Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

25 OCAK 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER ÇYDD'nin AKM'de düzenlediği anma toplantısında çok sayıda izleyici ayakta kaldı 'Yeni Mumcu'lar yaratacagız'Küttür Servisi- Lğur Mumcu, öldürü- lüşünün üçüncii yılında Ça|daş Yaşamı Destekleme Demeği'nin Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu'nda düzenledi- ği etkinlıkJe de anıldı. Kalabalık bir iz- leyicinin katıldıği etkinlikte çok sayıda kişi ayakta kalırken; büyük bir bölümü de konuşmalan salon dışında dinlemek zorunda kaldı. Saygı duruşunun ardından Çağdaş Ya- şamı Destekleme Derneği 2. Başkanı Prof. Dr NedaArat "Uğur Mumcu ne- den öJdiiriildü" sorusu ekseninde yaptı- ğı açılış konuşmasında "Uğur Mumcu. devrimcilik onuru,güçlü kalemi ve huku- ka saygısı ile rtitn karanlık işlerin iizeri- ne gittiği. sis perdelerini araladıgı, düze- nin açmazlanm,teröriin çıkma/lannı di- le gerirdiği için mi teröre kurban oldu?" diyerek üç yıldır yanıt bekleyen bu so- ruya.olumlu bir yanit alınamadığina dik- kat çekri ve "Bulunacağına namus sözü verilen katiller, teröristler ise hâlâ buiu- namadılar. Oysa toplum devletten yaJnız İzmir 'Devrim şehitleri olumsıızaıır Uğur Mumcu'nun değil. tüm karanükta kalmış terör ola>lannın çözümiinü ve ya- nıtsız kaian sorulann yanıtuu bekliyor" dedi. Gazetemiz Yazıişlen Müdürü DinçTa- yanc, 'Bir Dosttan Uğur Mumcu' başlık- lı konuşmasına "Burada olmaktan, Uğur için söylenenieri dinJemekten utanıyo- rum. Burada ve ülkenin her yanuıda in- sanlanmızın Uğur Mumcu adına anma toplanblan düzenlemesinden utanıyo- rum" diyerek başladı. Sözlerini "Ama, devletin yetkilileri üç yıl boyunca Mum- cu'nun katillerini ortaya çıkaramamış ol- maktan utanmıyorlar. 3 yıl önce, Uğur'suzluğumuzun ilk gününde. gaze- temizdeO'nun da atacağına inandığunız şu başbğı armıştık: 'Susruramazlar'. Üç yıldan bu yana, her rürlü baskıya rağ- men 'Katiller bulunsun' demeklen yıî- mayacağrc. Kararuyız. Uğur Mumcu'yu Türkiye'nin her yerinde yaşatacak, yeni Uğur Mumcu'lar yaratacağız. Ve 'Işte katiller! Işte onlann arkasındakıler!" di- yene kadar susmayacağız" diyc sürdü- ren Tayanç. barıştan, özgürlükten, hak- ça dagıtıp hakça böiüşmekten yana yeni UğurMumcu'lannyetıştiğini vurguİ3>a- rak "Atatürkçülüğe, Iaikliğe,tam bağım- sıziığa karşı ofan güçler bizi kavgaya da- vetediyorlarsa,daveueri kabulümüzdür" dedı. " Server Tanilii ise etkinliğe Strasbo- urg'dan gönderdiği mesajıyla katıldı. Ta- mllı. mesajında Bahriye Üçok, Turan Dursun, Muammer Akio\, Onat Kutiar ve daha pek çok aydının katillerinin de hâlâ elini kolunu saliayarak dolaştıklan- nı anımsatarak "DcvJet,cangüvenliğinıi- n saglayacak olan devlet, işte buralara getirümiştir. Ancak devletin a\-vaz ve ay- maz ellerde çöküşü yauıız bununla sınır- lıdeğildir. Bö>lesi nankör bir ortamda a>- dınlara düşen görev, Cumhuriyet ideolo- jisini, ilke ve kurumlanvla yeniden ayak- ları üzerine oturrmaktir. Ûğur Mumcu, yaşadığı \ıllarda bö>le bir scferberliğin öncülerindcn biri olarak kavga vcrdi. O mücadeieyi kaldığı yerden aJıp sürdür- mek Uğur Mumcu">a göstereceğimiz saygınui asıl gereğJdir" dedi. 'Düşünceierie İJğur Mumcu' başlıklı saydam gösteriyi sunan Murat Karasu ise Mumcu'nun 'SakıncaJ» Piyade' adlı kitabı ile gazete yazılanndan lami bö- lümleri ve Mumcu'nun çok sevdiği Nâ- am Hikmet'ın 'Kuvavı MilliyeŞehitleri' adlı şıırini okudu. Etkinliğin ilk bölümü tıyatro sanatçısı Müşfik Kenter'in, Ata- türk için yazılmış şıirlerden yaptığı "Uğur Mumcu'ya Bir Demet Şiir" baş- lıklı derlemeyi okumasıyla sona erdi. Açıkoturum düzerüendi Etkinliğin ikinci bölümünde ise Gaze- tecilerCemıyetı Başkanı IVailGüreK'nin yönettiği 'Tarikat-Ticaret-SiyasetÜçge- ni' başlıklı bir açıkoturum düzenlendi. Açıkoruruma, UluçGürkan, gazeteci AB Sirmen ve gazetemiz yazan İlhan Seiçuk katıldı. GazetecilerCemiyetf nın Mum- cu'nun 3. ölüm yılında yayımladığı bil- İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Gazetemiz yazan Uğur Mumcu, katledilişinin 3. yıldönümünde tzmir ile Ege'nin çeşitli il ve ilçele- rinde düzenlenen etkinlik- lerle anıldı. Izmır'de Cum- huriyet Alanı'nda Demok- rasi Plafformu'ncadüzenle- nen anma töreni saat 12.00'de Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ve saygı duruşu ile başladı. Mumcu'nun "Sesleniş" ya- zısının okunmasının ardın- dan müzik dinletisi ve De- mokrasi Platformu'nca ha- zırlanan basın açıklaması okundu. Banşçıl ve insancıl değerlerin mücadelesini ve- ren, bu uğurda yaşamlannı feda eden Bahriye Üçok'Ia- n, Turan Dursun'lan. Me- tin Göktepe'leri ve diğer de- mokrasi ve basın şehitleri- mizi anmak için toplanıldı- ğı belirtilen açıkJamada, ül- kemizde bir "yönetemeyen- ler krizi"nin yaşandığı, bu krizin ekonomik ve siyasal boyutta gittikçe derinleşerek belki de hiçbır dönemde ol- madığı kadar özgürlüğü, de- mokrasıyi. banşı, insan hak- lannı ve gıderek ülkemizin tüm gelecegini tehdit ettiği vurgulandı. Anma töreninde daha sonra basın adına konuşan gazetemiz İzmir Bürosu Temsilcisi Serdar Kızık, fa- ili meçhul ve 'faili belirli" gazeteci cinayetlerinin ay- dınlatılmasını isterken, Mumcu'nun 1975 yılında yazdığı "Kaıuksamak" baş- lıklı yazısmdan "Unutmaya- lun Id baa insanlar cinayet- lere, haksı/lıklara ve volsuz- lukJara susarak da kaalmış olurlar" bölümünü okudu. Tören sırasında "Devrim şehitteri ölümsüzdûr". "Fa- şizme karşı omuz omuza" sloganlan atıldı. Atatürkçü Düşünce Der- neği İzmir Şubesi, Uğur Mumcu anısına fotoğraf ser- gisi düzenledi. Sergi Evren- sel Kültür Merkezi'nde sü- rüyor. Sergide Mumcu'nun portrelerinin ağırhkta oldu- ğu fotograflar yer alıyor. 1 şubata değin açık kalacak sergide Lütfii Dağtaş, Gür- sel Gökçe, Sabahattin Ala- çam ile Atatürkçü Düşünce Derneği ve gazetemiz arşiv - lerinden derlenen fotograf- lar sergilenecek. Ismet Inö- nü Küitür Merkezi'nde An- kara Sanat Tiyatrosu tarafın- dan Mumcu'nun "Sakınca- b Piyade" adlı oyunu Uğur Mumcu ve Muammer Ak- soy anısına dün 18.00 ve 21.00 saatlerinde olmak üzere iki kez gösterime su- nuldu. Narlıdere Belediye- si, etkinliklere "Uğur Mum- cu Pajneh"yle katıldı. Prof. Dr. Ergun Aybars, TGS İzmir Şube Başkanı Hüseyin Aslan ile tzmir Ga- zetecilerCemiyeti 2. Başka- nı Levent Bimen'in konuş- macı olarak katıldığı panel Narlıdere Pir Sultan Abdal Parkı Narbel Kafeterya'da gerçekleştirildi. Aliağa Be- lediyesi etkinlikleri, "Uğur Mumcu Halk Koşusu"nun üçüncüsüyle başladı. Bu et- kinliğin ardından saat 14.00'te Hatıra Ormam'na yapılan fidan dikiminde bir fidan da Uğur Mumcu adı- na dikiidi. Foça'da da Uğur Mumcu Parkj'nda Belediye Gençlik Komisyonu'nca dü- zenlenen törende gençler halka kınruzı karanfil dağıt- tı. Belediyedekı törende ko- nuşan Foça Belediye Başka- nı NihatDirim, Mumcu'nun katillerinin bulunması konu- sunda devletin görevini ye- rine getirmediğini söyledı. Aydın'daki Uğur Mumcu et- kinlikleri, ADD Aydın Şu- besi'nce gerçekleştirildi. Dün saat 12.30'da Atatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayan et- kinlikler, 28 ocakta saat 14.00'te Aydın Gar Resto- ran Salonu'nda düzenlenen "Uğur Mumcu Olsaydı Ne Yapardı?" paneliyle süre- cek. Manisa'da ADD öncü- lüğünde düzenlenen etkin- likler. Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Tö- renlere Manisa Barosu, oda- lar ve kitle örgütleri de katıl- dı. Akşam saat 20.00'de de Belediye Kültür Sitesi'nde panel, sinevizyon ve dia gösterisi ile dinletinin yeral- dığı bir toplantı düzenlendi. Mumcu, Muğla'da söyleşi ve video gösterileriyle anıl- dı. Mıısa'ya, Beledîye Başkaıu sahip çıktı KAHR4MANMARAŞ (Cumhuriyet)-Alanya'dage- çen yıl tanıştığı 13 yaşındaki Ingiliz Sarah Cook ile imam nikâhıyla evlenen ve küçük yaşta kızı alıkoymaktan tu- tuklanan Musa Kömeağaç'a. Kahramanmaraş'ın RP'li Be- lediye Başkanı AH Sezal sa- hip çıktı. Sezal, genç çifte ev ve iş sözü verdi. Evliliğin Ingiliz basınında olumsuz yönleriyle yansırıl- masını kınadığını belirten Belediye Başkanı Alı Sezal, "tngiliz basını özeDikle Mu- sa'nın işsi/ ve evsiz olmasını eleştiriyor. Sarah gördüğjini kadanyla ciddi ve akıllı bir kız. Bu çifti desteklemek gere- kir. Bu düşünceyle Musa'ya bir iş ve ev konusunda gerek- li yardimı yapacağım" dedi. Ingıltere Yüksek Mahke- mesi, Sarah Cook'un ülkesi- ne dönmesi halinde velâyeti- nın ailesinden alınmasını ka- rarlaştırdı. Sarahın annesı JackieCo- ok. FTN televizyonuna yaptı- ğı açıklamada, kızının Tür- kiye'de kalmasını istedigini belırterek "Kızımı getirme- yeceğiz. 3 avlık vizesi var. \'i- zesi bm'nceTfirk makamlan- na uzaülmasına iiişkin başvu- ru yapacağtz" dedıği öğre- nildi. Mahkeme aynca Sarah'nın anne ve babasının Ingılte- re'deki basın yaym organlan- na herhangi bir demeç ver- memesi ve açıklama yapma- ması yönünde de karar aldı. Ingiltere Büyükelçiliği'n- den Trudie Pak ile Mersin Fahri Konsolosu Andre Na- fiü, Kahramanmaraş Cumhu- riyet Başsavcısı İsaFıratKn- peli'yi ziyaret ederek Sa- rah"ın istemesi halinde ken- dısini Ingiltere'ye götürmek ıstediklerini söylediler. Başsavcı Küpeli ise Ingiliz kızı ile görüşme isteğinin ye- rine getinleceğini, ancak Sa- rah'ın istememesi durumun- da. yasalann zorla götürül- mesine ızin vermediğini ha- tırlattı. Musa Kömeağaç'm baba- sı Aü Kömeağaç, "OğJum ve Sarah, kendi isteklcriyle, Sa- rah'nın ailesinin bilgisi dahi- linde evlendi. Basımn ilgisin- den çok rahatsızız. Ortada birzortamayok. Oğlumuz ce- zaevine gitti, gelinimiz ise böylegiderseelimizden alına- cak. Biz gelinimizi kimseve vermeyiz. Sarah dagianek is- tenMyor" dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği nin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği anma toplanüsına çok sayıda izleyici kaüJjrken. yazanmız Lğur Mumcu İzmir'de demokratik kitle örgütleri tarafindan düzenlenenetkinliklerieanıldi. (Fotograflar: UĞUR GÜNYÜZ, KAAN SAĞANAK, ÜMİT OTAN) diriyi okuyan Güreli, üç yıl içerisinde suikastın aydınlatılması yönünde elde edilen önemli ipuçlannın devletin yetki- li otoritelerince yok edildiğini; bu duru- mun soruşturmayı ciddi biçimde gölge- ledigini belirtti. Güreli, "Devlet adına ve- rilmiş namus sözlerinin yerine getirflme- sini istiyoruz. Gazeteciler Cemiyeti ola- rak, bu suikast aydınlanlmadıkça hukuk devletine karşrt her türlü düşüncenin karşısında mücadelemiz sürecektir" di- ye konuştu. Ticaret-siyaset-tarikat üçgeninin Tür- kiye'de bir şeytan üçgeni oluşturduğuna dikkat çekcn Uluç Gürkan ise demokra- tik bir toplumda mezhep aynlıklannı ve tarikatlen siyasete çekmenin, laiklik ka- dar dine de saygısızhk olduğunu belirt- ti. Tarikat-siyaset-ticaret üçgeninin gü- nümüz Türkiyesi'nde geniş boyutlara u- laştığına dikkat çeken Gürkan, "Ancak asıl belirleyici öğe. bu üçgen içerisindeki çıkar itişkileridir. Parti liderleri bugün 01- keyi aşiret reislerinden, tarikat şey hlerin- den aldıklan talimatlar doğniitusunda yönetmektedirier" dedi. Sözlerine, Uğur Mumcu'nun 'Imam- bayıldı' yazısmdan "Herşeyin birsahte- si var.. Peki dinin sahtesi de yok mu?" alıntısıyla başlayan gazeteci Ali Sirmen, dinin ^iyasete alet edilmesinin temelle- rinin Ozddönemindeatıldığını; laikliğın devletin hiçbir kurumunda yaşatılmadı- ğını söyledi. Sirmen, "Ancak, cumhuri- yefin kazanımlan hâlâ yok edüememiş- se, bunu halkın içindeki o cevbere ve bu cevheri seferber eden Uğur Mumcu'ya borçluyuz. İnsanlann fiziksel yaşamlan giin gelir biter. Toplumsal yaşamlan ise tarihin koşullan tarafindan belirlenir. l] ğur Mumcu'nun ne kadar yaşayacağı- nı sizler belirieyeceksiniz. O. sfcdere 'be- nı unutmayın' diyor. Onu unutmayuı ve sizlereyuttuntbnaya çabşıUnlan yutma- yın" diye konuştu. "Şeriata çağn yapıbyor' Uğur Mumcu ile tanışmalarından söz eden gazetemiz yazan İlhan Seiçuk, fa- ili meçhul cinayetlerin önüne geçilebil- mesi için öncelikle politikacılarla değil, her bireyin özeleştiri yaparak kendi vic- danı ile hesaplaşması gerektiğini vnrgu- ladı. "Uğur'un cenazesinde çok sayıda CHP'li, SHP'li milletvekili vardı. Neden ellerinden bir şey gdmedi? Onlan yer- mekle bir yere varabilir miyiz? Yann, ay- nıdüzenin simgesi olarak başka politika- alar getecek... Biz onlarla uğraşırken işin özünii vitirmiş ounuyor muvuz?" diyen Seiçuk, faili meçhul cinayetleri önleye- meyen bir hükümetin ya karanlık güçler- den yana olduğunu ya da elınden gelen bir şeyin olmadığmı belirtti. Seiçuk, "Uğur öldürüldükten sonra Cumhub- yet ga/etesi olarak bu cinayetin karanHc noktalanna ulasmak için çok çaba gös- terdik. Ama ulaşamadık» Dönemin tçiş- ieri Bakanı büe makam odasuıda dinle- me cihazj olduğunu sö}1emi$ti" diye de- vam etti. Ülkenin ilerici güçlerinin bir araya gelmediği sürece gazeteci ölümle- rinin yaşanacağına dikkat çeken Seiçuk, Türkiye'de imam-hatip liselerinin yillar- dan beri organize bir şekilde kurulduğu- nu ve buralardan mezun olanlann dev- letin yetkili kurumlanna getirildiğini be- lirtti. "Bugün bir şeriatçı gazetenin san- şı 20 bin. Gazeteyi gönüllü olarak dağı- tan, satanlar var. Bir para toplama mer- kezi haline dönüşen camilerin savısı ne- den giin geçtikçe artıyor? Ezan sesi artık insanlan namaza değil, şeriata çağnyor. Tarikatlar çağdaş bilimin tüm oianakla- nnı kullanan kurumlar haline geliyor" diyen Seiçuk, solun bugünkü durumuna değinerek "3. yıbnda sevgili Uğur'u anan bizler, 13. yılda da böyle bir araya gelip şikayet mi edeceğiz?'' sorusunu yöneltti. Atatürk'ün cumhuriyeti eğitim temeli üzerine kurduğunu anımsatan Seiçuk, şeriat yaniılannın da şeriat devletini eği- tim temeli üzerine oturtmak istedikieri- ne dikkat çekti. Mumcu'lara, Üçok'lara, Aksoy'lara layık olabilmek için örgütlü olmanın, gü- lümseyerek çalışmanın gerektiğini söy- leyen Seiçuk, konuşmasını "Ben,insanuı insanlıgını terk etmeyeceğjne inamyo- rum. Türkiye'de insanlar, insanlıklannı savunacaklar. Gerici kuv-vetlerin ege- menleşmesine engel olmak için örgüttü, kurumsaüaşmış bir yapıya mutlaka ula- sıiacak" sözlenyle tamamladı. Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ın telg- raflannın izleyiciler tarafindan yuhalan- dığı etkinlikte, İTÜ Konservaruvan öğ- rencisi Mercan Şimşek ve lstanbul Öğ- retmenler Korosu da birer dinleti sundu. Uludağ'da ek önlemler arttırıldı İçme suyunda kolibasili bulunduBURSA (Cumhuriyet) -Türkı- ye'nin en ünlü kış turizm merkezi Uludağ'ın içme ve kullaruna suyun- da yüksek oranda kolibasiline rast- landı. Uludağ'a büyük sermaye ile giren Ağaoğlu grubuna ait Ağaoğlu Ote- lı'nde bir süre önce 62 müştenmn ze- hirlenmesıyle yaşanan panık sonra- sında tahlife gönderilen kullanma ve içme suyunda kolibasili oranının çok yüksek olduğu saptandı. Bursa Valı Vekili Hasan Tülay, kolibasili oranı- nın yüksek çıkmasından sonra Ulu- dag'da ek önlemler aiındığını açıkla- dı. Bursa Vali Vekili Tülay. su analiz- lennin peş peşe yapılacağını ve halk sağlığıyla ıİgıli ne önlem gerekıyor- sa alınacağını söyledi. Flash TV'nın dün akşam bölgesel yaytnına katılan Bursa 11 Sağlık Mü- dür Vekili Ergun Senel. sonuçlann ellenne ulaşır ulaşmaz bludağ'daki taramalarını hızlandırdıklannı söyle- di. Şenel. ilk önlem olarak. bölgede bulunan otel ve misafirhanelenn uya- nldığını biidirdi. Müdür Vekili Şenel, Uludağ'daça- lışmalann zor koşullarda gerçekleş- tiğini belırterek müdürlüge ait ba- ğımsız binmın bölgede bulunmama- sı sebebiyle duruma el koyduklannı söyledı. Zehırlenme görülen Ağaoğlu Ote- lı'nın kaynaktan gelen suyu kullan- mama karan aldığı bıldinldı. Sağlık- sızgelışmesinın yanı sıra çev reyle ıl- gıli hiçbir önlem alınmayan Ulu- dağ"da otellerin kanalızasyonlan ant- masız doğaya salınıyor. Sömestr ne- deniyle Uludağ'da yaklaşık 15 bın kişi geceliyor. RTÜK, radyo ve TV kuruluşlarını inceledi Seçim yayınları değerlendirildi HÜLYA KARABAĞLI ANKARA - Radyo ve Televiz- yon Üst Kurulu (RTÜK), seçim döneminde birçok yerel televizyo- nun. siyasi partilerin "propagan- da" konuşmalannı TRT'den alma- lan gerekirken benzer "stödyomi- zanseni"y le yayın yaptıldannı be- lirledi. Üst kurul, yerel medyanın bu tutumunun, üst kurulu "yanıhv maya" yönelik bir girişim, TRT benzeri bir stüdyo kurulmasının da "yasalara uyulduğu" görüntü- sûnü \erme çabasından kaynak- landığını biidirdi. Değerlendirme- de. yerel kuruluşlann seçim ya- yınları taraflı bulundu. RTÜK; ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde radyo ve televizyon yayı- nı yapan kuruluşlann seçim döne- minde yayımladıklan programla- nn tümü üzerinde incelemesini ta- mamladı.Üst kurul, yerel televiz- yonlann özellikle siyasi partilerin propaganda konuşmalanna iiişkin yayınlannda geiiştirdikleri yön- temlerle üst kurulu yanıltmaya ça- hştıklannı saptadı. Üst kurul, yayımlanması duru- munda TRT'den temin edilme zo- runluluğu getirilen siyasi partilerin propaganda konuşmalannın, bazı yerel televizyon kuruluşlarınca TRT benzeri bir stüdyo oluşturu- larak yayımlandığını belirledi. De- ğerlendırmelerde, yerel kuruluşla- nn siyasi haber konulannda bilgi- lendirmekten çok, taraflı habere ağırlık verdikleri tespit edildi. Valilikten Erdoğan'a ret • Belediyeye ait taşınmazlan vakıflara, kamu yaranna çalışan derneklere satmak veya kıralamak gibi konularda belediye meclisinden belediye başkanına devredilen yetkiler, îstanbul Vali Vekili Rıdvan Yenişen tarafindan iptal edildi. İstanbul Haber Servisi - lstanbul Büyükşehir Bele- diye Başkanı Tayyip Erdo- ğan'm, "belediye meclisi- ne ait olan yetkileri. bütçe kararnamesi ile tekelineaJ- ma girişimi" bu yıl da ls- tanbul Valiliği tarafindan engellendi. Belediyeye ait taşınmazlan vakıflara, ka- mu yaranna çalışan der- neklere satmak veya kira- lamak gibi konularda be- lediye başkanına devredi- len yetkiler, tstanbul Vali Vekili Rıdvan Yenişen ta- rafindan iptal edildi. 1995 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi'nde de söz- konusu yetkiler istenmiş ve o tarihteki tstanbul Va- lisi Hayri Kozakçmğiu da bu yetkileri iptal etmişti. lstanbul Büyükşehir Be- lediyesi 1996 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, lstan- bul Valiliği tarafindan, 5 maddesi iptal edilerek onaylandı. lstanbul Büyükşehir Be- lediye Meclisi'nde bir sü- re önce yapılan 1996 büt- çe görüşmelerinde, mecli- se ait bazı yetkilerin bele- diye başkanına devredil- mek istenmesine karşı çı- kılmıştı. Bütçe komisyonu ve muhaleferpartili meclis üyelerinin, geçen yıl da ay- nı yetkilerin devrinin isten- diği, bunun Valilik tarafin- dan iptal edildiği ve bu ko- nuda Danıştay karan bu- lunduğunu belirtmelerine karşın, RP'liler ve bazı ANAP'lılann desteği ile devir konusunda meclis karan alınmıştı. lstanbul Büyükşehir Be- lediyesi'nin 1996 yılı ma- li bütçesinde yer alan büt- çe karamamesinin 12, 13, 14 ve 15. maddeleri ile be- lediyeye ait taşınmazlann satılması, kiralanması ve 49 yıllığına intifa hakkı te- sisi konulannda belediye başkanı yetkjli kılınıyordu. Meslek odası secimleri 'Telsizler propaganda aracı olarak kullanıldı' • Inşaat Mühendisleri Odası lstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Mutlu Oztürk, lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, oda secimleri için belediyenin tüm olanaklannı seferber ettiğini söyledi. İstanbul Haber Servisi - lstanbul Büyükşehir Bele- diyesi ve bağlı kuruluşlann telsizlerinin, meslek odası secimleri için propaganda aracı olarak kullanıldığı id- dia edildi. Inşaat Mühen- disleri Odası lstanbul Şu- besi Yönetim Kurulu üyesi Mutlu Öztürk. lstanbul Büyükşehir Belediye Baş- kanı Tayyip Erdoğan'ın, o- da secimleri için belediye- nin tüm olanaklannı sefer- ber ettiğini söyledi. Bu hafta sonu, TMMOB'ye bağlı tnşaat ve Kimya Mühendisleri odalannın tstanbul şubele- rinin genel kurulu yapıla- cak. Inşaat Mühendisleri Odası lstanbul Şubesi Yö- netim Kurulu üyesi Mutlu Öztürk yaptığı açıklamada, "fstanbul Büyükşehir BeK diye Başkanı Tayyip Erdo- ğan'uı oda seçimlerine yö- nelik çabaianna bir yenisi- ni eklediğini" belirterek özetle şunlan söyledi: "Belediye ve bağlı kuru- luşlann teİsizlerinde bugün (dün) şu çağnlar yapıldı: 'Seçimlere ve ilk günkü ge- nel kurula mutlaka katılın. tlk gün yapılacak kongre divanı seçimlerinin mutla- ka kazanılması gerekiyor. Bu durumda ertesi gün ya- pılacak olan seçimlerin de- netimi de bizim elimizde olacak.' Oysa; odaiann se- cimleri ilgili ilçe seçim ku- rullan ile birlikte hâkim de- neriminde yapılmaktadu*. Bu, yasa gereğidir. Erdo- ğan,oda secimleri için bele- diyenin tüm olanaklannı seferber etmesinin yanı sıra yukandaki ifadeleri ile ba- ğımsız yargıya' gövenme- diğini de açıklamaktadır." Kimya Mühendisleri Odası tstanbul Şube- si'nden yapılan açıklama- da ise ırkç; ve şeriatçı akımlann, meslek odalan- na karşı "dhat" ilan ettik- leri belirtildi. Açıklamada "Mühendislik aİul ve bili- min teknikle bütünleşmesi- dir. Mühendislik bir inanç işi değildir ve doğası gereği aydınlanmacı. ilerlemeci ve sorgulayıcı bir meslektir" denildi. İzmir'deki bombalama eylemi 'Saldınyı inançlanm için gerçekleştirdim' İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Karşıyaka Atatürkçü Düşünce Derne- ği'nin bulunduğu binaya molotofkokteylli saldın düzenleyen ÎBDA-C üyesi ve "Taraf dergisi tzmir muhabin Yılmaz Darvan ile Hasan Dırahyab yargı- landı. Idam istemiyle yar- gılanan Dalyan, "Ben Müslûman bir kişivim. İnancıma ters düşrükleri için saiduiyı gerçekieştir- dim" dedi. İzmir DGM'de dün baş- layan duruşmada DGM savcısı,, Dalyan'la ilgili id- dialannı şöyle açıkladı: "Samk, 1993 yılında Ta- raf dergisinin sorumlula- nndan Fatih Aydın ve Ali Osman Zor ile zaman za- man görüşerek derginin İz- mir muhabiriiğini aldı. Ya- kalanıncaya kadar Kubi1ay Mertoğlu kod adrvla dergi- nin munabûiiğini yapû. 28 Mart 1993'te Karşıyaka Girne Bulvan'nda Necdet Saygı11 'ya ait, arka camın- da Atam Izindeyiz yazıh otomobiün canuna 'Kah- rolsun laik Türkiye Cum- huriyeti. ÎBDA-C, Kürdis- tan Şeriatçı Kurtuluş Ordu- su' yaalı pankarü bıraka- rak Saygılı'vı tehdit ettiği saptandı. Samk, 7 Nisan 1994 günü Karsıvaka Zü- beyde Hanım Ilköğretim Okulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü kırdL Sa- nık son olarak 28 Ekfrn 1995 günü Karşıyaka Yalı Caddesi'ndeki Atatürkçü Düşünce Dernegi'nin de bulunduğu Öğnermenevi- ne, 'Allahu ekber' sJoganı atarak girip, içeriye molo- tofkokteyli atarak yangın çıkardı. Bu olayda kendisi- ne müdahale eden lokal müdürü Cengiz Kurt, lo- kalde bulunanlardan e- mekli öğretmen Yıldız Te- zel ile olav a müdahale eden polis memurlan Bülent De- mirkaya ve Şakır Uzuno- ğııllan'mn varalanmasıyla sonuçlanan olayı gerçekleş- tirdL" Samk Dalyan, sorgusun- da, kendisinin dinine bağlı Müslûman bir kişi olduğu- nu, ancak IBDA-C örgütü üyesi olmadığmı iddia ede- rek şunlan söyledi: "Olaydan birkaç ay önce Karşıyaka'da Dokuz Eyliil Üniversitesi Tıp Fakültesi son suuf öğrencisi olan ar- kadaşun Nurgül Tekin ile belediye otobüsünde seya- hat ederken, ismini bilme- diğim, ancak Karşıyaka Oğretmenevi'ne girdiğini saptadığım bir kişi, bana ve yanımdaki türbanlı kız ar- kadaşıma bakarak 'Bu memleket kara yobazlar- dan ne zarnan kurtulacak' dedi ve aşağıladı. Bu aşağı- lanma beni, eylemi gerçek- leştirmeye yöneltti. Eylemi kendiinançlanm doğruitu- sunda yapOm. Pişman de- ğüim."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog