Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 70 Yılıtı Odıilii MilyonlarcaMutJu Yüz! EMLAK BANKASI ^ , 72. VISAY) 25877 / 30000 TL KURUCUSU: YUNUSIUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMMi NAOt (1945-1991) Polîsten polise işkence suçlaması • Gazeteci Metin Göktepe'nin polislerce dövülerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlanma aşamasına geldi. • Olay sırasında Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda görev yapan polis memuru Coşkun Öztürk, sorgulama sırasında kendisine işkence yapıldığını öne sürdü. • Öztürk'ün avukatı, Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığr'na yaptığı suç duyurusunda, sorgulamada dövüîen müvekkilinin beyin travması geçirdiğini ve "7 günlük iş ve güç kaybı raporu' aldığını kaydetti. • Olayla ilgili gözaltına alınan 9 polisin, "Gözaltına alınanlann dövülmesi emri verildiği için onu da dövdük. Bayıhnca amire durumu bildirdik. O da 'Götürün bir yere atın' dedi. Öldüğünün farkına varmamıştık" itirafında bulunduklan öğrenildi. • 4. Sayfada TANSU ÇtLLEB 'Umudıımu iyice yitirdim' • DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, dönüşümlü başbakanlık önerisiyle gittiği ANAP lideri Mesut Yılmaz'm açıklamalan karşısında, ANAYOL için "Umudumu iyice yitirdim" dedi. • 5. Sayfada 'Mallarımı getirmeyeceğim' ABD'de bulunan malvarlığını Türkıye'ye getirerek bir vakfa bağışlayacağını açıklayan Başbakan Tansu Çiller, böyle bir söz vermedigini öne sürdü. • 12. Sayfada Yılmaz'dan yeni önerf Mesut Yılmaz, belirli sürelerle dönüşümlü azınlık hükümetini gündeme getirdi. Tansu Çiller, bu öneriyi reddetti. • 4. Sayfada ABD 6 PKK sorununda bir son görüıımüyor' • ABD ordusunun resmi yayın organı olan "Mılitary Revıew" (MR) adlı derginin son sayısında, "PKK sorununda bir son görünmüyor" görüşü dile getirildi. Tümgeneral Stephen H. Button ımzasıyla yayımlanan "Türkiye, Kûrt aynmcılığı ıle mücadele ediyor" başlıklı makalede, PKK sorununun bitirilmesine yönelik bir ışık olmadığı öne sürüldü. • Button, bölgedeki sorunun çözümûne yönelik olarak uzun vadeli bırpolıtika gelıştiremedığını vurguladığı Türkiye'nin, anarşinin sürmesi durumunda, "aşın bir sıyasi belirsızlikle karşılaşabıleceğıne" dikkatçekti. SBflUN DBMhn?• habert • 3. Sayfada UğurMumcu unııtulmadı; on binlerhctykmlı v l u m c u ' s u z b i r yd d a h a 8 6 ? 0 - N e yapus» needilse kabul edilemez bir gerçekönünilzde dunıveriyor. O öJdu.a...d inancıyla, azmiyle,düriisttüğüyle,0keleriyie,sevgisi>1eiçiınjziısıtıyor. Bombanın konulduğu sokakta dün yine dostlan vanh. Fotoğrafa düşen yüzler ne çok şey anlaöyor. 24 Ocak 1993 Pazar acı bir giindür. O kadar ki içiıüze düşen ateş zaman zaman gelir boğazuuzda düğümleoiverir. (Fotoğraf: RIZA EZER) lVfıııns>ııVıiiYi rlnctlavnITAUllltvll I l l l l l UUSUcul 'Katillernerede?'Sorusturma liuğumu Çağırıcı çözecek • Gazetemız yazan Uğur Mumcu'nun yaşamını yitirmesine neden olan bombalı saldınnın üzerinden 3 yıl geçmesine karşın suikastın aydınlatıfması yönünde somut adım atılmadı. • Yetkililer, soruşturmanın kılitlendiğini belırterek Çetın Emeç ve Turan Dursun cınayetlerinde öldürme emrini verdiğı saptanan 'lslamı Hareket Örgütü genel emirT Irfan Çağıncı'nın yakalanmasıyla başta Mumcu, Aksoy ve Üçok cinayetleri olmak üzere, çok sayıda faıli meçhul olayın aydınlatılması konusunda önemli adımlar atılacağını bildırdiler. YUSUFOZKAN A.MKARA - 24 Ocak 1993 tanhınde ug- radığı bombalı suikast sonucu yaşamını yıtıren gazetemız yazan UğurMumcu ile ılgılı soruşturmada, aradan geçen 3 yıla karşın cıddi bırgelışme saglanamadı. So- ruşturmanın kilitlendığını belırten yetki- • Arkası Sa. 12, Sü. 2 'de ETKtNLlKLERLE ILGİLİ HABER VE FOTOGRAFLAR M6ve7. Sayfalarda • Uğur Mumcu'nun hain bir bombayla aramızdan aynlışının 3. yıldönümünde Türkiye yine ayaktaydı Ankara'daki evinin önünde öldürüldüğü saatte dün binlerce insan vardı. "Vurulduk ey halkım, unutma bizi", "Kanlı mezar taşlan bir gün ayaklanacak" pankartlan arasında "Katiller bulunsun, hesap sorulsun" sloganlan atıldı. Tiyatro sanatçısı Rüştü Asyalı yaptığı konuşmada, "Her yıl buradayız, burada olacağız, bugün de buradayız. Bu soru hep sorulacak, katiller bulunana dek" dedi. Daha sonra Uğur Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anıtmezan ziyaret edilerek saygı duruşunda bulunuldu. • Yazanmız Uğur Mumcu için îstanbul'un birçok yerinde etkinlikler düzenlendi. Gazetemizdeki toplantıda, Mumcu anısma açılan defter imzalandı, posterleri karanfil ve mumlarla donatıldı. Diğer etkinliklerde, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmamasının, devletin bu cinayetlerdeki sorumluluğunu arttırdığına dikkat çekildi. İzmir, Adana, Zonguldak, Bartın, Trabzon, Edirne, Babaeski, Sıvas, Tokat, Tunceli, Bandırma ve Antalya'daki panel ve etkinliklerde Mumcu ve ilkeleri dile getirildi. • 6. Sayfada DÖRT BİR YANDAN MESAJ YAĞDI ^Devletîn ayıbı^ rİ7İ*kmltf* Burası Cumhuriyet gazetesinin tarihi binası. İstantnjl'daki , M A i C i ı ı l C anabinaüğurMÛmcu'nundostian>ladoluptaştLLaik,de- mokrat, aydın ve yurtsever insanlardı onlar da. Mumcu onlara, onlar da Mumcu'ya sesleadiler: Öidürüldük ey halkım, unutma bizi. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) ANKARA (Cumhumet Bii- rosu) - Yazanmız Uğur Mum- cu'nun alçakça bir suıkasta kurban gıtmesınin 3. yıldönü- münde, olayın faillennın orta- ya çıkanlamaması sıyasi partı- ler, basın kuruluşlan ve de- mokratık kitle örgutlennce kı- nandı. Yayımlanan mesajlar, yurdun dört bir yanından gaze- temıze çekilen fakslar ve gön- derilen mektuplarda bu cınaye- tın aydınlatılmamasının 'dev- letin alnında kara bir leke' ola- rak kalacağı vurgulandı DSP Genel Başkanı Bülent E^evit, objektıf araştırmacı ga- zetecıliğin önde gelen ısmı ol- dugunu vurguladığı Mum- cu'nun katillennın bulunma- masınm "devletin avıbı" oldu- ğunu söyledı. CHP Genel Sek- UArkasıSa. 12,Sü.2y de OLAYLAREV ARDENDAKt GERÇEK Çiller 9 in Açmadaru.. 53. hukümetın kurulması için başlatılan gırişimlerden kı- sa sürede sonuç alınması güç görünüyor. TBMM Başkanlık Dıvanı cjluşmadığı ıçın anayasada öngörülen 45 günlük "hükü- met kurma" sürecı henüz baş- lamadı. Partiler bu durumu da dikkate alarak "aceleci" dav- ranmıyorlar. Hükümeti kurma görevı, şu anda DYP Genel Başkanı Tansu ÇiHer'de. Çiller, ilk te- ması, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'la kurdu. Şu öneriyi götürdü: "Başbakanlık dönüşümlü olsun. Ancak ilk sıra benim." Çiller, bu düşüncesınden ödün vermeyeceğini partisi- nin dünkü başkanlık divanı toplantısının ardından düzen- lediği basın toplantısında yı- neledi. Çiller, ilk sıra kendisinde ol- mazsa hükümet kurmayaca- ğını vurguladıktan sonra ANAP-RP koalısyonu için de şu yorumu getirdi: "Çok tehlikeli." Çıller'in, başbakanlık koltu- ğunu bırakmak ıstemediği, ne pahasına olursa olsun görev suresını uzatmaya çalıştığı ka- muoyunca da bilinen bir du- rum. Kaldı kı bu düşüncesıni, geçen günlerde bir gazeteci- ye açık açık aktardı. Çiller nıçin koltuğu bırak- mak ıstemiyor? • • • • Arkası Sa. 12. Sü. l'de B U G Ü N Cumhuriyet'le birlikte SPK'den ÇEAŞ isyanı • Sanayı ve Ticaret Bakanlığı'nın, ÇEAŞ'ta genel kurul yapmak ûzere özel murakıp atayarak Uzanlar'ın yeniden yönetıme gelmelenne olanak veren uygulamalan SPK'yi isyan ettirdi. SPK Başkanı Ali thsan • Karacan, "24 ocak, devletin güvenılırliğine küçiik hesaplar peşındeki birkaç siyasetçımn darbe ındirdığı gün olarak hatırlanacaktır" dedi. CHP yönetimindeki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ise Uzan aılesine karşı küçük tasarrufçuyu koruma mücadelesi veren SPK'ye karşı "yasalann gereğinin yerine getırildıği" savunmasını yaptı. • 8. Sayfada BORSA Dun 47.838.45 öncekı 49.167.42 DOLAR ûDun 61.650 Öncekı 61.400 MARK ODun 41.600 ÖnceKı 41.700 MJIH ODûn 800.000 Öncekı 800.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bmayı Top Top Yapalım... Uğur Mumcu'yu saygıyla, sevgiyle, türküleıie andık. Işık Kansu'nun kaleme aldığı "Uğur Mumcu'nun Atfa- besi"nı bir kez daha belleğimize kazıdık: "A ile başlar Atatürkçülüğün güncesi; B'dir, bağımsızlı- ğın tutkusu; C'dir cumhuriyet ateşi; D adını verir demok- rasıye; Eemeğikutsar, F filizlendiririlkeleri; G'dedir, gücü halkın; Ğ'dir yumuşacık toplum sevgisi; H ile başlar hak- lan, lile biter insanlann; I ıssızlığıdıryoksulluğun; Jjiletgi- bi keser çıkarcılan; K Kuvayi Milliyeci'nin kalpağı; L laiklı- ğin aydınlık yüzü; M mücadelenin önderi; N namustur, • Arkası Sa. 12, Sü. 2'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog