Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef -••ri 72. H SAYI25678 / 30000 H (KDV,çinde) KURUCUSU: YUMB N/Ut (1924-1945) BAŞYAZARl: NUİR IUDİ (1945-1991) 70 Yılın Övüncü Milyonların Güveniî EMLAK BANKASI ^ , S0UR18KGUMI • TV'DE SİNEMA / ŞAHANE HAYAT Kasabada konıedi dram M 17. Sayfada • POLANSKİ Bağışlanır, ama unutulamaz • 15. Sayfada • KOLOMBİYA B H P Başkana mj>k uyuşturucu R~ suçlaması I k • //. Sayfada ^Km « H BDISK A kurul V heyecanı jfc • i. Sayfada BORSA DOLAR MARK ALTIN 1SPK BAŞKAN) ALİİHSAN KARACAN 'ÇEAŞ'ın peşini bırakmayız'Dün 47.581.72 öncekı 47.838.45 ûDun 61.800 Önceto 61.660 ûDun 41.850 Önoekı 41.600 ûDun 810.000 Öncekı 800.000 9. Sayfada Yunanistan iskâna açınca Türkiye harekete geçti Ege'de toprak saynııı Hesap?.. 24 arakk seçûnJeriniıı sonu- cunu yorumlayanlar. çoğtın- lukla şu noktada birleşmişler- di: "Halk ANAP-DYP koalıs- yonu ıstiyor." Bu sonuca hangi mantıkla ulaşıldığını bilemiyonız. Bildi- ğinıiz. bu sabriann yazıldıgı dakikalara kadar, ANAP ile DYP'nin hükümet kurma yo- lunda bir arpa boyu yol alama- dıktandır; biitün umuaar su- ya düşmek üzeredir. Olumsuzluğun nedeni de açıktır. DV P Genel Başkanı Sa- yın Çıller'in başbakanlık kol- hıgunda üie dc kendisini gör- mek futkusu her şeyin önüne geçiyor. Say ın Çiller. İ991 genel seçimlerinde yüzde 27 <>\ alan DYP'nin. I995'teyüzde20'nin altına düştıiğiinün farkında degil gibidir; o> oranı bakımın- dan kendisinden daha üeride olan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a önerisiilginç- tir: "Dönüşümlü başbakanlık yapalım; ancak. ilk ikı buçuk yıl ben başbakan olayim." Nedenisoruklugunda,Sayın Çiiler'in yaruü şaşırtıcıdır: "Çünkü devlet devamlılık ıs- ter, benim başbakanlığımın sürmesi bu bakımdan yararlı- dır." Görev basına geçtiğinde, cıunhurbaşkanlığı forsunun benzeri bir başbakanlık forsu icatederek makam arabasının önüne koyduran Sayın Çiller, devlet ile hükümet aynmını unutmuşa benzemektedir; kendisinin başbakanJığınuı de- vamıyla devletin devamlıiığını bir sayan manokyanugısL, yal- nız bilgi eksikligini ve ruhsaJ konumunu göstermekle kal- mıyor. koalisyon görüşmeleri- nin Çiiler'in başbakanlığı ko- şuluna endekslendiğini de a- çıklıyor. Sayın Tansu Çiller. 24 arahk seçimlerinden önceki 2.5 yıl CHP'ye(SHP) dayanarak baş- bakanlıkta nder yapabileceği- nigösterdi. 24 aralıktansonra- ki iki buçuk yıl, ANAP'a daya- narak daha nek'ryapabUeceği- ni gösterecck— Peki, neter yapacak? Bu sonna karşı rahmedi fs- met Pa$a'nm ünlü yanıö nasj) anunsanmaz: "Ne mı yapa- cak? Daha önce yaptığını ya- pacak..." • Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmiş bulunan Sa- yuı ÇiUer, başbakanlığı sırasjn- da, ABD ve Avrupa'ya dönük uyanlannda bizim hiç onayla- madıgimı/ bir tutumu benim- seyerek Bad'ya, "Ben gider- sem Refaiı Partısı gelir. bana destek olun" mesajını iletirdj. Bu sakıncalı yöntemi, şimdi iç poiitikada kûJUanıyor; "Üışta ABD. ıçte etkılı çevreler, Re- fah'ı hükümetıe görmek iste- mıyor"mesajınj yansıfmakta sakınca görmüyor. Oysa bu, çok tehlikeli bir oyunun silahı- dır, geriye tepmesi nlasılığı bü- yüktür."Re fah kozu"nuoyna- yarak başbakanlığuıı sürdür- mek gibi bir stratejinin say- makla bitmez sakıncalan var- dır. • Bize kalırsa herşeyden Önce DYP GeneJ Başkanı'nın, ufak ve basit bir hesapla işe başla- masuıda yarar var: 27'den 19 çıkarsa 8 kalır. DYT'nin oyla- n,yTİzde8 düşmüştûr. 19'la 19 birbirine eşittir. DYP üe ANAP'ın oylan eşitienmiştir. SHP (CHP), Sayuı Çiller'i 25 yû sırtında taşımıştır. ANAP, bu özveriyi göstermeyecek ka- dar gerçekçidir. Seçimden ye- niJgiyle çıkan başbakanı, bu toplum, daha 23 yıl başında görmek ister mi? 100'den 19 çıkanldığı zaman 81 kaiıyor. Halkın yiizde 81 'i başbakanh- gı süresinde enflasyonu pada- öp }Ti/de 150'ye çıkaran Çil- ler'e daha 2.5 yıl kadanmak is- temedigini seçim sandığjnda ükgetirdi 24 arahk seçimlerinin en letirgin sonucu budur. Cumhuriyef • Yunanistan, iskânı mümkün olmayan adalara bile 3-4 kişi yerleştirerek bayrak açtınnca Dışişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı, Ege Denizi'nde toprak envanteri çıkarma çalışması başlattı. LALE SARIÎBRAHtMOĞLU ANKARA - Yunanistan'ın, uluslara- rası anlaşmalara aykın olarak sılahlan- dırdığı Ege adalan çevresmdekı kaya parçalannı bile iskâna açarak, denizde- ki sınırlan yeniden çızme gınşimlerini yoğunlaştırması Türkiye'yi harekete ge- NOTA TRAFtĞl Karakaya bunalımı • Türkiye sahillerine 3 mil kadar uzaklıkta bulunan ıssız Karakaya Adast açıklannda anzaJanan Türk gemisine bir Yunan botunun yardım etmesi, iki ülke arasında nota teatisine neden oldu. • 19. Sayfada KIBRIS Avrupa'ya koşullu onay • Avrupa Birliği'nin devreye girmesine yeşil ışık yakan Ankara, 29 ocak toplantisında Kıbrıs konusunda bir 'koordinalör' yerine 'başkanhk temsilcisı' atama karannı koşullu olarak kabul etme egilimıne gırdi. • 10. Sayfada çirdi. Dışişleri Bakanlığı ile Genelkur- may Başkanlığı, Yunanistan'ın, hak id- dialannı genişletme girişimlerini arttır- dığı Ege Denizi'nde toprak envanteri çı- karma çalışması başlattı. Cumhunyet ta- nhının Ege'yı büyüteç altına alan en ge- niş çalışmasının, bölgedeki ada, kayagı- bi tüm toprak parçalannın statüsü dahil, en küçük aynntılannı bile kapsayacağı bildinldi. Envanterin çıkanlmasının ar- dından Türkiye'nin. köşeye sıkıştırmayı planladığı Yunanistan'ı müzakereye ça- ğıracağı kaydedildi. Yunanistan, kamuoyuna pek yansımayan bir kararla yaklaşık 3 ay önce bir kararname yayım- layarak Ege'de ancak teknik kişi- ler ve denizcilerin görebileceği özel hantalarda yer alan kaya parçalan ve adacıklan iskâna açacağını açıkladı. Bunun üzeri- ne Dışişleri Bakanlığı ve arala- nnda Denız Kuvvetleri Komuta- nı Oramıral Guven Erkaya'nın da bulunduğu üst düzey askeri yetkililer ile teknik elemanlar, Ege'de herbir adacığin incelene- ceğı bir toprak envanteri çıkart- maçalışmasını başlatti. Sürmek- te olan mceleme çerçevesinde, neyin a- da olup olmadıgı, kaya parçalannın ada sınıfına ginp gıımeyeceği ve hangi ülke- ye ait olduğu konulannın hukuki olarak MArkasıSa. I9.Su.9fo Tansu Çiller, Mesut Yılmaz'la pazarlığı manevralarla götürüyor Sagda 'ANAYOU satrancıçiller, yenl seçenekferle sfireci zorluyor ANAYOL görüşmelerinde net tavır belirlemeyerek " I yıl içinde erken seçim koşuluyla 3. kişinin başbakanlığı "nı da içeren seçenekleri gündeme getiren Çil- Jer,-pazarlık]an "manevralarla" sürdürüyor. Çiller, Sezgm'in elendiği TBMM Başkanlığı seçiminde Mustafa Kalemli'yi destekledi ve bunu "ANAYOL jes- ti" olarak sunmaya çalıştı Çiiler'in, ANAYOL olasılığı kalmaması durumun- da bile hükümeti kurma görevini iade etme>ı_düşiinmediği, yeni seçeneklerle süreci zorlamayı planladığı bildinldi. TİJREY KÖSFlk Mcri • 5. Sayfada ANAP, karannı yarın açıklayacak Çiiler'in, ilk sıra DYP'de olmak koşuluyla dönüşümlü başbakanlığa dayalı ko- alisyon önerisini değerlendirmek üzere toplanan ANAP grubu, Çiller'e "ret" yanıtı verilmesinı kararlaştırdı. ANAPgrubunun aldıgı karar, bugün MKYK'de ele alındıktan sonra yarın Başbakan Tansu Çiiler'e iletilecek. Söz alan millet- vekillerinden Bülent Akarcalı, DYP'ye kapılann tam kapatılmamasmı isterken, Yıldınm Aktürk de ANAP-DYP-DSP milletvekillerinin bir araya gelerek bir başbakan seçmesi önerisinde bulundu. • 19. Sayfada Çillerhanım ANAPU ADAYA 343 OY ÇIKTI Kalemli^ Meclis Başkanı oldu • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan son turda, ANAP Küfahya MiJletvekili Mustafa Kalemli 343 oyla bu göreve seçildi. RP adayı Aydın Menderes 196 oy ahrken Menderes'e kendi partisi dışında DYP ve ANAP'tan da toplam 39 milletvekili destek verdi. • Kalemli, yansız davraııacağını, ancak "laik ve demokratik cumhuriyetin tarafında" olduğunu söyledi. Kalemli'nin, DYP'nin destegiyle seçildiğini belirten Başbakan Tansu Çiller, aynı anlayışı hükümet konusunda ANAP'tan beklediklerini bildirdi. • 4. Sayfada Sıra sizde!Uğur Mumcu'- nun ölütnünûn ü- zerinden 3 koca yıl geçti Ama dostian onu unut- madılar. Ankara Atatürk Spor Sa- lonunda buluşan Mumcu dostian. hüzüniü ve öfkeli bir gece yaşadılar. Salonun zeminini kaplayan siyah ör- tûnünbirköşesin- den kızlı oğlanlı gençler çıkıyor; acıyı ve kendi ö- lûmlerini dansla üretiyorlar yeni- den. Vurulup dü- şüyorlar ve haykı- nyorlar: "Vurul- duk ey halkım, unutma bizü" Sonra diriliyor, kefenlerinijı için- den sıynlıyor vu- rulan çocukiar. Topraktan çıkıp ölûmü anlatıyor- lar. Birtakjm kara adamlar, onların gozüne futuyorlar izteroe ışıkİannı, sonra izleyenlere. Soruyorian Sıra kimde? SE • 12. Sayfada (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) Hukukçular9 sınır aşan aşkı tarbşıyor Fiziki olgunluk bakımından Sarah'nın bu evlilikten zarar görmeyeceğini savunan hukukçular, sorunun velayetin kötüye kullanılması olduğunu belirtiyorlar Yurt Haberleri Servisi - Ingıliz Sarah Cook'u "alıkoyduğu ve ^fal ett^i'' ge- rekçesiyle tutuklanan 18 yaşındakı Kah- ramanmaraşhMusa Kömeagaç'ın ser- best bırakılması için Kahramanmaraş Agır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz kabul edilmedi. Kömeağaç, 7.5 yıl hapis- le yargılanacak. Musa'nın babası Ali Kö- meağaç, Sarah'nın, Adana'da The Sun gazetesı muhabırleri tarafindan kaçırıl- mak istendığinı ıddia etti. "Sınır aşan aşk", Ingiltere ve Türkiye arasında yan- lalanırken olayın hukuki boyutu da tar- tışma konusu oldu. Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte- si öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Hate- nıi, "kız, evlenme yaşından küçük. İngt- lizieregörecoculdann korunmasımevzu- atı uyannca, anne ve babası velayet hak- kını kötüye kullanmışnr" dedı. Kahra- manmaraş Barosu'na kayıtlı 4 avukat da Sarah'nın annesi ile ilgili olarak savcılı- ğa suç duyurusunda bulundular. Küçük yaşta laz alıkoymak ve iğfal etmek su- çundan tutuklanan Musa Kömeağaç'Ia ılgili olarak Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi'neyapılan itirazreddedildi. Olayın tüm haber hakJannı Tne Sun ga- zetcsine satan Sarah'nın annesi Jackie Cook, önceki gece Kahramanmaraş'a gelerek önce damadı Musa'nın yanında, ardından da basından kaçmak için sık sık değiştirdiği evlerde bannmak zorunda kaldı. Kızını götürmeye gelen Jackie Co- ok, önceki gün Musa Kömeağaç'ın avu- katı Selim Sümen ile görüştü. Sümen, "Anne,Sarah'ı tngfltere'yegö- tûrme düşüncesindeydL Sarah gittiği tak- dirde. velayeün ahnınası ve pasaporfuna MArkasıSa. 19,SHl'de ÎNGILİZ BASININDAN SARAH AfLESİNE TEPKİ • 19. Sayfada Metin Göktepe olayı 15poüs açığa alındı• Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin öldürülmesiyle ilgili idari soruşturmanın tamamlanmasmın ardından Içişleri Bakanlığı müfettişleri, Eyüp llçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Aydın Akdemir ve Eyüp llçe Emniyet Amiri Seyit Bakkalköse'nin de aralannda bulunduğu 15 polisi açığa aldılar. • Bakanlık müfetn'şlerince silahJanna el konulan bu polisler, (I fdare Kurulu'nun "yargılamanın gerekliliği" karan vermesi halinde yargılanacaklar. Olayla ilgili. olarak "iç soruşturmayı" yürüten Asayiş Şube Müdürü Sedat Demir, sadece zanlı polislerin ifadesini aldıklannı söyledi. Demir, suçlanan polislerin, memur olmaian ve kaçma ihtimali bulunmadığı için gözaltına ahnmadıgını belirtti. • Eyüp llçe Emniyet Amiri Seyit Bakkalköse'nin Göktepe'nin gözaltına alınması talimatını verdiği, bunun üzerine polis memurlan Mehmet tşbitiren ve Mehduh Uysal'ın Göktepe'yi gözaltına aldığı, diğer polis memurlannın ise baygınlık geçiren Göktepe ile ilgilenmedikleri kaydedildi. • 7. Sayfada Tehdît Poliste gerginlik • Birpolisin, Göktepe soruşturması sırasında 'işkenceyle öldûrüldüğü' iddiası üzerine telsizden Taşanlar ve sorgulamaya katılan polisler hakkında küfürler geçerken her toplumsal olayda bir gazetecınin 'götürüleceği' tehdıdinde bulunuldu. • 7. Sayfada TGC: TAŞANLAR GÖREVDEN ALINSIN • 7. Sayfada fNKÂR, CfNAYETİ ÖRTMEYE YETMEDİ • 7. Sayfada ADALET BAKANUĞIARAŞTTRMASI: Mafya banka soymuyor, alıyor • Adli Sicil ve îstaü'stik Genel Müdürü Dr. Mustafa Tören Yücel tarafindan yapılan araştırmada, Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli mafya gruplannın 23 bin tetikçisinin olduğu belirlendi. Araştırmada, mafyanın elinde dönen paranın yıl- lık miktan 12-13 trilyon lira olarak hesaplandı ve devlet oto- ritesindeki boşluk nedeniyle Türkiye'de mafyanın, halktan gi- derek daha fazla destek gördüğü bulgusuna ulaşıldı. • Araşhrmada kara para ilgili olarak "Kara para aklanması artık tek yönlü bir trafik olmayıp basit bir çember niteliğin- dedir. Bir biçünde yurtdışına çıkanlan paralar, bir süre son- ra başka bir biçimle yurtiçine dönmekte ve bugünün mafya örgütleri de banka soymak yerine banka sahibi olmayı yeğ- lemektedirler" denildi. • 3. Sayfada AYKON DOĞAN İMZALADI Zonınliı tasarruftın nemaları ödeniyor • Zorunlu tasarruf nemalannın 1 şubattan itibaren ödenmesini öngören karan, Devlet Bakanı Aykon Doğan imzaladı. Prosedürü tamamlayan kuruluşlar, 1 şubattan itibaren ödeme yapabilecek. Ödenecek net tutar, yaklaşık 40 trilyon lira civannda bulunuyor. • Doğan'ın dün im2aladığı karar, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Sekretaryası tarafindan Maliye Bakanı Ismet Attila ile Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısı Denız Baykal'a götürüldü. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Metin Göktepe Sopuşturması... Bazen bir olay, o ülkede olup bitenleri, ülkenin yönetim biçimini, çağından aldığı payı bütün çıplaklığıyla gözler önüne serer. Metin Göktepç olayı ve sonrasındaki gelişmeler, dev- let çarkının ne hale getirildiğini gösterdi. Tutuklu ve hükümlü yakınlarının "Ümraniye tabutluğu" adını verdiği Üsküdar E Tipi Cezaevi'nde dövülerek öldü- rülme özgürfüğünü kullanan hükümlülerin cenaze töreni- ne katılanlar, 8 ocak günü gözaltına alındılar. Suç: Yakınlan ve arkadaşlan için aglamak. MArkosıSo. 19,Sü\3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog