Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef 0 Yılırı Eseri onlarca Ev Safıibi! EMLAK BANKASI -3, 7Z.V1SAYI2SI78/ TL (KDV içinde) KURUCUSU: YIMUS MHİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NUfe MDİ ,7945-/99/: RUSYA BUGÜN Avrupa yine çıkarlannı gözetti • 10. Sayfada • MUMCU CİNAYETİ Demiral soruşturmayı engelledi • 12. Sayfada MÜZİK Sol müzik melodiyi unuttu • 14. Sayfada GENEL KURUL • İÇ BORÇLARPA RİSKLİ DÖNEME DOĞRU DİSK, 2000'li yıllara hazırlanıyor 13. Sayfada BORSA 0Dün mm»Öna* 47JB1.72 OOLAR ÛDün 62JS0 Ûncekı 61A» MARK 0Dûn 41.700 Önato 41.850 AU1N ûDün 811500 Öncekı 810.000 Borçlanmanın yarını urkutucu 1 8 . Sayfada Tansu Çiller, Göktepe olayı için konuştu: 49pcföse soruşturma• "Polis, demokrasinin güvencesidir" diyen Başbakan Çiller, Göktepe cinayetini "bireysel bir olay" olarak niteledi ve "Güvenlik güçleri arasmda yanlış yapanlar olabilir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Tansu Çiller, Ev- rensel gazetesı muhabiri Metüı Göktepe'nin gö- zaltına alınarak öldürülmesinden sorumlu tutulan 49 polis hakkında soruşturma başla- tıldığını bildirdi. "Poiis demokrasi- nin güvcncesidir" diyen Başbakan Tansu Çiller, 49 güvenlik mensu- bunun sorumlu gösterildiği cina- yet için, "Bu bi- reysel bir olaydır. Aralannda yanlış yapanlar olabilir" değerlendirmesini yapn. Çiller, dün lçiş- leri Bakanı Te- oman Ünûsan ile yaptığı toplantının ardından, Içişlen Bakanlığı müfet- fişlerinin Göktepe cinayetiyle ilgili hazirladıklan ra- porunbirbölümü- nü açıkladı. Göktepe'nin öl- dürülmesiyle ilgi- li olarak çok ciddi bir araştırma ya- pıldığını belirten Çiller, "AdaJetne- yi gerektiriyorsa, bütün doğrular neyi gerektiriyorsa o yapıür" "dedi. Çilîer, Eyüp Ilçe Emniyet Müdü- rü'nün de aralannda bulunduğu 15 gü- venlik görevlisinin "soruşrurmanın se- lameti açısından" açığa aiındığını, hak- lannda ceza ve disiplin soruşturması açılması uygun görülen polis sayısının da 49 olduğunu bildirdi. Soruşturmanın sürdürüldüğünü, ge- rektiği ölçüde rutuklamalann devam edeceğini söyleyen Çiller, "Hiçbir şey gizienemez. Devlet açıktır. Kimsenin te- reddödü kaJmamalıdır" dedi. Güvenlik Adli Tıpa sevk edildi İşkence gören polis ifade verdi • Sorguda kendisine 'işkence' vapıldığını öne süren Coşkun Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Sezgin Özdemir'e ifade verdi. Daha sonra Adli Tabip'e sevk edilen Öztürk'ü çok sayıda çevik kuvvet görevlisi gazetecilerden kaçırdı. Sağmalcılar Cezaevi'ndeki siyasi tutuklular, Göktepe'nin öldürülmesini ve insan haJdanna aykırı son olaylan protesto etmek için 3 günlük açlık grevine başladılar. B 6. Sayfada Adnan Ekmen Tolise işkencenin takipçisiyiz' • Adnan Ekmen, Göktepe cinayetinin faülerinin ortaya çıkanlrnası sürecinde bazı zanlı polislerin işkence uygulamalanna hedef olduklannı ifade etmelerinin 'insan hakJan açısından vahamet' olduğunu savundu. H 6. Sayfada güçlerinin de- mokrasinin koru- yuculan olduğu- nu ve ülkeye şe- refli hizmetler verdiklerini kay- deden Çiller, "Ptt- lis, vatandaşın can ve mal gü>enJiğt- nin teminatıdır. Polise güvenmez- sek,kendigüvenli- ğimizi ipotek aln- na almış oiurıız. Bireysel olaylar, bütiin polis teşki- labvla özdeşleşti- rilemez. loplum, polise güvenmeli- dir. Bireysel olay- larda devlet, üze- rine gidiyor, gere- keni yapar" diye konuştu. DYP Genel Baskanı Çiller, ls- tanbul emniyetin- degörevli polisle- rin, telsiz konuş- malannda Istan- bul Emniyet Mü- dürü Orhan Ta- şanlar ve eski Emniyet Müdürü Necdet Menzir'i hedef alan sözle- rinin anımsatıl- ması üzerine, Ta- şanlar'ınbukonu- da üzerine düşeni yaptığını söyledi. Çiller, "Bireysel olaylar diyorsu- nuz, ancak soruş- turma açılan polis sayısı 49" anım- satması üzerine. "Güvenlik güçleri içinde bireysel o- laylara girenter varsa, 15 kîşî de ölsa, 49 kişi de olsa bulunur. Gereken yapılır. Aralannda yanlış yapanlar olabilir. Po- lis,ayıuzamandademokrasinin bekçisi- dir" dedi. Çiller, Türkiye'de bir evrim yaşandı- ğıni, insan haklan ve demokrasi açısın- dan gelişmiş dünya ülkelerinde ne var- sa Türkiye'de de onlann olacağını vur- gulayarak u Neolursaolsun,berşevidev- let araşnnyor" dedi. Hazar petrolleri için diplomatik atak Türkiye, ABD'de destek anyor• Türkiye, Hazar Havzası erken üretim petrolünün bir bölümünün uluslararası piyasalara taşınmasında tercih ettiği Supsa seçeneğinin desteklenmesi için ABD'de lobi turuna hazırlanıyor. • Eski BOTAŞ Genel Müdürü Hayrettin Uzun, hükümetin petrol politikalanna yönelik eleştirilerini sürdürerek "Petrol için yürütülen pazarlıklar ilgili kurumlardan gizli tutuldu" dedi. • //. Sayfada Eski BOTAŞ Müdürü yeni ANAP milletvekili, Çiller'i sert eleştirdi thanet sııelnıııasıDemlrel'den uyarı Tartiler eşit haklara sahip' • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, tüm kurumlann işlediğini anlatırken ANAP'la yaptığı pazarlık sırasında "en tehlikeli birlikteliğin RP'ü bir koalisyon olacağı" görüsünü öne süren DYP lideri Tansu Çiller ile laik deviet düzenini hedef aldığını bazı yaklaşımlanyla ortaya koyan RP'yi birlikte uyardı. • "Bu parçaiılığın içinden de hûkümet çıkacaktır" diye konuşan Demirel, şöyle dedi: "Meclis'teki siyasi partiler eşittir. Eşit haklara sahiptir. Herkesin, TBMM'de temsil edilsin edilmesin, siyasi partilere böyle bakması lazımdır. Kanunîar illegal saymadığı sürece, siyasi partilerin birinin diğerinden farkı yoktur. Demokrasi ve laiklik için Atatürk ilkelerine dayalı Türkiye Cumhuriyeti üzerine bütün milletvekilleri ant içmişlerdir. Herkes bu andı tutmak için içtiğine göre hiçbir kaygıya gerek yoktur." • 4. Sayfada Ecevlt'ten önerl 'Dönüşümlü azınlık'• Bülent Ecevit, ANAYOL tartışmalannda bir çıkış yolu göremediğini ve iki tarafın turumunun da katı olduğunu belirtti. Koalisyon konusunda "yetkiyi ve etkiyi denkleştirme modelini" tartışmaya açtığını, ama bu önerisinin kabul görmediğini anımsatan Ecevit, ANAP lideri Mesut Yılmaz'm son önerisine koşut olarak, her iki partinin sırayla "azınlık hükümeri" kurmasını önerdi. Ecevit, RP hükümetinden, sadece "anti-laik" yaİdaşımlar gerekçesiyle değil, "partizan kadrolaşma" nedeniyle de kaygı duyduklannı belirtti. • 4. Sayfada MEGLİS BAŞKANLIK DlVAN1 HAFTAYA AMtfGenetBaşkanıMesutYılmaz'ıkamuoyuönündesıkışör- • 5. Sayfada mayı planlayan DYP lideri Çiller kendisine çıkış yolu anyor. • ANAP Meclis Grubu toplantısında söz alan milletvekilleri, Çiller'in başkanlığındaki bir DYP- ANAP koalisyonuna şiddetle karşı çıktılar ve DYP liderine ağır suçlamalar yönelttiler. Eski Boru Hatlan ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürü Kocaeli Milletvekili Hayrettin Uzun, Çiller'i 'ülkeye ihanet'le suçlayarak "Son bir yıldır ihanetin, yanlışın fotoğrafını çektim, ancak medyanın tavn nedeniyle bunu kimseye anlatamadım" dedi. • Hayrettin Uzun, Bursa'da yapılmakta olan termik santralm, Bakanlar Kurulu karanyla ihalesiz olarak 1 milyar 100 milyon liraya Japonlara verilmek istendiğini, Veysel Atasoy ve kendisinin devreye girmesi üzerine bu karardan vazgeçilerek ihale yapıldığını anlattı. • ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli de, bir köprü projesini sordugu Bayındırhk ve Iskân Bakanf ndan, "Eniştemize söyleyin, para çıkartsın" yanıtını aldığını açıkladı. Bunun üzerine bazı milletvekilleri de, oturduklan yerden, "Hangi enişte? Yalım enişte mi?" diye laf attılar. DORDME KOCAOÖJTaUB tatari • 5. Sayfada 'Çifler, Türkiye için tehlikeli' • RP'li bir iktidann Türkiye için felaket olmayacağını söyleyen Mümtaz Soysal, "Çiller, üîke için tehlikeli. Çiller'in başbakanlıgını önlemek ve RP'yi sistem içinde tutmak için RP- ANAP hükümeti kurulması daha doğru olur. Ama DSP'nin bu hükümete girmesini doğru bulmuyorum" dedi. • 5. Sayfada Bütçede 6 dev' seçim açığı Kasım sonunda 154 trilyon lira olarak gerçekleşen bütçe açığı, seçimleri de kapsayan 1 ay içinde yılsonu itibanyla 316 trilyon 576 milyar liraya fırladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükü- metin "seçim rüşveti" olarak dagıthgi kay- naklar, bütçe açığinın dev rakamlara ulaşma- sına neden oldu. 1995 Yılı Bütçe Yasası'nda 198 trilyon lira olarak öngörülen bütçe açığı, yılsonunda 316 trilyon 576 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl ocak-kasım dönemin- deki bütçe açığı 11 ayda toplam 154 trilyon lira düzeyinde gerçekleşirken, genel seçim- lerin yapıldığı aralık ayındaki sadece 31 gün- lük açık 162.6 trilyon lira düzeyıne çıktı. Konsolide bütçe çerçevesinde 1995yılında 1 katrilyon 720 trilyon lira harcama yapılırken, 1 katrilyon 404 trilyon lira da gelir sağlandı. Maliye Bakanı fsmet Attila tarafından dün açıklanan 1995 yılı konsolide bütçe gerçek- leşmelerine göre, geçen yıl bütçe çerçevesin- de 1 katrilyon 720 trilyon lira harcama yapı- lırken, 1 katrilyon 404 trilyon lira gelir sağ- Jandı. 1995 yılında bütçe açığı 316 trilyon 576 milyar lira olarak gerçekleşti. Attila'nın verdiği bilgilere göre, geçen yıl konsolide bütçe gelirlerinin l katrilyon 86 trilyon 217 milyar lirası vergi gelirlerinden, 83 trilyon 710 milyar lirası vergi dışı normal gelirlerden, 234 trilyon 144 milyar lirası da özel gelir vefonlardanelde edildi. Geçen yıl, 1994'e göre, vergi gelirlerinde yüzde 84.7, vergi dışı normal gelirlerde yüzde 65.6, özel geiir ve fonlardan sağlanan gelirlerde de yüz- de 107.2 artış gerçekleşti. Attila, geçen yıl için 1 katrilyon 96 trilyon liralık vergi geliri hedeflendiğini, ancak 1 katrilyon 86.2 trilyon liralık gelir sağlanabıl- diğini belirterek, beyan edilen verginin yüz- de 96'sının tahsil edildiğini kaydetti. Attila'nın verdiği bilgilere göre, vergi ge- lirleri içinde en büyük payı 329 trilyon 690 mArkasıSa.l9,SH9'da OLAYLARIN ARDCNDAKİ GERÇEK Rusya'nın 'Içişleri'... Sovyetler Birliği'nin dağıl- lasının ardından ekonomik e sosyal sarsıntı geçiren tusya Federasyonu, "ilkşaş- miğı" attı. Rusya'nın, eski orumuna olabildiğince yakın bir güce ulaşmak için başlat- tığı politikadan ödün vermeye yanaşmayacağı dikkati çeki- yor. Rusya, 17 milyon 45 bin ki- lometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük devleti. 70 ulusun yaşadığı bu topraklar- da 24 özerk cumhuriyet var "Adıge, Başkırt, Buryat, Çeçen-lnguş, Çukçi, Çuvaş, Dağıstan, Gorno-Altay, Ha- kas, Kabartay-Balkar, Kal- muk, Karaçay-Çerkes, Karel- ya, Komi, Koryak, Kuzey Osetya, Mari, Mordovya, Ne- nets, Tatar, Tuva, Udmurt, Ya- kut, Yamalo-Nenets." Kendi içinde sınırlan kaldı- rırken, gelişmemiş ve geliş- mekte olan ülkelerde, "daha çok sınır" politikası izleyen Batı'nın bu tutumu Rusya için farklılık gösteriyor. Batı'nın Rusya'yr, Orta Asya cumhuri- yetleri ve Kafkaslar konusun- da "serbest" bıraktığını söyle- mek abartma olmaz. Rusya Dışişlen Bakanı Ko- zirev, "Batıyanlısı veılımirbir kişi olarak tanınıyordu. Rusya Deviet Başkanı Boris Yeltsin, Kozirev'i aldı ve yerine Gizli Servis Şefi Yevgeni Prima- kov'u getirdi. • • • • Arkası Sa. 19,SiL9 'da Sınır aşan aşk tartışınası bituıiyor SERMETÇUHADAR KAHRAMANMARAŞ - Türk ve Ingiliz kamuoyunu bir haftadır meşgul eden 13 yaşmdaki İngiliz kızı Sarah Cook ve Kahramanrnaraşlı Musa Kömeağaç evliliğiyle ilgili fngiltere'nin Ankara'daki Konsolosu Jotan Fox, kente gelerek ailelerle görüştü. Fox, Sarah'nın Ingiltere'ye dönmesi için Dışışleri Bakanhğı'ndan olanak sağlanmasmı istedi. Giderek diplomatik bir soruna dönüşen olayla ilgili olarak tartışmalara siyasetçiler de katıldı. ANAP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan, "Onlan ayırmamak için var gucümüzJt mücadeie vermeliyiz" dedi. Kahramanmaraş Valiliği, Musa için yardım kampanyası başlatacak. Sarah ve Musa'nın sınır aşan aşkı ile ilgili tartışmalar birmiyor. Sarah'nın annesi Jackie Cook'un isteği üzerine tngiltere'nin Ankara Başkonsolosu John Fox, dün Kahramanmaraş'a giderek Musa ve Sarah'nın ailesiyle görüştü. iki aile ile Kahramanmaraş Valisi Arslan Yıkünm'ın makamında konuşan Fox, İngiliz mahkemesinin Sarah'nın dönüşüyle ilgili karannın Türk Dışışleri'ne iletildiğini söyledi. Fox. "Aile ile görüştüm. İ>i olduklannı gördüm. Bundan memnun kaldım. Türk Dışışleri, Sarah'nın geri dönmesine olanak sağlamalı" dedi. Fox. "Sarah dönmek isti>or mu" sorusunu yanıtsız bıraktı. • Arkası Sa. 19,SH9 'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Koalisyon Satrancı... Hükümetin 52'ncisi bitkisel yaşamını sürdürürken 53. hükümet arayışları, izlemesi zevkli, ama anlaşılması güç bir oyuna döndü. Oyun biraz satranca benzetilebilir. Ama küçük bir farkı var; kurallan yok. Örneğin ata binip ben vezirim diyebiliyorsunuz. Arada bir piyonlar çıkıp filleşiyor ve çaprazdan şahın karşısına çıkı- yor. Gücü ancak bir hamlelik, ama yedi hamle öteye mey- dan okuyor. Biri çıkıp "Buna yetkin yok" demiyor, "Vay be, iyi ath" M Arkası Sa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog