Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

25 OCAK 1996 PERSEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER DCP'nin yargı açıklaması • İstanbul Haber Servisi - Demokrahk Cumhunyet Programı. dün yaptıf ı yazılı açıklamada Türkiye'nın temel sorunlanna ilişkin çözüm önerilerini kamuoyuna sunmak amacıyla bir dizi tartışma toplantısı düzenleneceğini belirtti. Açıkiamada, "Yargınin Yeniden Yapılandınlması" konulu toplantının 27 ocak günü İTÜ Vakfi Maçka SosyaJ Tesısleri'nde yapılacağı bildirildi. CHP, MfflOL'a destek verir' • İSTANBUL (AA)- Çevre fiakanı Hamdi Uçpmarlar, ANAYOL koalisyonuna destek verecek sol parfı olarak CHP'yi gördüğünü ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ınson açıkJamalannın bu görüşlenni destekler nitelikte olduğunu savundu. Üçpınarlar, Dolmabahçe Saray ı 2 Hareket Köşkü içinde yer alan Karadeniz ÇevTe Programı Koordinasyon Birimi'nin açılış töreninde gazetecılerin sorulannı yanıtladı ve Türkiye'de hâkim olan liderler politikasının. yavaş yavaş kadrolar politikasına dönüşmeye başladığinı söyledi. kurulu • İstanbul Haber Servisi - DlSK'in hafta sonunda gerçekieştıreceği olağanüstü genel kurul öncesınde biiyük sendikalann uziaşma çabalan sürerken. "Devnmcı Demokrat Kongre Bioku", DlSK'in yönetım kuruluna iki aday önerecek. NakJiyat-İş Sendikası Gene! Merkezi'nde dün yapılan toplantida konuşan Naklıyat-Iş Sendikası Genel Başkanı Ali Rjza Küçükosmanoğlu. blokun, DlSK'in geçmişteki siyasi özûne ve mücadelesine uygun bir yapıya dönüşmesi doğrultusunda oluştuğunu söyledi. Etibank'ta açığa alınma • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Etibank Madencilik Genel Müdürü Ismail Hakkı Arslan ile Genel Müdür Yardımcisi Hiiseyin Kaplan'a görevden el çektirildıği bildirildi. Encrji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşan Ahmet Göfcçen, kurumda bakanlığın iki müfettişinin soruşturma görcvi yürüttüğünü belirterek Arslan'ın 'soruşturmanın selameti için açığa alındığmı' bildirdi. Gökçen, Arslan'ın açığa alınmasınm ardından genel müdiirlüğe, Genel Müdür Yardımcısı Ismet Sivrioğlu'nun vekâlet edeceğini kayderti. Işddar yargılanıyor • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan eski Halkın Emek Partisi (HEP) Genel Başkanı Hasan Fehmi Işıklar'ın CHP'nın lOEylül 1995'te yapılan kurultayında okuduğu deklarasyon ile 1991 yılı içinde yaptığı çeşitli konularda bolücülük propagandası yaptıgı gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 2. Nolu DGM'de göriilen davada, mahkeme başkanı sanığın ifadesinin aiınması için Izmir DGM'ye yazılan talimatın yanıtının gelmediğini belirterek, duruşmayı erteledi. Moğultay'a tazminat • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Akşam gazetesi, eslci Adalet Bakanı ve CHP istanbul milletvekili Mehmet Moğultay'a, "ISKl müteahhitlerinden rüşvet almak ve yolsuzluk yapmak"la suçladığı gerekçesiyle 800 milyon lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında mahkeme hâkimi, tazminatın haberin yayımlandıği tarihten itibaren, yüzde 30 yasal faizi ile birlikte ödenmesini karara bağladı. Çiller, Yılmaz'ın, RP ile anlaşmaya vardığma dair duyumlar aldığını söyledi 'UmuchımuyMıdim'ANKARA (CumhuriyetBii- rosu) - Başbakan Tansu Çiller, ilk sıra DYP'de olmak üzere dönüşümJü başbakanlık öner- dığı ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz'ın açüdamaian üze- nne, "ANAYOL" ıçın "umu- dunu yitirdiğiııi" söyledi. Çıl- ler, "parti hukuku ve demok- ratikkuraUar"açısından ılk sı- ranın DYP'de olması gerektiği- ni yineleyerek son sözünü söy- ledi. DYP Genel Başkan Yar- dımcısı Haluk Müftüler'in, ANAYOL hükümetinde "ilk 1 yılhkdöneminANAP'a verflme- si" önensı. Çiller tarafından reddedıJdı. Çiller'in "dönüşümlü baş- bakanükta ilk sıranın DYP'de olması" önerısıyle başlattığı "ANAYOL" pazarhğı, ANAP yetkıli kurullannın henüz karar almamasına karşın lıderlenn karşılıklı demeçleriyle kilitlen- dı. ANAPliden Yılmaz'ın. RP ile görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmaya vardıklanna ılış- kin duyumlar aldığını ıfade eden Çiller, "Mesut Yılmazsa- mimi değil. Suni nedenlerle ANAYOL'un önünü kapaüvor- lar. Ben, hcm partimin bana verdigi yetkiyi aştını hem de dö- nüşümlii basbakaniıkönererek Cumhurba|kam'nın yetkisini ipotek aluna aJmış oldum. 15 yıl sonra Cumhurbaşkanı ba- na sorarsa ben ne yanıt verece- gim? Daha nasıiözveride buiu- nayım. Karayalçuıp bigötürüp partiyi başkasına mı testim ede- yim?"dedi. Başbakanlık Konu- tu'na, DYP örgütlennden "Neden bu kadaröz- veride bulunuyorsunuz?"diye tepkıler yağdı- ğını söyleyen Çiller, Mesut Yılmaz'ın ekono- mı yönetimi, Milli Eğitim. Dışişleri ve Içiş- leri bakanlıklannı da ıstediğmi belirterek "ça- b halledjise bile diger sorunların çözülmesin- den de umutlu olmadjgını" söyledi. Çiller'in. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART başkanlık dıvanında. "Amaç DYP'yi ANA- YOL'un önünde engel gösterip bi» köşeye st- kıstırnıak*'dedıgı ögrenıldı. Çiller, Yılmaz'ın yanıtını bekleyecegini ve bunun ardından di- ğerpartı liderleriyle görûşeceğmi de bildirdi. DYP Genel Başkanı ve Başbakan Çiller, dün partısınin başkanlık divanını toplayarak ANAP liden Yılmaz'ın son açıklamalan ko- nusunda durum degerlendirmesı yaptı. Baş- kanlık dıvanında, grup yönetim kurulu ûye- \en ve grup başkanvekillerinin bugün Çiller'i ziyaret ederek daha fazla özvende bulunma- yıp bu tartışmayı kesmesinı ıstemelen karar- laştındı. Çiller, grubundaki bazı mîlletvekîlerinin desteğini alamadı DYP'de muhalefetin sesi yükseliyor BÜLENTSARIOĞLU ANKARA-DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, "döniişümlü başbakanlıkta ilk sıra" konusunda odaidanan hükümet görüşmelerinde izlediğı tutum için grubunun tam desteğini alamadı. Seçimlerden beklediği sonucu alamayan ve 27 mart yerel seçimlerine göre yüzde 8 oranında gerileyen DYP'de parti içi muhalefetin sesi yükselirken bir grup milletvekili, dönüşümlü modelde gerekirse ilk sıranın ANAP lideri Mesut Yıunaz'a verilmesini önerdiler. Seçim sonuçlannın ardından, Tansu Çiller'in hükümet pazarlıklannda "somut bir stratejiye dayanan tutum izlememesi" nedeniyie kaygılannı dile getiren bazı DYP rnilletvekilferi. parti yönetiminin tutumuna'tepki gösterdiler. DYT Genel Idare Kurulu (GİK) toplantilan vc Başbakanlık Konutu'ndaki davetlerde rahatsızlıklannı gizlemeyen, > tzmir Milletvekili Rıfat Serdaroglu. Bartın Milletvekili KöksaJ Toptan, Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin, Bursa Mılletvekılı CavitÇağlar, Kayseri Milletvekili Ayvaz Gökdemir ile Zeki Erfrugay'ın, hükümet oluşumunu ve teşkilatlardaki yeni yapılanmayı da içine alan bir strateji belirlenmesini istedikleri öğrenildi. Çiller'e yakın bazı milletvekillerinin de parti içinde birbınnden farklı çok sayıda görüş açıklandığını belirterek Tansu Çıller'den "bu aykın seslere karsı önlem alınmasuu" istediği belirtıldi. Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin, "ANAYOL" hükümetinin kurulmasının karşısındaki tek engelin "sen mi, ben mi" tartışması oldugunu belirterek "Kişiscl uzlaşmazlıktan kaynaklanan bir ihtilaf yüzünden konu, çözümsüziüğe maruz kalmasın" diye konuştu. Seçmen sayısı artmasına karşın DYP'nin bir milyona yakın oy kaybettiğini, oransal olarak da yüzde 8'lik kayıp bulunduğunu vurgulayan Şahin, "Bunun sebeplerini ortava çıkarmak lazım. Türkiye'de yeni anayasa değişikJiğiyle orta>a çıkan seçmen çeşidine, >a.ş olarak gençliğe dönük polirikalar üretmek lazun" görüşünü dile getirdi. Toptan da DYP-ANAP arasında birleşmenin hedefienmesi gerektiğini vurgulayarak şunlan dedi: "Büieşme hedefleniyorsa kimin başbakan olacağı deta\ sorun. Ama iki partüıin birleşmesi hedeflenmiyorsa o zaman bunlar çok önem taşryor." EdinilenbilgiyegöretoplantıdaGenel Baş- kan Yardımcısı Haluk Müftüler, "Sa>ın Yıİ- maz samimi değil. Biz ne kadar özvende bu- lunursak nulunalım püriiz çıkaracaklar. ANAP'a, 'Alın ılk bir yılı sız kullanın' diye- lim. onlar da kabul etmez. Bu ^kilde samimi- yetsiziikleri kamuu> u önündeortava çıkar"se- çeneğinı gündeme getirdi. Ge- nel Sekreter Tevfik EKker'in ise buna, "Oünaz öjie öneri" dıye karşı çıktıgı ve Çiller'in de buyaklaşırru benımsemedı- ği öğrenildi. "Bu dma bizûndir, vansını gelin size verelûn dedik" dıyen Çiller, ANAP ile RP'nın yapa- cağı birlikteliğın "en tehlikeli koalisvon" oldugunu savuna- rak "Çünkü uca kaymışbrolav " görüşünü dile getirdi. 3. kişilere başbakanlık gö- revı venlmesıni kabul etme- yeceklerinibildircn Çiller,4un- iarısöyledi: "Bu,birtarihis#- nımiuiuktur. Denwkrasi\i red- dederekbiryerevaramayiz. I$- levebilir bir modeli kamuoyu önüne getirebilmek için çalıs- ma>a devam edeceğiz. Tek ta- raflı iyiniyetin de vetmediğinin bilinciad'eviz. Bcnim başba- kanlığımıöne sürmüşokhığum dogru değU. Olayda kişilerin önemi M)k.Önemli olan sen-ben değü."" Yılmaz ile Çiller'in başbakanlık sırası ve süresi konusunda anlaşmalannın zor göründüğünü söyledi Ecevît,, îld başbakan önerdi• ANAYOL için uziaşma formülünü başbakanlık ile başbakan yardımcılığını denkleştirmekte bulan DSP lideri Ecevit, "iki partinin halktan aldıklan yetersiz destek birbirine denktir. iki liderden hiçbirinin üstünlük iddia etme hakkı yoktur" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Baş- kanı TansuÇiDer ile ANAP lideri Mesut Yılmaz, ANA- YOL konusundaki anlaş- mazlıgm ardından DSP li- deri BülentEcevit'legörüş- tüJer. DYP Genel Başkanı Tan- su Çiller, "engüvenilmezli- der" oldugunu öne sürdüğü Ece- vit'i telefonla aradı. Ecevit. "rıkanıklıktahangiBde- rin hakh olduğu konusunda görûş betirtmeyeceğini" \oırgu- larken başbakanlık soru- nun çözümü için "başba- Çiller ve Yılmaz'la görüşen Ecevit, "Kjmin haklı olduğu konusunda göriiş bebrtmeyi uygun görmüyorum" dedi. gerekiyor. Biz,busürecedısandan nişi süriiyor. Hangisinin haklı ol- Çiller'in kendısini telefonlaaradı- duğu konusunda şu aşamada bir görüş belirtmeyi uygun görmüyo- rum." Ecevit, Başbakan Tansu kanşmayi uygun görmüyoruz. En azından cunıartesiye kadar. İki partinin Uderlerinin karşılıklı dire- âını belirterek "Göriişroeyle ilgili bilgi verdL Şu aşamada ANAYOL konusunda iyimser olmadığı izle- kan vebaşbakan yannmcı- lığj yetkilerinin denkteşti- rümesi'"ni önerdi. Ecevit tarafsız ~ DSP lideri Bülent Ecevit, partisinin grup toplantısın- da hükümetarayışlannı de- ğerlendirirken seçimlerden bu yana bir ay geçtiğıni, sorununun bu kadar askj- da kalmasının çok sakın- calı oldugunu söyledi. Eko- nominin darboğazda oldu- gunu. dış polıtikada sorun- laryaşandığını anlatan Ece- vit, DYP ve ANAP liderle- rinin görüşmesiyle ilgili olarak şu değerlendirme- leri yaptı: "Çok duyarlı bir aşama- ya gelinmiştir. Sonuç için bu hafta sonunu beklemek ANAYOL'daki acmazlar RP'lileri umutlandırdı Refah: ANAP'la çaü tamam ERGÜN AKSOV ANKARA - DYP- ANAP koalisyonu (ANAYOL) önündeki engellenn aşı lamama- sı RP'lileri umutlandır- dı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz'ın. "ÖnceANAYOL denenmeö" mesajından sonra ıkı parti arasında askıda tutulan ılışkılenn tekrar ısın- dığı bildirildi. Daha öneeyapılan gö- rüşmelerde RP-ANAP koalisyonunun çatısı konusunda anlaşma sağladıkla- nnı, olası bir koalis>onda RP Genel Başkanı N'ecmettin Erbakan'ın baş- bakan. Yılmaz'ın da başbakan >ar- dımcısı olacağını savunan RP'liler, "Ancak başbakanın yetkilerinin yan- sı Başbakan Yardımcısı Yılmaz'a ak- tanlacak"dediier. RP'deki iyimserli- ğe karşın. ANAP Genel Başkanı Me- sutYılmaz'ın, Cumhuriyet'te yay ım- lanan "RP genel olarak esnek bir ta- vır sergiledi. Ancak bu tavır, iş hükü- met kurma aşamasına geldiğinde de .sürecekmi,bakacağız'"içeriklisözle- riyle, ihtiyatlı davranmaya çalıştığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi. ANAP'la DYParasındaki "başba- kanlık" tartışmasını yakından izie- yen RP'liler. kendilerineen yakın par- ti olarak gördüklen ANAP'la tekrar dırsek temasına geçtiler. ANAP'la çok kısa bırsüre içinde koalisyon ku- racakJannı savunan RP'liler, iki par- ti kurmaylan arasında daha önce ya- pılan görüşmelerde, çatı konusunda an- laşma sağlandığını, bundan sonra ya- pılacak temaslardaprogramlann tar- tışılacağını savundular. îkı partinin tabanlannın da RP- ANAP koalisyonunu istediöıni belir- ten RP'liler. ANAP'la ANAYOLuku- ramayacağını anlayan Çiller'in, son ko- zunu RP ile oynayabileccğine dikkat çektiler. RPGrup Başkanvekiü Şev- ketKazan da, ANAYOL'un kurulma- sına yüzde bir ihtimal bile tanıma- dıklannı. bunun Çıller-Yılmaz görüş- mesinde dc ortaya çıktığını söylcdı nûniniedindim"dedj. Ecevit, iki liderin dönüşümlü başba- kanlık konusunda anJaştıgını, ancak sıra ve süre konusun- da anlaşrnalannın zor görün- düğünü söyledi. Bülent Ecevit, bu sorunun aşılması için başbakan ve baş- bakan yardtmcısının yetkile- rinin denkleştirilmesi öneri- sini getirdi. Ecevit, "tki partinin halk- tan aldıklan yetersiz destek birbirine denktir. İki liderden hiçbirinin üstünlük iddia et- me haJvKiyoktur. Başbakan ve başbakan yardımcıhğı yetki- leriden kleştirilebiUr. Bu yön- de bir adım olarak da dünva- nın hiçbir yerinde olmayan başbakanhkforsu kaiduılabi- Ur" dedi. Demirel'e çağnsı İki liderin uzlaşması için devlette kadrolaşma olanak- lannı önleyici bir personel reformuna gerek oldugunu anlatan Ecevit. ekonomide ciddi darbogazın aşılması yollan konu- sunda da anlaşılması gerektiğini söyledi. Bülent Ecevit, "Hükümet sorununun uzun süre askıda kalması. ulusal ve uluslarara- sı aJanda sıkmtılara yol açı- yor. Teme! ulusal ve uluslara- rası konularda sadece olası hükümet ortaklannın değil, tüm partilerin bir konsensüs ortaya koyması gerekir. Buna Sayın Cumhurbaşkam öncü- lüketmeo'*'dedı. Ecevit hükümet sorununun bunalıma dönüşmeden çözü- mü için öncelikle iki liderin "Başbakanlık ve başbakan yardımcıhğımn denkleştiril- mesi" konusunda uzlaşması gerektiğini yineledi. Grup toplantısında daha sonra yeni bir uygulamaya öncülük edildi ve Hikmet l luğbay ekonomik konular- da. fzmir Milletvekili Şükrü Gürel de dış politika konula- rıııda bı!m \crdı. POLİTtKA GÜIVLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Sana'nın Aşkı... 18 yaşındakı Kahramanmaraşlı Musa Kömeağaç, 13 yaşındaki başörtülü, imam nikâhlı karısı Sara'nın boynuna sarılıp poz veriyor fotoğrafçılara... Diyor ki: "Ben Sara'yı çok seviyorum..." Çilli yüzlü Ingiliz kızı Sara, Musa'nın yanağına bir öpücük kondururken gözlerinin içi gülüyor... Diyor kı: "Evlenmemize annem ve babam izin verdi. Ben de Musa 'yı çok seviyorum..." 13 yaşındaki Sara, 18 yaşındaki garson Musa için Ingiltere'den Kahramanmaraş'a geliyor... Bu biraşkmasalı... Dilleri, dinleri, ırkları farklı iki insan... Ama aşkın ve sevdanın dili, ırkı, dini yok... Sara daha çocuk yaşta. Akranlan okula gidiyor. Musa da delikanlı sayılır. O okula gitmiyor, garsonluk yapıyor. Sara'nın kafasından neler geçiyor, küçücük yüreği nasıl çarpıyor? Sara 'bekâret kontrolü' için doktorun karşısına çıkarıldığında neler düşünüyor? Bir başka evrende açan bir çiçek, hiç bilmediği bir evrende sevgi tomurcuğuna dönüşürken ilkelliğin gö- rüntüsünü oluşturan 'bekâretkontrolü', Sara'yı hiç ıl- gilendirmiyor... Ne diyor Sara: "Ingiltere'de arkadaşlanm benim çirkinliğimiyüzü- me vunırdu. Oysa burada Musa 'yı buldum ve bana 'Ne kadar güzelsin' diyor. Ben çok mutluyum. Mu- sa 'ya âşık oldum. O yüzden de Musa 'nın isteği üze- rine başımı örttüm..." Sara ve Musa'nın aşkı, Ingilizlerin siyasi ve sosyal gündemini oluşturuyor... Bir anda Prenses Diana-Prens Chaıies fırtınası- nı unutturuyor... Sara 13 yaşında. Musa 18 yaşında... Kahramanmaraş Adlıyesi'nde yaşanan bir öykü, insanın yüreğine oturuyor. Musatutuklanıyor. Musa'nın suçu, 13 yaşındaki bir kızı afıkoymak... Garson Musa'nın Alanya'da Sara'yla başlayan aş- kı, demir parmaklıklar ardında son bulacak mı? • • * Sara'yla Musa 'nın aşkı, bir fotoğraf olarak büyüyor gözlerimizde... Ya 19 yaşındaki Fehriye Erdal'ın öyküsü?.. Belkı Fehriye'yi hemen anjrnsayamayacaksınız! Hani Sabancı Center'da Özdemir Sabancı, Ha- luk Görgün ve Nilgün Hasefe'yi öldürdüğü polisçe iddia edilen üç kişiden biri olan üniversiteli kız.. Sara, Musa' ve Fehriye... Fehriye kayıp, Sara mutlu, Musa ise cezaevinde... Polis Fehriye'yi arıyor. Operasyonlar yapıyor, ev basıyor, 200'e yakın kişiyi gözaltına alıyor. Ama ne Fehriye, ne Mustafa ne de Ismail yaka- landı. Sahi nerede bu üç kişi? Neden bugüne dek yaka- lanmadı? Sabancı Center'daki cinayet zanlısı bu üç kişi, kim- liklerini bile bıraktıkları halde 'kuş olup' uçtular ve bi- linmeyen bir yöne doğru kanat çırpıp kayboldular... Önceki akşam 32. Gün'de Deniz Arman'rn hazır- ladığı 'sorularyumağı', benı kımi düşüncelere sürük- ledi birdenbire... Bu köşede sormuştuk, bir kez daha yineleyelim: "Polıs neden bulamıyorbu üç kişiyi?.." Oysa bulmalı... Çünkü bu üç genç insanın saklan- dıklan yerler bellidir... Hayır, belli değil!.. Çünkü cinayet salt bir terör örgütünün işi değil. Üç genç insan bu cinayette sadece tetikçı... Ama nasıl bir tetikçi?.. Amatör... O halde bu işin içinde başka kişiler olamaz mı?.. Ve şimdi bir soru: "Sabancı ailesi niçin susuyor? Sabancı ailesi, cinayetin bu üç genç insanın dışın- da bir başka örgütün, başka kişilerin ve kuruluşlann katılmasıyla gerçekleştirildiğini düşünüyor mu?" • • • Uğur Mumcu, Musa Anter, MuamrnerAksoy, Me- tin Göktepe, Çetin Emeç, Bahriye Üçok ve diğer tüm faili meçhuller; gözaltında kaybolanlar, Hasan Ocak, Sinan Demirbaş, daha unuttuğumuz pek çok isim, bir tuhaf yalnızlığın o iç ürpertisi kaygılann uzan- tısı değil miydi? Dün sabah Cumhuriyet'in bahçesinde gördüğüm yüzler, kimi kaygılan bir rüzgâr gibi estirdi geçit ver- meyen dağ yamaçlarındaki patikalarda dolaşır gibi. Çocuklar, gençler, orta yaşlılar, yaşlılar, tüm bunlara karşı bir sevgi ormanında büyüdü o kuru ayaza kar- şın... Biiiyorum sizin de benim gibi kafanız gerçekten karıştı... Sara ve Musa'nın aşkı... Güzel olan şeyler salt 'aşkmasallan' mıdır?.. Galiba öyledir... Çünkü aşk ve sevdanın kuşattığı toplumlarda 'kan çiçekleh' açmazL. TBMM Başkanlığı seçimi Menderes öne geçtî ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM Başkanlı- ğı için dün yapılan üçüncü tur oylamada adaylardan hiç- biri Meclis üye tamsayısı- nın salt çoğunluğu olan 276 kişilik desteğe ulaşamadı. Bugün yapılacak 4. tur son oylamaya. 3. turda en yük- sek oyu alan RP İstanbul Mıllervekili Aydın Mende- res ile ANAP Kütahya Mil- letvekili Mustafa Kalemli kaldı. Son turoylamada DYP'lı- lerin Menderes'e destek ve- recekleri ileri sürüldü. RP adayı Menderes'in dünkü oylamada 207 oy alarak 192 oyalan ANAP'lı Kalemli'yi geçmesi dikkat çekti TBMM Başkanlığı için ilk turoylama geçen hafta ya- pıldı. Ilk oylamada ANAP Kütahya Milletvekili Mus- tafa Kalemli en yüksek oyu aldı. Ikinci turoylamaönce- sinde 4 adayiı RP ile 3 aday- Iı ANAP adaylarını teke in- dirdı. Ikinci tur oylamada Ka- lemli yine en yüksek oyu al- dı. Ka'lemlı 209 oy alırken, kendisini 160 oylaRP İstan- bul Milletvekili Menderes, 150 oyla da DYP Aydın Mi1- letvekili JsmetSezgin izledı TBMM üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun des- teği aranan ilk iki turun ar- dından dün yapılan üçüncü tur oylamada da adaylardan hiçbiri anayasada öngörü- len "salt" çoğunluğa ulaşa- madı. RP'li Menderes, 207, ANAP'lı Kalemli 192. DYP'Ii Sezgin de 130 oy al- dı. Oylamada, ANAP'lı Ka- lemli'yi, CHPveDSPmil- letvekilleri desteklerken. Menderes de, RP üyelerinm yanı sıra DYP ıçinden ve ba- zı ANAP'lılardan oy aldı. ANAP ıçinden de oy alan Menderes'in, son turoylama için de şansı yükseldi. Bazı CHP'lilerin. 4. rura ANAP \e DYP adaylannın kalma- sı için dün oylannı kaydır- dıklan DYP adayı Sezgin. bu desteğe karşın yanş dışın- da kaldı. TBMM Başkanlığı için bugün yapılacak son oylama- ya. en fazla oy alan Mende- res ile Kalemli katılabile- cek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog