Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriy^J> 70 Yılın Ovüncü Milyonların Güveni! EMLAK BANKASI ^ , 72. l i . SAYI2H7Z / SD006 Tl (KDVıçtnde) KURUCUSU: YfflUS tWÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: N U * NMİ (1945-1991) Z8KM1888CÜMRIBİ Tteror savumılamazEYLEM SONA ERDİ Sekiz teröristın 49 ü tesliııı olclıı Efl 3Z ÜÇÜ kayip Eyleme son verdiklerini açıkîayan teröristlerden yalnızca 4'ü teslim oldu. Tanıklann ifadelerine ve resmi makamlara göre 8 kişi olmalan gereken teröristlerden 4'ünün kılık değiştirerek yolculann arasma kanşmış olabileceği belirtildi. Önceki gün gemi içinden aJman televizyon görüntülerinde ve fotoğraflarda en az 6 silahlı kişinin net bir şekilde görülmesi bu kuşkulan destekler nitelikte. Bİr kf$İ OÖZdltinda Bir kişi ise gemide yapılan aramalarda teröristlerden olduğu kuşkusuyla gözaltına alındı. Gözaltına aiınan kişinin kimliği belirlenemedi. • 19. Sayfada 1 ANKARA DGM SAVCISIYÜKSEL: Hizlmllalı üişkisi araştırılınalı • Islami terör ÖrgütleriyJe ilgili hazırladığı iddianamelerle tanınan ve son olarak Hizbullah'ın Düzce Grubu ile ilgili soruşturmayı yürüten Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, Avrasya feribotunu kaçıranlar için, "Eylemcilerin, Hizbullah'la ilişkilerinin olup olmadığını belirlemek için yakalandıktan sonra çok sıkı bir sorgulamayaAvrasya feribotu dün bütün gün kruvazör, Sahfl GüvenJik ve nud>anın odak noktasmda kaldı. Fenbotun en küçük bir hareketi- ni, gazeteciler fotoğraflamaya çalısırken TV'ler de RKa tepesine kurduklan antenlerie geüşmeleri idev icilerine canlı olarak jJet- . me>e çabaladılar. Fenbotun, akınü ve rüzgânn etkisiyleyön değiştirmesi dahi 'çok önemli!" canh \ayın vorumlanna yol açt. "Fe- tabl tUtlllmalan gerekir ' dedi. ribotun burnu Rusya'ya döndü", "Şimdi fenbotun burnu Boğa/'a döndü." Sabaha karşı feribot Ereğfi'ye hareket ettL • 6. Sayfada ANAP lideri Yılmaz'dan ciller'e 9 W 6 Once çatL> daha sonra program Sıra Ciller'de 'RPile mümkün değil' • RP lideri Erbakan'ın görevi Cumhurbaşkanı Demırel'e iade etmesi üzerine hükümeti kurmakJa görevlendirilen Tansu Çiller, diğer partilere, 'geçmişi unutalım' çağnsında bulundu. Çiller, bütün partileri 'kucaklayan' bir yaklaşım göstereceklerinı, ancak RP'ye koalisyon önerisı götûrmeyecegini belirtti. Çiller ANAP'la uzlaşma umutlan olduğunu yineledi. • Erbakan, "Demokratik kuraJJar işleyecek ve en kısa zamanda halkın beklediği hükümet lauoilacaktır" dedi. • 19. Sayfada Koltuktan insin' ANAP Genei Başkapı Yılmaz, hükümet arayışjannda önce program, sonra çatı üzerinde uzlaşılmasını öneren Çiller'in vaklaşımını reddetti. Çiller'in oaşbakanhk yükünü kaldıramadığını belirten Yılmaz "Anlaşmazlık çatıda. Program üzerindeki küçük anlaşmazlıklar aşılabilir. Sonunda, çatıdan dolayı aynlacaksak, kamuoyunda yersiz beklenti yaratmayalım" dedi. Yılmaz, kamuoyunun, tutumlan nedeniyle "psikolojik teşhis" gerektiğini savunduğu Çıller'den; ülkesi uğruna 20. kattan atlamasını değil, Başbakanlık koltuğundan inmesini beklediğini vurguladı. Programa dı$ destek gerekli' Ülkenin çıkarlan için dönüşümlü başbakanhkta ilk sırayı almak ve ekonomiyi yönetmejf konusunda ısrarlı olacaklannı açıkJayan Yılmaz, "5 Nisan Kararlan'ndan sonra yine ihtiyaç duyulan programı, dış destek almadan uygulamak maaıesef mümkün değil. Stand-by kredisinin iptali de Ciller'e dışanda güvenilmediğini gösteriyor" açıklamasını yaptı. Yılmaz, Baykal ife ferekirse DYP'siz hükümet arayışlan için de görüş irliğine vardıklannı; hem CHP ve DSP'nin katı tutumu hem de programlar arasındaki uyuşmazlık dikkate alındı^ında RP ile koalisyonun kolay görünmediğinı söyledi. DOĞM NOTmtatarl• 5. Sayfada İstanbul'da Be> j azttCamii'ndeki öğte namazmdan çıkan bir gnıp,tekbir getirip Hizbullahişareti yaparak Beyazrt Me>danı'nda gıyabi cena/e namazı kıldı. Rus bav rağı da yakan bu gnıp, daha sonra Suttanahmet'e ve oradan da Sarayburnu'na kadar yürüdü. Burada yapılan konuşmaİarda, gemrvi içindeki yokulanvia biriikte silah zoruyia kaçıranlann "Terörist değil İs- lam savaşçtsı" oiduğu savunuldu. Bazı gruplar ise Rumdifeneri ve Anadolufeneri'nde teröristİere destek gösterisi yapû. isi uzattılar \feltsin Ankara'yı suçladı • Rusya, Tûrkiye'deki Kafkasya kökenJilerin, son birkaç yıldır ülkeJeri aleyhindeki tutumlannın güçlenmesinde Ankara'yı doğrudan sorumlu tutan dosyayı masaya gefirecek. Rusya, aralannda feribot eylemini gerçekleştiren Muhammet Tokcan'm da bulunduğu bazı Tûrk yurttaşı Çeçen ve Abhazalann, özel timde eğitildiklerine dair Ankara'yı defalarca uyardıklannı belirtiyorlar. B 6. Sayfada Utanc verici' Çeçenya ve Kırgızistan onaylamıyor • Çeçenya Dışişleri Bakanı Şemsettin Yusuf eylem için "utanç verici" tanımını kullandı. Yusuf, "Çeçenya'ya yardım etmenin yolu bu değil" dedi. • Kırgızıstan Dışişleri Bakanlığı'nm ise bu cür hareketleri, uJuslararası teronzmin bır parçası olarak Sördüğü bildinldi. i 6. Sayfada ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ Yeter! Söz emekçilerin • Kuruculan, kiralanan vagonlar ve otobüslerle Ankara'ya doğru yola çıkan Özgürlük ve Dayanışma Partisi, oluşum kampanyasını şölenle noktalayacak. • KuruJacak partinin temeJ amaçlan sıralanırken, "Emperyalizm, sömürü, ırkçılık, dincilik, cinsiyet aynmcıhğı ve şiddet düzenine karşı sınıfsız bir toplum özlemiyle, eşitlik temelinde yeşeren özgür bir hayat için bir araya geliyoruz" denildi. • Oluşumunu Birleşik Sosyalist Parti, GBK-PG ve aydınlann sağladığı partinin kurulması, 22 ocak pazartesi günü Içişleri Bakanlığı'na yapılacak başvuruyla tamamlanacak. BftflVT SAMOĞUTm MMTİ • 4. Sayfada GÖKTEPE CİNAYETİNÎN AYDINLATILMAS1M İSTEYEN GAZETECİLER KÖŞK'TE 6 Oldürerek görev yapılmaz' • Ankara'da çeşitli basın organlannda çalışan yaklaşık 500 gazeteci, gözaltına alındıktan sonra öldürülen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin katillerinin ortaya çıkanlması için devleti göreve çağırdı. Göktepe cinayetinin aydınlatılmasını isteyen dilekçeyi gazetecilerden aîan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, olayın faillerinin bulunmasının "namus meselesi" yapıldığını belirterek cinayeti kimin işlediğinin ortaya çıkanlmasmın devletin işi olduğunu söyledi. • DSP Genel Başkaru Bülent Ecevit, "demokrasinin ayıbı" olarak nitelediği cinayetin aydınlatılması için TBMM BaşkanJığı'na araştırma önergesi verdi. Ecevit, Evrensel gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret ederek olayın peşini bırakmayacaklannı söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul da, Göktepe olayıyla ilgili olarak "Daha fazla gizlemenin, saklamanın anlamı yok. Bir yanlış yapılmışsa düzeltmenin çaresine bakmahyız" değerlendirmesini yaptı. • 4. Sayfada OLAYLAR1N ytPENDAKt GERÇEK Terör Terördür... Terörün sözcük anlamı, "yıl- rma, korkutma." Bu eyleme 'işene "terönst", bu tür ey- nlerin tümüne de "terorizm" lı veriliyor. Denize açılmak üzere olan bir gemiye silah kullanarak el koymak, yönünü değiştirmek, içindeki yolculan odada hap- setmek "ferör"dür. Bunun başka bir tanırnı yoktur. Terörün, iyi amaçlısı, kötü amaçlısı olmaz. Bugün ülkemiz sınırlan için- deki bir terörist eylemi, "iyinı- yetlibirgirişim"o\arak niteler- sek, yann bir başka ülkenin sı- nırlan içinde Turkıye aleyhıne sonuçlar doğuracak bir eyle- min, buna zemin olan ülke ta- rafından "masum birgirişim" olarak nitelendirilmesine ne diyebiliriz? Türkıye'nin Orta Asya ve Kafkaslar konusundaki açma- zı dün bu sütunlarda işlenmiş- ti. Ancak bu "açmaz", zikzak- lar çızmeyi gerektirmiyor. Avrasya feribotunun kaçınl- masıyla Rusya Federasyonu sınırlan içindeki Çeçenlerin verdiği mücadelenın birbirine kanştınlmaması gerekiyor. Yüzyıllardır bağımsizlık mü- cadelesi veren, kurduklan devletler kısa sürede ortadan kaldınlan, ancak tüm bunlara karşın yılmayan Çeçenler, Sovyetfer Biriiği'nin dağılma- sının ardından bağımsızJıkları- nı ılan ettiler. Ancak Rusya • • • • Arkası Sa. 19,SH9 'da B U G Ü N SÂNAT YOKSA SEKS İÇİN Mİİ C u m h u r i y e t ' l e b i r i i k t e BORSA ûOun 48.917.68 Öncekj 46.989.57 DOLAR ûrxın 60350 önceki 60.550 MARK ODun 41^50 Önceki 41.250 ALT1N ûDun 783.000 Öncek) 776.500 Vergi fadesine naylon fatura Maliye Bakanlığı'nın vergi iadesine konu olan harcamalann kapsarrunı sınırlı tutması ve çalışanlan yıllık gelirlerinın üzerinde harcama belgesi toplamaya zorlaması "sahte satış belgesi pazan"yarattı. Ücretliler, maaslanyla orantılı en yüksek vergi iadesini alabilmek için, piyasaya sürûlen sahte fiş ve faturalan komisyon ödeyerek satın alıyorlar. H 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Özgürlük ve Dayanışma Partisî... Gündem, koalisyon hesaplan ve teröristlerle medyanın karşılıklı pasları. Yeni hükümet için bütün olasılıklann malzemesi hazır, iş, ateşi yakmakta. Ancak bu biraz zaman alacak gibi görü- nüyor. El bırliğiyle, kontrol altında kaçınlan Avrasya feribotu, naklen yayın eşliğınde Istanbul'ageldi. Gelişmelersırasın- M Arkası Sa. 19, Sü. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog