Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 OCAK 1996 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER Halkımızı Kandırmaya Son Verilsin! Polıtıka yapıyoruz dıye halkı kandıranlann maskesını ındırmelı, ülkeye zaman kaybettıren, ülke kaynaklannı ısraf ve talan eden ıkıyüzluler, kışısel çıkarlan ıçın halkın dın duygulannı somuren ortaçağ artıklan, etkısız kılınabılmelıdır. PlDf. Dr. CENGİZ ÇAKIR ZımatMuh Odası IzmırŞubesı Yon Kur Bşk E nşılen en son venlere gore ulkemızın dış borçlan 2 6 katnlvon TL, ıç borçlan da l 2 katnlyon TL olup top- lam borç mıktan 3 8 katnl- yon lıradır 1950 yılından bu yana dış tıcaretımız sürekJı açık ver- mıştır Başka bırdeyişle, dışalım (ıthalat) dışsatımdan (ıhracat) fazla olmuştur 1994 yılında ekonomı yüzde 6 oranında bir küçulme göstererek son ellı yılın ge- nleme rekorunu kırmıştır Uretım yete- nnce artmadığı gıbı, kımı zaman da azal- mıştır Nufus ıse her yıl ortalama yuzde 2 17'lık yuksek bır hızla artmıştır KJŞI başına duşen ulusal gelır, 1993 sonlann- da 3004 dolar ıken 1994 sonunda 2193 dolara ınmıştır Ozetle akaryakıt, gubre, ılaç, tanm makmelen, lastık. yedek parça, tohum- luk, damızlık hay\an gıbı girdiJerin sağ- lanmasında dışa bağımlı kalınmıştır Sut Endustnsı Kurumu. Et ve Balık Kuru- mu, Yem Fabnkalan gıbı tanmın gelış- mesınde kaldıraç ışievı goren kurumlar ozelleştırme yoluyla elden çıkanlmıştır Devlet, tanma yon verecek etkılı araçlar- dan yoksun kjlınmıştır Tütun ve sıgara satışından sağlanan gelır, tutün mamullen dtşalımını ancak karşılar konumda bırakılmıştır Erozyon, venmlı arazılenn tanm dışı amaçlarla IcuIIanımı, çevre kırlenmesı, ışsızlık, kaynak ve gelır dağılımmdakı adaletsızlık gıbı sorunlara çozum getırı- lememıştır Tanmsal eğıtım de ıçınde olmak uze- re eğıtımdekı olumsuzluklarartarak sü- regelmıştır Kendı teknolojımızı gelıştır- me konusundakı çabalar, cılız ve yeter- sız kalmıştır Pamuk ve tekstıl gıbı alan- larda sağlanan kısmı başanlar da genel- dekı olumsuzluklan gıderememışttr Bır tanm ulkesı olmakla ov unen Tur- kıye buğda>, şeker et, sut urunlen, bıt- kısel ve hayvansal yağlar pınnç gıbı bes- lenmenın temelını oluşturan önemlı urunlen bıle başka ulkelerden satın alır konuma getmlmıştır Gorunen o kı dunyadakı ılk kurtuluş savaşını vererek büyuk guçluklerle kov- duğumuz emperyalızm, dolayiı yollar- dan ve çeşıtlı goruntuler altında ulkemı- ze venıden gırmıştır Duyun-u Umumı- ye fdaresı IMF, kapıtulasyonlar, gumruk bırlığı, rejı ıdaresı yabancı sermaye adı altında gen gelmıştir Reklam panosun- da, alaycı bır ıfadeyle bıze tepeden bakan ko\ boy resmının altında "Marlboroülke- sinehoşgeJdiniz.'"yazmaktadır Neresıdır bu Marlboro ulkesı0 Tutunu dun>aca un- lu Turkıye mı9 Yonetıcılen de Marlbo- ro ıçen, başka bır tutun ülkesı mı9 Bu sorunlann ustesınden gelmede te- mel dayanaklardan bın, tanm açısından kendıne yeterlılığı saglamak ve dışsatı- mı arttırmak olacaktır * Ilk hedef tanma dayalı sanayı kol- lan ve tanmsal gırdılen de kapsayacak şekılde uretım, teknolojı ve hammadde açısından ulkemızın kendıne yeterlılığı olmalıdır Yerel teknolojımızı hızla gelış- tırmek uzere eğıtım, bılım ve araştırma- ya onem venlmelıdır * Nufus artış hızı kesınlıkle aşağı çe- kılmelı Tutumluluğun bırerdemolduğu, kıtlelereanlatılmalıdır Zorunluolmayan tüketımı ozendıncı davranışlardan kaçı- nılmalıdır Dışaiıma dayab tüketim gdr- gusu7İuğune son venlmeli, yeriı malı kul- lanma çağnsı yapılmalıdır. * Taşımacılık, demıryolu ve denızyo- luna kaydınlmalı, ozel araç lüksunc. res- rru araç saltanatına son venlmelıdır Te- mel tuketım mallan uretımı desteklen- melı, genış halk kıtlelennın sağlıklı ve dengelı beslenmesı sağianmalıdır Tanm- sal üretım planlaması yapılarak buğday, şeker, yağ, et, sut ve sut urunlen, yumur- ta, tavuketı meyve ve sebzeler, pamuk, tütun gıbı stratejık urunler mutlaka ken- dı olanaklanmızla uretılmelıdır Akarya- kıt, gubre, ılaç, tanm makınelen ve ye- dek parçalar gıbı önemlı gırdılenn sağ- lanması, dışa bağımlılıktan kurtanlmalı- dır Bu gırdılerakıllıca kullanılmalı. ve- nmlı arazılenn tanm dışı amaçlarla kul- lanımı erozyon ve çevre kırlıhğı onlen- melıdır * Akılcı tanm polıtıkalan ızlenmelı ve tanmda seçıcı destekleme yapılmalıdır Yeterlı toprağı, hayvanı ve sermayesı ol- mayan kuçük çıftçilere kaynak aktanmı yapılmalıdır Bu onlemler zamanında alınıp akılcı ve b/lımsel polıtıkalar uretılemezse ulke- mızı çok güç gunlenn bekJedığı açıktır Çunku Tûrkıye. gırtlağına kadarborç ba- tağına süruklenmıştır Bu bataktan çıkış da kolay değıldır Kurtuluş umudu var mıdır? Yöntemi nedir? Umut, uyuyan devın, -halkımızın- uyandınlmasındadır Yontem de once- lıkle ona ulaşabılmektır Bılım adamlan, sanatçılar durust aydınlar, burokratlar. teknık elemanlar, ögretmenler, oğrencı- ler, ışçı onderlen gerekırse ev ev dolaş- malı, gerçeklen halka anlatmalıdır Polı- tıka yapıyoruz dıye halkı kandıranlann maskesını ındırmelı, ulkeye zaman kay- bettıren, ulke kaynaklannı ısraf ve talan eden ıkıyüzluler, kışısel çıkarlan ıçın hal- kın dın duygulannı sömuren ortaçağ ar- tıklan, etkısız kıllnabilmelıdır Yuce Atatürk'un "Birinci ödevin; Tûrk bağımsızlığuu, Tiırk cumhuriyeti- ni, sonsuza değin konımak ve savunmak- ür" buyruğu ıvedılıkle yenne getınl- melıdır ARADABIR Av. HULUSİ METİN Bir Senaryo... Vaşıngton, Londra, Kudus uçgenını nıcedır zoria- yan ıkı merkez var Berlın ve Tokyo Dunya tıcaretı- nın denetımıne ılışkın kararlar bundan sonra belkı beşgen masada alınacak Uzlaşarak ya da çekışe- rek Çekışme bır savaşa donuşur mu Ve uygun sa- vaş alanı mavı kurenın hangı bolgestdır Ya masa dortgen ıse Sermayenın ıç hesaplaşması ne Bosna-Hersek savaşına benzer, ne de Guneydoğu sorununa. Bu hesaplaşmada, sıcak savaşlann goruntusu de yok- tur Hesaplaşma, tıpkı çakan şımşekten çok sonra- kı gok gurultusu gıbıdır Gormedım dıyen, sesını du- yar Yenı Osmanlılar'a da esın kaynağı olmuştur Ang- losakson lıberalızmı Ve gunumuzde 'Yenı Dünya Duzem' adıyla esıyor ulkelenn uzennde Sıyasal oto- nteden daha sabırlı ve planlan çok daha uzurı sure- lı olan ekonomık otonte, sırası geldığınde, uygun ta- şı oynatıyor yalnızca Fılıyle 'kış' deyıp pıyonla Ve- ztr' alıyor • Berlın ve Tokyo'nun 2 Dunya Savaşı'ndakı bırlık- telığı 'yaşam alanı' kavram ve savına dayanan bu ıkı merkezı, hem bırbırıne yakın ve hem de uzak tutmuş- tur Bolgesel uzaklık, evrensel tek guç olmak savın- dakı bu ıkı merkezı, kaçınılmaz bır çatışmadan ko- rumuştur 1945 sonrası Vaşıngton denetımlı sermaye, bır sar- maşık gıbı ulkelen sararken, yerel sermaye ıle yapı- lan zorunlu ışbıriığı, hem govdeyı kuvvetlendırmış, hem de ulusal sınırları kaldırma duşuncesını 'sahıbı- nın sesı' yenne gorunuşte yerel sıyasal otontelenn sesıne bırakmıştır Bertın ve Tokyo'nun Anadolu topraklanndakı kar- şılaşması, Mıtsubıshı'nın Mercedes-Benz'ın karşısı- na dıkılmesı ıle gerçekleşmıştır Iş makınelen, 'san ke- dıler'de (Caterpıllar) karşılannda, Tokyo'nun Komat- su'lannı bulmuşlardır Anadolu kentlennı bırbınne bağlayan Mercedes'ler, Man'lar, Samuraylarla kapışmak zorunda kalmışlar- dır Asken ve sıvıl kamyon savaşları ıle kent ıçı ula- şım otobuslen konulu 'firma savaşlan' ıse tam bır 'ev- rensel denetım dışı' ulusal sermaye savaşlandır • Londra'nın BMC'len ve Istanbul'a uygun gorulen Leylalan (Leyland), Roma'nın boynuzlu otobuslen /Troleybus), Budapeşte'nın, adını soylenceden alan Ikarus'ları, denetımlı denetımsız uluslararası serma- yenın gunumuz Anadolu savaşlanndan kuçuk bo- lumlerdır Devletlenn yonetım merkezlennı etkılemek gucu- ne erışebılecek ulusal nıtelıklı sermayelenn yabancı sermaye ıle evlılıklen, sanıldığı gıbı hıç de ozgurce venlebılecek, bıreysel kararlar sonucu değıldır 'Aı- lenın 'bu evlılığe onay verıp kutsaması gerekır Bır ımparatorun vezınnın, klasık mafya davranışı ıle 'yennde' oldurulmesı, sağ ya da sol kaynaklı 'ıde- olojık' bır grubun eylemı olarak gorulemeyecek den- lı basıt ve o denlı de anlamlıdır Dunya tıcaretını de- netleme savaşlan, bır satrançtır Pıyon surulur, vezır alınır Bakanlar Kurulu toplanır Ve oyun surer • Bır gazetecı oldurulur, adlı tıp raporu açıklanır, dev- let susar Borsa etkılenmez, yalnızca yurekler trtrer Cana kıymak, ınsanlık suçudur UĞUR MUMCU ANISINA ATATÜRK VAKFI'ndan KONFERANS-FORUM "SUSTURULANLAR" Konuşmacılar UĞUR MUMCL (V ıdeo Banttan) Şıır AYLAALGAIN Mûzık SELDA BAĞCAN (Uğurlar Olsun) Gösten Dnet(Seslenış) Tanh 25 Ocak 1996 Saat 18 30 Yer Martı Sanate\ı (Eskı Dostlar Tıyatrosu lstıklal Cad Baro Han Altı Beyoğlu-tst) AtatürkVakfı Tel 0 212 293 26 33-34 Faks 0 212 252 72 73 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ KARAKÖY ŞUBESİ / KONGRE Şubemız kongresı, tuzuğumuzun 52'ncı mad- desı gereğınce 10 2 1996 Cumartesı gunu saat 14 OO'te Uskudar Selmanıpak Cad Çeşme Sok No 33'tekı Saray Otel yemek salonunda, nısap te- mın edılmedığı takdırde 11 2 1996 Pazar gunu ay- hı yer ve saatte yapılacaktır. GUNDEM: 1 - Kongrenın açılışı ve yoklama 2- Kongre başkanlık dıvanının teşekkulu ve saygı duru- ffi-1995-1995 yılı raporunun tetkık ve onayı 4-1996 yılı tahmını butçenın tetkık ve onayı 5- Seçım ıçın 3 kışılık oy tasnıf heyetı tayını 6- Tuzuğumuzun amır hukumlen uyannca 3 asıl, 3 yedek uyenın şube kurulu olarak belırlenmesı ıçın seçım ya- pılması ve yıhe Genel Merkez Kongresı'ne şubemızı temsılen katılacak olan 1 asıl 1 yedek delegenın se- çılmesı YÖNETİM KURULU Seçim Yasasmdan, RTÜK Yasalanna... Av. TURGUT tNAL S eçımlenn uzennden hemen hemen bır ay geçmıştır Seçım yasası seçım so- nuçlan, adaylann tespıtı konusunda veryansın ettığımız bır sürû adaletsız- lıkJen, seçım sıkıntılannı, yasa sakatlık- lannı yıne unutmuş gıbıyız Mılyonlar- ca ınsanın adını sanını bılmedığı, yuzünu bıle gor- medıgı tnsanlara oy vermesı uzenne, söz söyleme- yenımız hemen hemen kalmamıştır Türk seçmenı noter kâtıbı gıbı sadece bır partının uzenne mûhrü- nü basıp, parmağını boyayıp sandıktan uzaklaşmış ve bız bunun adına seçım, demokrası(') demış ol- duk Tûrkıye'de ancak 5 mılyon 156 bın ınsanın san- dığa gıtrnemesını, 4 mılyon 58 bın ınsanın oylan- nın yok sayılmasını, mılyona yakın ınsanın oylan- nm ıptal edılmesını unutacak mıyız 9 Yerel baraj kal- dınlmasaydı, nıce ünlunün seçılemeyeceğını söyler- ken yerel barajı kaldıran Anayasa Mahkemesrnın, ne denlı ısabetlı karar vermış oldugunda hepımız bırleşmış olduk Pekı yûzde 10'luk Tûrkıye barajı da kalksaydı 4 mılyon 58 bın oy Mechs'te kendını temsıl ettırmış olmayacak mıydı'' Sonra bu nasıl Meclıs kı sanayıcı ve ışadamlan- nın 71, mühendıslenn 91, hukukçulann 84, ıktısat- çı ve ekonomıstlenn Mechs'te temsıl edılen sayısı 71'ken, esnaf ve sanatkârlardan 1 kışı. memur ve emeklılerden 1 kışı, ışçı ve sendıkacılardan 5 kışı, çıftçılerden 12 kışı bu Mechs'e gırmıştır Bu ra- kamlar demokrası açısından, ulusal egemenlık açı- sından sızı huzursuz etmıyorsa sorun yoktur Aynca, Refah Partısı 37 bın 881 oyla bır mıllet- ¥ekılı çıkanrken DSP 54 bın 846 oyla bır kışıyı jyieclıs'e sokabılmıştır Bunu da önemsız gorûyor- sanız yıne dıyecek yoktur Yûzde 10 baraj olmasaydı HADEP'ın 24, MHP'nın 32 olacaktı 56 mılletvekılını öbur partı- ler, bu ıkı partıden çalmıştır dersek hıç abartmış ol- mayız Seçımler konusunu bırcümle ıle bağlayıp seçım- len, demokrasımızı çok yakından ılgılendıren bır başka konuya değınmek ıstıyoruz RTÜK un 32 maddesı "seçımlerdeoy vermegu- nünden 7gun oncesinden ıtıbaren haber, röportaj gi- bi programlar va da reklamlar volu>la kanıuoyu araşbrmalan. anketier. tahmınler, bılgı ıleOşım teİe- fonlan \olu\la. mını referandum gıbı adlarla sıvasi bır partının \a da adavın lenınde ya da aleyhınde ya da vatandaşın ayunu etkifcyecek her turiü yayınlar- da bulunmasına ızın venlmez. Bu vasaklara uyma- yanlar \awn ılkeieruıı ıhlal etmış savılırlar" hukmü ıle haber alma ve bılgı edınme ozgurlüğü ve hakkı- nı kökten çığnemıştır Bugün ıçın adeta başta beş sultan dıyebıleceğı- mız parh başkanlannın ya da avanesının. emır ve fermanıyla adaylar sıraya konulacak, bunlar ülke düzeyıne göndenlıp duyurulacak, yurttaşlar da tam tebaa gıbı bu fermana muhur basmış olacaklar, bız de bunun adına demokrası demış olacagız Şımdı eğn oturup doğru konuşahm Partı lıstele- nne dağıtılan adayları kaçımız bılıyoruz Hangımız bunlar hakkında bılgı sahıbıdır Çoğunun, ısmını ılk kez duymadık mı 0 Pekı partıler ya da adaylar hakkında resmı ve özel bûtün TV'ler, bütun radyo- lar seçımlere bırgün kalıncaya kadar, her türlü ya- yını, açıklamayı ve bılgı vermeyı yapsalardı, bun- lan dınleyen, duyan, gören mılyonlarca yurttaşımız daha sağlam, daha sağlıklı seçım yapmış otmaz mıy- dı'' Özellıkle ozel radyo ve TV'nm yurttaşın yanıl- masını ya da yanıitılmasını sağlayacaklannı gerek- çe göstenyorsunuz da yurttaşın bılgı almasını, tanı- masını, kendı sağduyusuna göre değerlendırmesını neden hafıfe alıyorsunuz Ülkemızde yurttaşın bılgılcnme hakkım, bılgı edınme özgurlûğunü nıye kaldınyorsunuz Radyo- TV ıçın yenı getınlen bu yasak hukum doğru ıse o halde bu doğruyu nıçın gazeteler, dergıler ve obür >ayınlarıçınkullanmıyorsunuz Bunun doğru oldu- ğunu sızden başka söyleyen kaç kışı olur Bu seçım yasağına uymama oiayını vayın ılkele- nnın ıhlalı sayan yasa maddesı, btr uyandan sonra radyo ve TV'lenn bır yıla kadar geçıcı olarak ka- patma hakkım RTUK'ün ust kuruluna vermektedır Bu ülkede bır ışyennm kapatılması, gazete ve dergının kapatılması, toplatılması nasıl mahkeme kararlannabağlanmışsa. mahkemelerdururken ıda- n bır kuruluşa radyo ve TV'len kapatma hakkım vermekle 60 yıllık Polıs Yasası'nı tekrar gündeme getırmış olmuyor muyuz 0 Radyo ve TV 'lenn kapatılması ıle ne büyük çık- mazlar, açmazlar ve ne buyuk yoksunluklar doğur- muş oluyoruz Böyle önemlı bır karann mahkeme- lerce venlmesınden neden kaçınırsınız Şımdı ıznınızle RTÜK'ün öbûr hükümlennden bırkaçına kısaca değınmek ıstenz Buyasanm5 maddesıyleözerkvetarafsızbırka- mu tüzel kışılıgı oluşturmak ıstenırken bu kurulun 9 uyesının Mechs'te ıktıdar veana muhalefet partı- sı tarafindan seçıhnış olması olayın tarafsızlığını baştan zedelemış olmaz mı9 Bu kurulu, sız neden ünıversıteye, neden basın kuruluşlanna ve neden bmlerce çalışanı olan rad- yo-TV kuruluşlanna seçtırmezsmız9 Yıne aynı yasada radyo, TV kuruluşlanmn brüt gelırlennden yuzde 4 pay alma hakkım neye dayan- dırmaktasmız Aynı şekılde reklam gelırlennden yuzde 4'ünu gazete ve dergılerden alıyor musunuz9 Böyle aynlıgı, eşıtsızlığı bır Meclıs yaratır mı9 Bu- nun ödenmemesı halınde yayının durdunılması da- yanağını nereden alıyorsunuz Devlete tnlyonlarca lıra vergı, sıgorta, harç borçlan olan hangı kurum kapatılmıştır kı bunlar kapatılsın Aynı yasada rek- lamlar ıçın yayın sûresının yüzde 20'sını geçeme- yecek dıye hükümler konmuştur Sız çarşaf çarşaf reklam ve ılanlarla dolu gazeteler ıçın böyle bır hü- küm, böyle bır oran getirebılıyor musunuz 9 Yıne aynı yasanın 25 maddesınde mıllı gûvenlı- ğm açıkça gcreklı kıldığı hallerde ya da kamu dü- zenmın cıddı şekılde bozulması ıhtımalı halınde başbakan ya da görev lendıreceğı bakan tarafindan yayının durdurdurulmasını, demokrasının hangı maddesıne dayandırdınız Yayını durdurmak son derece agır bır cezadır Ağır cezayı ve bır mahrumı- yetı, verse verse yargı venr Sız neden hep oldum olası yargıyı dışlar, horsunlar, onun görevıne ve fonksıyonuna tecavüz edersınız Yaratılan bu olay, bır ışlev gaspı değıl mıdır Bu kararlan yargının vermesı doğal değıl mıdır 9 Yme aynı yasanın 28 maddesınuı son cûmlesı ya- yımlanmayan, eksık yayımlanan açıklamalar ıle kı- şılık haklanna yapılan uxavuzlerde. tazmınat dava- sı açma hakkından söz eünektedır Bu zaten huku- kun genel hükümlennde bulynmaktadır Bızı esas sıkıntıya sokan, boyle davalarda, mahkemeler ıçın bır hükûm getmlmıştır Bu hûkûmle mahkeme, htik- medeceğı tazmınatlan 100 mılvondan aşağı vereme- yecektır Ban kalkın da şu tazmınatlann mıktarla- nnı yasaya ayn ayn koyun da mahkemelenn yenne geçın de sorun halledılmış olsun' Bu yasayı yapan Mechs'tır Meclıs ne zamandan ben yargıç cübbesı gıymeye başlamıştır Açılan taz- mınatın mıktanna, azhğına ya da çokluğuna, koşul- lara gore mahkemeler karar venrler Şunu belırte- lım RTÜK Yasası, yangından mal kaçınr gıbı ka- muoyundan unıversıteden, basından, radyo veTV dünyasuıdan habersız onlan devreve sokmaksızın çıkanlmıştır Bu yöntemle çıkan yasalar böyle her cümlesınde bır malulıyet taşır Asıl "Kapan"da Olan...ukümet kurma surecını bır "atoturkacıh k"a soktuk DYPıle ANAP başbakanlığın ılk kımden başlayacağmda, bır konsensûse varamadılar ANAP lıden, DYP lıdennın, "donerH başbakanlık" onensını, yetkılı organına gotureceğı gerekçesı ıle askıya aldı ve fakat, kendı goruşunü de belırttı Tûrkıye, ağır koşullar altındadır (Koalısyon, DYP ve onun lıdenyle başlarsa, bunun altından kalkılamaz) demeve getırdı Yanı ANAP lıden, kendısıne ortaklık onensını, çok zor altında bıraktığını sanarak bır bevhude utku havasma kapılarak gınşıme akamet kapısını açtı Dılenz kı konu, partı ıçındekı soğukkanlı bır meşveret ıçınde, olumlu bır sonuca varsın Efendım, ANAP'm konuyu tartışıp, lıdenne talımat ve yetkı vermeye hakkı vardır Ama bır meşveretçı sıstemde, onun demokrasısınde, onun parlamentanzm bıçımınde, hıçbır organ-heyet- makam sahıbı, başıboş değıldır Parlamentanzm demokrasısınde, herkes demokrasımn yazılı ohnayan ve yazılı olan "sosyal pakticurallanyla bağhdır Parlamentanzmde görev almalar-vermeler, polıtıka yeğlemelennde bulunup, onu "karar"a donuştürmeler, önunde sonunda, organ ıçındekı sayısal guçle bağlıdır Parlamentodakı sandarye sayısal gucune sahıp partının lıden, hükumetı, yanı hükumetını, guven elde edecek bır kombınezonla kurar, hükumet, onun hükumetıdır, onun adıyla anılır Churchill Hükumetı, Ikıncı Herioc Hükumetı gıbı Şımdı hukûmetı kurma gorevım almış olan DYP lıden ıle ANAP lıden, koalısyonun altyapı konulannı çozduklennı söyluyorlar Yanı bu ıkı partı altyapı konulannda artık butunleşmışlerdır Ve yanı, sankı tek partı ımışler gıbı tek partı göruşune, tek partı felsefesıne, tek partı pragmatızmlen ıçıne gırmışlerdır (Jstelık ust yapıda da "donerii hukumet başkanhgı''nda da sorun çıkarmamışlardır Yalnız, tek bır puruz kalmıştır Dönerlı başbakanlığa kım başlayacaktır9 Burada, ANAP lıdennın bır on yargısı var, bu, bır polıtık değerlendırmedır Fakat hukuksal temelı yoktur ANAP lıden bundan sonra şunu demeye getınyor Bu ıkJımı yaratmak ıçın donerlı başbakanlık ANAP'la başlamalıdır Çiller dışında başlanmalıdir Aslında bu ne demeye gelır9 DYP ve özellıkle onun lıden bu ağır koşullann gerektırdığı ıklım ıçın elvenşlı değıldır Ona ve onu genel başkan seçen DYP'ye, bu ılk aşamada guvenılemez Altyapı konulannı saptamada ve bunlan çözûcü koalısyon polıtıkalannda anlaşmamıza pek bakmayın Özellıkle DYP lıden, bu ılk dönemde sakıncalıdır Bu yuzden koalısyonda, bu ılk donemde ona guvenılemez Başbakanlık, Çiller dışında olmalı Bu da ne demektır 9 Bu ılk donemde, gereken ıklımı bız kuranz Bu değerlendırme de hemen şu soruyu usa getınr Kımınle kuracaksm bu ıklımı9 Yanıtbelh ElbetdeDYPve onun lıden dışında Gerekırse DYP'nın bıle dışında Ama lıdennı ve kendısını sakıncalı bulduğun ıle gınşılen bır ortaklığın ıçtenlığe sahıp olduguna manmamız guçleşır Hele bır ortaklıkta, beğenmedığın, sakıncalı bulduğun bır ortağm ışbırlığıyle nasıl ış yurütursün9 Ona rağmen bır şeyler yapabıleceğme nasıl ınanabılırstn9 "Protokol içinde yapanz; kimse itiraz edemez" dıvorsan tamam Demekkı ağır koşullan gıderecek bır altyapıda uzlaştınız Pekı, buna başlamayi neden ona bırakmıyorsun da onu aforoz edıyorsun 9 DYP ve onun lıden, senın de başbakanlığına razı olmuşsa, demek kı sen, ortakhk ıstememektesın O zaman, hakkındakı söylentılenn dedığı uzere, Refah'a gıt, koalısyonu kur Yalnız o zaman da onun başbakanlığına razı olacaksın Ve de hukukca yersız bır rutumla bozduğiın bır laık kombmezon venne, laıklık karşıtı-şenat yanlısı olduğu butun dunyaca bılınenın bır "takıyyecUik''ın eteğme (ıpıne) sanlmamn vebalını, tanhe ve çağdaş Turkıye'ye odersın Bu sureç ıçınde, asıl "kapan" ıçınde olanın kım olduğunu ANAP ve lıden goremevecek mı9 Prof.Dr.Bahri SAVCI PENCERE Yeni Dünya Düzeninde Sosyalizmin Geleceği?.. Solda bır partı daha kuruldu ODP (Ozgurluk ve Dayanışma Partısı) Turkıye sosyalızm ının saygın adı Sadun Aren'ın bu oluşumda payı buyuk ODP'nın tabanında eskı Dev-Yol'un ağırlığı duyuluyor Yenı partının onundekı yol uzun ve ınce, dunya sos- yalızmının sorunsalı ÖDP'nın de sırtında. • 1) Insanlık tanhınde en buyuk donum noktası tanm devnmıdır 7500 yıl once ınsan goçerlıkten kurtuldu, ekıp bıçmeyı oğrendı, yerleşık duzene geçtı Uygar- lığın tohumu toprağa atılmıştı Sanayı devnmıne değın, ınsanlık, tanm duzenının değer yargılanyla yoğruldu Toplumun yaşamına dın egemendı, devletlenn yasalarını ınançlar belırlıyordu, çoktannlı dınlerden tektanrıh dınlere tanm duzenlenn- de geçılmıştır 2) insanlığın ıkıncı buyuk donum noktasını sanayı devnmı vurguladı Bu devnm, tanm toplumunun de- ğer yargılannı sılıp supurdu Insan 'kul' olmaktan çık- tı, 'bıreyselleştı' 'Demokrası, ulus, laıklık, ınsan hak- lan, temel ozgurlukler, sosyal adalet, eşıtlık, partı, sendıka, sağ, sol, somuru, vb ' gıbı bugun kullandı- ğımız butun sozcukler sanayı devnmının urunlendır, sıyasal ıktıdarlann kokenı, gokten yere bu aşamada ırtdınldı, sosyal devletler kuruldu, kapıtalızmden sos- yalızme doğru donuşum, ınsan yaşamının amacına donuştu • 3) Amenkan gelecekbıhmcılennın ortaya attıkları yenı goruşler, insanlığın sanayı devnmını de gende bı- rakarak 'uçuncuaşama "yagırdığını ılen suruyortar Ar- tık bılgı toplumu çağıdır, kol gucunun modası geçmış- tır, bılgısayarlı uretım donemının emekçısı robotlar olacaktır, teknolojık devnmle ıletışımın ışık hızına ulaş- ması, yeryuzunu butunleştınyor, dunya tek pazara donuşecek, pıyasa ekonomısı her şeyı çozumleye- cektır, tanh noktalanmıştır, seçeneksız toplum mo- delı 'lıberal demokrası 'dır Bır varsayıma gore sosyalızm, sanayı toplumunun turetımıydı, artık sanayı toplumu gende kaldı, top- lumculuk da tanhe gomuldu 'Soğuk Savaş'ı kaprtalıst blokun kazanması, Sov- yetler'ın çokmesı, Amenka'dan kokenlenen YDD'yı (Yenı Dunya Duzenı) guncel egemen goruş ve uygu- lamalı polıtıka ntfelığıyle guçlendırdı, çoğu ulkede ay- dınlar, dışandan pazarlanan bu yalınkat goruşe tes- lım oldular • 1990, Sovyetler'ın çokuş donemecını vurguladı, aradan beş yıl geçtı Ne var kı bu beş yıl suresınde polıtıka konuşulur ken, yıne tanm devnmı aşılıp sanayı devrımıne geçıl- dıkten sonra 'keşfedılen' sozcukler kullanılıyor, bılgı toplumu, robotlann uretımı ve YDD'de, sanayı devn- mıyle ınsan bılıncının ulaştığı kavramların otesınde bır yenı felsefe uretılemedı, 'ınsan haklan, temel ozgur- lukler, ulus, halk, laıklık, sosyal adalet, eşıtlık, kapıta- lızm, sosyalızm, sendıka, sağ, sol' gıbı sozcuklenn otesınde, uygariık yenılennı bulamadı, YDD'nın kav- ramsal olarak bır ıcadı yok, 'lıberalızm' ve 'pıyasa' gı- bı sozcukler geçmış yüzyıllann turetımlendır Sanayı devnmı, tanm devnmınm değer yargılannı yıkarak gelmıştı, neolıberalızm sanayı devnmının fel- sefesını aşacaksa, her şeyden once kendı devnmı- nın değer yargılannı ve kavramlannı ortaya koymalı- dır • 'Bılgı toplumu', laıklığı yıkarak yenıden dın devle- tıne mı donecek? Yoksa ınsanlıkta sosyal adalet ve eşıtlık bılıncını sılerek her şeyı pıyasanın korgudusu- ne mı bağlayacak? Bu sorulann yanıtlan boşlukta- dır, ama, dunya egemenlennın yeryuzunde guçlennı pekıştırdıklen de bır gerçektır ANMA MUAMMB) UĞUR AKSOY MUMCU BlRLlKTE ANMA HAFTASI DENİZLİİLİ Kalpaksız Kuwa-i Milliciler Etkinliği Konuşmacılar Ceyhan MUMCU Suphi KARAMAN Tuncer YILMAZ ErgÜlAYKOL Ayyuk ERENBERK Yer: Çatalçeşme Oda Tıvatrosu Gün: 2611996, saat: 14 00 bırhkte analım ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ DENİZLIŞUBESİ TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ Fatih İlçe Başkanı ve DİSK, KİMYA-İŞ, KERAMİK-İŞ, SOSYAL-İŞ sendikalan uzmanı CEZMİ AKSOY'u ölümünün birinci yılında anıyoruz 25 Ocak 1996 Zıncırlıkuyu Mezarlığı 12 30 Spor Yazarlan Derneğı Lokaiı Levent 19 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog