Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet ı 5 KURUCUSU: Y I M B NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADtR NADİ (1945-1991) 70 Yılın Eseri Milyonlarca Ev Sahibi! EMLAK BANKASI ./=. 24 00*1(1896 ÇttjMim 3. yılında cinayetle ilgili bir ipucu bulunamadı MUMCU YAŞIYOR• Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılamamasında, Ankara ve tstanbul devletgüvenlik mahkemeleri arasında yaşanan koordinasyon kopukluğunun önemli bir etken olduğu belirtildi İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafindan sürdürülen İslami Hareket Örgütü soruşturmasında, örgütün adının cinayete kanşmasına karşın, Mumcu'nun öldürülmesiyle ilgili bir sorgulamayapılmadığı öğrenüdL • htanbuVda, geçen yıl ekim ayında yakalanan örgüt ûyeleri, ellerinde Mumcu suikastı dosyası hakkında bilgi olmayan İstanbul DGM savcılan tarafindan sorguya çekilirken; Ankara DGM'nin de henüz, olaya kanşüklan yolunda bazı bulgular bulunan bu samklann ifadelerine başvurmadığı kaydedildL İstanbul DGM'nin, sorgulama sırasında Mumcu suikastı dosyasından habersiz olmasının, samklara bu konuda yöneltilen sorulann yetersiz olmasına ve soruşturmamn sağlıklı yapılmamasına yol açtığı ifade edildi. Soruşturmayı yürütmekle görevli 3 savcının görevi değişti. • 12. Sayfada Törenler Türkiye O'nu anıyor • Uğur Mumcu'nun anısına bugün yurt çapında çeşitli etkinlikler yapılacak. Ankara'da saat 13.30'da "Uğur Mumcu'yu Anma Töreni" ile başlayacak etkinlikler, 31 ocak çarşamba günü "Muammer Aksoy'u Anma Töreni" ile sona erecek. • 12. Sayfada 25 Ocak. O Z E L EK Bugün Cumhuriyet'l birlikte • TV SİNEMA Bir milyon dolarlık kelle M 17. Sayfada JAPONYA IWHITEWATER SKANDALI • HAZİNE, 1 AYDA 400 TRİLYON BORÇLANDl Yolculuğun yeni adı: Yeraltı uçağı MArka Sayfada Clinton'ın eşi ifade verecek M 11. Sayfada BORSA Dun 49.167.42 Öftcekı 49.604.18 DOLAR ûDun 61.400 öncekı 81.250 MARK ûDun 41.700 Öncekı 41.350 ALTIN ûDun 800.000 Öncekı 793.000 Devlet borçla yürüyor • 8. Sayfada ı büyüven kenüerin ıva dönüşen düzenle- rbatakkğuun alryapt- 4u§tunı\or. Benimsedi- ı ekonomikmodelin tü- isos\aladatetsiztik,te- i besleyen en önemli kay- niteliğini taşıyor. Top- 1kesimkrde terör üre- ten çevrelerin gün gectikçe güçlendiği bir gerçektir; iş- siz gençler ordusundan te- röre eylemci sağlamak, bu işin profesyonel örgütieri için güç bir iş değildir. • Son "feribot terörü"nde ortaya çıkan bir olgu da kor- kutucudur. Toplumunyaptsında terö- rü aUaşlamaya hazır olanla- nn yalnız uç noktalarda yu- valanmadığı bu olayia orta- ya çıkn; medyada bu işe yat- kın bir oluşumun bütfin gös- tergeleri ortaya döküldü. Terörün değeriendirihne- si,terörü yapanlaragöre de- ğiştikçe,Türkiye'nin bu işin içinden çıkması olanaksız- dır. Terörün sosyal adaletsiz- Kk, işsidik, toplumsal kat- manlar arasındaki uçurum- larla beslendiği bir gerçek- tir; ama, üikenin medyası, önemlibir bölümmleterörü hoş görmeye, hatta aUaşla- maya başlarsa ne olacak- te-?_ Şiddeti,rehine almayı, bir gemiyi içindeki yokularta birlikte havaya uçurmayı hoş gören bir toplumda, fa- ili meçhul cinayetlerin art- ması bir rasüantı mı?.. Yok- sa hep birlikte terörü ku- rumlaştıran bir sürecin kur- banlan olarak ulkede kan dökülmesini yaşanunuzu doğal bir parçası olarak gör- meye mi başlayacagH?- Cumhuriyet dönüşümlü başbakanlıkta ilk sıradan vazgeçmiyor bakaııhk pazarlığıstmeyeceğini açıkladığı halde ılü başbakanlıkta ilk sıranın ı" ^nerisi götüren Çiller, "Verebileceğimiz ödünü verdik. Buna kendisi de şaşırdı" dedi. Yılrrîaz, "Umutlu olmak için bir neden görmüyorum: £ski tas eski hamam bir hükümetin içinde yer almak i^temiyoruz" dedi. Yılmaz, Çiller'in önerisinde değişiklik yapmaması durumunda ANAYOL için^ıkış yolu göremediğini söyledi. • Yılmaz, Çiller'in, program için alt komisyon oluşturulması önerisini de çatıda anlaşma sağlanamadığı için reddetti. tki liderin de açıkladıklan görüşlerden vazgeçmemeleri durumunda, ANAYOL ağırlıklı bir hükümetin gerçekleşmesi için yüksek olasılık tanmmamasına karşm, Çiller'in ilk sırayı ANAP'a bırakmasından başka seçenek kalmadığına dikkat çekildi. ANKARA (Cumhuriyet Bö- meletı olumsıu ijttacağuu varsa- rosu) - DYP Genel Başİcani ve yarak yeni bir teWHle gelmesini istedinı. Eski taseskihamam bir hfikflmetin içinde ver almak is- temiyoruz. ÇUJer. bJU* hafta önce olası bir AlSAYOL'uin başansız olacağmısöyleyereketeten seçim istemişti. ANAYOL \ başansız oiacaksabaşbakanbktsdiretme- Başbakan Tansu Çiller, "ANA- YOL" pazarlığına. ANAP'm da- ha önce kabul etmeyeceğını açıkladığı "dönüşümlü başbs- kanhktailksıranın DYP'yeverü- mesronerisı^lebaşladı Çiller. yetkılı kurullannı aşarak ve bû- tûn "mesuByeti" üstûne alarak dönüşümlü modelı önerdığını belirtirken "başbakanlık hak- kı"ndan ödün verdigjni savun- du. Çiller'in önerisini reddeden ANAP liden Mesut Yılmaz, umutlu olmak için bk neden görmedıgini vurgularken "Baj- bakan'dan, cevabtmmn muhte- si çetişki" dedi. Yıl şümlü başbakanlıkta kendisine verilmesini ANAP veya DYP'nin üçüncü bir kişinin ba: gınm kabul edilmesını öı Yılmaz, program için alt WArkasıSa.6,SiL3'te , dönü- sıranm ya da inden ,1ı- Yılmaz, ÇUler"in, program için alt komisyon oluşturolması önerisini reddetti. (Fotoğraf: AA) Feribotun kacırılması Rusya: Eylemlere karşı önlem abn • Rusya'nın Ankara'daki büyükelçiliğinden üst düzey bir diplomat, "Tûrkiye içişlerimize müdahale etmiyor. Ancak Dudayev yanhsı bazı çevrelerin Türk topraklannı kuüandıklan yolunda elimizde bilgi var. Türkiye etkin önlem almah" dedi. Aynı diplomat, feribot olayıyla iki ülke ilişkilerinin çetin bir deneyımden geçtiğini belirterek "Bu işbirliği ileriye dönûk daha geniş işbirliği olanaklannı açtı" ifadesini kullandı. • 6. Sayfada Ekonomi 24 Öcak'tan 4 kriz' kaldı • Cumhuriyetfl|arihininen Önemli yapısal dönüşümü kabunedilen 24 Ocak Kararlan'nın üzerinden 15 yıl gjPÇtı. Ancak, ekonomide kronikleşen sdcıntıSar, Türkiye'nin kapılannı dışa açan ve serbesl piyasa ekonomisı olarak tanımlanan politika|ann geçerlıliğini bugün de d 24 O k il ilili h p tartışılır hale getird kınklığının temelin açılması yoluyla ka çıkması yatıyor. • g 24 Ocak ile ilgili hayal le, ekonominın dünyaya kınma beklentisinin boşa Sayfada Danıştay kararı Sıvas'ta devlet kusurlu bulundu ^ Danıştay, Sıvas katliamı nedenıyle bakanlık aleyhine açılan maddi ve manevi ta2minat davalanmn ilk aşamasını sonuçlandırdı. Kıyımda devletin kusurlu olduğuna ilişkin Sıvas tdare Mahkemesi yaklaşımmı paylaşan 10. Daire, yaşamlannı yitırenlerin yakınlanyla fiilen zarar görenlere maddi-manevı tazminat öngören mahkeme kararlanna yapılan itirazı reddederken olaydan kurtulanlara manevi tazminat ödenmesıne karşı çıktt. • 4. Sayfada 'İTİRAZ ETTİĞ1İÇİN' ÖLDÜRÜLMÜŞ Göktepe'nin katilleri teşhir edüecek • Eyüp Spor Salonu'nda görevli bazı polisleri Asayiş Şubesi'nde sorgulayan yetkililer, yürüttükleri soruşturma sonucu adı saptanan polislerin de diğer 'failler' gibi bir masa arkasmda basının önüne çıkanlacağını açıkladılar. Metin Göktepe cinayeti nedeniyle emniyet içindeki soruşturmayı yürüten bir yetkili, gözaltına alınanlann hepsinin dövüldüğü salonda Göktepe'nin 'en çok itiraz eden kişi olduğu için en çok dövülen kişi' olduğunu ve yaşamını yitirdiğini söyledi. İSTANBUL / ANKARA (Cumhuriyet)-Gazetecı Metin Göktepe'nın öldürülmcsınden sonra yapılan "gözalüna alın- madı", "Duvardan dfiştû" açıklamalannın kamuoyunu ikna etmemesi ve cınayette po- lısın suçlanmaya devam edil- mesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "iç soruşrurmay- la" polisler arasında dayağa katılanlan saptamaya çalışıyor. Ölümle sonuçlanan olaym so- rumlulannın bulunması için tstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüyetki- lilennce yürütülen "iç soruş- turmada", olay sırasında Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda görev yapan polislerden adlan sapta- nanlar tstanbul Asayiş Şube Müdürlügü'nce gözaltında dün de sorgulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkihle- ri, Eyüp Cumhuriyet Savcılı- ğı'nın soruşturma ıçın 'görev- lendinnemesine' karşın yürüt- tükleri soruşturmada "faille- rin" mutlaka saptanacağını ve adalet önüne çıkanlacağını be- lırttıler. Yetkililer, soruşturma- nın tamamlanmasının ardın- dan Göktepe'yi döverek ölü- müne yol açan polislerin de di- ğer soruşturmalarda olduğu gı- bi "failleri, bir masanın arka- sına dizerek basının önüne çı- karacaklannr açıkladılar. Cumhuriyet'in görüştüğü emnıyetın 'içsonışturması'nda görevli bir yetkili, olayı kesin- likle açığa çıkaracaklannı söy- ledi. Sorumlulann tam olarak saptanması için gereksinim MArkasıSa.6,Sü.Vde İSRAİCDEKANUNİ İŞKENCE HAKKI • //. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ökhirenlep Hür Ölenler Yaşıyor... Bana öyle geliyor kı, sızı bızden koparaniar, "kötü" terö- ristti. Eğer "iyi" terörist olsalardı, şimdiye çoktan ortaya çı- kanlır, canlı yayınlarda boy göstenrlerdi. "Bu da nereden çıktı?" demeyin Uğur Ağabey, yeni mo- da. Eskiden teröristın sağcısı solcusu, devletten besleneni, dışandan getırileni olurdu. Her birine ayn davranılırdı. Şim- di ilerledik, artık "amaca" bakılıyor. Niyeti iyiyse masum, değılse ölüm... Avrasyaferibotunu kaçıranlar için "çayda çıra"\\ karşıla- MArkosıSo.6,SiL3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog