Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

2. T l SAYI25682 / 30000 TL (KDViçindej Cumhuriyet KURUCUSU: YIMUSIUDİ (75247945,1 BAŞYAZAH: NADİR RUOİ (19451991) Milyonlarca Ev Safiibi! EMLAK BANKASI ^r, 70 Yılın Eseri 300CAK1896SAU • METİN AKPINAR'U SÖYLEŞİ • FRANSA • GALATASARAY TELEVİZYON • ENFLASYON, BORÇUNMA VE BELİRSİZLİK Uğur'un «• •• yuzu culsun 14. Sayfada Nükleer denemeler sona erdi • 10. Sayfada Sounders'a yönetici tepkisi • Spor'da Hayvvorth aşkına Salome • 17. Sayfada Ouuu Dun 45.813.81 46.691.96 BORSA DOLAR MARK ALTIN öncekı Dun 62.5O0 Öncekı 62.050 Dun 42.000 Öncekj 41.700 Dun 815.000 Öncekı 813.500 Faizde duşuş durdu • 8. Sayfada EGEISINIYOR Refah'ın kasası • Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Bodrurrf un yanı başındaki Kardak kayalıklanna asker çıkardığı savı, Türkiye'de alarma neden oldu. Türkıye, kıyılannın yanı başındaki kayalıklan bile >erleşime açma girişiminde bulunan Yunanistan'a protesto notası verdi. • Cumhurbaşkanı Demirel, "Gerginlik, banşçı yöntemlerle çözülür" dedi. Başbakan Tansu Çiller, Yunanistan'ın Ege'deki iddialannın dayanaksız olduğunu vurgularken, Dışişleri Bakanı Deniz Baykal, "Türkiye, her alanda, her türlü olasılığa daima hazır" sözleriyle Atina'yı uyardı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Bodrum'un yanı başındaki Kardak kayalıklanna asker çıkardığı haberi Türkiye'de alarma neden oldu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye ait olduğunu vurguladığı Kardak kayalıklanndaki Yunan askerlerinin hemen geri çekilmesi uyansında bulundu. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kardak'a asker çıkanlmadığını, Yunan basını da Kardak'takilerin Antenna televizyonu muhabirleri olduğunu öne sürdü. Kıyılannın yanı başındaki kayalıklan bile yerleşime açma girişiminde bulunan Yunanistan'a protesto notası veren Türkiye, Kardak kayalıklanna çıkan askerlerin video ile tespit edildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Söleyman DemireL "GerginÜk, ban$çı jöntemlerle çözülür"" dedı. Bakanlar Kurulu'nu olaganüstü toplantıya çağıran Başbakan M Arkası Sa. 19,SiL3'te Mercümek'e 4 yıl hapis, 20 trilyon ceza dolanchrıcılıktaıı mahkum oldu • Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin karannda, Süleynıan Mercümek'in "Bosna'ya yardım adı altında Türk vatandaşlanndan topladığı 15 trilyon 175 milyar lirayı, yardımseverleri hile ve desise ile hataya düşürüp onlann zaranna yerine ulaştırmayarak haksız menfaat sağladığf' 1 belirtildi. • MahJceme, Mercümek'in yurtdışına çıkma yasağının sürdürülmesine ve Almanya'da para toplanmasını organize ettikleri saptanan Beşir Darçın ile Ali Rıza San haklannda "gereğinin yapılması için" Fatih Cumhuriyet Başsavcıhğı'na yazı gönderilmesine karar verdi. • Yargıtay'ın cezasını aynen onaması halinde Mercümek, yaklaşık 18 ay hapis yatacak. Para cezasını ödememesi halinde Mercümek'in hapis yatacağı süreye, ödenmeyen ^cezalannın hapis "cezasına çevrilmesindeki üst sınır olan 3 yıl hapis 1 cezası da eklenecek. 3. Sayfada Medyanın 'bayrak' savaşı • Kardak kayalıklan açıklanndaki Yunan hücumbotlannın varlığı ve bununla ilgilı olarak çıkan haberlerden sonra Hürriyet gazetesi muhabirleri, helikopterle kayalığa indiler ve buradaki Yunan bayrağını mdirerek yerine Türk bayrağı diktiler. Kanal D televizyonu da olayı, pazar gecesi yayımlanan haber bülteninde gösterdi. Yunan kruvazörleri Hürriyet'in diktiğı bayrağı önceki gün indirerek. yerine tckrar Yunan bayrağı diktiler. Kayalıkta halen Yunan bayrağı bulunuyor. Hürriyet gazetesinden önce de cuma günü Milliyet gazetesi, helikopterle indiği başka bir kayalığa Türk bayrağı dikmişti. ANKARA (Cumhuriyet Bürodedildi. 28 Aralık I995't6T>ir su) Türkıye ve Yunanistan araTürk gemisinin Türk karasulasında yaşanan "Kardak bunalınndaki Kardak ta arızalanması Yunan hükumetinden Kardak kayalıklan acıklaması ve Yunan devriye botlannın bu mı" iki iilke medyalannı da kargemiye yardım etmeleri üzerine şı karşıya getirdı. fki ülke arasınbaşlayan nota trafiginin, "hüküda nota trafigine neden olan Karmet tarafindan pompalanmış dak kayalıklan bunalımının AtiYunan basmı" tarafından çarpına yönetimınce, Yunan basınına tılması üzerine. iki ülke arasındasızdınlarak "Türkiye, Yunaniski ilişkilergerginleşti. Özellıkle tan'dan toprak talep edivor" deiı olacağını ilan ediyonız" dıye konuştu. yeni Başbakan Kostas Simitis nilmesi, Türk basınını da hare MURATİLEM Simıtis, hükümet sözcüsü Dimitrts Reppas karşıtı olarak bilinen Antenna kete geçırdi. Her ikı ülke DışişATİNAEge Denizi'ndeki küçük Kardak ka tarafindan basına okunan açıklamasında, şu gö TV ile bazı basın yayın organlaleri Bakanlığı yetkılilennin. vaiıklanna 'bayrak asmaindirme'nın yol açtı rüşleri dilegetirdi: nnın, olayı "Türkiye, Yunanismedyaların turumlan karşısında ğı TürkYunan ilişkilerindekı gerginlık. giderek "Türkiye'de iç sryasi durumun gerektirdiği tan 'dan toprak talep ediyor" dirahatsız olduklan kaydedildi. yenı boyutlar kazanıyor. Yunanistan Başbakanı her defasında, Yunanistan ile ilişkiJerde gergin ye yansıtmalan. Türk basınını da Askeri kaynaklar, Kardak buKostas Simin's dün Bakanlar Kurulu toplantısı lik y aratmak isteyen miüiyetçi çevrelerin rutumu hareketlendirdi. nalımının. iki ülke arasında sırasında yaptığı açıklamada 'ellerindekj mev bilinmektedir. Bu olay (Kardak) bizatihi bu çer"medyanın bayrak savaşı"na dö cuttiim imkânlan Türkiye'vekarşı kullanmak çe\e\e dahildir. Bu eylemin yaramğı ortam, çok Hürriyet gazetesinin muhabirnüştügünü beİirterek, askeri ve ta tereddüt etmeyecekJerini' açıkladı. Simitıs. ciddi bir mesele teşkil etmektedir. Saldırgan bir len. cumartesi günü helikopterdiplomatik çe\relerin konuya le indikleri kayalığa dikilen Yu"Bu veya herhangi bir saldırgan milliyetçiliğe, "ıtidal"le yaklaştığını bildirdiler. nan bayrağını indirerek, yerine Yunanistan'ın cevabının. anında, sert \e karar • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Gerek Ankara, gerekse Atina'daTürk bayrağı diktiler. ki diplomatik çe\reler. Kardak Kanal D televizyonu da olayı bunalımında "günah keçisiarargibr ba fından pompaianmasına dıkkat çekildi. Türk aleyhtan Yunanistan Dışişleri Ba pazar gecesi yayımlanan haber bülteninsınınabartılıbirturumiçinegirdiğinısa Kardak bunalımı, 1 ayı aşkın bir süredır kanı Theodoros Pangalos'un bu göreve de gösterdi. Yunan kruvazörleri Hürrivunmakla bırlikte. olayın dzünde başta Ankara ve Atina arasında gizli diploma gelirgelmezolayı basına sızdırmasının. Yunan basınının. Atina hükümeti tara si voluyla çözümlenmeye çalışılırken krizin tırmanmasında etken olduğu kay • Arkası Sa. 19, Sü. l'de ' Yanıtımız sert olur' Mezarcı'ya Atatürk'e hakaretten 18 ay hapis • Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan eski lstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptınldı. Bandırma'daki duruşmaya Mezarcı ve avukatlan katllmadl. • 7. Sayfada YUNANİSTANIN KAYALIK OYL'NU • 19. Sayfada BİRİNCİ BALKAN BARJŞ İŞBİRLİĞf KONFERANS1 ATİNA'DA BAŞLAD1 • 6. Sayfada TKP/MLTİKKO ÜSTLEINDİ Bekçi Kaynar terör kurbanı • Silahlı üç kişinin saldınsına uğrayan Ayhan Kaynar adlı bekçi. Ümraniye'de çocuğunun yanında kurşunlanarak öldürüldü. İstanbul Haber Servısi ÜmKarabekir Mahallesi Hisar Cadraniye'de, biri kadın silahlı üç desi üzerinde meydana geldı. kişi tarafından düzenlenen si Saldırganlann ola> öncesi Gözlahlı saldın sonucu Ayhan Kay tepe'de ticari bir taksiyi gasp etnar(41) adlı bekçi yaşamjnı yi tikleri ve olay yerine. bu araçla tırdi. Polis vetkilıleri. saldırgan geldikleri tespit edildi. lann yakalarunası için operasKimliği henüz belirleneyonlann devam ettiğini bildirdi meyen biri kadın silahlı üç kişi, ler. Olay. dün sabah saat 08.15 sıraiannda Ümraniye Kâzım • Arkası Sa. 7, Sü. 1 'de Ecevit'ten zirve önerisi 'ÇHler, forsunu kaldırsın' Yıpratma politikası DSP Jiden. boru hattı, Ege, gümrük birliği, su \e özelleştirme gibi temel konularda ulusal politikalann belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Demirel'in tüm liderleri toplantıya çağırmasım istedi. Ecevit, hükümetin özelleştirme konusunda da zararlı adımlar attığını söyledi. Ecevit'in, Çiller'e ANAYOL için "başbakanlık ile başbakan yardımcılığı statülerinin denkleştirilmesi, ilk adım olarak da başbakanlık forsunun kaldınlması" önerisini yineleyeceği bildirildi. 1 5 . Sayfada 'Beyhude uğraş' RP: Zorlamayla olmaz RP'liler, ANAP'la koalisyon kuracaklannı savundular. ANAP'lılarla ilke anlaşmasına vardıktan sonra teknik konuları masadagörüşeceklerini belırten RP'liler, DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller'in görevi hemen iade etmesini istediler. RP Grup Başkanvekiü Çelik, zorlama yapay formüllerle hükümeti elde tutmamn Türkiye'ye zarar vereceğini savunarak "Hükümet bunalımını bir rejim bunalımına dönüştürmeye kimsenin hakkı yoktur" dedi. B 5. Sayfada ÇHIer sözünü tutmaz' CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz, başbakan ve başbakan yardımcısınm görev lerinin eşitlenmesi konusundaki önerinin yaptırıma bağlanmadan işlemeyeceğini söyledi. Topuz. "CHPDYP koalisyonu döneminde bu konuda CHP uğraş vermemize karşın başanlı olamadık. Çünkü Çiller, bunlan kâğıt üzerinde kabul etmesine karşın, verdiği sözleri asla turrnamıştır. Hükümet kurulamaması, sistemden değil, kişisel hırstan kaynaklanıyor" dedi. • 5. Sayfada DYP Genel tdare Kurulu, ANAP'lı ANAP grubunun oybirliğiyle, Çiller hükümet seçeneklerinin kapandıgı başkanfığındaki hükümete güvenogörüşüne vararak azmlık hükümeti yu vermeyeceğini ilan ettiğini anımönerileri zorlandıktan sonra görevin satan Yılmaz, Çiller'in bu nedenle iade edilmesini kararlaşkendisıni ikna etmek için tırdı. Çiller, hükümet "beyhude uğraşmaması kurma yetkisinin aynı gerektiğini" söyledi. zamanda bir görev olduYılmaz, "'Beni ikna etse ğunu vurgulayarak bile 133 milletvekili ar"ANAP'ın bize getirebileeeği tüm kadaşımı, kendi başbakanlığının buseçenekleri önerdıkten sonra görevi güne kadarkinin tam tersı olacağına iade ederiz" dedi. Çiller'in, görevi ikna etmedikçe başbakan olması hemen iade etmek yerine Yılmaz'ı mümkün değil" dedi ve Çiller'in gösıkıştırma stratejisi benimsediği öne revi bir an önce iade etmesi gerektisürülüyor. H S. Sayfada ğini söyledi. M 5. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Mercümek Davasu.. Türkiye'de, zaman zaman hukuk devletinde görülmesi olanaksız davranış biçimleriyle karşılaşıyoruz. Avrasya gemisinin kaçırılması olayı kamuoyunu ve medyayı ikiye bölmüştü: Olay masum bir eylem mi terör hareketı mi? Birgeminin güzergâhı zorla değiştirilmişse ve içindeki yolcular da istem dışı burada tutulmuşsa, bunun adı terördür. Kamuoyunda "RP'nin kasası" diye bilinen Mali Müşavir Süleyman Mercümek olayında da konu benzer bir konuma itilmek istendi: Bosna için yardım toplamak, insani bir olaydır. Burada yasalara uyulmamış olsa bile amaç kesintikle kötü değildir. Bu mantıkla hareket edilirse o zaman mahkemelerde, "Ya sa, kamunun yararına mı çiğnenmiş, zaranna mı?" gibi bir aynm başlar ki bunun sonu gelmez. Böyle bir tutum demokrasiyle yönetilen ülkelerde değil, ancak diktatörlüklerde görülebilir. Mercümek olayının birçok boyutu var. Birincisi, her ne amaçla olursa olsun ınsanlardan para toplamak için önce izin a(mak gerekiyor. Yani böyle bir girişim yasak değil, ancak denetim getiriliyor. ÇEAŞ'ta toplıı istifa • Çukurova Elektrik AŞ çalışanlan, Uzan • Ali Örk, şunlan söyiedi: "Ama yönetiminin iş güvencesi ve sözleşmeyi müzakerelere de devam edeceğiz. uygulamayı kabul eden protokolü Müzakereden kaçmamız mümkün imzalamaktan kaçınması üzerine değil. Müzakerede anlaşırsak notere istifalannı verdiler. Istifalann dilekçeleri geri çekeriz. Bu işi bozan bugün şirket merkezine iletilmesi biz olmadık, hiç olmayacağız da. Bu bekleniyor. Testş Sendikası 2 No'lu memleketi seviyoruz. Karanlıkta Şube Başkanı Ali Örk, İş güvencesi kalmasını da istemiyoruz. Ama bugüne sağlanması ve toplu iş sözleşmelerine kadar özveriyi hep biz gösterdik. Biraz uyulması yolundaki istemlerinden da memleketi onlar sevip enerjisiz vazgeçmeyeceklerini bildirdi. Uzan kalmaması için öz\eri göstersinler. Biz yönetimine karşı 2.5 yılhk icraat bu yola maddi çıkar sağlamak için dolayısıyla bir güvensizliğin çıkinadık. Son kalan servetimİ2İ bulunduğunu kaydetti. korumak için çıktık." • 9. Sayfada GUNDEM MUST^FA BALBAY ••• M Arkası Sa. 19, Sü. 9'da Nerede kalmıştık? Son olarak 17 ocak günü Shell'den gelen yanıtları vermiş, bunların bilimsel birtemelinin olmadığını vurgulamtştık. Türkiye'de petrole ilişkin her türlü işlemden sorumlu Petrol Işleri Genel Müdürlüğü'nü (PİGM) hassasiyete, Shell'i de ciddiyete davet etmiştik. Bu davetlerimiz yanlış anlaşılmış. PİG Müdürü Ahmet Akçaei'i Ingiltere'ye davet etmişler. Dün aradık, orada olduğunu söylediler. TPAO ile Flört Shel! Dosyası (4)... <••• • Arkası Sa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog