Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURÎYET 25 OCAK 1996 PERŞEMBE HABERLER Qn binler haykırdı:UnutmadıkANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ga- zetemız yazan Uğur Mumcu, evinın önunde uğradıği bombalı saldın sonucu oldürulüşünün uçüncu yıldonümünde. bınlerce yurttaşm katıldıgi gorkemlı gös- tenler ve törenlerle anıldı CHP Ankara Mılletvekılı ve eskı Tûrkıye Barolar Bırlı- ğı Başkanı Önder Sav, Devlet Guvenlık Mahkemesı (DGM) savcılannı, sorumlu butun devlet adamlannı ve emnıyet yetkı- lılennı Mumcu'nun katıllennın bulunması ıçın gereklı çabayı göstermemekJe suçla- dı Sav, "Mumcu'nun katillerini bulmak bizün namus borcumuzdur, devlet isterse katillerini bulur diyen, ama gereğini yap- mamakta direnenleri ayıpbyoruz, kınıyo- ruz, Mumcu'nun katillerini bulmak, bizün namus borcumuzdur" dedı Mumcu'nun eşı Güldal Mumcu da sıyasılerın "na- mus" sozlerıni anımsatarak "Devletin kendi üzerindeki saibeyi kaMırmasını, yv ne kendisinden bekliyoruz" dıye konuştu Gazetemız çalışanlan, dun gorevlenne Mumcu ıçın yapılan saygı duruşundan sonra başladılar Uğur Mumcu Araştırma- cı Gazetecılık Vakfı (um ag) ve gazetemı- zin eşgudumuvle hazırlanan "4dalet ve Demokrasi Haftası" kapsamındakı ılk et- kınlık, dun saat 13 30'da Uğur Mum- cu'nun Sokağı adı venlen Karlı Sokak'ta- kı evının onunde duzenlendı Genç yaşlı her kuşaktan ınsanın yer aldığı "sev|p seli- ne" dönuşen kalabalık yenı gelen grupla- n alkjşlarla karşıladı CHP mılletvekıllen Aydın Cuven Gıirkan, Ercan Karakaş, Nihad Matkap ıle Çankaya Beledıye Baş- kanı Doğan İaşdelen ve CHP'lı Yılmaz Ateş ıle ressam Bedri Baykam'ın da arala- nnda ver aldığı bınlerce yurttaş, Mum- cu'nun katıllennın bulunmasını ıstedı Bınlerce ınsanın doldurduğu sokakta sabah saatlerındekı sessızlık, yennı önce alkışlara. ardından da sloganlara ve şarkı- lara bıraktı Mumcu'nun yakm akrabalan ve arkadaşlan eşı Guldal Mumcu ıle ço- cuklan Ozgfir ve Ozge Mumcu'yu evle- nnde zıyaret ettıler "Vurulduk ey halkım, unutma bizi", "Ozgür basın susturulamaz", "Kanlı me- zar taşlan bir gun ayaklanacak" pankdrt- lannı taşıyan yurttaşlarA "Katüler bulun- sun, hesap sonüsun", "Ozgür basın sustu- rulamaz", "Mumcu'nun katili faşist dik- tatörlük" sloganlan attılar Anma torenı, Mumcu anısına yapılan saygı duruşunun ardından tıyatro sanatçısı Ruştu As>a- lı'nın konuşmasıyla başladı Asyalı. "So- ruyoruz, Uğur Mumcu da soruyor; hep aklunızda, yüreğinıizde olup da aramızda olamayan Bedrettın Cömert'i, Cavıt Orhan Tutengıl'i, Abdı lpekçı'yi, Kemal Turk- ler'i, Çetın Emeç'i, Turan Dursun'u, Bah- nye Uçok'u, Muammer Aksoy'u, Asım Bezırcı'yi, Metın Altıok'u, Behçet Ay- san'ı, Uğur Kaynar'ı, Nesımı Çıtnen'i, Onat Kutlar'ı ve Metın Göktepe'yi kim öl- dürdü, kim? Uğur Mumcu sordu, biz de soruyomz, bugün de soruyoruz" dıye ko- nuştu Konuşması, "Katil pofis, katil dev- let" sloganlanyla bolunen Asyalı, "Her yıl buradayız. burada olacağız, bugün de buradayız. Bu soru hep somlacak. Katüler bulunana dek" dedı Asyalı, daha sonra demokrasi şehıtlen adına törene katılanla- n saygı duruşuna çağırdı Saygı duruşunun ardından, "Uğuriar öl- mez" ıle başlayan sloganlan, dığerlen ız- ledı "Susma, sustııkça sıra sana gefecek", "Faşizme ölüm, halka hürriyet", "Devrim şehitieri olümsüzdür", "Yaşasın halklann kardeşliği", "Uğur burada, katilier nere- de" "Metin'in katili faşist diktatörlük", "Hepimı/ Metın Goktepe'yiz", "Kahrol- sun Hizbullah, kontrgerüia." Sav, suçladı Asyah'nın ardından konuşan CHP An- kara Mılletvekıiı ve eski Türkıye Barolar Bırlığı Başkanı Onder Sav, emnıyet yetkı- lılen, Devlet Guvenlık Mahkemesı savcı- lannın Mumcu cınayetıne gereklı ve ye- terh bıçımde eğılmedıklennı söyledı Sav, dığer faılı meçhul cınayetler gıbı Uğur Mumcu cmayetının de unutturulmaya ça- lışıldığını vurgulayarak şunlan söyledı "Buraya Sevgili Uğur Mumcu'ya ağıt yakmak, ağlamak için toplanmadık. Bura- ya yılmaz, yorulmaz gozupek bu- laik dev- rimciyi, Özgurlükçu, banşçı. çağdaş, aydın bir kaJemi demokratik laik hukuk devleti- nin ve cumhuriyetın temel nitelilderinin yorulmaz bir savunucusunu anmak için toplandık. Siyasal cinayetler aydınlatıl- mazsa devlet zan altmda kahr." "Mumcu'nun katillerini bulmak bizim namus borcumuzdur. Devlet isterse katille- rini bulur diyen, ama gereğini yapmamak- ta direnenleri ayıpuvonız, kınıyoruz" di- yen Sav, şöyle devam ettı "DGM savcüan, sorumlu bütün devlet adamlan, emnıyet yetkilileri, Mumcu ci- nayetine gerekli, yeterli biçimde eğilme- mişlerdir. Geçen yıl bugunlerde bınlerce imzayı aşkuı dilekçeier boşuna toplanıp Jaf tstanbul Haber Servisi -Oç yıl önce bombalı bir suıkast sonucu yaşamını yıtıren yazanmız Uğur Mumcu, Istanbul'da düzenlenen çeşıtlı et- kınlıkferle anıldı Etkınlıklerde "faiii meçhul ci- nayederin aydınlatılamamasının. devletin bu ci- nayetierdekı sorumluluğunu arttırdığına'dıkkat çekılerek, gazetecı cınayetlennın faıllennın bu- lunması ıstendı "Aydınlanmayan her cinavetın ardında devletin sorumluluğunun bulunduğu" vurgulandı Yazanmız Uğur Mumcu'nun anılmasıyla ıl- gılı olarak ılk eylem, Metin Goktepe'nın öldü- rûlmesınden sonra bir grup gazetecı tarafından Istanbul'da oluşturulan 'Gazeteci Platfor- mu'nun Gazetecıler Cemıyetı'nın önunden Va- lılığe dek yürüyüşüyle gerçekleştı Saat 09 30'da Türkıye Gazetecıler Cemıyetı'nın önünde toplanan gazetecıler, ûzennde Metin Göktepe ve Uğur Mumcu'nun fotoğraflannın bulunduğu tışörtlerle tstanbul Valılığı'ne kadar yürüdüler öldurulen gazetecılenn fotoğrafla- nyla "KatfedOdiler, unutmadık" yazılannın bu- lunduğu dövızler de taşıyan gazetecı grubu "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Basına kalkan eller kırüsın", "Katil polis hesap vere- cek", "Ozgur basın susturulamaz" sloganlannı attı tstanbul Valılıgı önunde fotoğraf makınele- nnı yere bırakan gazetecıler adına burada yapı- lan açıklamada, Uğur Mumcu'nun 3 yıl once öldüruldûğû ve katıllennın henuz bulunamadiğı anımsatıldı Yenıden Türkıye Gazetecıler Cemı- yetı onüne yürüyen grup, burada öldurulen ga- zetecıler ıçın saygı duruşunda bulunduktan son- ra sessızce dağıldı Cumhuriyet'te anma Uğur IVfnmcu'nun anısına gazetemızde yapı- lan anma toplantısı ıse saat 13 OO'te başladı Yazıışlen mudürumuz Ibrahün Yıldrz'ın. töre- nın "Mustafa Kemal Atatürk, tum devrim se- hitleri ve Uğur Mumcu" ıçın bir dakıkalık saygı duruşuyla başlayacağını belırtmesınden sonra kalabalık saygı duruşunda bulundu Gazetemız Yonetım lCurulu Başkanı Alev Coşkun yaptığı konuşmada, yazanmız Uğur Mumcu'nun, kah- pece öldürülmesmın 3 yıhnda anıldığını soyle- dı Coşkun, 'Atatürk DevrimJeri'nın yılmaz sa- vunucusu Uğur Mumcu'nun 'Kalpakaz Kuvavi Milliyeci'olduğunu behrttı Coşkun, şoyle ko- nuştu "Kahpece oldurülmesinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra. bunun çok ınce besaplarla dü- zenlenmiş orgütlu mr cmayet ounasına dikkati- nizi çekıyorum. Öyle bir cinavet ki Abdı lpek- çı'yı, Çetın Emeç'i, Bahnye Üçok'u, Muammer Aksoy'u oJdüren orgutlü guçler; Srvasta 37 ca- na, 94'ün son gunlerinde Yasemın Cebeno- yan'a, çok değerti variığımız Onat Kutlar'a kı- yanlarla özdemır Sabancı'yi iki çalışma arka- dasıyla öJdürenlerte, genç gazetecı arkadaşınuz Metın Göktepe'yi kattedenfcr avnı guç. Cumbu- riyet gazetesi susmayacak. yoiuna devam ede- cektir. Kuvayi Milliyecu <Vtaturkçu yoiuna de- vam edecektir. Bugün her günden fazla Uğur Mumcular'a gereksinmemiz >ardır. Bugun her günden fazla Cumhuriyet gazetesine ve onun aydınlıkçı yazarlanna gereksinmemiz vardır. Bugün her günden fazla kalpaksız Kuvayi MUU- yecüere gereksinmemiz varmr. Bugun her gün- den fazla sızk're gereksinmemiz vardır. \yduı- lanmayan her cinayetin ardında devletin sorum- luluğu vardır. Bu cınavctknn çozulmesini iste- yenkr, topladıklan ımzalan devletin yasama, yürütme ve yargı organlanna verdiler. Bu or- ganlar, cinayetieri işleyenleri bulamıyorsa, bu devletin ışleyişınde bir bozukluk var dcmekn'r. Öyieyse her zamandan daba çok Cumhuriyet'e ihoyacımız var, Kalpaksız Kuvayi Milliyecı olan siziere ihtiyacmuz var." Törende ıkıncı konuşmayı yapan gazetemız yazan ve TYS Genel Başkanı Ataol Behramog- lu da, Mumcu'yla aynı kuşaktan olmak aynı gazetenın yazan olmak ve aynı meslek orgütü- nün ıçmde yer almış olmak gıbı ortak nıtelıklen bulunduğunu behrttı DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da ko- nuşmasında Uğur Mumcu'nun 3 yıl önce öldü- rüfmesının ardından devlet yetkılılennın ver- dıklen sözlen anımsatarak "3 yü geçti katili bu- lunanuMh. Verilen sözler ortada, sahıpsiz kaJdı" dedı Gazetemızdekı anma toplantısına DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, DtSK Genel Sekreterı Mehmet Atay pazar günü kurulan Özgürlük ve Dayanışma Partısı'nın Genel Baş- ızkuvayi milliyeciydi' Gazetemiz yazan Uğur Mumcu kadedUişinin 3. yıhnda tum yurtta olduğu gibi İstanbul'da da amkh. Beşiktaş, Sultanahmet, Harbiye, ŞJşli ve Esenyurt'ta demokratik kitte örgütlerince düzenle- nen torenlerde Uğur Mumcu ve gozaltına alındıktan sonra öldurülmuş olarak bulunan Evrensel gazetesi muhabui Metin Goktepe'nin katilkrinin bulunması istendi. Gazetemizin Cağaloğhı nKri<e/bınasıİMhç«ındikıtoreneisebirçokaya^mnvamsu^sanatçı,Cumhuriyetokunı\«yurttaskatıkü. (Fotoğraflar RIZAEZER,HATİCETUNCER, UĞURGUNYUZ, KAANSAĞANAK) kanı l fuk Uras ıle partının yönetıcılen, Esen- yurt Beledıye Başkanı Gürbüz Çapan, yazar, çızer sanatçı, CHP ve DSP ıl ve ılçe yönetıcıle- rı. DSP Mılletvekıh Uluç Gürkan, Hava-lş Sendıkası Genel Başkanı Atüay Ayçin. Türkıye Gazetecıler Cemıyetı Başkanı Saiİ Güreli, tHD Istanbul Şube Başkanı Ercan Kanar, ÇHD tstanbul Şube Başkanı Levent Tuzel, Tûrkıye Gazetecıler Sendıkası Genel Başkanı Ziya So- nay, Petrol Jş Sendıkası Genel Başkanı Bayram Yıkurun 3 yıl once öldurulen gazetecı Ferhat Tepe'nın annesı Zübevde Tepe, babası İshak Tepe ıle çok sayıda yurttaş katıldı Uğur Mum- cu ıçın açılan deften ımzalayan yurttaşlar bah- çede oluşturulan ve üzennde Uğur Mumcu'nun fotoğrafının bulunduğu masayı mumlarla ve karanfıllerie donattılar Çağdaş Hukukçular Demeğı ve Insan Hakla- n Derneğı lstanbu! Şubesı, gazetemız yazan Uğur Mumcu ıle Evrensel gazetesi muhabın Metin Goktepe'nın oldürulmesını kınamak amacıvla Sultanahmet Meydanfndan Valılığe kadar protesto yürüyuşü duzenledı Yuruyuşe Eğıtım-Sen, Çağdaş Gazetecıler Demegı, Sıne- Sen, HADEP, vatandaşlar, ümversıte öğrencıle- n ve gazetecıler de destek verdı Konuşmalann ardından kalabalık, Sultanahmet Meydanfndan Valılığe doğnı yürüyüşe geçtı "ftdis her yerde, katilier hiç bir yerde", "Ozgür basın susturula- maz" sloganlan ıle Valılık önune gelen toplu- luk burada bır süre bekledı Bu arada Ercan Kanar ıle Atılay Ayçın, gözaltında kayıpiann, faılı meçhul cınayetlenn faıllennın yargılanma- sı, guvenlık güçlennın keyfı, hukuk dışı baskı- lannın son bulması gıbı ıstemlen ıçeren bır dı- lekçeyı Valılığe verdiler Kalabalık daha sonra yürüyerek gazetemıze geldı Kalabalığa hıtaben konuşan Genel Yayın Koordınatörümüz Hik- met Çetinkaya, yasama hakkınm, temel hak ve ozgürlüklenn hıçe sayıldığı bır toplumda cına- yetlenn faıllennın bellı olduğunu vurguladı Hukuk sıstemının çalışmadığı ülkelerde de- mokrasının bır yaşam bıçımı olamayacağına dıkkat çeken Çetinkaya, "Demokrasi bir yaşam biçiıni olamadığı için de Lğur Mumcuiar, Musa Anterler ve Metin Goktepeler oklunılür" dedı Çetinkaya, daha sonra kalabalıği Uğur Mnmcu, Metin Göktepe ve tüm devnm şehıtlen adına bır dakıkalık saygı duruşuna davet ettı Saygı duruşunda bulunan topluluk, Uğur Mumcu'nun fotoğrafının bulunduğu, karanfiller ıle döşen- mış köşeye, öldurulen gazetecılenn fotoğrafla- nnı birakarak dağıldı Beşıktaş'ta da Uğur Mumcu Anıtı önünde saat 11 00'de toplanan Mımar Sman Ümversıte- sı Atatürkçü Düşünce Kulûbü öğrencılerı "Mumcuian, sadece öhûn yıklönümlerinde de- gil, her zaman anahm"çağnsında bulundular CHP Beşıktaş, Beyoğlu, Emnıönü, Sanyer, Kâ- ğıthane, Bahçelıevler ve Şışlı ılçe örgütlen, Be- şıktaş Mumcu Anıtı önünde tören duzenledı Mumcu ıçın Esenyurt'ta da bır dızı etkınlık duzenlendı Reklam panolanna, Uğur Mum- cu'nun fotoğrafının yer aldığı afışler asıldı Esenyurt Beledıye Başkanı Gürbuz Çapan'ın hazırladığı, "Bir Sakıncalı Piyade" başlığını ta- şıyan ve Uğur Mumcu'yu anlatan dört bm bıl- dın dağıtıldı CHP Esenyurt belde örgütünde de Uğur Mumcu'yu anma toplantısı duzenlendı Gazetemızı zıyaret eden DSP'lı gençler de yap- tıklan açıklamada. "Uğur Mumcu'yu oktüren- lerin en kısa zamanda yakalanacağına dair vcr- dikleri namus, şeref sozlennın bır kez daha boşa çıknguıı''vurgulaydrak "Demokratik ve toplum- sal güçler olarak Mumcu'yu koruyamadık. Mumcu'nun bov hedefleri olan rantçüar, havali ihracatçılar, avantacılar, vurguncular, ruşvetçi- ler, din bezirgânlanyla mücadelesini bayrak ederek sürdürmek gerekecektir" dedıler Kadıköy Beledıyesı de Caddebostan Kültür Merkezı'nde bır dızı etkınlık düzenleyerek Uğur Mumcu'yu andı tstanbul CHP örgütü Mumcu'yu, polısler tarafından dövülerek öl- dürülen gazetecı Metın Goktepe'nın cesedınm bulunduğu yerde andı Uğur Mumcu ıçın Şış- lı'dekı anıtı önünde düzenlenen törende CHP Şışlı Ilçe Başkanı Dursun ÇalO ve bır grup par- tılı genç, anıta kırmızı karanfıllerkoydular ve mum yaktılar CHP Beyoğlu Ilçe Örgütü de ts- tıklal Caddesı üzennde Uğur Mumcu'nun ve Metın Goktepe'nın katıllennın bulunması ama- cıyla ımza topladı Uğur Mıımcu yurt genelinde aırdclıVurtHaberteri Servisi-Gazetemız yazan UğurMumcu, ol- dürulüşünün 3 yıldönumunde Türkıye genelinde düzenlenen etkınlıklerle de anıldı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı (ÇYDD) ve Atatürkçü Düşünce Derneğı (ADD) şubelen, sı- yası partılerle demokratik kıtle örgütlen tarafından düzenle- nen etkınlıklere buyuk katılım oldu Zonguldak'ta, Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen ve Madencı Anıtı önunde başlayan anma yurüyuşune çeşıtlı kıtle örgütlen, sendıka, sıyası partı yönetıcılen ve vatandaşlar katıldı Zonguldak'ta. günumuze kadar öldurulen gazetecıle- nn anısına bır de fotoğraf sergısı açıldı Zonguldak Eczacı Odası da Mumcu'nun olum yıldonümu nedenıyle vaptığı aç'k lamada faılı meçhul cinayetieri kınadı Trabzon'da, ADD Şube Başkanı Nun Kazancı, duzenledı- ğı toplantıda, "Faili meçhul cınayetler avdınlanlsın. \ksi tak- dirdc Atatürk'un kurduğu Turkiye Cumhurivetı'nde demok- rasiden bahsedilemez" dedı Trabzon Gazetecıler Ccmuc- tı'nceKocaelı'de Demokrasi Kulübü veSaraybahçe Beledıye- sı tarafından düzenlenen ılk etkınlık Uğur Mumcu Parkı'nda- kı Mumcu anıtı önünde yapıldı Burada Metin Pamukçu bır konuşma yaptıktan sonra topluluk Kocaelı Beledıye Başkanı Sefe Sirmen'm açılışını yaptığı Uğur Mumcu Standı'na gıttı Edırne'de ADD şubesının önculüğünde Atatürk anıtına yu- ruyen 500 kışı saygı duruşundan sonra, Mumcu anıtına geldı- ler Edırne Gazetecıler Cemıyetı de Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'e çektığı telgraflarda Mumcu başta olmak üze- re tum faılı meı,hu! cınavetlerın aydınlatılmasmı ıstedı Babaeskı BelcdiNe başkanı GunduzOnat, Meclıs uyelen ve vatuıa s'ır \taturk dnıiın.ii,elenkko>up saygı duruşunda bu- lundular ^ıvas'ta yasaklı tören' Sı\as'ta \ahlik Vlumcu ıçın ADD şubesının Atatürk anı- tın ' i vapacagı torenı vanlızta dernek üyelenyle sınırladı ADD Şube Başkanı Mehmet Süngü, "Mumcu otsaydı provo- kasyona gelmevelim diye vazardı dedı ADD üyelen daha sonra kendı aralannda toplanarak Mumcu'yu andılar Tokat'ta Pır Sultan Abdal Derneğı, Mumcu'yu anma tore- nı duzenledı Tuncelı'de de Beledıye Başkanı Mazlum Ars- lan, kalabalık bır toplulukla Atatürk anıtına çelenk koydu Antalya'da çeşıtlı örgütler Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundular Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönu- mü nedenıyle Adana'dakı tören, Atatürk Parkı'ndakı Atatürk anıtı önünde yapıldı ÇYDD ve ADD Adana şubelenyle Cum- hunyet okurlannın bırlıkte organıze ettıklen etkınlık sırasın- da Uğur Mumcu'nun "Sesleniş"ı ve Mumcu'nun sevdığı tur- küler, kaset eşlığmde topluluk tarafından soylendı Adana'da aynca avukatlar, dün akşam Hukukçular Deme- ğı 'nde bır araya gelerek Uğur Mumcu anısına hazırlanan ses kasedını dınledıler ve söyleşılerde bulundular Adana tl Halk Kütuphanesı'nde "Uğur Mumcu Köşesi" oluşturuldu ve oldü- rüldüğü saatlerde mumlar yakıldı Mersın'dekı Uğur Mum- cu'yu anma etkınlığı 13 30'da Atatürk anıtına çelenkler bıra- kılmasıyla başladı Uğur Mumcu anısına Mersın Devlet Ope- ra ve Balesı sanatçılan Vivaldi'nın "Mevsünler" adlı yapıtını şef Senıei Vanteed'ın yönetımınde çaldılar Mersın Onıversı- tesı'nden Yrd Doç Dr Sezgın Kızılçelik, "Mumcu'nunöldü- rüJmesinin sosyolojik değeriendmnesi'* Felsefe Bölumü Baş- kanı Prof Dr Uhığ ÎNutku da "Mumcu'dan sonra üç yıl" ko- nulu konferanslar verdiler Mumcu'yu anma etkınlığı, tıyatro sanatçısı Kerim Afşar'ın "Sonmeyen Mum" adlı yapıtının sah- nelenmesıyle noktalandı Mersın Gazetecıler Cemıyetı Başka- nı An"Adaboğlu, "BırÖlür Bin Doğanz" başiığıyla yaptığı ya- zılı açıklamada, Mumcu'nun katıllennın bulunmamasmı eleş- tırdı Uğur Mumcu ıçtn Sılıfke'de bazı kıtle örgütlen, Atatürk anıtına üzenne sıyah şent konulmuş çelenk bırakrılar ve Mum- cu'nun "Sesleniş"ını okudular Hatay'da CHP ıl bınasında Mumcu ıçın anma torenı duzenledı olsun dive TBMM Başkanlığı'na sunul- madı. Mihonu aşkın imzaJanmızuı arka- sında duruyoruz, bekliyoruz, hesap soru- yoruz buradan. Bilmeyenler bilsin, duy- mayanlar duysun, Uğur Mumcu cinayeti bir yumağın onemli ucudur. İpucu eie ge- çersc cinavet yumağı çozulecektir. Korkak- lar bin kez ol'ür, yiğhier bir kez ölur diye- rek yiğitçe oidü Uğur Mumcu." Sav'ın konuşmasından sonra tekrar söz alan Rüştu Asyalı, gazetemız yazan Isık Kansu tarafından hazırlanan "Uğur Mumcu'nun ,AJfabesi"nı okudu Ardından Kültur-Sen Korosu ve bınlerce yurttaş "Ankara'nın taşına bak" ve "YTğkiiın as- lanım burada yatıyor", "Bir ateş ver", "tzmir'in kavaklan" turkulennı seslendı- rırken "Uğur Mumcu unutmadık seni" yazılı pankart taşıyan THK'ye aıt bır uçak, Uğur Mumcu'nun Sokağı üzennde turlar attı Göktepe ve Uğur Mumcu'nun posterlennın yanı sıra üzennde soru ışare- tı olan ve "Sıra künde?", "ZindanJar bo- şalsm", "Tutsaklara öagür- lük", "Katilier bulunsun hesap sorulsun", "Emek Partisi Girişimi" yazılı pankartlar taşındı Törene katılan bınlerce yurttaş, daha sonra Mum- cu'nun anıtmezarının bu- lunduğu Cebecı Asn Me- zarlığı'na gırn Mumcu'nun evının ö- nundekı torenın ardından, topluluk, Cebecı Asn Me- zarlığı'na doğnı yola çıktı Hazırlanan araçlara bınme- yerek yüruyuşe geçen top- luluk, Cebecı'ye geldığın- de, polıs, geçen yıl uygula- nan yurüyuş güzergâhını kapatarak ara yollardan geçmelennı ıstedı Bınler- ce kışı. dar bır üst geçıtten ınerek, Cebecı Otopar- kı'nın ıçınden geçıp Ma- mak Beledıyesı önune çık- tı Burada, beledıye perso- nelının yuruyuşçülerı al- kışlaması dıkkat çektı Ce- becı Atatürk Öğrencı Yur- du'nun onünden geçıldığı sırada ıse bazı MHP'lı oğ- rencıler, pencerelerden kurtbaşı ışaretı yaparak topluluğu tahrık ettıler Yuruyuşçülerden bazılan- nın da karşıiık vermesı üzenne gergın bu ortam oluştu Ancak bu gergınlık, topluluk tarafından yatıştı- nldı Toplu halde mezarlı- ğa gıren topluluk, Mum- cu'nun gomütu başında saygı duruşunda buluna- rak, hep bır ağızdan "Ses- leniş" adlı yazısını okudu- lar Mumcu'nun gomutunu karanfıl yağmuruna tutan topluluk, olaysız bır şekıl- de dağıldı Mumcu'nun eşı, çocuk- lan ve yakınlan da Cebecı Asn Mezarlığı'na gelerek, Mumcu'nun gomutünü zı- varet ettıler Güldal Mumcu: Mücadefeye devam Uğur Mumcu'nun eşı Güldal Mumcu da anma torenı sonrasında, TBMM TV'de yayımlanan konuş- masında, cinayetin ardın- dan sıyasetçılenn verdıkle- n "namus" sozlennı anım- satarak şunlan söyledı "Cinayetin çözümlenme- si için namus sözü verenk- rin, aradan üç yıl geçmesine karşın bir sonuç elde edfle- memesi karsısmda makam- lannda nasıl orurabOdikle- rinı anlamryorum. Devletin kendi üzerindeki şaibeyi kaldırmasını, yine kendism- den bekliyoruz. İnsanlann düşüncelerinden otürü öl- dürulmemesi, çocukların öksüz kalmaması için mü- cadele edeceğiz; mücadele etmeye devam edeceğE." Fotoğraf sanatçısı Savaş Ocak'ın hazırladığı Uğur Mumcu'nun yaşamını özetleyen dıa gostensmın, Ankara Devlet Tıyarrosu Şınası Sahnesı'ndekı "Azizname '95" gosterı- mınden once, bır hafta bo- yunca her akşam saat 19 30'dan ıtıbaren ızlenebı- leceğı bıldmldı Adalet ve Demokrası Haftası etkınlıklen çerçe- vesmde bugün Ankara Sa- nat Tıyatrosu'nda saat 14 OO'te Erhan Gökgü- cü'nün yöneteceğı devlet sanatçılan Funda Gökgü- cü, Meral Niron, Şahin Er- güney, Mert Tanık, Kubüay Pembeklioğlu'nun seslendı- receğı çağdaş Turk şıırle- nnden oluşan bır dınletı ve modern bale gosterısı su- nulacak Karıkatürcüler Derneğı'nce hazırlanan ka- rıkatur sergısı 16 00'da Yuksel Caddesı'nde açıln"- ken 17 30'da da Ankara Deneme Lısesı Mezunlan Derneğı'nce "Niçin Uğur Mumcu?" konulu bır panel duzenlenecek "Bir Anka- ra Belgeseli" adlı sınevız- yon göstensı ve şıır dınletı- smın yer aldığı panelde, AH Sirmen, Alpaslan Işıklı, Turgut Kazan, Altan Öy- men, Metin Akpınar bırer konuşma yapacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog