Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet72. VL SAYI2SB7S / 38M0 R (KDV içinde) KURUCUSU: YHUS NMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: Ntffc MADf (1945-1991} 70 Yılın Eseri MiKonlâ^a Ev Sahibi! BANKASI j s . 21 KM18MMZM • YİĞİTGÜLÖKSÜZ HABITAT'ın mirası peşindeyiz 1 8 . Sayfada • ARŞİV Atatürk fotoğrafları alıcı bulamıyor • 3. Sayfada • DİZİ Şeriat düzeninde Iranlı kadın • 12. Sayfada BUGÜN CUMHURİYET'LE Dağcılarin cesedi bulundu • 7. Sayfada Avrasya feribotunu kaçıranlardan 5'i daha ele geçirildi Teröıisllerkaçamadı Terazi ve Sıklet,.. Çok kısa bir sürete üsr üste padak \eren oiuırauz olayiar, kamuoyunda ister istemez ka- ramsaıiık yarattı. Degerli bir işadanumız ve iki çaJışma ar- kadaşı, işverierinejapılan bas- kınla canlannı yitirdiler. Gö- zalttna ahnan genç bir meslek- tasunız dövülerek öldürüldü. PKK doguda on bir kövlümü- ze kı\dıktan sonra kurbanlan- nı yaktı. Trabzondan Rus- ya'ya doğru vola çıkmaya ha- arlanan bir feribot, içindeki yofcularla biriikte kaçırudı. Okuriarunıan yakından bil- dikleri bu evlemJerin üzerinde durmayacağız. Bütün dünva- da, ülkemizdeki her olayı izle- yen dikkatli çevreier buiun- maktadır; Türkiye'nin dışan- dan nasıl bir göriintü çizdiğini sö\leme>e gerek >ok!_. Ancak içeride öiatiann yaratüğı ka- ramsarugın \anı sıra sanki bu olumsuziukJar sürecekmişgibi bir tedirginlik deyoğunlaşıyor. Dilivoru/ ki bu tedirginlik boşunadır: feribotun kaçınl- ması olayı son oiacakbr. • Yine de bütün bu otaylann başkentte belirsizJikJerin ağır basügı bir zaman dUiminde ya- şandığı unutulmasın. Yenisi kuruluncaya kadar görevini sürdürmek iizereAn- kara'da bir hükiimetin bulun- duğunu bilrvoruz. Devietin sü- rekiiligi de kuşku götürmez. Buna karşın iilkemia sarsan oiaylar. kaptanı bulunmayan, dümeni kınimış, pusulası bo- zuk bir gemi gibi çalkaJandığı- nuz izlenimini veriyor. Buna bir gözlem daha ekleyelim: Devietin sıradan işlerini yürüt- mek ya da borçlartnı ödemek için, hiikümet pivasadan tefe- ci faiayle borç bulmak yönte- mini yüriitmekte sakınca gör- müyor. KuManıla kullanıla ao- şılageien bu y öntemin içeriğuı- deki ağır arilam. ekonomiden anlamayanlara bile geleceğe bakjş açısından karamsarbk vermektedir. Yalnız tstanbuTdaki iş dün- yası değü, Anadolu'nun uzak bir köşesindeki yurttaş da ba- şıboş gidişe karşı topluma gü- ven verecek bir hükütnetin ku- rulması gereğinj duyumsa- makta; sabırstdıklabekJenıek- tedir. Son yıllarda izienen ködi po- Ktikülar, sosyal ve ekonomik dengekri yıkmıştır. En küçük firsatta patlamalara gebe bir ortam hazırianmıştır. Feribot oia>mda kalabalıkiann terö- risdere dönük ioşkırtıc] goste- rileri, bu yolda dikkatie değer- lendirilmesi gereken kanıt de- ğerini taşıyor. • 24 VraJık seçimleri, halkın ne istedigini bir gün önce anla- mak ve sapfamak için kış kjya- met ortasında vapilnuşü. San- dıktan çıkan sonucun doyuru- cu olmadıgı bir gerçektir. An- cak yeni pariamentonun etin- dcki bütün olanakjan değer- lendirerek bir an önce hfikfi- rru'ti kurmasından başkatutu- lacak yoi var nudır?_ Gerçi bir yoJ vardır, belirli sürcde yeni hükümet kurula- mazsa. anayasada yazıiı kunü- lara göre cumhurbaşkanı ÜJ- keyi yeniden seçûne götürmek durumunda kaunaktadır ki bu vöntent Türkiye'yidabaayiar- :a sürecek belirsiziUder orta- ıunda çalkalayacakür. Erbakan'dan sonra hükü- netikurma girişimini iLsdenen >a>ın Çıller'in ne düşündüğü- IÜ açıklıkla büemiyonız. Bas*- la yansıdıgı kadanyla DYP îeneJ Başkanı"nın önce üJkeyi eniden seçimegötürmek, son- a da anayasa düzenini baş- anlık sistemine göre değiştir- tek özlemleri içinde oMuğu eri sürülüyor. Eğer böyleyse, söyleoecek iz kesindir: Bu terazi bu sıkJeti cekmez!. Cumhuriyet • Avrasya feribotunu Trabzon'dan kaçıran teröristlerden 4'ü daha önce tesJim olmuştu. Yolculann arasma gizlenen ve eyleme katıldıklan belirlenen 5 kişi daha, dün feribot içinde bulunarak gözaltına alındı. Yaklaşık 20 kişi olduklan tahmin edilen teröristlerin yalnızca 9'u ele geçti. Teröristlerin el işaretlerinden de yola çıkılarak HizbuIIah ve IBDA-C bağlantısı araştınlıyor. Soruşturmayı, Istanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Islamcı Örgütler Masası üstlendi. / Teröristlerle pazarlık yapıldı mı? 2 Yapıldıysa ne söz verildi? 3 Yetkililer, "Dışandan emir ahyorlar" biçiminde açıklama yaph; teröristlerin telefonda kimle konuştukları saptandı mı? 4 HizbuIIah ve İBDA-C isimli Islamcı terör örgütleriyle teröristler arasında bir ilişki var mı? 5 Teröristler kaç kişiydiler, silahlan nereden aldıklan öğrenildi mi? 6 K. Ereğli'de gemiye bindiği öne sürülen ve arabuluculuk görevi üstlenen "Selim" kim? İstanbul Haber Servisi - Av- rasya feribotunu kaçıran dört te- rörist teslim olurken yolculann arasına gizlenen ve eyleme ka- tıldıklan belirlenen 5 kişi daha dün feribot içinde bulunarak gö- zaltına alındı. Istanbul Emniyet Müdürlüğü, teröristlerin lideri Muhammct Emin Tokcan'ın, kanunsuz bildiri dağıtmaktan sabıka kaydının bulunduğunu bildirdi Terönstlenn yaklaşık 20 kişi olduklan tahmin edili- yor. Teröristlerin ele geçirilme- si için gemi içindeki yolcularha- len Ereğli'de bekletıliyor. Saba- ha karşı sorgulamalan bıten yol- cular arasında başka -şüpheliye rastlanmadı 16 ocak salı günü Trabzon Li- mam'ndan kaçınlarak içindeki 177 yolcu ve 65 mürettebatı re- hin alınan Avrasya feribotu, ön- MArkmSa.6,Sû.3te TERÖRtSTÎN AÎLESİ 6 Keşke oğhım yer almasayclr • Feribotu kaçıran teröristlerden Ceyhan Mollamehmetoğlu'nun Trabzonlu olduğu öğrenildi. Ceyhan Mollamehmetoğlu'nun ailesi geleneklere bağlı bir aile olarak tanınıyor. Mollamehmetoğlu'nun eşi Hatice ve 4 erkek kardeşi de olaym şaşkınlığını yaşıyor. Baba Mollamehmetoğlu ise oğlunun böylesi bir işe kanşmasını onaylamadığmı belirtiyor. U6. Sayfada '- 6 Türkîye9 eylemi • Dışişleri Bakanı Deniz Baykal, terörist eylemle ilgili olarak "Tûrkiye'nin hiçbir eylemi sahiplenmediğini, sahiplenmesinin de söz konusu olmayacağım" söyledi. Mesut Yılmaz ise "Hükûmetin bu operasyondaki tutumunu yanlış bulmadığınr belirtti. • 6. Sayfada OIŞ OLAVLAR BAHANE: Türkiye'de faaliyct gösteren yasadışı şeriatçı terör örgütferi, smuian- mızındışındagelişenolaylan bahaneederekeylemlerineyasalzemin haarlıyorlar. Bununen tipik örneği ise 1994 Mayıs»'nda Taksim'de yaşandı. Bosna'daki Sırp saldınlannın yoğunlaşması üzeri- ne Taksim Mejdanı'nda toplanan şeriatçı göstericiier, burada İstiklaJ Marşı söyleönedikJeri gjbi mejdanın çeşitii verlerine şeriat bayraklan asoiar (Küçük fotograf). Avrasya feribotunun kaçınt- ması sırasında da benzer gelişmder yaşandı. Feribotu kaçıran teröristferi desteklemek için gdenkr de Hizbuilah ve İBDA-C işaretJeri yapıp şeriat bayrakian açölar (Büyük fbtoğraf). Teröristlere, Çeçenya lideri Cahar Dudayev'in ses bandı gönderildi Kasetli arabulucıılıık• Çeçenya Devlet Başkanı Cahar Dudayev, feribot eylemcilerini, ses bandını gemiye göndererek iknaya çalıştı. LALE SARltBRAHtMOĞLU AJVKARA -Çeçenya Devlet Başkanı Ca- har Dudayev'in, Avrasyaferibotu eylemci- lerini, bunalımı sona erdiımeye çağıran ses bandını gemiye göndererek ıkna etmeye ça- lıştıgı ögrenildi. Saiı günü başlayan Avras- ya feribotunu rehin alma eylemi önceki gün kansız sonuçlandınlırken, eylemcileri ikna için Türkiye'dekı Kafkas demekleri de yo- ğun bir biçimde devreye sokuldu. Çeçenya Devlet Başkanı Cahar Dudayev, feribot bunalımının en gergin noktaya ulaş- tıfı cuma günü sabah 08.00 sulannda Istan- bul'daki Çeçen-Kafkasya Dayanışma Ko- mitesi'ni aradı. Dudayev'in, eylemcilerin dünya kamu- oyuna Çeçenya olaymı duyurduklannı be- lirten ve artık eylemi bitirmeye çağıran se- sini banda alan komite üyeleri bunu hemen gemiye ulaştırdılar. Dudayev'in konuşmasından ikna olan te- röristlerin, "provokatör" olarak nitelendiri- len bazı kişilerin kendileriyle temas kurarak eylemi sona erdirmemeleri yolunda bulun- MArkasıSa.6,Sü.9'da ÖDP kuruldu Ufuk Uras, parti başkanlığına seçildi • Temel sloganını "Yeter, söz emekçinin!" olarak belirleyen ÖDP, Türkiye'de bölünmüş olan bütün sol eğilimleri bünyesinde banndırmayı hedefliyor. Kurucular, partinin temel amaçlannı, "Emperyalizm, sömürü, ırkçılık, dincilik, cinsiyet aynmcılığı ve şiddet düzenine lcarşj sımfsız bir toplum özlemiyle eşitlik temelinde, özgür bir hayat için bir araya geliyoruz" sözleriyle dile getiriyorlar. • 3. Sayfada ^,^. Dün sandık başına gittiler Filistin'de ilk kez başkanlık seçimi • Filistin topraklannda dün ilk kez başkanlık ve parlamento seçimleri yapıldı. Tarihi oylamada, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin seçime büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Kendi kaderlerini belirlemek için oy kullanan Filistinliler sandıklara koştular. Filistin seçimlerinde, aralannda Türklerin de bulunduğu toplam 650 gözlemci oy verme ve sayım işlemlerini izlemek için görev aidı. • //. Sayfada Moskova'dan açıklama 'Çeçenler yeni eylem hazırlığında' • Rus güvenlik yetkilileri, yeni eylemlere hazırlandıklan tahmin edilen Çeçen direnişçilere karşı sert önlemler ahnacağını bildirdi. Operasyonun komutanı Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Barsukov, dün Moskova'da bir basın toplantısı düzenleyerek Dağıstan'ın Pervomayskaya kasabasında gerçekleştirilen Çeçen baskını ve sonuçlan hakkmda aynntıh açıklamalarda bulundu. • 11. Sayfada Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 'Mumcu cinayeti çözülecek'• 3 yıldır aydınlatılamayan Uğur Mumcu'nun öldürühnesi ve faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak Süleyman Demirel, "Tabii çözülecektir. Çözülmemesini, hadisenin tabiatında yatan zorluğa bağlıyorum. Kafanızdan şunu bir çıkann, Türkiye Cumhuriyeti Devleti cinayeti himaye etmez. Herkes çıkarsın. Oradan hareket ederseniz, varacağmız sonuçlann hepsi yanlıştır" dedi. • Demirel, Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin ölü bulunmasına üzüldüğünü bildirirken devietin, faili meçhul cınayetlerin aydınlatılması için daha çok çaba harcaması gerektiğini vurguladı. • 1996 yılında, can ve mal güvenliğinin, gündemin baş maddeleri olacağını kaydeden Demirel, Tûrkiye'nin, 'kanun ve nizam hâkimiyeti" açısından sakin bir ülke olduğunu savundu ve "Bu cinayetler aydınlanuıca, failleri kim olursa olsun, tabii ki kanunlann pençesinde olacaktır" dedi. • 4. Sayfada 'Vurulduk ey halkım' [ 15. Sayfada Geleceğe yönelik umut 15. Sayfada METİN GOKTEPE CÎNAYETİ 'Elebaşını belîrledik'• Içişleri Bakanı Teoman Ünüsan, gazeteci Metin Göktepe cinayeti ile ilgili olarak gelecek hafta içinde müfettiş raporlannın tamamlanacağını söyledi. Bakan Ünüsan, Göktepe'nin öldürülmesinde sorumlu olduğu saptanan 'uç kişi'nin belirlendiğini belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Evrensel gazetesi muha- biri MetinGöktepe'nin gözaltı- na alındiktan sonra öldürülme- sinc kanşan polislerin elebaşısı belirlendi. Içişleri Bakanı İe- oman Ünüsan, gelecek hafta içinde müfettiş raporlannın ta- mamlanıp sorusturmanın biti- rileceğini belirterek, "Befirle- nirier, beiirtenmemeleri müm- kûndeğa"dedi. Cezaevi olaylanyla ilgili gös- terileri izlerken gözaltına alı- nan ve tanıklarca Eyüp Spor Sâionu'nda polıs tarafından dö- vüldügü bildirilen Metin Gök- tepe'nin ölümü üzerine, lçişle- ri Bakanlıği müfettişlerince başlatılan sorusturmanın ta- mamlanma aşamasma geldiği bildirildi. Ünüsan, dün Başba- kanlık'ta katıldığı toplantının ardmdan gazetecilerin sorula- nnı yanıtlarken Göktepe'nin öl- dürûlmesinde sorumlu olduğu saptanan "uç kjşi"nin belirlen- diğini belirtti. Ünüsan, "Belir- lenûier, belirjenmemeleri mümkün değil. Önümüzdeki hafta sonuca vannz. 'Nezaret- haneye alınmış' deyip bitirmek- ten ziyade, spesifîk oiarak, kişi- lere kadar inen bir soruşturma yûrütülüyor'' dedi. Poiisi sucladı Yılmaz: Gerçekler gizleniyor • Gazeteci Metin Göktepe'nin katillerinin ortaya çıkanbnasını isteyen ve önceki gün Cumhurbaşkanı Demirel'e verilen yaklaşık 600 imzalı, dilekçenin bir ömeği de dün ANAP lideri Yılmaz'a sunuldu. • Yılmaz, "Arkadaşınjz gözaltında öldürülmüştür. Otopsi raporu ortadadır. Bu olaydan sorumJu olan kişiler ortadadır. Buna rağmen olayın bugüne kadar esrannı muhafaza etmesini anlamak mümkün değildir" dedi. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Masallar Ulkesi... Bir varmış bir yokmuş... Ahir zaman içinde, med- ya terör peşinde, herkes koltuk düşündeyken deve mebus, pire bakan, başbakan Amerikanken.. geze- genin birinde yüzlerce devlet varmış. Devletlerin birinde, milletin keyfi yerinde.. yepyeni bir düzen kurulmuş, yasalar kasalar bu düzene uy- durulmuş. Her şeyin o ülkeye özgü olanı bulunmuş. Özgürlükler sınırsız, hükümetler nazırsız, köşe baş- lannı tutanlar arsızmış. • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog