Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

25 OCAK 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK T«fe 0.212.512 05 05 ftâr. 0.2Î2JÎ2 44 97 Kamu bankasında şube müdürü olmak B ir kamu bankasının şube mü- dürü, tüm kamu bankalarında çalışan 3 bine yakın müdürün soaınunu gündeme getiriyor ve bundan böyle müdür muavini ol- mak istiyor... Yanitenzil-irütbe... Ve fakat terfi-i maaş! Olur mu demeyin... Müdürün anlat- tığına göre ayniyle vaki. 1993 yılında kamu bankalarındaki sözleşmeli personel arasından yalnız- ca müdürler tekrar 657'ye bağlı memur yapılmış... Şube müdürü diyor ki: "Bizi devlet memurluğuna çevirirken 'zarar vermeyeceğiz' dediler. Gerçek- ten de maaş konusunda mağdur edil- medik. Gösterge ve katsayı artışıyla aradaki fark kapatıldı. Ancak 1994'ün Ocak ay/na geldiğimizde ek tazminat rakamı donduruldu." Dondurulan para 7 milyon 144 bin li- ra. Şube müdürü dertli: "Derece, kademe ve göstergeye olan bağlılığı kaldırarak dondurulması tamamen banka şube müdürlerini he- def alan bir kandırmaca, bizleri isyana sürükleyen bir haksız harekettir." Inanmayanlara örnek veriyor: "örneğin Kasım 1995'te bütün me- murlar yüzde 50-53 arasında net ve kesin zam alacaklardır, denildi. Bizim maaşımıza yüzde 36 zam yapıldı. Bu fark, dondurulan 7 milyon 144 bin lira- SESSİZSEDASIZ NVRİKURTCEBE ntlatlonnıda qrttr atatak Ey Mkıot ıa«/bı« bm Ştmk htf £i| \rutttm unut»« buı uminm bıii UGUZ MUMCU dan gelmektedir. Benim müdür muavi- nim, benim şefim, benim muhasebe- cim benden en az 6-7 milyon lira faz- la maaş alırken, ben onlarfa maaşımı kıyaslayamadığım gibi devlet memuru- na verilen zam yüzdesinden bile ya- rarlanamıyorum." Isyan etme noktasındayken biröne- rr getiriyor: "Benim müdür muavinim benden 8 milyon lira fazla almaktadır. Müdürlü- ğü bırakıp müdür muavini olmak isti- yorum. Fakat onu da kabul etmiyorlar." Ve haklı olarak bir konuya dikkat çe- kiyor: "Yokluklar içinde kıvranmamız bir yana, düşük maaşlı olmamız nedeniy- le otoritemizi kaybeder hale geldik." Tepelemek G elişen bazı olayiar karşısrnda zaman zaman, Atatürk yaşasaydı ne I derdi, nasıl değeriendirirdi gibilerinden sorulara yanrt aranır... Güncel bir konuda, Mustafa Kemal'in Şubat 1923'teki sözlerini anımsayalım: "Eğer onlara karşı benim kişiliğimden bir şey almak isterseniz, derim ki: Ben dini alet edenlerin düşmanıyım. Onlann olumsuz yönde atacaklan her adım, yafnrz benim kişisel inancıma değil, yalnız benim amacıma değil, o adım benim ulusumun hayabyia ilgili, o adım benim ulusumun hayatma karşı bir kasıt, o adım ulusumun yüreğine gönderilmiş zehirli bir hançerdir. Benim ve benimle aynı düşüncede olanlann yapacağı şey, mutlaka ve mutiaka o adımı atanı tepelemektir." Atatürk yaşasaydı bu görüşJeri değişir mrydi? Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Zihniyet emekli olmaz. Kasım Gülek sünnetli olduğunu nasıl kanıtiayacakü! V asiyeti uzerıne eski CHP genel sekreterlerinden Kasım Gülek'in cenaze namazını tarikatçılardan biri kıldırmış... Politik yaşarra ilginç olaylarla doluydu, cenazesi de ilginç oldu. Gülek, 1950 öncesinde de milletvekiliydi. Bilecik muhabirimiz RPileABD el ele Turing'in Çamlıca'daki işletmesini geri altp kendilennce düzenleme yaptıklannda Cola Cola'yı da kapı dışarı etmişlerdi... Cola'nın yerine şerbet getirmrşlerdi. Oysa şimdi uzlaşmışa benziyorlar. Kasımpaşa'dan Piyalepaşa Bulvan yoluyla Çağîayan'a çıkarken, sağdaki yamaçta, RP'Iİ belediye ile ABD'Iİ Coca Cola'nın işbirliği yatıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun! Yaşar Akkamış, "Kasım Gülek'e dair" bir anı iletti Vaziyet'e: 1951 yılında yapılan ara seçimde Kasım Gülek, Bilecik adayıdır. Demokrat Partiüter, Gülek'i.- ,„..,.* seçtirmemek için her yolu denemektedir. Gülek'in camiye gitmediği hatta sünnetsiz olduğu yolunda söylentiler ortalığa yayılır. CHP il teşkilatı da bu söylentiler üzerine ısrarla Gülek'ten, camiye gitmesini, namaz kılmasını ister.. Baskılar karşısında Gülek dayanamaz: - Ulan, hadi camiye gidip iki rekât namaz kılayım. Ama sünnetli olduğumu ispatlamak için kürsüden millete ne göstereyim! BAMÇfcLSR »AUDURUİÖÜ VI COCA - COLA TÜRKİYE HÖLOCsİ İŞBİRUGl İLE AGAÇLAMOIfttUAIVn* ARALIK 1993 TOPLAM ALAN 6625 <r AĞAÇ 1325 Kayseri: Cumhuriyet okuru olmanın sorumluluğu var G eçen haftadan okur toplantı- larının izlenımleri sürüyor... Kayseri'den Cumhuriyet okurları Kadir Çevik ve Cen- giz Şartı bildinyor "Kayseri Helga Otel'deki Cumhuri- yet okurlarının kaynaşma gecesine 40 kişilik rezervasyon yaptırmamıza rağ- men, bu sayıyı dahi zor bulacağımızı düşünürken ne kadar yanılmışız. Salo- na sığmadık ve tam 80 kişiydik. Birçok- lan ayakta kaldı. Cumhuriyet okur ai- lesinin coşkusunu, sıcaklığını, samimi- yetini, heyecanını görmeliydinrz. Sanırsınız herkes yıllardır görüşen dostlarmış gibiydi. Herkes evsahibiy- di. L Cihan Demirci 'den j-y A F O R I Z M A L A K Orucunu koltukta bozmayı şu anda ne kadar da isterdi Erbakan Hoca! Atatürkçü Düşünce Derneği ile Çağ- daş Yaşamı Destekleme Derneği baş- kanlanna, çabalanndan dolayı Recep Akın ve Selahattin Delice'ye, telgraf ve çiçek gönderen dostlara teşekkür- ler. Atatürk, Uğur Mumcu ve bütün de- mokrasi şehitleri için saygı duruşuyla başlayan gecenin açış konuşmasın- dan sonra herkes kendini tanıttı. Cum- huriyet'le ilgili düşünce ve anılar dile getirildi. Çok ilginç konuşmalar oldu. Bir artcadaş, 'Bana okulda öğretil- meyenleri öğrettiği için Cumhuriyet okuyorum' dedi. Bir arkadaş, gerekti- ğinde yardımlaşma için okur formlan- na kan gruplannın da yazılmasını öner- di. Birçoklan, Cumhuriyet okuduklan için işlerinden olma tehlikesi bulundu- ğunu ancak bundan onur duyduklan- nı anlattı. Yaşlı okuriardan Cumhuriyet okuduklan için sürgüne gönderildiğini söyleyenler vardı. Eczacı Ünal Özkan'ın konuşması büyük alkış aldı: 'Cumhuriyet okuru olmanın sorum- luluğu vardır. Laik olmak gibi, bağım- sızlıktan yana olmak gibi, devrimci ol- mak gibi, halkçı olmak gibi ve Bursa Nutku'nu ezbere bilmek gibi.' Gecemiz, oyun havaları, türküler, şarkılar eşliğinde büyük bir coşku ve eğlence içinde sürdü. Bu toplantılan ayda bir yapmaya, 'Cumhuriyet Okur Kulübü' kurmaya karar verdik. Ve şimdiden daha büyük bir salon aramaya başladık." Bu arada Istanbul'daki okur grubu- nun bir çağnsı var: "Gözaltındaki kayıpları protesto eden ve çocuklannın bulunmasını iste- yen 'Cumartesi Anneteri' için istan- bul'daki Cumhuriyet okurları 27 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Galata- saray Lisesi önünde olacak. Amacı- mız, kar-kış demeden 35 haftadır otur- ma eyleminde bulunan kayıp ailelerine, yöneticilerin dikkatini çekmek." ALACA KADASTRO MAHKEMESİ Sayı: 1996/5 Alaca Akça köyünden Ali Şirin ve arkadaşlan tarafından Ala- ca Kuyumcusaray köyünden Duran Erdoğan ve arkadaşlan aley- hine açtıklan kadastro tespirine itiraz davasınm mahkememizce venlen tensip sırasındaki ara karan gereğınce: Ölü davacılar Veli ve Abbas Şinn mırasçılannın tüm araştır- malara rağmen tebligata sarih açık adreslerinin tespıt edilemedi- ği anlaşıldığindan dahili davacılar Satı, Özkan, Ismaıl, Aysel, Se- biha, Perihan, Necdet ve Fevzullah Şinn'e duruşma gününün teb- liğ edılemediğınden. dava konusu Alaca Kuyumcusaray köyünün çeşıtli mevkilerinde bulunan 47. 50. 92. 144,212,363.400,449. 153, 177, 210,256, 387, 399,470, 569, 580, 607, 656. 715, 736, 746, 725 nolu parsellerle ilgili davayı takip etmeleri veya bir ve- kille kendılennı temsıl ettırmelen, duruşmaya gelmedikleri ve kendılennı bir vekille temsıl ettırmediklen takdirde yargılama- nın yokluklannda yapılıp sonuçlandınlacağı, duruşmanın bırakıl- dığı 29. 3.1996 gününde Alaca Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda saat 09.00'da hazır bulunmalan ılanen tebliğ olunur. Basm: 66382 Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 İZMtR 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Sayı: 1994/1041 Davacılar Harun Aygûn ve Esat Aktaş tarafından davalılar Meh- met Emen Tasmanoğlu, Eşref Budak ve Eyüp Yanş aleyhine, taz- minat davasınm yapılan açık yargılaması sırasında: Mahkememizin 1994/1041 esasmda kayıtlı dosyasında davalı Eşref Budak'a Arpaç nahiyesi, Arpaç Kooperatifi binalan no: 7 Izmir adresindeki tüm aramalara rağmen bulunamadığından, adı- na duruşma gününün ılanen tebliğıne karar verilmiş olmakla, du- ruşma günü olan 30.1.1996 günü saat 10.30'da Izmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hazır bulunması veya kendısmi bir vekil- le temsıl ettırmesi, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmedıği veya kendısini kanuni bir vekille temsil ettirmediği takdirde. yar- gılamanın yokluklannda devam edıleceği ve yokluklannda karar venleceğı davetiye yerine kaım olmak üzere ilanen teblig olunur. Basm: 66476 Başka Türkiye Yok. Haydi Fidan Dikelim. ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇİZGtLÎK KÂMtLMASARACI HARBI SEMtH POROY GADDAR DAVUT SVRÎKVRTCEBE »IHAK PİYOBUA* »AK.'.. »OÖARIA^ VO»ca*/. J 5,KMA I_AM / W »IKİB«AA/..•JTPocruA'TACAKSlN HANIO? «AK.oeı-Bl AMIA«AAA YAFAUIAA.' ÖNC6 KIAA »IRAKACAK? BÜLUT BEBEK NiRAYÇtFTÇt I.ÇOCUtu &%ZOİtME • i A&C YAPM/ : 0 -8AMY0M D/»VRAN1Ş:İ f/f  I5IN01- ıİQİN D6MİZLER VÜKS£- C ^ TARÎHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 25 Ocak KAMR£ ÖNLERINÛEL ısp 'oe euGûN, PAÜŞAH maa. SUTHMuenMer AZ/. MtUOAONOAKİ OSA4AM./ OBOUSU leAHİBG /CSHTİ ÖN L£fibNE 6£LMİÇri.$ÜLTANSELJM,1H6'OAÇUCrtSl ' MISIH SSFERfNDEfÖNCEHALEP m/ONLARIMPA AÂlStH utAH'LA yApneı Mcec-îD*S>KSATAŞ/NIKAZANMIŞ, BAŞAttll 6A22E ÇARP^UA&NIN Af&fNMN RİDANi- YB 'DC A4IS/Rto£UUJ*O-£g/'M BİR K£Z MHA VEfJ- MİŞTİ. RİMNİYE SAVAÇINDAN SONgA O£/UWU- ANCAK, MEMÜJK HÜKÜMDARI TVMANBAY ANİ g/e BAS&NLA K£*fri YENİDEN BLE GBÇİRDİ. KAHİg£, OSA4ANU *llW£7t£Bİ- A/£ BİIÜCAÇ GÛN SONUNPA Ü LACAKTTB.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog