Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

25 OCAK 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Polonya fetffaeffi • VARŞOVA (AA) - Polonya Başbakanı Jozef Oleksy, hakkında 10 yılı aşkın bir süre Moskova adına casusluk suçlaması ile soruşrurma açılması nedeniyle dün görevinden istifa etti. Oleksy, Başbakanlık görevinden istifasını televizyondan açıkladı. Oleksy, bir devlet adamı olarak bu koşullar altında istifa karannı aldığını belirtti, ancak casusluk olayına kanşmadığını ısrarla tekrarladı. Komünistlerin iktidan kaybetmelerinden bu yana, Polonya'nm ilk komünist başbakanı olan Oleksy, Rus ıstihbarat örgütü KGB'nin üyesi olduğu sapianan bir kişi ile ilişkisi olduğunu kabul etmiş, ancak ilişkinin "yalnızca arkadaşiık çerçevesinde olduğunu" savunmuştu. Ankara Talabanryi uyardı • ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Ankara, "sınır güvenliği" konusunda İCürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani'yi uyardı. Talabani'nin "Biz, Türkiye'nin sınırlannin bekcisi değiliz" ve "PKK, terörist bir örgüt değildir" içerikJi açıklamaJannın yeni olmadığını belirten Ankara, KYB liderinin, Türkiye'nin, sınır güvenliğine verdiği önemi bildiğine işaret etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcûsü Büyükelçi Ömer Akbel, dün düzenlediği basın toplantısında, Talabani'nin söz konusu açıklamalannın yeni olmadığını belirtti. Saraybosna'da patlama: 4 askep öMü • SARAYBOSNA (AA) - Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da dün akşam meydana gelen patlamada 4 askerin öldüğü, 6 askerin yaralandığı bildirildi. Patlamanın olimpik Zetra stadyumunda Italyan ve Portekiz askerlerinin bulunduğu bir bölgede meydana geldiği belirtildi. Aynı zamanda nenüz doğrulanamayan bilgilere göre, patlamada Portekizli 3 asker ile 1 Italyan asker öldü. Gücü(lFOR) sözcülerinden Albay Simon Haselock, terörist bir saldınnm sözkonusu olmadığını, patlamanın bir kaza sonucu meydana geldiğini söyledi. Bir IFOR kaynağı ise mayın patlamasının sözkonusu olduğunu ifade etti. Dağıstan'da rehin alınan 23 polis 'savaş esiri' olarak direnişçilerin elinde tutuluyor Çeçenler rehineleri bıraküDtş Haberier Servisi - Çeçen direnişçiler, iki haftayı aşkın bir süredir alıkoyduklan rehinelerden 45 sivili dün serbest bıraktılar. Çeçenlerin 23 polisi "savaş esiri" olarak ellerinde tutmaya devam edecekleri bildirildi. Fransız Haber Ajansı AFP'nin bölgedeki muhabiri, 9 ocakta Rusya'nın Dağıstan Cumhuriyeti 'ndeki Pervomayskaya köyünde Çeçen direnişçiler tarafından alıkonulan rehinelerin, Dağıstan'a geri dönmelerine izin verildiğini belirtti. Siviller, otobüslerle, memleketleri olan Kızılyar kasabasına gitmek üzcre yola çıktılar. Çeçen direnişçilerin komutanı Asian Meşedov, önceki gün Çeçenlerin denetiminde bulunan ülkenin doğusundaki Novogrozni'de yaptığı açıklamada, adamlannın, 42 sivil, 24 polis olmak üzere, 66 kişiyi rehin tuttuğunu ve sivillerin dün serbest bırakılacağını bildirmişti. Meşedov, polislerin savaş esiri olarak muamele göreceklerini ve Strasbourg'un gözü Çeçenya'da HAKANAKSAY MOSKOVA-Bugün Strasbourg'da Rusya'nın Av- rupa Konseyi'ne üyelik talebi İearara bağlanıyor. Konseyin bazı üyeleri Rusya'nın demokrasi ve in- san haklan konusunda ciddi yanlışlan olduğunu ge- rekçe göstererek Moskova'nın başvurusunu reddet- me eğıliminde; öteki bazı üyeler ise Rusya'nın Av- rupa Konseyi üyesi oiması halinde Avrupa'nm Mos- kova'yı etkileme olanaklannm artacağını savunarak olumlu oy kullanacağını belirtiyor. Moskova, Av- rupa Konseyi üyeliği için ilk olarak 1992 mayısın- da başvurmuştu. Başvuru çeşıtli gerekçelerle erte- lenmiş, en son geçen yıl Çeçen savaşına gösterilen tepkiler nedeniyle kabul edilmemişti. Bazı konsey üyelen^son zamanlarda sertlik politikalanna yöne- len Rusya'nın, zaten Avrupa'nın bir parçası oldu- ğunu ve üyelik başvurusunu bekletmenin gereksiz birgerginleşmeyeyol açacağını düşünüyor. Konse- yin "böyük üyeleri" (Almanva, Fransa, Ispanya) Moskova'ya destek verme eğiliminde. Ancak bir kısım üye de, Rusya'nın üyelik başvurusunu kabul etmenin, Avrupa'nın demokrasi ve insan haklan ko- nusundaki genel düzeyini düşürecegini vıırguluyor. Bu üyelerin kuşkulannın başında, son zamanlarda yeniden sertleşen Çeçen savaşı geliyor. Aynca ordu içindeki keyfi uygulamalar ve "nedeni belirsiz ölümler" gibi birdizi konudaha, Rusya'nın demok- rasiden oldukça uzak olduğunun kanıtlan olarak gösteriliyor. Rusya'nın üyeliğine karşı çıkanlarda- ha çok konseyin "küçük üyeleri'' en başta da Baltık cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa ülkeleri. Moskova yönetimi, Avrupa Konseyi'nin olumsuz karar alma- smın, Çeçen teröristlerinin eylemlerine "dolavh des- tek" olabileceğini öne süriiyor. Strasbourg'taki top- lantıya, Rusya Parlamentosu Uluslararası Işler Ko- mitesi Başkanı YTadimir Jirinovski ve Ramazan Ab- duiaüpovda katıiıyor. esir düşen Çeçen direnişçilerle değiştirileceklerini belirtmişri. Çeçen güçler, aynca Pervomayskaya kuşatmasında olen arkadaşlanna ait 42 cesedi teslim aldılar. Cesetlere karşıhk sivilleri serbest bırakan Çeçen güçler, Pervomayskaya'daki gelişmeler sırasında, esir aldıklan Rus güvenlik güçlerini ise bırakmadılar. Çeçenler, Rus güvenlik güçlerinin, Pervomayskaya'da Rus güçlerinin eline geçen 30 arkadaşlan karşılığında serbest bırakılacaklannı belirtiyorlar. Rehinelerin bir kısmı, Çeçenlerin Dağıstan'ın Kızılyar kentinde bir hastaneye baskm düzenledikleri 9 ocak tarihinde ahnmıştı. Geri kalanlar ise Dağıstan-Çeçenya sınm yakınmdaki Pervomayskaya köyünde rehin alınmışlardı. Pervomayskaya köyü, Rus güçlerin Çeçen direnişçilerin eylemini bastırmak ve rehineleri kurtarmak için yaptıklan operasyon sırasında tamamen harabeye dönmüştü. Ancak bir grup Çeçen direnişçi, bölgeyi yoğun bombardımana tutan Rus güçlerini yararak yanlannda rehinelerle köyden kaçmayı başarmışlardı. Serbest bırakılan rehinelerin çoğunun Çeçen direnişçilerin kendilerine kötü davranmadıgını ifade ettikleri bildirildi. Bölgedeki muhabirler, serbest bırakılan rehinelerden bazılannın Çeçen direnişçilerden sıcak bir biçimde vedalaşarak aynldıklannı kaydettiler. Serbest bırakılan matematik öğretmenı Arkady Gasratov, "Bize hükümet ihanet etti ve Ölüme gönderdi. Bizi rehin alan Çeçenler ise iji davrandı" dedi. ABD Başkam Cliııtoıı gelecekten ııımıtlıı WASHBVGTON (Cum- huriyet) - ABD Başkanı Bill Ctinton, ABD başkanlannca geleneksel olarak her yılın ilk ayında kongrenin ortak oturumunda yapılan "ülke- nin durumu" (State Of The Union) konuşmasında, Ame- rika'nm geleceğine ilişkin iyi beklentilerin arttığını vurgu- ladı ve dünyanın güçlü bir li- deri olduklannı dile getirdi. Daha çok eğitimde firsat eşitliği, yaşlılann sosyal gü- venliklerinin. korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çalışan kesimlerin refahı, çocuklann daha saglıklı bir ortamda yetişme- leri, sokaklann suçtan anndınl- ması, uyuşturu- cuyla savaş ve ai- lenin toplumdaki konumunun güç- lendirilmesine ağırlık veren ABD Başkam, dış konulara ise diplomatik gözlemcilerin ifadesiyleçok kısa değindi. Başkan Clinton, uluslara- rası terorizm, kitle imha si- lahlannın yayılması, örgütlü suç ve uyuşturucu kaçakçılı- ğının ülîce sının tanımadığı- na dikkat çekerek "Bu sorun- lara bugün karşı çıkmazsak, yann actsuıı çekeriz"dedi. Banş ve özgürlüğün kut- samasmı arayan dünya halk- lannın, bunu gerçekleştirme- si için kendilerine baktığmı ve kendilerine güvendiğini savunan ABD Başkanı, "Her yerde olamayacaklannı ve her şeyi yapamayacaklannı" söyledi. ABD lıden "Ancak çıkarianmız söz konusu ol- duğunda, degerlerimiz tehdit altında bulunduğunda ve fark ortaya ko\acağımı/da Amerika öncü olmalı. liderli- ği almalu yaJıdmcı veya dün- ya polisi olmamalı>Tz"dıye -konuştu. Cumhuriyetçilerin kontro- lündeki kongreyeeşi Hillary ve kızı Chelsa ile birlikte ge- len Clinton, 81 dakika süren çıktığını söyledi. Diplomatik gözlemcı "lç konular, 1992 seçiırtlerinde olduğu gibi ka- sımda vapılacak seçimlerde de başkan ada> lannın önce- liğini oluşturacak. Bunun önemli sinyalleri verildi. Kongrede köseye sıkısmış bir Clintnn var. Dış poîitikava çevreden daha az yer verdi. konuşması 1996seçinıfcrinin ajandası olarak ortava ko- nursa bu Bill Clinton'ın Cumhuriyetçilerin üzerinde durduğu konuiarda savas- ma>ı seçtigini gösteriyor'"de- . di. ABD ekonomı- • Başkan Clinton, Ulusa seslenış sinin son 30 yılın konuşmasında uluslararası terorizm, kitle imha silahlannın yayılması, ve örgütlü suçun sınır tanımadığını dikkat çekerek 'Bu sorunlara bugün karşı çıkmazsak, yann acısını çekeriz' dedi. geçen yılki konuşmasının aksine bu kez mikrofonda 62 dakika kaldı. Sözleri, De- mokrat üyelerin alkışlanyla 79 kez kesilen Bill Clinton, siyasi gözlemcilere ve TV'lerin kamuoyu yoklama- lanna göre "başanlı" olarak tanımlandı. Batılı bir ülke diplomatı, Cumhuriyet'e yaptığı değer- lendirmede ABD Başka- nı'nın konuşmastyla bir an- lamda, 1996 başkanlık se- çimleri için kampanya süre- since izleyeceği stratejinin genel hatlannın da ortaya En saglıklı döne- mini yaşadığını" savunan Bill Clin- too, "büy ük bürnk- rasi dönemi"nın bittiğini vurgulaya- rak kongre gücünü elinde tutan ve büt- çe planı konusunda bir türlü uzlaşamadığı cum- hunyetçılere de "sonınJann üstesinden birlikte çauşarak geüne" çagnsında bulundu. Clinton, bir ara cuma gü- nü Whitwater emlak şirketi skandalına ilişkin soruştur- mada ifade verecek olan ve durgunluğu dikkat çeken eşi Hfflary'den de övgüyle söz etti. First Lady ve kızlan Cheha'nın oturduğu locaya dönen ABD lideri. 25 yıllık bırlikteliklerini vurgulayıp "Mükemmel bir eş ve mü- kemmel bir anne. Teşekkür ederim Hillary" dedi. Başkan Cünton'nm kongrede yaptığı konuşma büyük ilgi topladı. (REUTERS) HOTEL MANAGEMENTSTUDIES IN SWITZERLAND Swiss and US Diplomas 2&3 year Programmes in tnglish Transfer to European and US Unıversıtıes (BA, BS) Accredıted by ASEH and CCA Washıngton DC H I I U I HOTEL INSTITUTE1 * " MONTREUX 15. avenue des Alpes. CH-1820 P Montreux, Svvuzerland Tel: (021) 963 7404 Fax: (021)963 8016 tarih toplüm KVLTÜR GEZİLERt ADIM AEMM BAT1 ANADOLU'DA TARİH MEHMETİHSANTVNAY 17 - 24 Şubat 1996 KAD1KÖY-GÖZTEPE-ERENKÖY NESÜHANÜNSAL 4Şubat 1996 İZNİK KÖYLERİ-ULUDAĞ KÖYLERİ-BURSA NEZİHBAŞGB£N 2-3Mort1996 FEST SEYAHAT ACENTASI (0212)258 25 731258 25 89 tLAN T.C. KADIKÖY 4.ASLİYECEZA MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1994/1107 Karar No: 1995/133 Sanık: Şevki Feyiz Suç: Gıda Maddele- ri Tüzüğü'ne aykın hareket Suç tarihi: 31.8.1994 Kuyubaşı Sk. Dr. Selimbey Apt. 26/1 Feneryolu adresinde- ki su ıstasyonu sahibi Şevki Feyiz hakkında Gıda Maddeleri Tûzü- ğü'ne aykın hareket suçundan dolayı mah- kememizin 1.3.1995 tarih ve 1994/1107 esas- 1995/133 karar sayılı ilamı ile TCK 395 ve 647 SK 4. maddesi gereğince 2.045.000 liraağırpa- ra cezası ile cezalandı- nlmasına ve bir sene süre ile cürme vasıta kıldığı meslek, sanat ve ticaretin tatiline, iş- yerinin 15 gün süre ile kapatılmasına karar verildigi ilan olunur. 10.1.1996 Basın: 67404 Değerli aydm, araştırmacı-yazar UĞUR MlMClPımıı katledilişinin 3. yılında anısının önünde saygı ile eğiliyoruz. OPERA VE BALE SANATLARINI GELtŞTtRME VAKFI SevgiliAltay, Seni çok özlüyoruz... arkadaşlann @ îstvm2 GÛMRÜKBİRLIGİ İLE ART1K AVRUPATA DAHA YAK1N1Z. YABANCI DİLE DÛNDEN DAHA ÇOK İHTİYACINIZ VAR, 17 Yaşını doldurmuş herkese ve her amaca uygun yurtdışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Italyanca ve İspanyolca dil kurslan * Toefl ve Cambridge sınavlarına hazırlık, * 30 Ocak 96 tanhinde ofîsimızde yapılacak tanıtım toplantımıza katılmak için rezervasyon yaptırınız. Promosvon: jngiltere'de 12, ABD'de 24 haftalık yoğun kurslanmıza katılanlara gidiş-dönüş uçak blletinizi biz hedlye edlyoruz. Hemen arayın ü c r e t s I z broşürümüzü Isteyln. EF ULUSLARARASI DİL OKULLARI Mım Kemal Öke Cad a i Nşaraaşı 1STAN8UL Tel: (0212) 225 0210 Fax: (0212) 225 46 92 ANKARA: (0312) 468 05 55 İZtBR: (0232) 489 41 00 ADANA: (0322) 454 79 85 BURSA: (0224) 224 34 42 MERSIN: (0324) 233 40 44 İLAN T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1992/312 Karar No: 1995/269 ' Davacı Münevver Kanşimşek vekili tarafindan da- valılar Osman Demirok ve 7 arkadaşı aleyhine mah- kememize açılan tapu iptali tescil davasının yapılan yargılaması sonunda; Davanın kabulü ile; Gölhisar ilçesi, Armutlu Mah.'de kain, tapunun 368 ada, 66 parselinde Durmuş Ali Kanşimşek adına kayıtlı, aynı yerde kain tapunun 67'nci parselinde Emine Kanyurt adına kayıtlı, aynı yerde kain tapunun 68'nci parselinde Osman Demi- rok adına kayıtlı taşınmazlann tapu kayıtlannın ipta- li ile; dosya içinde mevcut 17.7.1995 tanzim tarihli fen bilirkişiler tbrahim Özdağ ve M. Erdal Ertan tarafın- dan tanzim edilen krokide A harfi ile gösterilen 1094.37 m2 yüzölçümûndeki taşınmazın Osman De- mirok adına, krokide B harfi ile gösterilen 1093.37 m2 yüzölçümûndeki taşınmazın Güler Kanşimşek adına, krokide C harfi ile gösterilen 1094.37 m2 yüzölçü- mûndeki taşınmazın Emine Kanyurt adına, krokide D harfi ile gösterilen 6931 m2 yüzölçümûndeki taşınma- zın Münevver Kanşimşek adına tapuya kayıt ve tesci- line karar verilmiştir. îlan olunur. Basın: 67210 DERELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1983/71 Esas 1994 101 Karar Davacı Nuri Karagöl mıras şirketi mümessili lhsan Ka- ragöl vekili Av. Gûltekin Uzunalioğlu taranndan davalılar ve karsılık davacı lar Derelı Kızıltaş köyü tüzel kişiliği ve arkadaşlan aleyhine mahkememize açılan menı müdahale davasının yapılan açık yargılaması sonunda mahkememi- zin 15.07.1994 gün ve 1983/71 esas, 1994/101 karar sayılı ilamı ile davacı tarafından açılan asıl davanın kabulü ile da- valılann ve karsılık davacılann dava konusu yapılan ve 10.2.1989 tarihli ek bilirkişi raporunda kırmızı bölge ola- rak isaretlenen 5993.750 tn2 yüzölçümûndeki taşınmaza vaki müdahalelerinin men'ine ilişkin karann yapılan tüm aramalara rağmen davalılar Zeynep Önal, Kahraman Önal, Havva Önal, Sevim Coşkun, Cafer Coşkun, Şengûl Coşkun, Ayşe Aktaş, Gülsüm Ataş, Hicabi Ataş, Hanım Ataş, Os- man Ataş, Ali Kemal Ataş, Şakir Ataş, Bekir Ataş, Selime Özdemir, Fazlı Özdemir, lskender Özdemir, Hatun Özde- mır, Fatma Özdemir, Hava Okumuş, Sükriye Özdemir, Mer- yem Ataş, Fatma Ataş, Zeliha Ataş, Rahime Bekdemir, Ha- nife Bekdemir, Hava Okumuş, Ahmet Okumuş, Şemsi Oku- muş. Helim Türkmen, Mehmet Resul Türkmen, Halil Türk- merı. Seyhan Türkmen, Ceyhan Türkmem, Şakire Özdemir, Fatma Ataş, Fikriye Ataş ve Vesile Bekdemir'e tebliğ edi- lemediğinden, adı geçenlere karann ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olmakla; Karar gereğince yukanda isimleri yazılı davalıların işbu ilanm yayımlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mah- kememizin 1983/71 esas 1994/101 karar sayılı karanna kar- şı yasa yollanna başvurmadıklan takdirde bu davalılar yö- nünden kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. Basm: 67172 Umutlannızı Fidan Dikerek Yeşertin. ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERES^DEN ÇAĞRIı Türkiye'yi Avrupa'ya katın ÖZGÜR ULUSOV Israil Başbakanı Şimon Pferes'in Avrupa Birliği'ne "Tûrldye'oin Avrupa'nın bir parçası'' yapılması çagı- nsında bulunduğu bildirildi. Cumhuriyet'e bilgi veren diplomatik kaynaklar, Pe- res'in, AB Troykası ile yap- tığı görüşmede Türkiye'nin Ortadoğu'daki bölgesel ro- lûnün daha da artmasını is- tediğini belirttiler. Israil Başbakanı Şimon Peres, Filistin seçimlerinden bir gün sonra 21 ocakta AB Troykası (AB'nin bir önce- ki, şimdiki ve birsonraki dö- nem başkanlıklan) dışişleri bakanlan ve bir AB komise- ri ile Kudüs'te bir araya gel- di. Diplomatik kaynaklar, dışişleri bakanlan ve AB ko- miseri ile uzun bir görüşme yapan Peres'in, toplantının sonunda Türkiye'yi özel olarak gündeme getirerek şu sözleri söylediğini kaydetti- ler: "Türkiye'yi Avrupa'nın bir parçası yapın. Gümrük biri^ianlaşmasını menuıun- hıkla karşılayan İsraiL Tür- kiye'nin özellikk dc Surive ik ilişldkr açısından önemli olduğunu düşünüyor. Bu yüzdcn de Türkiye'nin,özel- Kklede su sorunu çerçevesin- de Ortadoğu'daki rohînün artmasını istiyor" Diplomatik kaynaklar, ltalya, lrlanda ve Jspanya dı- şişleri bakanlanndan oluşan AB Troykası'nın ise Türki- ye'nin AB gündeminde ilk sıralarda yer aldığını Israil Başbakanına ilettiğini ifade ettiler. KaynakJar, AB Troy- kasınca özelükle Kıbns so- rununun çözümü çerçeve- sinde Türkiye'nin önemli ol- duğunun vurgulandığını di- le gerirdiler. Diplomatik kaynaklar, !s- rail'in bu tutumunda, Türki- ye'de radikal Islamcı akım- lann güçlenmesinin bölge- deki istikran tehdit edeceği görüşünün etken olduğunu savunuyor. Cündemde su ve terör var Suriye-Israil yenîden masada FUATKOZLUKLU VVASHINGTON - Birbi- rine yanm asırdırkin ve nef- ret duygulan besleyen ikı ezeli dıişman, fsrail ile Su- riye banş görüşmelerinde ilerleme kaydetme umuduy- la bir kez daha masaya otur- du. Başkent NVashington'a bir buçuk saat uzaklıkta Maryland eyaletinin doğu sahıllennde yer alan Wye Plantasyon Evin de ABD'nin gözetiminde bir araya gelen taraflann sınır güvenliği konusunda somut adımlar atması bekleniyor. Başkan Bill Clinton. dört yıldır zaman zaman kesile- rek devam eden görüşmeler- de "somut" sonuçlar alm- masını istiyor. Heyetler üç gün süreyle görüşecek ve görüşmelere hafta sonunda ara verilecek. Taraflar, bu- nun ardından da iki gün için yine masa başina oturacak- lar. Bugün başlayacak gö- rüşmelerin ardından, Chris- topher bakan olarak göreve başladığından bu yana 17.si olacak yeni bir gezi için yi- ne bölgeyi ziyaret edecek. Araıık sonunda yapılan ve bugün başlayacak olan görüşmeler "esas olarak" öngörüşmeler olarak nitele- niyor. Israil, Suriye'nin ger- çekten banş istediğine inan- mak için somut göstergeler ararken Haftz Esad'ın da ilk kez bu sinyalleri vermesi dikkatleri çekiyor. Görüş- melerde, Golan tepelerinin Suriye'ye verilmesinin gü- venlik boyutunun, günde- min en önemli maddesini oluşturacağı belirtiliyor. Suriye, 1967'de kaybettigi stratejik öneme sahip Golan tepelerini geri isterken, fs- raıl, Suriye ile banşın önko- şulu olarak Şam'm bütün te- rör örgütlerine verdiği des- teğin son bulmasınt istiyor. Suriye, ABD'nin "terörist ülkeler" listesinde yer ali- yor. Israil, kendisini çokya- İcından ilgilendiren Hizbul- lah ve Islami Cihad gibi te- rör örgütlerine ağırlık veri- yor. Israil, tüm terör örgüt- leri demekle PKK'yi da bu- nadahilederkenŞamilegö- rüşmelerinde henüz bölücü terör örgütünü "özel ola- rak" gündeme getirmiş de- Pl . . .Ankara ise Suriye bölücü teröre destek verdiği sürece Ortadoğu'da kalıcı bir ban- şın gerçekleşmeyeceği me- sajını Washington ve Isra- il'e iletti. Ankara, Türkiye ile Suriye arasındaki sınır aşan sular konusunun, Orta- doğu banş süreci çerçeve- sindeki su kaynaklan konu- suyla kesinlıkle kanştinl- maması gerekriğini de özel- likle vurguluyor. Türkiye, su-terör bağlanıısının kurul- masının, "Şam'ın oyununa gelmek" olacagının altını da her fırsatta çiziyor. UNUTMADHC O mükemmel bir kafa Mükemmel bir yürek Yumruklanyla erkek Gözleriyle çocuktu Hudutsuz ve ödünsüz bir hayattı O Yoldaştı O. ÖDÜNSÜZ MİLLİ DEMOKRATÎK DEVRİMCIKALPAKSIZ KUVAYI MlLLlYECl ALt FERİDUN CEYLAN'ı UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ... Not: 26 Ocak 1996, Saat I4.00'te mezan başında anma yapılacaktır. MUĞLA MERKEZ YAPI KOOPERATİFLERİ BtRLİĞl Güvenlik Hizmeti Veren Güvenlik Kurulusu Villanızda, işyerinizde, plazaruzda, sitenizde, fabrikanızda, hastanenizde, Ö2Bİ vc kamu kuruhışlarmda güvenli bir hizmet almak için bizi gûvenle arayabilirsiniz. "H" ((»212)512 3X3» (0212)527 47 25 Nüfiıs cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. GÜLEREN CENG/Z ACELE SATILIK Cihangir'de 4 katlı bina sahibinden satılıktır. Telefon: 243 48 02 gündüz (iş) 249 12 32gece ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞÎ sizlerle, ülkemiz için yapılabilecekleri görüşmek istiyor. TeL: 275 50 82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog