuyorum" dedi. KKTC'de eylem günü KKTC'de ekmek. araç ruhsatlan, hayvan yemi ve süt fiyatlanna zam yapıldı. Kıbns Türk Öğretmenler Sendikası. Kıbns Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendıkası, Kıbns Türk Amme Memurlan Sendikası ve Kamu Görevlileri Sendikası'na bağlı devlet çalışanlannın 3 saatlik uyan grevi nedeniyle okullar tatil edıldi. • 9. Sayfada \aşayan efsanelerinden Mikhail Bar>shniko\ r 7-8 ocak tarihlerinde AKM'de bir dansının dünya prömi>erini gerçekleştirecek. Kültür Senisi - Dünyaca ün- lü Rus asıllı balet Mikhail Baryshniko\, Emlak Banka- sı'nın 70. kuruluş yıldönümü ıçın Türkıye'ye geliyor. 7-8 ocak tarihlennde Atatürk Kültür Mer- kezi'nde. Baryshnikov Prodük- siyon'un yapımı olan Whıte Oak Dans Projesi çerçevesinde bir dansının dünya prömiyerini îs- tanbul'da gerçekleştirecek olan Mikhail Baryshnikov'a White Oak Oda Orkestrası eşlık edecek. "Sololar, düetler ve oda müzi- gi gecesi" olarak adlandırılan gösteride. Mikhail Baryshnikov iki solo gösteri sunacak. 47 ya- şındaki ünlü dansçının lstan- bul'da dünya prömiyerinı yapa- cağı dansında ise, sanatçı>a Rob Besserer eşlik edecek. Koreog- rafisi ünlü Alman sanatçı Joac- him Schlömer'e aıt olan bu dans, bestecı Alfred Schnittke'nin "Dedication to Paganini" (Paga- nıni'ye tthaf) ve "StiJJe Nachr (Sessiz Gece) adlı yapıtlanndan oluşuyor. NikolasReveles(piyano). Lar- r\ Shapiro fkeman), Margaret Jones-Dugdale(keman). DavidJ. Bursack(viyola) ve Hiendj Sut- ter'dan (çello) oluşan Whıte Oak Oda Orkestrası eşlıginde Mikha- il Baryshnikov'un tek başına su- nacağı gösterilerin ilkı ıse, dün- ya prömiyeri 1994 yılında New York Devlet Tiyatrosu'nda ger- çekleştirilen "*Bir Dans Siiiti." Koreograf Jerome Robbins'in ünlü dansçı ıçın özei olarak ha- UArkasıSa. 17,Sü.3'te Ecevit'ten raporlu yanıt • Ecevit, Başbakan Tansu Çiller'in malvarlığıyla ilgili görüşlerine karşılık kendisini "Türkiye'ye en kanlı dönemini yaşatmak"la suçlayan DYP'ye, Milli Güvenlik Konseyi Savcılar Kurulu raporuvla yanıt verdi. Ecevit. raporun. partisini aklamanın da ötesınde "övdügünü" savundu. • MGK'nin yayın yasağı kovduğu. ancak gazeteci Cüneyt Arcayürek'in ele geçırerek "Hapishanedeki Ecevit" kitabındayayımladığı Savcılar Kurulu'nun raporunda, Ecevit lıderliğindeki CHP için şu görüşler >er alıyordu: "Olaylarda CHP'nin herhangi bir ilişkisının bulunmadığı anlaşılmıştır. CHP'ülerin daha çok olavlann mağduru bulundukları. olaylann dığer partiler tarafından çıkarıldığı belırlenmıştir." B 5. Sayfada Türkeş, Yılmaz ve Baykal'la görüşen Başbakan Çiller, ANAP'la uzlaşmada umutlu değil Hükümet arayışında belirsizlikçiller. blok arayışında • Çiller. Demirel'in hükümet kurulması için görevlendirme vapmasından önce Türkeş. Yılmaz ve Baykal'la görüştü. Seçim olasılığına karşı MHP ile temasa geçerek ANAP ve RP've mesaj veren Çiller, Baykal'la da anlaşma arayışlannı sürdürerek hükümet kurma inisiyatifini elinde tutmak için "blok oluşturma arayışına" girdi. I 5. Sayfada Yılmaz. ANAYOL'dan umutsuz • ANAP lideri Yılmaz. başbakanlıkta kalma ısrarından vazgeçmesinı ıstediği DYP lideri Çiller'in yeni öneriler getirmesine gereksınim olduğunu söyledi. Yılmaz, DYP- ANAP hükümetini temsil eden "ANAYOL koalisyonu"kurulması konusunda umudunu yitirmeye başladığının işaretini verdi. B 5. Sayfada RP'de sıkıntı • Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, DYP ve ANAP'la kapalı kapılar ardında koalisvon kurulması girişimlerinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'ı, "Fazla ileri gıttiniz" sözlenvle uyardığı bildirildı. • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK KKTC EkonomisL. Gelenekselleşmiş birtanım- jır, Türkiye hapşırsa KKTC lezle oluyor. Özellikle ekono- nide, Türkıye'dekı bır olum- iuzluk hemen KKTC ye yan- sıyor. 1994 'te yaşanan ve enflas- yonun yüzde 150'lere dayan- masma neden olan ekonomik kriz, KKTC'de de etkisini gös- termiş ve bu ülkede enflasyo- nun yüzde 214'e çıkmasına neden olmuştu. Ne var ki, KKTC ekonomi- sinde yaşanan olumsuzluğun salt Türkiye'deki dengelerin bozulmasından kaynaklan- madığı, hükümetin sözlerini yerine getirmemesinin de bunda etken olduğu dikkati çekiyor. Kıbrıs işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Münif Isla- moğlu'nun aralık ayında yap- tığı KKTC ziyareti sonrasında hazırladığı raporun önemli bir bölümü, dün Cumhuriyet'te yayımlandı. Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye, 405 mil- yarlık ek ödeneğı uzun süre KKTC'ye vermedi. Ancak Cumhurbaşkanı Süleyman Dernirel'ın devreye girmesiy- le konu çözümlenebildı. Mali sıkıntı sonucu adadaki Türk banş gücü askerlerinin maaşlannın bile bir süre öde- nememesı, hükümetin konu- ya bakışı konusunda da ipu- cu veriyor. Kıbrıs konusu önümüzdeki ••• MArkasıSa. I7,Sü. 9'da Sarı öküze yargısız infaz Diyarbakır Et-Balık İşletmesi'nde kesim için bekleyen öküz, çevreye saldınnca Kalaşnikof la öldürüldü. DİYARBAKIR (AA) - Et ve Balık Ürünlen AŞ'nın Dıyarbakır işletmesinde kesim için bek- le>en bır öküz. çevreye saldınnca, polisler tara- fından Kalaşnikof'la öldürüldü. Şehitlik semtındekı Et ve Balık Ürünleri AŞ görevlilerinin dün sabah kesimhaneye götürme- ye çahştıgı büyükbaş hayvanlardan biri, ayağı- na kelepçe takıldığı sırada, zincirini kopararak bahçeye kaçtı. Bahçede. görev lilere ve diğer hayvanlara sal- dıran öküz. güçlükle tekrar kesimhane bölümü- ne sokuldu. Ancak burada da kontrol altına alı- namadı ve kesimhanedekı diğer hayvanlara sal- dırarak >araladı. Öküzü yakalamak olanaksız hale gelince. görev lıler tabancayla üç el ateş et- ti. Kurşunlann ısabet etmesine ragmen etkisiz hale gelmeyen hayvanı güvenlik görevlileri an- cak Kalaşnikof'la ateş ederek öldürebildiler. Öküz. kesimhane görevlileri tarafından hemen kesildi. Yaklaşık bir saat süren operasyondan sonra >etkililer. hayvanın kuduz olmadığını, ancak korkudan çevreve saldıımış olabileceğini söy- lediler. GUNDEM MISTAFA BA1BAY Kim Dedi, Ne Dedi? Anadolu'da "toplumun vıcdanı" ışlevini uzun süre halk ozanları üstlendi. Bu yüzden çoğunun başı derde girdı. Sürgün edildiler, öldürüldüler. Bu ozanlardan "sözünü budaktan sakınmayanların" ba- şında, Seyrani gelir. Seyrani. geçen yüzyılın ortasında, yaklaşık 150 yıl önce, doğum yeri Kayserı'nin Develi ilçe- sinden başkent istanbul'a geldiğinde, devlet katında gör- düğü manzara karşısında şunları söylemiş: "Ormanda büyüyen adam azgını, çarşıda pazarda sey- ran beğenmez, medrese kaçkını softa bozgunu, selam MArkasıSa. I7,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog