Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 OCAK 1996 PERŞEMBE HABERLER DSP'li Tartan'dan soru önergesi • ANKARA (AA) - DSP Izmır Mılletvekjlı Hakan Tartan, Mıdıllı açıklannda denıze çakılan Fantom uçağı pılotlanndan Teğmen Altuğ Karaburun ıle ılgılı araştırmalann. neden bır hafta ıçınde sona erdınldığını sordu Tartan. TBMM Başkanlığı'na. Mıllı Savunma Bakanı tarafından yanıtlanması ıstemıyle verdıği soru onergesınde, "Arama çalışmalanmn kayıp bulununcaya ya da kesın bırdelıl elde edılınceye kadar >>urdurulmesı gerektığıne gore, boyle bır bulguya ulaşılmış da kamuoyundan mı gızlenmıştır, yoksa bu zorunluluk yenne getmlmemış mıdır'7 " dedı ANAP'ta karar toplantılanı • ANKARA (AA) - ANAP TBMM Grubu'nun bugun, Merkez Karar ve Yonetım Kurulu'nunda(MKYK) yann akşam DYP'nın koalısyon teklıfını değerlendıreceğı toplantılann. basının ızîemesıne ızın venlmeyeceğı bıldınldı DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çıller'ın, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a oncekı gun ılettığı donuşumlu Başbakan lıga dayalı koalısyon teklıfı, once ANAP TBMM Grubu'nda ele alınacak ANAP Lıden Yılmaz, bu akşam mılletvekıllenne bır ıftar yemeğı verecek ve bunun ardından partı genel merkezınde grup toplantısı başlayacak Okuyan'dan Çiller tepkisi • ANKARA (AA)- ANAP MKYK Uyesı. Yalova Mılletvekılı Yaşar Okuyan, "Tansu Çıller'ın Başbakanlığını Sayın Yılmaz kabul etse bıle, bız mılletvekıllen olarak bu hükumete güvenoyu vermeyız" dedı Goruştuğu mılletvekıllennın. Çıller'ın başbakanlığını ıstemedığını soyleyen Yaşar Okuyan, MKYK'da bunun aksı karar alınsa dahı, boyle bır hükumete güvenoyu veremeyeceklennı bıldırdı 'Şerefsiz' sözüne tazminat • ANKARA (AA)- Ankara 28 Aslıye Hukuk Mahkemesı, ANAP Denızlı Mılletvekılı Hasan Korkmazcan'a. TBMM'de yaptığı bır konuşmada, 'şerefsız' dıyerek kışılık haklanna hakaret ettıği gerekçesıy le, eskı DYP Bursa mılletvekılı Kadn Guçlu'yu 150 mılyon lıra tazminat odemeye mahkum ettı Mahkeme Hâkımı, tazmınatın olay tanhınden ıtıbaren hesaplanacak yuzde 30 yasal faızı ıle bırlıkte alınmasını da karara bağladı Pehlivanoğlu- Sabah davası • ANKARA(AA)-Eskj ANAP Ordu Mılletvekılı Şadı Pehlıvanoğlu'nun, Trabzon'a gıden yolcu uçağında THY hostesını tokatladığı ılen surulen olaydan sonra yayımladığı haberlerle kışılık haklanna hakaret edıldığı gerekçesıy le Sabah gazetesı ıle yazan Necatı Doğru hakkında açtıği 1 mılyar lıralık tazminat davasına devam edıldı Ankara 26 Aslıye Hukuk Mahkemesı'nde gorulen dava, başka bır gune bırakıldı DYP'ye tazminat davası • ANKARA (Cumhurivet Bûrosu)-ANAP Istanbuİ Mılletvekılı Halıt Dumankaya'nın kışılık haklanna hakaret edıldığı gerekçesıyle şahsı ve hıssedan olduğu şırket adına DYP aleyhıne 1 'er mılyarlık tazminat davası açtığı bıldınldı Kamer Genç kazandı • ANKARA (AA)- Ankara 4 Aslıye Hukuk Mahkemesı, DYP Tuncelı Mılletvekılı Kamer Genç'ın kışılık haklanna saldında bulunduğu gerekçesıyle. RP Sakarya Mılletvekılı Cevat Ayhan'ı 25 mılyon lıra tazminat odemeye mahkum ettı Metin Göktepe'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlanma aşamasında Soruşturmada işkence iddiası • Metin Göktepe'nin öldürülmesine ilişkin tnsan Haklanndan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nm raporunun sonuçlandığı açıklanırken Eyüp Başsavcısı, dosyanın sanık ifadeleri dışında tamamlandığını ve ıfadelerin alınmasından sonra dava açılacağmı bildirdi. Istanbuİ Haber Servisi - Gazete- cı Metin Göktepe'nin gozaltına alındığı Eyup Kapalı Spor Salo- nu'nda polıslerce dovulerek oldu- rulmesıyle ılgılı soruşturmaya 'iş- kence' golgesı duştu Olay sırasın- da Evup Kapalı Spor Salonu'nda gorev yapan Eyup llçe Emnıyet Mudurluğu Çevık Kuvvet Şube Mudurluğu nde gorev lı polıs me- muru Coşkun Öztürk, Asayış Şu- be Mudurluğu'nde yapılan sorgu- su sıraMnda kendısıne 'işkence'ya- pıldığını one surerek Istanbuİ Cum- hunyct Başsavcılığı'na suç duyu- rusu dılekçesı verdı Metin Göktepe'nin olümuyle ıl- gılı olarak Istanbuİ bmnıyet Mudur- luğu Asayış Şube Mudurluğu tara- fından yunıtulen soruşturma kap- samında gozaltına alınarak ıfadesı alınan polıs memuru Coşkun Oz- turk, meslektaşlannın kendısıne ış- kence yaptığı gerekçesıyle Istanbuİ Cumhunyet Başsavcılığı na baş- vurdu Coşkun Ozturk'un avukatı Omer Yeşilyurt, dun oğleden sonra Istan- buİ Cumhunyet Başsavcısı Avni BOgin'e verdığı suç duyurusu dılek- çesınde, muvekkılının 'beyin ka- namasT sonucu yaşamını yıtıren gazetecı Metin Goktepe nın oldu rulmesı olayına kanştığı gerekçe- sıyle Asayış Şube Mudurluğu go- revlılennce gozaltına alınarak sor- gulandığını belırttı Muvekkılının meslektaslan taraiından sorgulan- ması sırasında 'işkence' gorduğu- nu ve 'darp'edıldığını one suren Yeşilyurt, muvekkılının bunun so- nucu olarak beyın travması geçır- dığmı \e Şışlı Etfal Hastanesı'nden •*7giınJukis.\eguçkaybıraponral- dığını kaydettı Yeşilyurt, suç duyurusu dılekçe- sınde Asayışten Sorumlu Istanbuİ Emnıyet Mudur Yardımcısı Deniz Gökçetinve Asayış Şube Mudur Yardımcısı MuzafferCandanhak- lannda soruşturma başlatılmasını ve bu kışılerın 5 yıl hapıs cezasını on- gorenTCK'nın243 maddesıne go- re cezalandınlmasını ıstedı Bılgın, suç duvurusu dılekçesını ışlenıe koyarak Istanbuİ Cumhunyet Sa\ - cısı Sezgin Ozdemir'e havale ettı Insan Haklanndan Sorumlu Dev- let Bakanı Adnan Ekmen, Metin Goktepe nın oldurulmesiyle ılgılı bakanlığınca hazırlanan raporun tamamlandığını, raporun bır hafta ıçınde Başbakanlığa sunulacağını bıldırdı Fyup Cumhunyet Başsavcısı Öz- canŞen. Goktepe olayıyla ılgılı so- rusturmdyı bıtırdıklennı. sadece sanıklann ıfadelennın ahnacağını sovledı Şen "Sanıklann ifadeleri- nin alınmasından sonra ıddianame haarianarak dava açılataktır" de- dı Istanbuİ bmnıyet Mudurluğu Asayış Şube Mudurluğu'nde go- zaltında tutulan bırı emnıyet amı- n olmak uzere 9 polısın sorgulan- nın tamamlandığı belırtıldı Polıslenn bazılannın ıfadelenn- de su(,lama\ ı "Gö/aluna alınanla- nn dövülmcsi emrı verildiği için onu da dö\ dük. Bav ılınca amire du- nımu bildirdik. O da 'Goturun bır yere at ın' dedi. Olduğunun farkına varmamıştık" sozlenyle kabul et- tıklenoğrenıldı Bu polıslenn dun oğleden ^onra açığa alındıklan bıl- dınlırken adlı soruşturmayı yuru- ten Evup Cumhun>et Başsavcılı- ğı'na polıslcnn ıfadelenyle ılgılı aynntılı bılgı venldığı kaydedıldı Goktepe cınayetının faılı olduğu belırtılen 9 polısın bugun basına gostenlerek Lyup Cumhunyet Baş- savcılığı naçıkartılabılecegı belır- tıldı Bu arada Eyup llçe Emnıvet Amırlığı Çevık Kuvvet Mudurlu- ğu'nde gorev lı 27 yaşındakı polıs memuru Coşkun Ozturk kendısı- ne yapıldığını ıddıaettıgı 'işkence- vi'Kandlö'yaanlam Ozturk "Bi- a telefonla \sayiş <>u besi'ne çağır- dılar. Ağzaalınmavacakso/Jtrsöv- lediler. Tokallar \ urnruklar peşpe- se geldi. (joğuslcnme \ urdu, sura- tuna vurdu. Kafama \urdu, vine de dircncimı kavbctmedim'*dedı ANAP ve DSP cinayetin araştırılması için onerge verdi Cinayet için çifte Meclis araşürmasıANKARA(C umhurivft Bürosu)- DSP ve ANAP, gozaltında oldürulen Evrensel gazetesı muhabın Metin Goktepe nın katıllennın bulunmdM ivin TBMM Başkanlığı'na bıreraraş- tırma önergesi verdıler DSP Genel Başkanı Bulent Ece- vitpartısının gruptopldntısında Uğur Mumcu'dan sonra Metin Gokte- pe nın de faılı belırsız cinayet kur- banları arasında>eraldıgmı belırte- rek "Faili çok da rjelirsi/ ı>lma>an bir cinavete kurban gıden Gokte- pe've Tann'dan rahmet dili>onım. Hâlâ faiUennın orta\a eıkanlamamış oiması çok uzucudur*" dedı 600 dolayında gazetecının ımza- sını taşıyan ve Goktepe olay ının pe- şının bırakılmamasinın ıstendığı dı- lekçenın bır ornegı dun de DSP lı- den Ecevıt'evenldı HumyetGaze- tesı Ankara Temsılcı Yardımcısı Is- metSolak. Metin Goktepe olayında bır suçüstu durumu olduğuna dıkkat çekerek konuya sonuna dek sahıp çıkılmasını ıstedı Ecevıtde "Bugun İJğur Munıcu'nun oiduruluşunun yitdönümü. Bu oiayuı hâlâ avdınla- ülamamış olmasL hatta çalışmala- nn askıya alınmış gonınmesı i/lcnı- mi çok uzucu" dedı Metin Gökte- pe'nin faıllennın bulunamamasın- da bır mazeret kabul edılemeyece- ğını vurgulayan Ecevıt hazırlanan araştırma onergesının TBMM Baş- kanlığı'na venldığtnı açıkladı Ece- vıt CHP lıden Deniz Bavkalın "AraştırTnava gerek voktur.Soruştur- ma başladr goruşune katı Imadıkla- rını ıtade ettı DSP nın v anı sira dun ANAP Ya- lova Mılletvekılı Yaşar Oku>an da TBMM Başkanlığı'na Metni Gok- tepe cınavetı ıçın araştırma onerge- sı verdı Okuyan, onergede, soru- nun yalnızca. Göktepe'nin öldürul- mesıne bıre>sel olarak karı>anlann sorunuolmadığmı vurguladı Olavın. butun yetkılılenn sorunu olduğunu belırten Okuyan, onergede şunları söv ledı "Metin Goktepe nasıl 61- müş belli değil; bizde kavdı \ok. di- yebilen bır emnıvet mudurunden, Duv ardan duşerek olmuş divebilcn bir İçişleri Bakanı'na kadar tiim y«t- kililerin sonımlulugu araştınlmalı- dır. Bugunku ıktidann 4 vıllık ıcra- atı donemındc 2 bını aşkın faılı mec- hul cinavetın ışlenmış olmasını \v so- nımlufarın hâlâ bulunamamasını, demokratik hukukde\ k-tinın geiece- ği açısından son derece ka>gı verici görmekteyiz." Okuyan. Göktepe'nin gozaltına alındıgını ınkâreden Istanbuİ Emnı- yet Muduru Orhan Taşanlar ve 'du- vardan duştuğunu' ıddıa eden Içış- len Bakanı Tcoman İ nusan'm ıstı- fa etmesını ıstedı CHP Genel Sek- reter Yardımcısı EsrefErdenvdun dü- zenledığı basın toplantısında, bır so- ru uzenne Metin Goktepe cınayetı- ne değınerek şunlan söyledı "Gök- tepe'nin oldunılmesi Mumcu oia>ı gibi karanlıkta olmavan bır olaydır. Goktept'. tum \etkililfnn sonradan açıkbdığı gıbi,go/aloııa alınmışveser- best bırakılmadan olu bulunmuştur. Olay sonuçlanıvorgıbı. Bunuvapan- lar ister bır kışj. ister bir grup olsun, toplumun onune çıkanlmalıdır.." viiriiıiiiyuruuu m a s | > L'ğur Ylumcu'nun anıl- oiarak ilk eylem, Me- tin Göktepe'nin öldıirülmesinden sonra bir grup gazeteci tarafın- dan İstanbul'da oluştumlan 'Gazeteciler Platformu'nun Ga/eteci- ler Cemiyeti'nin önünden Valiliğe dek vürüvüşuvle gerçekleşti. (Fotoğraf KUBİLAY TUNTUL) ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'dan DYP lideri Tansu Çiller'e yeni Öneri ^DöııiisüıııKi aznıhk lıükümetikurukun 9 • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, belırlı sürelerle donuşumlu azınlık hukumetını gundeme getırerek '"Sayın Çiller RP'nın hükumete gırmesını ıstemıyorsa ya başbakanlık ısranndan vazgeçer ya da bızım kuracağımız azınlık hukumetıne destek venr Azınlık hukiımetı kurulursa bız DSP ıle kurmak ıstenz" dedı. \NK\RA (Cumhumet Burosu) - <\N\P Genel Başkam'Mesut V A- maz. "hiçbirarkadaşının Tansu Çil- ler başbakanlığında bir hükumete raztolmadığını*'v urgulavarak "Biz ancak başaniı olacağına inandığımız hükumete gırenz. Bir kişıvi başba- kanj apmak\e baa hesapİann açıl- maması için o hükumete girme- yiz'dedı Yılmaz, belırlı sürelerle do- nuşumlu azınlık hukumetını gunde- me getırerek "Savın Çiller RP'nin hükumete girmesini istemiyorsa ya başbakanlık ısranndan vazgeçer ya da bizinı kuracağımız azınlık hiı- kumetine destek verir. Azınlık hü- kumeti kurulursa biz DSP ile kur- mak isteriz"dedı Yılmaz oncelık- le DYP desteğınde ANAP-DSP azınlık hukumetı kurulması. belır- lı bır sure >>onra da DYP'nın CHP ıle kuracağı dzınlık hukumetıne ken- dılennın destek vermesı onensını tartışmaya açtı ANAP lıden Yılmaz, dun TBMM'de DSP lıden Bdlent Ece- vit'ızıyaretettı Ecevıt. "başbakan ve başbakan vardımcılığı statükri- nin dcnlüfşnrilmesi"* onensını yıne- lerken. V ılmaz bu konuda ^udeğer- lendırmelen yaptı "•Degerlendirmeye deger buluvo- rum. Bıdm sıstemimızde başbakan- lık çok ağıriıklı bir konumda. Ko- alisvon hukumetferinın tcsisinde bu- nu dengelevecek tedbirier alınabilû*. Ancak bugun sonın başbakanhğı paylaşamama sorunu değüdır. Biz ancakbaşaniı olacağına uıandığunız bir hukumeti gimıeye talibiz. Çiller 2.5 vıldır başbakan, ulkenın halı me> danda. Go/altında dev letın so- rumlulğunda oldürulengazetecının faillen hâlâ ortaya çıknıadı. Devlet fetç olmuştur. Bız kurulacak huku- metin başaniı olma şansını, bu baş- bakandan anndırmada goriıvonız. Türkive'yi bu duruma getiren baş- bakan patronluğunda başansızfağa ortak olmamakta kararhyız. Eğer arkadaşlanmı tanıvorsam, hiçbir arkadaşım Çiller başbakanlığında bir hükumete razı dcğil." Başbakan Çiller ın dun vaptığı basın toplantısının nedenını anlaya- madığını v urgulayan Yılmaz, *Sa- yın Başbakan bir taraftan dönü- şümlu başbakanlık onerivor, diğer yandan başbakan değışıkuğuun dev- îetin surekliliğuiı zedelev eceğini soy- lüyor. Bu. buvuk bır çtlışkıdır. Bu hukumetın başan şansını Çiller'in başbakanlık tutkusundan \azgeç- mesindegöruyorunı'1 goruşunu dı- le getırdı Kısa bır sure once ANAYOL'a ınanmadığını ve seçıme gıtmek ge- rektığını savunan Çıller'ın yenı one- nsıne guvenmenın guçluğune dık- kat çeken \ ılmaz "Fğer bunlan soyleven kışisi/e gelıpde2.5j ıl son- ra için nobet değışıklığf ongoren bir modeti onerirseona guvenir misiniz? Çiller seçimden once, daha a/ oy alançokov alanpartiyekatılsın.d«- mişti. \V\P 150 bin o\ fazla akk Başbakanlığın bıze verilmesini ge- rrktirun 150 bin sebep var"dedı Yılmaz. gazetecılenn sorulannı yanıtlarken w kafasuıda3.birisimol- madığmı"bıldırdı DSP lıden Ece- v ıt, kendı lıderlığınde bır hukumet kurulup kurulamayacağına ılışkın soruv a -Böv le bir otasıuğı hiç dü- şunmedim" vdnıtını verdı Yılmaz. aynca bellı sürelerle donuşumlu dzınlık hukumetı onensını gunde- me getırerek sozlennı şoyle surdur- du "Bir partı belli bir donem sonım- luhığu alır. sonra da diğer parfi. Sa- vuı Çiller RP'iı hukumetın çok ko- tü sonuçlar doğuracağını sovledi. Çiller RP'nin hükumete girmesini önlemek istıyorsa va başbakanlık konusundaki ısranndan vazgecer ya da bi/im kuracağımı/ azınlık hu- kumetıne destek venr Vonlık hu- kumetını DSP ıle kurmak isteriz. Çiller RP'den bu kadar çekinivor- sa, bunu engelleyecek gucü var." ttevıt, ANAP ıle azınlık huku- metı onensının yetkılı kurullarda değerlendınleceğını soyledı Yıl- maz, bır başka soru uzenne RP ıle gızlı goruşmelen olmadığını. bu konudakı endışelenn, spekula^yon- lann paranoyadan ıbaret olduğunu soyledı ANÂPhden "AncakbuRP ile göriişmeveceğinu/ anlamına da gelme/' < dıve konu^tu Çiller'den ret Çiller, telaş ıçınde koşuşturarak karmaşa yaratmakla suçladığı Yıl- maz'ın "azınlık hukumetinde dö- nüşümlü başbakanlık' onensını re- dettı Çiller "O kadar gonul bağ- ladım kl Bunun için hakkım olan elmanın vansını verdım. Bu eima- nın tumünu isteven partilere evet divor Mesut V ılnıaz. Gerçek ceva- btnı iyıcedüşunerek vermeden geç- mek istemivorum"" dedı Yargıtay 10 ay hapis, 1 milyon 225 bin lira ağır para cezasını hükme bağladı Işkenceci üsteğmenin cezası onaylandı ANKAR\(ANKA)-Gazetecı Metin Gök- tepe'nin gozaltına alındıktan sonra oldurul- mesıyle ılgılı gelışmeyle yenıden guncellık kazanan ışkencenın varlığı bu kez en ust yargı organı karanyla tescıllendı Yargıtay Sekızıncı Ceza Daıresı, gozaltı- na alınan bır sanığa suçunu soyletmek ama- cıyla ışkence yapmak, uç sanığı ısedovmek suçundan toplam lOay hapıs ve 1 mıtyon225 bin lıra para cezasına mahkum edılen Ai- yon un Dınar ılçesı Jandarma Boluk Komu- tanı Usteğmen Cengiz Çonımlu'yla ılgılı karan oyçokluğuy la onay ladı Daıre Başka- nı, Naci Lnver'le bırlıkte uç uye sanığa ış- kence suçundan venlen cezanm onav lanma- sına karar verırken ıkı uye buna karşı oy kul- landı v e sanığa ışkence suçu yenne adam dov mek suçundan ceza venlmesını ıstedı Işkence belgelendi Edınılen bılgıye gore Afyon'un Dınar ıl- çesmde adam oldurme suçuna katıldıklan ge- rekçesıyle Hüsevin, Lnsal, Hunmet ve Ali ısımlı zanlılar jandarma tarafından gozaltı- na alındı Zanlılar soruşturma sırasındaken- dılenne ağır ışkenceler >apıldıgını belırte- rek buna ılişkın adlı tıp rdporldnnı ekledık- len dılekçelerle savcılığa suç duyurusunda bulundular Suç duyurusu uzenne yapılan soruşturma sonundasavcılık, Jandarma Bolük Komuta- nı Usteğmen Cengiz Çorumlu hakkında Turk Ceza \asası'nın 24^ maddesinde duzenle- nen suçunu soyletmek ıçın gozaltındakı sa- nığa ışkence yapmak ve 245 maddede yer venlen adıyen darp suçlarından dava açtı Pişman bir PKK'lîden sevgilisi Suna'ya mektup 'Zor bir günahın tövbekân olacağım...' TUNCELI (Cumhurivet)-"Se\- gili Suna, aslında sana bugüne na- sıl geldiğimi anlatmakta fa>da var- dır._ Beş sene once sevdiğim tum değerlere ihanet ederek insanlan öldürerek insanlann sosval > aşam- lannıverle bir ederek \nadolu'nun herhangi bır j erinde yüzlerce ynva- yı yıkarak yüzlerce çocuğu, bebegi babasız. bir o kadar çocuğu anasız bırakarak sözde bir dev let kurma hayaliyle tertemiz. eşsiz gıızellikte- ki dağlan. ormanlan kan ve acıya boğanlann arasına katıldım.^" Tuncelı 'nın kırsal kesımınde gu- venlık guçlenne teslım olan bır PKK'lının sevgılısıne yazdığı mek- tubun gınşı bu tumceler 'Sinan' kod adlı teronstın ıtıraf- lanna gerekçe olan pışmanlığı, Iz- mır'dekı eskı sevgılısı 'Suna'ya yaz- dığı mektubuna da yansımış Suna ıle yenıden arkadaş olmayı ve gö- ruşmeyı ısteyen Sınan, 10 Aralık 1995 gunu Tuncelı II Jandarma Alay Komutanlığı'ndan yazdığı mektu- ba şoyle devam edıyor "Bize, once silah kullanmasını ogrettiler. Sonra. neden insan öldu- rüunesi gerektiğinin teorisini verdi- ler. Duvgulanmı/u geçmiş ozlem- leruni/i vcn mema için y u^lerce yıl- dır beraber vaşadığımı/ insanlara duşman efiler bizi Artık ateşın için- de bulduk kendimizi. Yaşamak ve öunek... İkisi de çok basifti. Her anı- mızkorku vetelaş doluydu. Doğru- ya ve iyive hizmet ettiğimizi sanarak derin biryanılgı içindeydik.Oysa ta- rih boyunca mıhonlarca insanın va- şamına son veren bir ideolojye ve onun Suriye'deki ağasına kolelik yapıyorduk. Kendisi sultanlar gibi yaşama pahasına. ben vc benun gi- bi ) uzlercesini haksı/ ve kırli olum- lere suruklemekten çekinmeyen do- nemin Stalın'i ve H ıtler'ini andıran bir katilin seruvenlerinde birer pi- yonduk_" Itırafçı PKK'lı mektubunun or- talannda gıderek eylemlerden pış- manlık du>duğunu, vureğının bu- rukluğunun arttığını şu sozlerle yansıtıyor "~. Açlık, susuzluk ve soğuk bel- ki fazla vıpratmıvordu. ama işledi- ğjmiz Hiçların u/erimde varattığı psikolojik etkiler. sevecen ve insani duygulanmı gomdugıım v urrğimin burukluğu gun }>evtıkçc' vıpratıyor ve daha insani bir vaşanıa çekiyor- du. Artık, umutlu gençlerin olumiı- nü emreden bir teronst voneticisi de- ğil, beş y ıl oncesinin hayallerine sa- nlan. o bayallerdekı derin vaşama sevıncıvle konuşan, mutluluğu ve hu/uru aravan C ile yeniden ta- nışacak ve arkadaş olacaksın.*' Dava. Dınar AğırCeza Mahkemesı ndego- rulerek sonuçlandınldı Mahkeme, geçen şubat av ında açıkiadığı karannda sanık us- teğmenı sanıklardan Huseyın e ışkence \ap- mak suçundan once 1 yıl ağır hapıs cezası- nd mahkum ettı Mahkeme daha sonra sanığın lyi halını dık- kate alarak bu cezasını 10 av hapse ındırdı Heyet bu cezayı venrken mağdura venlen ıkı gunluk ışgoremezlık raporunu dıkkate aldı Mahkeme heyetı, sanık usteğmene diğer mağdurlar UVSJI, Hımmet ve Alı yı dovnrek suçundan ıse Ceza Yasdsfnın24<î madde- sı uyannca a>n ayrı uçer ay hapıs cezaii v erdı Mahkeme daha sonra bu cezavı 375'er bin lıra para cezasına çevır- dı Mahkeme. sanığa aynca 10 ay sureyle kamu haklanndan yoksun kalma cezası da ver- dı Mahkeme. boylece sanığa. bır kisiye ışkence, uç kışıye dayak atmak suçundan toplam 10 ay ağır hapıs ve 1 mılyon 225 bin lıra para cezası ver- mış oldu Dınar Agır Ceza Mdhkemesı ddha sonra bu cezayı lntaz Yasasf nın dltın- cı maddesı uyanncaerteleme yoluna gıttı Işkence sanığı usteğmene venlen hapıs ve para cezası temyızedılmv.ı.'davd Yargıtdy Sekızıncı Cezd Daıresı'ndc ele alınarak geçen gunlerde sonuçlandınİîiı PERŞEMBE ORHAN BURSALI Katil, Dosyaların IçindeUğur Mumcu, toplumun oyte kolay unûımayacağı bır sımge oldu Ancak gazete ve TV'lerde Mumcu'nun uçuncu olum yıldonumunde yapılan yayınlann yavan- laştığını goruyoruz Gonul ısterdı kı TV'lerde araştırmacı gazetecı arka- daşlanmız, Metin Goktepe cınayetı uzenne oluşan top- lumsal duyarlılığı fırsat bılerek, bu yıl bomba gıbt bır Uğur Mumcu Cınayetı Dosyası hazırlasınlar Ancak bu olmadı BıRkaç yazı dışında, Mumcu uzenne dun yazılıp çı- zılenler bır anma ve cınayetı lanetleme çızgısının otesı- ne geçemedı Ugur Mumcu Dosyası okunmayınca Cumhuriyet'tekı soruşturma aşamaları dıkkatle ın- celenmeyınce Mıllıyet'te Evren Değer'ın yazı dızısının aynntılan uzerınde dolaşılmayınca Ve sorular sorulmayınca. "Katıllerden hâlâ bırızyok" başlıklannın otesıne ge- çılmest de mumkun değıl • • • Aslında katıl veya katıller, cinayet dosyasının ıçınde gızlı Katıl, ayrıntıların ıçınde saklanıyor Dosyayı elınde tutan bazı ellenn, cinayetin ıpuçlan oia- bılecek noktaları bulanıklaştırmak çabası ıçınde oldu- ğunu goruyorsunuz Dahası, ıpuçlarının, aslında "ıpu- cu olmadığını" kanıtlamak ıçın davalar açıldığını ve ra- porlar duzenlendığını goruyorsunuz1 Orneğın "Cınayetı gördüm" dıyen bır tanık çıkıyor Oyle muthış şeyler degıl, gorduklennı anlatıyor Dunyanın hıçbır demokratk ulkesınde olmayan bır şey ulkemızde gerçekleşıyor ve o zamankı DGM savcısı daha ılk sorgulamada "Sen yalan söylüyorsun, bu cı- nayetı gormuş olamazsın" dıyerek, adam hakkında ya- lancı tanıklıktan dava açıyor' Savcı ustelık tanığı zorla Ateş Hattı programına çı- karttınyor ve adamın nasıl yalan soyledığını kanrttatma- ya çalışıyor1 Tanık, yapılan yuzleştırmede, istanbul'da Islamı Ha- reket uyelen olarak tutuklu bulunan, ancak kıme hizmet ettıklen karanlık olan kımselen teşhıs edıyor. Bu tutuklulann ıse Mumcu cınayetınden once yaka- landıkları açıklanıyor Ancak tutukluluk tarıhlennde po- lıs kayıtlannda tahnfat yapıldığı goaıluyor Ankara'dan ozel olarak gonderılen bır savcı, durumu araştınyor ve tahrıfatın "yorgunluktan kaynaklandığı" raporunu ven- yor' DGM, ustelık "Bunlann cınayetle ılışkısı yok" dıyerek, şahıdın teşhıs ettığı kımselen sorgulamaya bıle almıyor! Soruşturmayı surdurenlerın cinayetin ıpuçlannı ge- lıştırmek ıçın değıl de, sankı bu ıpuçlannı ortbas etmek- le gorevlendınldıklen ızlenımı doğuyor 1 Bır de tabıı istanbul'a gelerek "temız raporu" veren savcının, sonradan reddetse de, Guldal Mumcu'ya soyledığı "Bu ışı devlet yapmıştır, sıyası ıktıdar ısterse bu ışı çozer 1 " sozlerı var • • • Sayın savcılar ne yapsınlar' Aslında onlar davanın en onemlı tanıklan durumun- dadır 1 Dosyadan oyle anlaşılıyor kı sankı bınlen onlara "bu davayı ortbas edın" emnnı verdı Devlet memuru olarak, emırlen uygulamaktan başka yapacaklan bır şey yoktu Onlara, "Bu davayı aydınlatın" emnnı verecek daha guçlu bınlen olsaydı, bu emn de en tyı bır şekılde yen- ne getırmış olacaklardı Boylece Uğur Mumcu cınayetı de aydınlanmış ola- caktı _ ^ Sadece Mumcu cınayetı değıl, "faılı meçhut" bırçok onemlı cinayet de ortaya çıkartılmış ve belkı Metin Gok- tepe oldurulmemış olacaktı Ancak dedığımız gıbı, bu, ıktıdar olma gucuyle ılgılı bır durum Bu nedenle cınayetı aydınlatacaklanna daır "namus sözü" veren polıtıkacılan fazla suçlamamak gerek Çunku "namus sozı/'nun yenne getınlebılmesı, daha çok ıktıdar gucuyle çok yakından ılgılı Bu guçlen yok- sa veya sınırlıysa, ne yapsınlar 1 • • • Toplumsal baskıya dayanamayan sıyasetçılerin ıste- melen ıle Göktepe'nin olumune neden olanlann yakın- da mahkemeye verıleceklen konusunda bır gelışme var Acaba sıyasetçılenn Uğur Mumcu olayının aydınla- tılması ıçın ağıriıklannı koyabıleceklen demokrası done- mını Turkıye yaşayacak mı'? Danıştay'dan terörzedeye güvence EVİNGÖKTAŞ AIVKARA - Danıştay. te- ror old> lan nedemyle mağ- dur olan kışılenn. uğradık- lan zararın ıdare tarafından tazmın edılmesı gerektığını hukme bağladı Danıştay 10 Daıresı, PKK mılıtanlanncaoldurulen Ga- zıantep-Araban merkez bu- cağına bağlı Gumuşburun Kovu Muhtarı Fevzi Öz- kan'ın yakınlannın uğradık- Ian zararın ıdare tarafından karşılanması gerektığıne ka- rar verdı Oybırlığı ıle alı- nan kararda "Terörist ev- lemler nedeniv le zarara uğ- ravan kışiler. kendi kusur ve eylemleri sonucu değil. top- hımun icınde bulunduğu sos- yal kargaşadan dolayı mağ- dur olmuşlardır. Bu neden- le terorist olavlan onlemek- le v ükumlu olan idarenin. bu rür olav lar nedeniyie mağ- dur olan kişilerin zarannı tazmin etmtsi gerekir'' denıl- dı Daıre FevzıOzkan'ıneşı ve ıkı çocuğu tarafmdan ıda- re aleyhıne açılan 115 mıl- yon lıralık maddı 20 mıl- yon lıralık da manevı tazmi- nat davalannın temyız ıste- mını sonuçlandırdı Danıştay 10 Daıresı'mn karannda. şu goruşler kayde- dıldı "Kamu hİ7metinin vu- ruruimesi sırasında birey le- rin uğradığı ozel vc olağan- dışı zarariann idarece taz- mını <,vaktığı. ıdare hukuku- nun bılınen ılkelenndendir. İdarenin belırtılen hukuki sorumluluğu.1 urkıyeCum- hurıyetı'nın hukuk devlctı olma nıtclığinin doğal sonu- cudur. İdarenin hukuki so- rumluluğu sadece kusur esa- sına, hı/nıel kusuru teonsi- ne davanmakta, idare kusur koşuİu aranmadan da so- rumlu savTİabümektedir. Ku- ral olarak idare, yiınittuğü hızmetin doğrudan sonucu olan nedensellik bağı kura- bilen zararlan tazminle yü- kiımludur. Ancak sozu edi- len kuralın istisnası olarak idarenin faaliyct alanıyla il- gili. onlemekie vukumlu ol- duğu haide onlevemediği bir- takım zararlan da nedensel- lik bağı aramadan tazmin et- mesi gerekmektedir. Kolek- tifsonımluJuk anlavışına da- valı sosval risk adı verilen bu ilke. biümsel ve yargısal içti- hadlarla kabul edilmiştir.77 Turkıye'nın belırlı bolge- sınde yoğunlaşan teror olay- lannm devlete yonelık oldu- ğu anımsatılan kararda, da- ha sonra şoyle denıldı "Devietin anayasal düzeni- ni vıkmaya yöneu'k bu tıir olav lann zarar gören kişi ve kurumlara karşı kişisel hu- sumetten ileri gelmediği bi- linmekte ve gözlenmektedir. Esascn terorist olavlar sonu- cu ortaya çıkan zararlann idarece tazmini, bo> lece top- luma pav edilmesi hakkani- yet gereği olduğu gibi, sosval dev let ilkesine de uygun dü- şecektir. Olavda ölümü her- hangi bir kişisel husumete dayanmayan, kendi kusu- rundan bulunmayan dava- cılar munsinin devlete ve ü\- kenın butunluğune vonelik vavgın terorist faaUyetlenn bir sonucu olarak salt köy muhtan ve toplumun bir bi- rev ı olduğu için didürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu itibarb uvuşmazlık konusu olavda, idarenin bir hizmet kusuru- nun bulunmadığı saptansa bile, olağanustu hallerin yfi- rürlükteolduğu birzaman ve yerde ortaya çıkan olağan- dtşızararlann,sosval riskge- reği idarece tazmini gerek- mektedir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog