Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet .- \ 70 Vılın OdülîJ Mi^laıtaViutluVüz! EMLAK BANKASI ^ = 72. YISAYIZM80/80000 KURUCUSU: YUNUS NADİ (7924-/945,1 a4£y>4Z/W/: Nttfe MJIOİ (/945-7997J 28 0CAK1896PAZAR BUGÜN PAZAR KONUĞU Rusya ile çekişmemiz eskilere dayanır 18. Sayfada • ÖZDEMİR ASAF Birincilik hâlâ beyazın... • 14. Sayfada TİYATRO Aziz Nesin'e bîr armağan • 15. Sayfada FUTBOL Beşiktaş ve Fenerbahçe galip USpor'da Güven bunalımı aşılamadı... Suçlamalar başladı. ANAYOMa inutsuzson'Tarihi hata' Çiller, anlaşmazlıkla biten görüşmenin ardından. "Mesuliyet ve sorumluluk bizde değildir" dedi. ANAP'a sadece koalisyon önerisi götürmediklerini, seçim ittifakı da istediklerini belirten Tansu Çiller, Türkiye'nin tarihi bir fırsatı kaçırdığını söyledi. Tansu Çiller, ANAP'ın karan için "Bunu tarihi bir hata olarak görüyorum" dedi. 'iade etsin' Yılmaz, "ANAYOUım değil Çiller"in önü tıkanmıştır. Çiller'in başbakanlık fırsatı dışında kaçan bir şey yok" dedi. Çiller başkanlığındaki bir azınlık hükümetine de destek vermeyeceklerini bildiren Yılmaz, "dönüşümlü azınlık" seçeneğine de olanak tanımadı. Yılmaz, Çiller'in, görevini hemen iade etmesini istedi. Çiller, EceVİt'e g i d e c e k Çiller, DYP ve ANAP'ın dönüşümlü azınlık hükümeti kurmalannı teklif eden Ecevit'e gideceğini belirtti. Çiller, "Ecevit'in önerilerini dinlemek isterim" dedi. Yılmaz ise DYP ile tekrar görüşmenin, hükümeti kurma görevi Çiller'deyken olmayacağına dikkat çekti. • 4. Sayfada Türkiye'nin komşulan hükümet boşluğundan yararlanıyor Atıkaraakışıyor• Geçici hükümetle yönetilen Türkiye'de yaşanan siyasi irade boşluğundan yararlanan sorunlu komşular Ankara'yı sıkıştırarak dışandan kuşatma altına ahyorlar. Suriye, bir yandan Irak'ı yanına alarak su sorununu gündeme getirirken, diğer yandan da Iran ile işbirliği içinde Türkiye topraklannı kullanarak terör örgütlerine cephane taşıtmaya kalkıştı. • Yunanistan, Ege'deki hak iddialanna bir yenisini ekleyerek kimsenin oturmadığı kayalık adacıklan kendisine ait olduğu iddiasıyla iskâna açmaya başladı. Türkiye bunun üzerine Ege Denizi'ndeki tüm kara parçalannı kapsayan geniş bir envanter çalışmasına başladı. Türkiye ile Avrasya feribotu bunahmında karşı karşıya gelen Rusya, Boğazlar konusunu BM'ye taşıdı. LALESARIİBRAHİMOCHJ ANKARA - Türkiye'nin, er- ken seçim karan aldığı geçen yıl ekım ayından seçimlerin ya- pıldığı 24 aralık ve sonrasını kapsayan yaklaşık 4 aydır geçi- ci hükümetle yönetiliyor oîma- sı, Ankara'nın, zaten sorunlar- la dolu olduğu komşulanna ya- nyor. Komşular, Ankara'yı dı- şandan "kuşatma" altına alma çabalannı hızlandınrken, yapı- lacak temasların kalıcı bır hü- kümetle olması gerçeğinden hareket eden pek çok ülke he- yetlerinin Türkiye ziyaretlen de gerçekleşemıyor. Türkiye, mevcut durumda ancak "acil" dış polıtika sorunlanna el atar- ken. bu nitelikteki sorunlann son avlarda artması da "foaa Türk karasularmdaki Kardak kayalığı sorunu buyuyor Kayalığa Yunanistan bayrağı • 12 Adalar'a bağlı Kilimli Adası'nın Beiediye Başkanı Dimitrios Diakomihalis ve Nahiye Müdürü, Kardak'a Yunan bayrağı çektirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "Bayrak çekilir, sonra indirilir" yorurnunu yaptılar. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ve Yunanistan arasında nota trafiğı yaratan Kardak kayalığı sorununda Atına. adacığa bay- rak çekerek gerginliği tırmandırdı. Türk Dışiş- leri Bakanlığı yetkilileri ise bayrak çekmenm • ArkasıSa. 6, Sü. l'de komşular Törkiye'deki boşluğu istismar mı ediyor?" sorulanna neden oluyor. Türkıye'nin bazı komşulan, yalnızca son 1.5 aylık dönemde, çözümü uzun bir süreç ıçine ya- yılabilecek kritik konularda. Ankara'yı "köşeye sıkjşnrma" taktığı ızledıler. Bu konular ara- sında önemlileri şöyle sıralanı- yor: - Türkiye ve Yunanıstan ara- sındakı Ege'nın karasulan. ha- va sahası, kıta sahanlığı ve NA- TO kapsamındakı karargâh so- runlan sürüncemede Geçen yıl iki ülke arasında, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Söz- leşmesı'nin yürürlüğe gırme- siyle Yunanistan'ın Ege Deni- zi'nde karasulannı 12 mile çı- kartma olasılığına karşı gergin- leşen ilişkılerduruldu. Ancak, bu hafta Ankara ve Atina'yı Ege'de yenıden karşı karşıya gefiren kayalık bunalı- mı patlak verdı. Yunanistan. Ege'deki hak iddialanna birye- nısıni de ekleyerek. kaya ve adacıklan kendisine ait olduğu iddiasıyla iskâna açmaya baş- ladı. Ankara bunun üzerine. ulus- lararası anlaşmalarda statüsü netlik taşımayan ya da net ol- masına karşın Yunanistan'ın. ıskân yoluyia ıstismara kalkış- tığı Ege'deki tüm adacık ve ka- yalann hukuksal durumunu in- celeme>e alan bır emanter çı- kartma çalışmasını başlattı. - Avrasya feribotunun Türk MArkasıSa.6,Sü.3'te ÖDP GenelBaşkanı Ufuk Uras, muhalifkesimleri kucaklayacaklannı belirtiyor 'Aşk, en devrimci ideolojidir''Ceçmisi özlemle anan bir kusak1 düzeyinde bir tartışma, bana hep anlamsız gelir. '68 kuşağı, geleceğe inanan bir kuşaktf denır. Ama gelecek geldiğinde de 'Ne güzeldi o günler' diye geçmişi özlemle anan bır kuşak. Dolayısıyla o sıkışıklığı aşarak 68 kuşağı ile 78 kuşağınm bu proje içinde bütünîeştigıni, 80'li yıllann darbe kültüründe yetişmiş tek tip insan figürüne karşı önemli bir cephe oluşturduğunu görüyoruz." 'ArlStO'nun bflindndeyiZ' "Muhalif figürlerinaz olması ya da yalnızlığı, kelaynak ya da dınozor benzetmesiyle ifade ediliyor. Az olan kötüdür, çok olan ıyıdir diye baktığınızda çoğa belki de en iyi tekabül eden, karafatmalardır. Böyle bir metafor kullanarak bu iddiaya dınozorlarla karafatmalar mücadelesi demiştik. Aristo. "Sayılar değil, ağırlıklar önemli' der. Biz, ağırlıklann önemli olduğunun bilincindeyiz." SBfft GÖNDÜZ'ÜROTyteşİSJ• 12. Sayfada CHP'nin Metin Göktepe raporu 4 Polis örgütünde yapılanma bozuk' Adalet ve Demokrasi Haftası Uğur Mumcu etkinlikleri • Bombalı bir suikast sonucu yaşamını yitıren yazanmız Uğur Mumcu ve Prof. Dr. Muammer Aksoy için düzenlenen "Adalet ve Demokrasi Haftası" etkinlikleri yurt çapmda süriiyor. Ankara'dakı etkınlikler çerçevesinde bugün, geleneksel Adalet ve Demokrasi Haftası Dinletisi düzenlenecek. Izmır'de de Eğitım-Sen, Ener-Sen, Genel Sağlık Iş, Yapı-Yol Sen ve Yol-tş sendikalannın ortakJaşa düzenlediklen '" Demokrasi ve Terör" panelı düzenlenecek. • ADD'nin Istanbul şubesınce düzenlenen panelde konuşan Ceyhan Mumcu, DemiraFın savcılan engellediğini söyledi. • 4. Sayfada • Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin katillerinin ortaya çıkmasını sağlamak üzere oluşturulan CHP araştırma komisyonu, Göktepe'nin polis dayağı sonucu öldüğünü belirledi. CHP rapörunda, bir kesim polisin sol eylemlere katılan vatandaşlan "düşman ve potansiyel suçlu'" olarak gördügü ileri sürüldü. Raporda, Göktepe cinayetinin gerekçesi. polis örgütündeki "yapılanma bozukluğu" olarak gösterildi. • Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Şanal Saruhan, Göktepe'nin ölümüne neden olan polisler hakkında, TCY'nin "kasten adam öldürme" fiilini düzenieyen 448'3. maddesine göre dava açılması gerektiğini bildirdı. Saruhan, "Asıl önemli olan. bu faillere Metin Göktepe'yı döverek öldürnıe emrini veren idareciler ve o zihniyetin yargılanmasıdır" dedi. U 8. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK İktidar Boşluğu... iktidar üzerine söylenmiş çok özdeyış vardır. Bunlardan bıri de "İktidar boşluk kaldır- maz"d\r. Şu ya da bu biçimde, er geç iktidar boşluğu doldurulur. Şimdi Ankara'da bu yasanın işlerlıği üzerine bir deneyım daha yaşanıyor; parlamento içinde yeni bir hükümet ve ik- tidar tasanmının somutlaşma- sı süreci gündemdedir. Ancak bu arada Türkiye'yi çevreleyen ülkelerde kıpırdan- malar gözleniyor. Suriye, Tür- kiye'nin ıçe dönük siyasal ko- numundan yararlanmak yo- lunda Irak'ı yanına alarak su sorununu ısıtmaya çalışıyor, iran ile işbirliğinde teröristlere cephane yetiştirmek için Tür- kiye topraklarını kullanmak is- tiyor. Atina, Ege'deki boş ada- cıklara el atıyor, bu kara par- çalannın Yunanistan'a ait ol- duğunu kanıtlamaya uğraşı- yor. Rusya, Boğazlar konusu- nu Birleşmiş Milletler'e taşı- yor. ilk bakışta bu olayların öte- den beri süregelen davalara ilişkin oldukları söylenebilır. Sorun da burada düğüm- lenmektedır. Türkiye komşu- larıyla yıllanmış davaların an- laşmazlıklan içindedir. Dış po- lıtikada çok iyi bilindiği gibi bu tür sorunlar, bir kez ortaya çık- tılar mı, birdenbire çözümle- nemezler; uzayıp giderier. Bu uzun sürede iki taraf birbirle- rinin zayıf dönemlerini kolla- • • • M Arkası Sa. 6, Sü.9'da İnönü, Cumhuriyet'te çocuklarla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şile Şubesi Başkanı O>a Yenal ile bir grup ilkokul öğrencisi dün gazetemizi zivaret etti Gazetemizin servislerini dolaşan öğrenciler, çalışanlardan Cumhuriyet gazetesijle ilgili bilgi aldılar. Küçük konuklar, a>nı saatlerde gazetemizi zijaret eden eski SHPGenel Başkanı Erdal İnönii ile bir süre sohbef eftiler. l'ç yıi önce hain bir tuzakta yaşamını yhiren gazetemiz \azan Uğur Mumcu için açüan defteri imzala\an öğrenciler acımta şu sözcüklerle pa>laştılar: "Vblda gelirken, 'Bir Düma Bırakın' şarkısını dinledik \e sö>ledik. Şarkının bir yerinde, 'Bir diinya bırakın biz çocukiara, ıslanmış olmasın gözyaşlanyla' denivor. Gazetecilerin, bilim adamlannın, masum inşanlann ı öldürülmeleri bizleri üziiyor. ÖtdürenJer bulunamıyor. L'ğur Mumcu'nun öldürülmesinin üzerinden üç yıl gecti. Öldürenler hâlâ bulunamadı. Büyüklerimiz biziere göz>aşlan> la ıslannıamış bir diinya bırakamadılar ne yazık ki! Devlet büyüklerimi/den karillcrin bulunmasını istiyoruz. Şarkıdaki gibi, bü>üklerimizin biz çocukiara göz>aşları> la ısianmamış bir düm'a bırakmalannı isthoru/. Düşmanlık değil kardeşlik; kin. korku değil se\ gi, savaş değil banş istiyoruz. Hem de hemen." (Fotoğra'fFlLlZGÜMÜŞ) PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERGİNLİĞİ KeşmirMe camiye saldırı: 19 ölü • Pakistan yönetimindeki Keşmir bölgesinde bulunan Kahuta kasabasında bir camiye atılan iki uzun menzilli roket, 3'ü çocuk 19 kişinin ölmesıne, 20 kişinin de ağır yaralanmasuıa neden oldu. • Pakistan hükümeti, Kahuta'daki namaz sırasındaki olaydan Hindistan hükümetini sorumlu rutarak saldınnın kasıtlı olduğunu iddia etti. Hindistan Savunma Bakanlığı'nın Yeni Delhi'deki sözcüsü ise iddialann asılsız olduğunu ifade etti. • 11. Sayfada Budak, genel başkanlığa tek aday DtSK'te taban tarbşması • DlSK. Olağanüstü Genel Kurulu'ndan olağan kararlar çıktı. Delegeler DlSK merkezinin Ankara'ya taşınması önerisini kabul etmedi. Yönetim kurulu üye sayısı yedide kalırken, Budak tek genel başkan adayı, Birleşik Metal-lş Sendikası Toplu Sözîeşme Daire Başkanı Kemal Daysal ise tek Genel Sekreter adayı oldu. Yönetim kurulu için ise 13 kişi bugün yapılacak seçimlerde yarışacak. • 3. Sayfada POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Ruzgârla Oten Kuş... • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 78'liler Gözünü budaktan, sözünü dudaktan sakınmayan bir ar- kadaşım, 78 kuşağına ilişkin birkaç yazımın ardından ta- kıldı: - Boşuna uğraşma.. sizin dönemden değil kuşak, don lastiği bile olmaz... "Sen öyle san" deyip sohbete devam ettik... 1970'ler dünyada "soğuk savaş'm doruğa çıktığı, ulus- lararası gerginliklerin yoğunlaştığı bir dönemdı. Bu durum doğal olarak ideolojilere de yansıdı. Dünyadaki gerginlığin Türkiye'ye yansımaması olanak- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog