Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold... VISA International... EMLAK BANKASIO a h » U y g a r B i r Y a j a m I ç ı n " Cumhuriyet72. Y l SAYI25855 / 25000 TL KURUCUSU: YUNÜS N U İ (7924-7945J e/AŞYAZAft/; NADtR IMDİ (7945- 799?) Cunîhurî ASI 30CAK1896ÇMŞAMBA • FİKRETOTYAM Urfa, ceylanlar ve cennet resimleri • Arka Sayfada • TERSANE Sendikacı işçi kavgası B 3. Sayfada • BASKETBOL F. Bahçe ve Efes'in kader günü • Spor 'da • ÖSYM Başvuruda son gün I 3. Sayfada GÜMRÜK BİRLİĞİ BORSA 0Dün 39.493.68 Önceki 40.024.67 DOLAR ÛDün 62.000 Önceki 61.500 MARK ûDun 43.500 Önceki 42.750 ALTIN ÛDün 775.000 Önceki 750.000 İthalata bürokrasi freni • 7. Sayfada Mflyarlık bilette çahnb kuşkusu • Adana'da 1992'denbu yana Milli Piyangobileti satan Hünıeyra Afşin'in çeyrek biletlerinden birine 20 milyar çıktı. Ancak Afşin, ikramiye çıkan biletin, Bülent Ecevit'in Adana'ya geldiği gün. çaldırdığı çantasında bulunan çok sayıdaki biletlerin arasında olabileceeini öne sürüvor. Haber Merkezi Milli Piyan- go'nun yılba- şı özel çekili- sinde en bü- yük ikramiye olan 80 mil- yar ürayı çey- . , . rek biletle HumeyraAfşın p a > la^an talih- liler heniiz ortaya çıkmazken Şanlıurfa"da 20 milyarın çeyrek bilet talıhlisi ortaya çıktı. Ada- na'da büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek bileti satan bayinin. se- çimlerden birkaç gün önce için- de çok sayıda Milli Piyango bi- leti bulunan çantasını çaldırdığı ortaya çıktı. Bu olay "'ikramiye isabet eden bilet çalıntı olabilir mi?" kuşkusuna yol açtı. Sı- vas'ta ise ! 5 milyar lira isabet e- den çeyrek biletin postada kay- bolduğu öne sürüldü Milli Pi- yango Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar. kendilerine ibraz e- den kişinin. o bilete çıkan ikra- miyeyi almaya yetkili olduğunu bildirdi. Adana'da Merkez Gi- ma Mağazası ile Astron Maga- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te ŞEYH KIBRISİ; Prens Charles Nakşibendi • Nakşibendi kökenli Kıbnsi tarikatının lideri Şeyh Nazim K.ıbrısi'den ilginç sav: "Prens Charles da müridimdir." • Kıbnsi. Prens Charles'ın Kıbnsi tarikatına üye olduktan sonra adını Hüseyin Charles olarak değiştirdiğini savundu ve •"Kraliyet ailesi gizli Müslüman" dedi. LONDRA (UBA) - Nak- şibendi kö- kenli Kıbnsi tarikatının li- deri Şeyh Na- zım Adil Kıb- nsi. İngiltere Prensi Char- les'ın tarika- tın müritleri arasında yer aldığı- nı belirterek Charles"ın tarikata üye olduktan sonra adını Hüse- yin Charles olarak değiştirdiği- ni öne sürdü. Londra magazın dergisinde yeralan röportajında ilginç iddi- alarda bulunan Şeyh Nazım Adil Kıbnsi. müntleri arasında ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Bob Geklof, Fransız şarkıcı Cristiana Baker ve leydi Chatter Ley'in M Arkası Sa. 17, Sü. l'de Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti, ordunun parasmı da ödeyemez duruma düştü KKTC ekoııoıııisi çöktüEkonomisi çökme noktasına gelen KKTC'de ordunun maaşı bile Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in devreye girmesiyle son anda ödenebildi. Demirel tepkisini, MGK toplantısında şöyle dile getirdi: "KKTC'ye para verin. Nedir bu? Bayburt kadar toprağı var. Bayburt köylüsüne gösterdiğimiz ilgiyi dahi gösteremeyecek miyiz KKTC'ye?" Kıbns işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Münif İslamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığrna sunduğu Kıbns raporunda, ekonomisi çökrne noktasına gelen KKTC'de, Kıbns Türk Banş Kuvvetleri'nin maaşının bile ödenemediği ve Demirerin son anda devreye girmesiyle Ankara'nın geciktirdiği 405 milyar ek ödeneğin gönderildiği belirtiliyor. LALE SARIİBRAHİMOĞLl A1NKARA - Ekonomisi çökme noktasına gelen KKTC'de ordunun maaşı bile son anda Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in devre- ye gırmesiyle ödenebildi. Kıbns işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Münifİslamoğlu'nun. geçen hafta Cumhurbaşkanı Demirel'e sun- duğu raporda, Başbakan Tansu Çiller başkan- lıöındaki koalisyon hükümetinin. Kuzey Kıb- ns'taki altyapı projeleri ve savunma giderle- ri olarak söz verdiği yardımlan ya geciktirdi- ği yadayerinegetirmediğininaltıçizildi. Ra- porda, KKTC'de, Kıbns Türk Banş Kuvvet- leri'nin maaşının dahi ödenemediği ve Demi- reî'in son anda devreye girmesiyle Anka- ra'nın geciktirdiği 405 milyar ek ödeneğin gönderildiği belirtiliyor. Münif Islamoğlu. Türkiye'nin. Avrupa Bir- liği (AB)ileyılbaşından itibaren gümrükbir- ligine (GB) geçmesiyle birlikte KKTC ile An- kara ilişkilerinde yaşanabilecek sıkıntılardan ciddi endişe duyan Kuzey Kıbns hükümeti- nin ısrarlı çağnlan üzerine 17 aralıkta gittiği Kıbrıs'taki gelişmeleri içeren bir raporu ara- lık sonunda Demirel'e sundu. tslamoğlu'nun raporu ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılannda çeşitli hükü- met yetkililerinin aktardıgı bilgiler. GB ile birlikte KKTC'nin siyasi veekonomikçıkar- larının gözetilmeyerek Kuzey Kıbns'ın "sa- tıldığı" yolunda ülke içinde ortaya çıkan en- dişelere karşı Cumhurbaşkanı Demirel'in, • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de Çfller'in telefon trafiğiLlderleri aradı Başbakan Tansu Çiller, dün MHP lideri Alparslan Türkeş, RP lideri Necmettin Erbakan, DSP lideri Bülent Ecevit ve CHP lideri Deniz Baykal'ı telefonla aradı. Çiller'in bugün ANAP liden Mesut Yılmaz'ı da arayacağı bildirildi. Çiller'in, liderlerin öncelikle yeni yıllarını kutladığı, Türkeş'le ise bugün bir araya geleceği belirtildi. • 4. Sayfada Ecevit-Çiller görüşmesi Başbakan Tansu Çiller, DSP lideri Bülent Ecevit'i dün seçimlerin ardından ilk defa görüş alışverişinde bulunmak üzere aradığı belirtildi. DSP lideri Ecevit, Çiller'le görüşmesinin sıcak bir ortamda geçtiğini. hükümete ilişkin bir değerlendirme yapılmadığını belirterek, "Yalnızca durum değerlendirmesi yaptık" diye konuşru. • 5. Sayfada rm11f>tvf>ki11*>ri Mazbatalannı alan ANAP, DV P, CHP. RP ve DSP'ü 48 İstanbul MiIIet- ı ı u u c u c ı u u c u v e k m k o a I i s y o n p a z a r ı,ğ,n ı adlive koridorlannda sürdürdüler. DYP, ANAP ve RP'li milletvekilleri koalisyona talip olurken CHP ve DSP'ü mületvekilleri ise "muhalefette" kalmayı tercih ettiklerini belirttiler. RP'li Ali Oğuz, ilk olarak ANAP'la görüşmeyi düşündüklerini bildirdi. TBMM'de işlemlerini yaptıran siyasi parti liderierinden ilki DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit oldu. fstanbul Adliyesi'ne toplu halde gelen RP milletvekillerine gazeteciler ve televizyoncular yoğun ilgi gösterdiler. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) • 5. Sayfada AKYARI KÖYÜ'NDE AKRABA EVLİLİĞİIVİN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR Antalya'da çift cinsiyet dramı • Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Akyan Köyü'ndekı çift cinsiyetli doğumlar sürüyor. Akraba evliliğinin neden olduğu çift cinsiyetli doğumlan önlemenin çaresi doktorlara göre, kürtaj. çalıştıklan sıralarda birkaç ai- le de buraya yerleşmiş. Birbir- leriyle evlenenler çoğaldıkça da özürlü (çift cinsiyetli) ço- cuklar dünyaya gelmiş, günü- müze kadar da doğmaya de- vam etmişler. Kimi aileler ço- cuklannın durumlannı sakla- BÜLENT ECEVİT ANTALYA - Toroslar'ın Antalya bölümünde denizden yüksekliği bin metreyi bulan Gündoğmuş ilçesinin Akyan Köyü. Bir zamanlar sahilde görülen sıtma hastalığı yüzün- den Alanya bölgesinde yaşa- yanlann kaçarak kurtulmaya I Arkası Sa. 17, Sü. l'de AJiye 50, Fmine 46 yaşında. Doğduklan zaman kız olarak teş- his edilmişler. Ancak şimdi, kendilerine Ali ve Fmin diyoıiar. Baykal: Anlaşsınlar CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, koalisyon sorununda anlaşmazlığın Başbakanlık koltuğu konusunda çıktığını belirterek DYP ve ANAP'ın isterlerse anlaşabileceklerini, Ecevit'in de sorun çıkarmamaya hazır olduğunu söyledi. Baykal, koalisyonlardan uzak duracaklannı ima ederek "Üzerimize gelmesinler, anlaşsınlar" dedi. • 5. Sayfada THY sırada Seçim sonrası zamlar dinmiyor • Gazete kâğıdına yüzde 25 ila 50. elektriğe yüzde 20, alüminyuma yüzde 6 oranında zam geldi. THY uçak bileti fiyatlarına da yüzde 20 ila 50 zam yapılması bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Hükümetin. seçimlerin ardından arka arkaya devreye soktuğu KİT zamlan durmuyor. Türkiye Selüloz ve Kâğıt Işlet- meleri (ŞEKA) kâğıt fiyatlannı yüzde 25 ile 50 arasında. Türki- ye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ). elekrik fiyatlannı yüzde 20. Etibank Alüminyum Tesisleri de ürün fiyatlannı yüz- de 6 oranında arrtırdı. Türk Ha- va Yollan (THY) uçak bilet fi- yatlanna da. yüzde 20 ile 50 oranlarında zam yapılacağı bil- dirildi. Tansu Çiller'in başbakanlı- ğında görevini sürdüren 52. hü- kümet. seçim öncesinde. me- mur, emekli ve işçilere verdiği maaş zamlannı. KİT ürün fiyat- lanna arka arkaya yaptığı zam- iarla geri alıvor. Geçen hafta ba- şından itibaren. hemen hemen bütün KİT ürünlerinin fiyatları- na yüzde 10 ile yüzde 100 oran- ları arasında zamlar yapıldı. Akaryakıt fiyatlan yüzde 25. M Arkası Sa. 17,Sü.l'de Barışın anahtarısu• Ortadoğu"nun bir sonraki savaşı su yüzünden mi çıkacak? Büyük bir olasıiıkla hayır. Ancak bölgede su da giderek azalıyor. Ülkelerin bu kısıtlı suyu ise hem daha iyi paylaşma hem de daha verimli kullanma zorunluluklan var. Economist dergisi son sayısında "Ortadoğu'da su" konusunu işledi. Savaş bu aşamada kuv'vetli bir olasıhk olarak gözükmüyor. • Her şeyden önce bölgeye su sağlayan büyük üç nehir havzasındaki ülkelerin askeri güçleri dengede değıl. Ortadoğululann ise önlerinde 2 seçeneklen var: Suyun kullanımına ilişkin yeni kaynaklar yaratmak ya da \ar olan sudan daha çok pay almak için topraklanndan geçen suyun akış yönünü değiştirmek. • 8. Sayfada Suriye'ye PKK uyarısı • ABD gözetimindeki İsrail-Suriye görüşmelerinin ikinci turu yann başlayacak. Suriye, ABD'nin 'teröre destek veren ülkeler' listesinde yer alıyor. Bu listede yer alan ülkeler. ABD'nin yardım programlanndan yararlanamıyor. • Suriye. ABD Dışişleri Bakanlığf nın yıllık terorizm raporlarında bölücü terör örgütü PKK'ye destek veren ülkelerin başında gösteriliyor. İran ve Irak da terör örgütü PKK'ye destek veren ülkeler olarak gösteriliyor. • 8. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Dereyi Görmeden... Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), bugün erken genel se- çimlerin resmi sonucunu açık- laması bekleniyor. Beş tam gün sonra TBMM'nin yeni üyeleri toplanacak. Ardından, yeni hükümeti kurma süreci başlayacak. Seçim sonuçlan ortada. Hiçbir parti tek başına, "Halk beni tercih etmiştir" deme hakkına sahip değil. Seçim öncesi yaşanan kamplaşmalar, koalisyon se- çeneklerinin sınırlı ve sorunlu hale gelmesine neden oluyor. Çözüm nedir? Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel görevlendirme ya- pıncaya dek her partiden fark- iı ses çıkacak. Gündemdeki seçenekler; bir sol parti des- tekli ANAP-DYP koalisyonu, merkez sağ parti destekli RP koalisyonu, dışarıdan destek- li azınlık hükümetleri. Bu arayışlar seçimin hemen ertesinde partilerin ikinci, üçüncü adamları düzeyinde dillendirildi. Ancak yeni yılla birlikte farklı birtablo karşımı- za çıktı. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, RP'yi yalnız bırakıp hü- kümeti kuramaması ve ardın- dan erken genel seçimlere gi- dilmesi hedefıne yönelik çıkış- laryapmaya başladı. ANAP li- deri Mesut Yılmaz da kafa- sında bir çözüm olduğunu, bunu "daha sonra" açıklaya- cağını duyurdu. Bu belirsizliklerin ardından başkentte dün ilginç bir trafık yaşandı. Çiller, DSP lideri Bü- lent Ecevit ile seçim sonrası ilk kez telefonla konuştu. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'le telefonla konuşup bugün için randevu aldı. Yıl- maz, Milano dönüşü Türkeş'le yüz yüze görüştü. Bu trafik, hemen şu seçene- • • • • Arkası Sa. 17, Sü. 9 'da Repo'da Yüksek Kazanç! Repo faizleri İle yüksek kazanç VakıfBank Menktıl Kıymet Mer- keıleri ve VakıfBank şubelerinde! ADA,»WMtat TEL (0ÎZ2) « 8 10 41 AMMM l&St H L 10312) 468 07 60 ANTALYA MKVt TO: (GM2) 248 28 S3 BJKA MKM: TEL KS4) 221 14 80 DBflZU MKM: rEl: (02S8) 241 29 30 EGEMKM: TEL: (O2Î2) 441 S9 0© EtZUKUMMKM: TEL: {0442)235 21 &> İ5TANBUIMKM: TEL: g j «2ia293U90SAI<6UN'MKM:TH.M362)43247 II V O K I t P C H l K Emekli farkları 7 ocaktan sonra ANIC\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Emekli Sandığfndan emekli olan me- murlardan ek gösterge katsayısı 3 binin üzerinde olanlann aylıklannda. 1 Ocak 1996'dan itibaren yapılması gereken ar- tışlardan doğan farkların 7 ocaktan son- ra ödeneceğibildinldi. Hükümetin, tem- muzayındaçıkardığı ve 1 Ocak I996"dan geçerli olmak üzere uygulanacak Emek- li Sandığı Yasası'nda değişiklik yapan kararnamesi çerçevesindc. ek gösterge katsayısı 3 binin üzenne olanların aylık- lanna bu ay başından itibaren verilmesi gereken farklar. bu ayki maaşlara yansı- tılmadı. Ek gösterge katsayılan 3 binin üzerinde olan veaylıklarını 1 ocaktaalan emeklilerin maaşlarına. kararnamede 1 ocaktan itibaren verilmesi öngörülen farklar yansıtılmadı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Suriye... Gaziantep kent merkezinden havaalanına gidiyoruz. Ga- ziantep'in yerlisi iki arkadaş, bize eşlik ediyor. Bir tabela dikkatimi çekti: - Halep 117 km. Şaşırdım. Izmir-Aydın yolundan daha kısa. Arkadaşlar eklediler: "Kilis'ten90kilometre. Sınıraçıkolsaneleryaparız. Şim- di Halep'e ulaşmak için Antakya üzerinden 500-600 kilo- metre yapıyoruz." Durum, harita üzerinden de anlaşılıyor, ama tabelada "Halep" şehrini görünce insan ister istemez heyecanlanı- yor. Suriye. en uzun sınınmızın olduğu ülke. Terör ve iki ülke arasındaki "güvensizliğe" dayalı sorunlar nedeniyle bölge- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog