Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye '^v- 70 Yılın Ovüncü Milyonların Güveni! EMLAK BANKASI ^z 72. Y i SAYI 25681 / 30000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YÜNUS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991j 290CMM996PAZARTESİ Fmnsa di'myayı dikhcıte alnııyor• Güney Pasifik'teki altıncı ve en büyük nükleer denemesini de dün Fangataufa mercan adasında gerçekleştiren Fransa. ne bölgedeki ülkelerin, ne çevreci kuruluşlann ne de uluslararası örgütlerin tepkisine aldırıyor. • Paris; Japonya, Avusturalya ve Yeni Zelanda'nın hemen kınadıklan denemede. 120 kiloton ağırlığa.eşit bir bomba patlatıldığını açıkladı. Patlamanın, Fransa'nın bölgedeki son nükleer denemesi olması bekleniyor. • Avustralya Başbakanı Paul Keating, nükleer denemeyi "'sorumsuz bir eylem" olarak nitelendirerek Fransız hükümetini. silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme yönündeki çabalan engellemekle suçladı. • 8. Sayfada Amerikan tütününe 'gümrük vergisi bağışıklığı' 15 trilyon kaybettirecek Son vurgım tütündeSıfır gümrük: ABD'den ithal edilen Virginia ve Burley tipi tütünlerden alınan yüzde 25 oranındaki gümrük vergisi sıfırlanacak. İç ve dış borçları katrilyonlarla konuşulan Türkiye'nin, tütündeki gümrük vergisinin kaldınlmasıyla yalnızca 1996 yılında uğrayacağı kayıp. 15 trilyon lirayı aşacak. Yabancıya armağan: Tütün ithalatı yıldan yıla artacağı için vergi kaybı da artacak. Bu rakamların üç beş yıl içinde 100 trilyona ulaşmasından korkuluyor. Ayrıca. gümrüğün sıfırlanmasıyla devletin yitireceği trilyonlarca liralık vergi kaybı da yabancı şirketlere armağan edilmiş olacak. Samsun'un sonu. Yabancı şirketler, ithal tütünle sigara üretmek için bazı sigara fabrikalarına da göz koydular. Akhisar ve Samsun Ballıca fabrikalan pazarlık masasında. Yabancı şirketler Yeni Harman, Samsun ve 200l'i de satın alıp Türkiye pazannı tümüyle ele geçirmek İStİyorlar. SADUUAH USUMhm yazm • ". Sayfada A N A Y O L için A N A P ' t a n r e t y a n ı t ı a l a n DYP l i d e r i , z a m a n k a z a n m a y a ç a l ı ş ı y o r Çiller'in azınlıkhesabıDYP - SOİ azitillk formülleri Çiller'in. Ecevit \e Deni7 Bavkalla vapaeağı noruşnıelerden sonra. ANAP'ın dışarıdan destekteyeceğı DYP"-DSP-CHP>ada DVP-CHP azınlık hükümetleri fornaüllerini gündeme getırmesi beklenivor. Çiller'in. Ecevit'in ANAYÖL'un gerçekleşmesı için gündeme getirdiği "çifte başbakanlık" önerisini de ineelediği bıldirildi. Çiller'in, Erbakan'a yapacagı ziyaretin yalnızca "nezaket ziyareti" olacağı vurgulanıyor. • 5. Sayfada Refahlılar Yılmaz'ı bekliyor ANAPiakoaiisyon kurma he^apları vapan RP üenel Başkanı Neemettin Erbakan'ın. TBMM Başkanlığı seçimlerındekı "tutarsız davranışlarım" gerekçe göstercrek DYP ıle vürütülen göriişmelerin kesılmesinı istediği bildırıldi. DYPGenel Başkanı \e Çiller'in, Cumhurbaşkanı Siilevman Demırel'e görevi iade etmesini bekleven RP'liler. "ANAP'ın tutarlı. DYP'nin tutarsız" olduğunu sa\undıılar. • 5. Sayfada CHP: Ecevit başkanlığında ANAYOL CHP Genei Sekreter YardımciM Erdoğan Yetenc. ANAP'ın RP ıle hükümet kurma olasılığının "sıfır" olduğunu ileri sürerek "ANAYOL'dan başka formül bulunmadığını savundu. 24 Aralık seçimlerinin. ANAYOL hükümeti zorunluluğunu ortava kovduğunu ileri süren Yetenç. DYP ile ANAP genel başkanlannın koalisyonu gerçekleştirmek için çalışınaları gerektiğini söyledi. • 5. Sayfada BALTIK KIYILARI TENİS Eksi 14 derecede serinlemek • 3. Sayfada Avustralya'nın en büyüğü Becker • Spor'da • TV'DESİNEMA Hollywood'a ses gelince • 15. Sayfada ON YÖNETMEN • UNICEF Arha Sayfada îul'da kalması Büdak, yeniden DISK Genel Başkam• DİSK Olağanüstü Genel Kurulu'ndan, Rıdvan Budak yeniden genel başkan olarak çıktı. Budak, yapılan ilk tur oylamada 270 delegeden I97'sinin oyunu aldı. İlk tur oylamada, yönetim kurulu adayı olan Genel-Iş Sendikası Genel Sekreteri Atilla Öngel de seçilirken genel sekreterlik ve yönetim kurulunu oluşturacak isimlerin belirleng|esi sonraki iki tura kaldı. İstanbul Haber Senisi - Dev- rımci tşçi Sendikaları Konfede- rasyonu'nun genel kurulunatek başkan adayı katılan Rıdvan Rudak yeniden seçıldi. Genel kurul. DtSK merkezinın Istan- bui'da kalmasına karar\enrken yönetim kurulu üye sayısının yediden beşe ındirilmesinı oyla- madı. DİSK. Olağanüstü Genel Kurulu'nun son gününde se- çimler yapıldı. Seçimlerde 270 delege ov kullandı. Üçte iki ço- ğunluk. yarıdan birfazla \e salt çoğunluk sıralamasıyla yapılan üç tur oylamanın ilk turunda Rıdvan Budak. yeterli oyu ala- rak genel başkan seçildi. Budak. 197 o\ alırken aynı turda 187 o> alan Atilla Öngel, yönetim ku- İnsaat Mühendisleri Odası Çekişmeli bir seçim• MÜSİAD ve Tayyip Erdoğan"dan destekli dinci grubun çok sayıda üyeyi sandık başına getirmesiyle. İMO İstanbul Şubesi seçimlerine katılım geçen yıllara oranla yüksek oldu. • Üye sayısı 12 bin 866 olan şubenin başkanı Mustafa Ûrgüplü "Katılım yüksek. Şanslar eşit" dedi. • /". Sayfada rulu üyeliğine seçıldi. Genel sekreterliğetekada> olan Birle- şık Metaî-lş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Kemal Daysal 165 oy akiı ve ilk tur oy- lanıada seçilemedi. Daysal ve DlSK'in yönetim kurulu üyele- rının belirlenmesi. iki ve üçün- cö tur oylamalara kaldı. DtSK'in yönetimine iki aday gösterme karan alan. ancak son günde anlaşmazlığa düşerek üç aday çıkaran Devrimci Demok- rat Kongre Bloku içinde en faz- la oyu, Deri-Iş Genel Başkanı Mun/ur Tekgüleç aldı. Seçim Bloku, ilk turda en fazla oy alan ısmin adaylığının sürmesi üze- rine anlaşmıştı. Basın-İş Genel Başkanı Alaattin Orhan ve Nakliyat Iş Genel Başkanı AB Rıza Küçükosmanoğlu ilk tur oylamadan sonra Tekgüfeç lehi- ne seçimden çekildiler. tlk tur seçim sonucunda çekilen isim- ler arasında bağımsız olarak adaylığını koyan ve 25 oy alan Bank-Sen Genel Sekreteri Hü- seyin Parmaksızoğlu da yer aldı. DtSK'in olağanüstü genel kurulunda öncekı gün yapılan önerge oylamaları sonucunda delegeler. DİSK merkezinin MArkasıSa. 17,Sü. 9'da Blues uskalarmdan konser Ankara Saklıkent'te geçen cuma olağanüstü bir konser gerçekleştiren blues' un "be- yaz ustalan", Johıı Hammond ve Duke Robillard. önceki akşam Cemal Reşit Re> 'de sahne performanslanyla "beklenenin ötesinde biı* konser" \erdiler. Daha önce de ülkemize ayn ayn gelen ve verdikleri konserjerie ilgi gören Hammond ve Robillard, Türkiye'deki konserleri için ilk kez bir aradavdılar. V'aşavan en bü> ük Uuevrockgi- taristlerinden sayılan Duke Robillard \e beyaz Delta Blues'un önemli isimlcrinden John Hammond'un konserler dizisi bugün saat 21.30'da Rox\'de verecekleri kon- serlesona ereceL (Fotoğraf: DEVRİM BARAN) Anma etkinlikleri * Mvuncu için yükselen ezgiler • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Uğur Mumcu dinletilerini gelenekselleştirirken düzenlenen etkinliklerde Mumcu'nun "Kalpaksız Kuvayi Milliyeci" olduğu vurgulandı. Etkinliklerde Muammer Aksoy da anılıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- düşüncesi uğrunaöldürülenle- rosu) - Yazarımız Uğur Mum- cu. ölümünün 3. yıldönümün- de. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) anısına verdisi bir konserle anıldı. CSG\"2. Cumhurbaşkanı İs- met İnönii'den sonra ilk kez. yazarımız Uğur Mumcu'nun anısına, her yıl süreklı olarak ölüm yıldönümüne rastlayan ocak ayının 3. haftasında kon- ser verme geleneğini başlattf. Mumcu'nun anısına 26 o- cakcumagünü. ilkkezverilen ve Rus şef Konstantin Kri- metz'in yönettiği konserde. Rus beşteci Sergej Prokofi- ef in "Üç Portakal'ın Aşkı" balesınden süiti ve opus 19 re majör keman konçertosu ıle "Romeo-Jüliet Balesınden Sü- it" seslendırildı. Yazarımızın eşi Güldal Mumcu. TRT Ankara Radyo- su'nda canlı olarak yayımla- nan konser sırasında yaptığı konuşmada. konserı. "Ûğur Mumcu'nun şahsında, bütün M ArkauSa. 17, Sü. l'de rin i*nısına >apılmış olarak ka- bulettigini" belırterek müzığın evrensel. birle^tırıcı. barış ve MArkasıSa. 17, Sü. l'de Cöktepe cinayeti 6 Özür kabul etmem' • Metin Göktepe"nin annesi Fadime Göktepe: "Yüreğim yanıyor. Bu iş sadece özür dilemekle olmaz, katillerin de bulunup cezalandınlmalan gerekir." H 4. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Vurgun Cenneti Tarım kesimi 1985'li yıllarda kendi kaderıne terk edildı. Ön- ce Çikita muz. ardından pata- tes. karpuz, kavun ıthalatına gümrük indirimi getırildı. Dö- nemin Başbakanı Turgut Özal, "serbest pazar ekono- misi"n\n birinci koşulunun "re- kabet" olduğunu kamuoyuna inandırmayı başardı. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir tarım kesımine "üvey evlat" gibi davranan siyasal iktidar- lar Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu unuttu. Bir yandan serbest pazar ekonomisi, öte yandan özelleştirme, Türki- ye'nin bu dinamik kesimini ya- şamsal bir boşluğa sürükledı. Şimdi sıra tütünde... Virginia ve Burley tipi tütün ithalatında yüzde 25 oranın- daki gümrük vergisi sıfırlana- cak... Böyle olunca ne olur? Hemen söyleyelim: Türk ekonomisi derinden bir yaraalır... Tütün üreticilerinin sonu olur... 1996 yılında 15 trilyonluk bir vergi kaybı demektir tütün it- halatından kaldınlacak olan yüzde 25'lik vergi oranı... Üç milyondan fazla tütün üreticisinin yaşamını hıçe sa- yan bir düşünce acaba kimle- rin çıkarını düşünüyor dersi- niz? Yanıtı gayet açık: Hol- dinglerin ve yabancı serma- yenin. • • • MArkasıSa. 17,Sü. 9'da Yoksulluğun körüklediği mafya, kaynağmı alt kültürden sağlıyor GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve Istatistik Genel Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada, mafyanın güçlenmesine, toplumun eğitimsizliği, gelir düzeyinin düşüklüğü sonucu maddi değerlere duyulan iştahın giderek artması buna karşılık bu maddi değerlen yasal yollardan elde etmenin imkânsızlığı gibi etkenlerin yol açtığı belirtildi. • Mafyanın. korkutmaya yönelik güç ve benzer araçları kullanarak politika, medya, kamu idaresi, yargı sistemi \e ekonomiyi etkileyeret^H varlığını sürdürdüğü kaydedilen '. raporda oluşumdaki unsurlar şöyle sıralandı: Suçlu grupların çekirdeğinde yer alan kişilerin ırk, dil. etnik veya diğer bağlarla kenetlenmiş olması. • 3. Sayfuda Malum Eğitim Bakanlığı... Geçen yaz Orta Amerıka'ya New York üzerinden gıttım. Uçaktakı yolcuların önemli bir bölümü. ABD'de eğitim gö- ren gençlerdı. Kız öğrencılenn de önemli birdilimı türbanlıydı. YÖK'ün ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın nasıl öğrenci seçtiğıni bıldiğim için şaşırtıcı bir durum değildi. Ancak düşündürücüydü. Bir devlet düşünün ki. hedefi devleti yıkıp yerine şeirat- çı bir düzen getirmek ısteyenleri kendisi eğıtiyor. Eğıtmekle kalmıyor, ödüllendiriyor. Bu çark nasıl dönüyor? MArkasıSa. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog