Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet72. Y l SAYI 25674 / 30000 R{KDV ıçınde) KURUCUSU: YUNUSIUOİ (1924-1945) BAŞYAZARI: tUÜK NUİ (1945-1991) 70 Vılm Ödtilü Mjlpifarca Mutlu Yüz! K BANKASI ^=,' ! * * * • • 220C«1896MZ*fflBİ M TV'DE SİNEMA Geçmişini f j j j ^ arayan ^ C ^ â birMerihli 1 ^ ^ • 77.5ay/arfa ^ B l A 1 A M TIYATRO Umutsuzluğu sevgiyle aşmak... • 15. Sayfada • ABD Zeus Sunağı sergileniyor • Arka Sayfada • FİLİSTİN Arafat'ın liderliği yasallaştı • //. Sayfada • ZORUNLU İZİN Metal işçileri 'diken üstünde' • 9. Sayfada DYP lideri 'Önşartsız görüşelim' çağnsında bulundu; ANAP, Çiller'e güvenmiyor ANAYOL ıııaııevralanÇlller: Çatı ve programı birlikte tartışahm Hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, yann koalisyon önerisiyle ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın kapısını çalacak. Çiller, başbakanlık konusunun önemli olmadığını ve tıkanıklık yaratmayacaklannı ifade ederek Yılmaz'a, "Kişisel mücadeleyi, kırgınlıklan geride bırakarak önşartsız ve önyargısız bir araya gelelim. Çatı ve programı bir arada tartışahm" çağnsı yaptı. Çiller, Refah Partisi ile görüşeceklerini, ancak kesinlikle koalisyon önermeyeceğini söyledi. ANAP'ta 'başbakanlık' tedirginliği ANAP cephesinde, Başbakan Tansu Çiller'in, başbakanlık konusunun sorun yaratmayacağı açıklamalanna karşın başbakanlıktaki ısranndan vazgeçmeyeceği görüşü ağırhğını koruyor. DYP'nin ısrannın çözümsüzlüğü sürdüreceğini ifade eden ANAP'lılar, Çiller'in öncelikle programlann konuşulması isteğine karşın, kendilerinin de öncelikle koalisyonun çatısının belirlenmesini isteyeceklerini bildirdiler. ANAP'lılar, ilk görüşmede tıkanıklığın aşılamayacağını düşündüklerini söylediler. • 5. Sayfada Erbakandan çiller'eprotokol suçlaması 'Once bana gelmeli'• Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Başbakan Tansu Çiller'in ilk önce ANAP ile görüşme karannı eleştirerek protokol gereği önce kendi partisine gelmesi gerektiğini belirtti. Çiller'in "Önce program, sonra başbakanlık" yaklaşımının zaman kaybı olduğunu öne süren RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, "Böyle bir ucubelik olabilir mi? Programda anlaşacaklar, ama sıra başbakanlığa gelince anlaşamayacaklar. Isabetsiz davranışlanyla ülkeye zaman kaybettiriyor" dedi. • RP'nin, parrilerle yaptığı görüşmelerle Türkiye'ye yeni bir hava getirdiğini ve hükümet için yüzde 90'Iık bir yol katettiklerini savunan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, RP-DYP hükümetine de Tansu Çiller'in çıkarlannın engel olduğunu ileri sürdü. Erbakan, halkın yüzde 80'inin RP-ANAP hûkûmetini istediğini belirtti. RP lideri, koalisyon görüşmelerinden başanlı çıktıklannı, 4 yıllık koalisyon hükümeti döneminde ülkenin karanlık oda rejimiyle yönetildığini söyledi. • 5. Sayfada Berna Yılmaz'a övgü: Cörüslerinizi takdir ediyorum Çiller havayı yumuşatıyor • Ameliyat olan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın eşine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başbakan Tansu Çiller, RP-ANAP koalisyonuna karşı olduğu bilinen Berna Yılmaz'a 'Bir vatandaş olarak görüşlerinizi takdir ediyorum' dedi. • Çiller, Yılmaz ailesinin konutuna DYP Istanbul Milletvekili Meral Akşener ile birlikte geldi ve burada Berna Yılmaz'la yaklaşık yanm saat görüştüler. Görüşmeye ANAP Genel Başkan Yardımcısı Imren Aykut da katılırken Çiller ile yann görüşecek olan ANAP lideri Yılmaz'ın ziyaret saatinde çahşmak için ofisine geçtiği ve konutta olmadığı bildirildi. • 5. SayfadaÇiller ve Berna V ılma/"ın görüşmesi samimi bir havada oldu. G U R MUMCU ÖZEL EKl Ç a p ş a m b a günü C u m h u r i y e t ' l e Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri ı. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um.ag) ve gazetemizin eşgüdütpünde hazırlanan etkinliklere, Ankara'dan 40 demokratik kuruluş katkıda bulundu. • 4. Sayfada AVRASYA FERİBOTUNUN KAÇIR1LMASI Eylenüldm yönlendmü?• îstanbul Emniyet Müdürlüğü Islamcı Terör Örgütleri Masası'nın, ilk olarak teröristleri telefonla yönlendiren kişiyi saptamaya çahştığı ve sorgulamayı bu yönde sürdürdüğü öğrenildi. • Teröristlerin, örgüt bağlantılannm ortaya çıkarıiabilmesi için Istanbul Emniyeti. DGM'den 15 günlük ek süre istedi. Ereğli'de bekletilen Avrasya feribotu ise yolculann gümrük ve pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra Soçi'ye doğru yola çıktı. tstanbul Haber Servisi - Av- rasya feribotunun kaçınJma- sıyla ılgılı soruşturmanın ta- mamlanabilmesı ıçın terönst- lerin denize attıklan pompalı tûfelderin çıkanlması bekleni- yor. Soruşturmayı yürüten ts- tanbul Emniyet Müdürlüğü İs- lamcı Terör Örgütleri Masası'- nın, ilk olarak teröristleri tele- fonla yönlendiren kişiyi sapta- maya çahştığı ve sorgulamayı bu yönde sürdürdüğü öğrenil- di. Teröristlerin, örgüt bağlanrı- lannın ortaya çıkanlabilmesi için Istanbul Emniyeti, DGM'den 15 günlük ek süre is- tedi. Ereğli'de bekletilen A\Tas- ya feribotu ise yolculann güm- rük ve pasaport işlemleri ta- mamlandıktan sonra Soçi'ye doğru yola çıktı. Kamuoyuna yansıyış biçi- miyle çeşitli eleştirilere neden olan Avrasya feribotunun kaçı- nlması eylemi, geçen cuma gü- nü gemiyi kaçıran teröristlerin kendıliğınden teslim olmasıyla sona ermişti. Kendilerini Çe- çen dırenışçıleri olarak tanıtan teröristlerin, televizyon ekran- lanna yansıyan görüntülerinde • Arkası Sa. 6, Sû. 2 'de Cumhuriyet'ten Okurlara yaaa 6. Sayfada Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kuruluş şenliğinde on binlerce kişi salona sığmadı 4 Yaşasm aşk, yaşasın devrim' 'GELECEK BİZİM'- Türkiye'nin dört bir vanından gelen insaıüann tek amacı vardı: Geleceği elleriyle yaratmak. (Fotoğraf: TAR1K TINAZAY) • Geleceği Birlikte Kurahm Parti Girişimi (GBK-PG) ile Birleşik Sosyalist Parti, kitle örgütleri, çevreciler, feministler ve bazı aydınlann aylardır sürdürdüğü partileşme çabalan, "Yaşasın aşk, yaşasın devrim", "Başkaldıracağım gökyüzü aşk oluncaya kadar", "Solu dirilteceğiz", "Yaşasm sosyalizm" sloganlannın atıldığı şenlikJe noktalandı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kuruluş şölenine on binlerce insan katıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ÖDP'mn resmi kuru- luş dilekçesı bugün Içişlen Ba- kanlığı'na venlecek. ÖDP'nin kuruluş şöleni. Tür- kiye'nin hemen hemen tüm kentlerinden gelen yurttaşlann katılımıyla Yükseliş Spor Salo- nu'nda dün sabah saat 11,00'de başladı. "Yaşasın aşk, yaşasın devrim", "Söz, yetki, karar. ikti- dar halka", "Ne geçmiştükendi, ne yannlar", "Birİeştik geliyo- ruz. Her yerden partimizle", " Yaşasm sosyaKzm" sloganlany- la başlayan şölene. 18 binin üze- rinde yurttaş katıldı. Katıhmcı- lar, Karaman, Sıvas, Konya, Es- M Arkası Sa. 6, SİL2'de OLAYLARIN ARDCNDAKİ GERÇEK Sonuçsuz Yoğunluk... Siyasette yoğun geçen so- nuçsuz bir haftayı geride bı- raktık. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. hükü- met kurma çalışmafannda ba- şarısız kalınca görevı Cum- hurbaşkanı Süleyman Demi- rel'e iade erti. Demirel, görevi milletvekili sayısı bakımından ikinci parti olan DYP'nin Genel Başkanı Tansu Çiller'e verdi. Bu hafta, Çiller'in turlarıyla geçecek. Son anda bir değişiklik ol- mazsa Çiller, ANAP lideri Me- sut Yılmaz'la yann görüşe- cek. Merkez sağdaki iki lide- rin anlaşması için öncelikle başbakanlık konusunun net- leşmesi gerekiyor. Çiller, her türlü önyargıdan uzak bir gö- rüşme istemesine karşın, ken- di başbakanlığından ödün vermeye yanaşmıyor. Yılmaz'ın koşulu da Çiller'in dışında bir başbakan. Çiller, "seçeneklerini kısıtlı tutma" politıkası ızliyor. RP ile koalisyon yapmayacağını dün bir kez daha yinelerken, "Be- nım başbakanlığımda bir RP- DYP koalisyonu da gündeme getirilmek istenebilir. RP ile hiçbır koşulda koalisyon yap- mayacağım" dedi. Yılmaz bu konuda daha es- nek. Ancak, ANAP lideri olası bir RP-ANAP koalisyonuna üçüncü bir ortak almak istiyor. Bunun gerekçesini de "taba- • • • • Arkası Sa. 6, Sü. I'de Vericide son söz MGK'nin • Milli Güvenlik Kurulu, yann yapacağı toplantısında, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yerlerinin değiştirilmesini istediği 1800TRT vericisi için çözüm arayacak. HÜLVA KARABAĞLI A1NKARA - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yann yapacağı toplantıda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) "Ulusal Frekans Planı"nın uygulamaya konulmasında zorunlu- luk olarak gösterdıği TRT vericilerinın yeni yerienne taşınması sorununu ele alacak. MGK'nin planı benımsemesi durumunda TRT'nin 1800 adet vericisi yer değiştirecek, boşalan alanlar özel radyo ve televizyon kuru- luşlannm vericileri tarafından doldurulacak. MGK alt Romitesi, geçen hafta verici yerleri- ni yüksek maliyet gerekçesiyle değiştirmemek- te dırenen Türk Telecom ile buna karşı çıkan RTÜK arasında devreye girerek çözüm için toplantılar yaptı. Sonuçlann yann yapıtacak toplantıda değer- iendınlmesı beklenirkieu M4»tauı duyarü böl- gelerde sınırlı sayıda yayırr {staa^rogfüıfKiT. MGK, yann Ulusal Frekans Planı'nın yaşama geçırilmesınde son noktayı koyacak. MGK alt komıtesi, geçen hafta üst kurulun taşındığı yeni M Arkası Sa. 6, SH2'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY ÇEAŞ'ta Karar Haftası... Siyasette gıdiş-gelişler devam ediyor. Hocanın nafile tur- lanndan sonra Çiüer'in de defile turlan atmasını bekliyor- duk; ama, Başbakan işe "geçmiş olsun" turu ile başladı. Çiller, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Hanım'ı, geçirdiği ameliyat nedeniyle evınde ziyaret etti. Aklına yeni mı geldi yoksa hükümeti kurma görevinı aldıktan sonra mı geldi bi- lamiyoruz. Niyet ne olursa olsun insani bir şey. Tansu Hanım, Me- sut Bey'le "resmi" görüşmeyi ise salı günü yapacak. Pa- zartesiyı de boş geçirmese iyi olur. Örneğin Mesut Bey'in M Arkası Sa. 6, Sü.2'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog