Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 19OCAK1996CU* HABERLER Teröristler rotalannı değiştirmemekte ısrar ederken Başbakan Tansu Çiller CNN'e konuştu 6 Gemi îstanbuPa sokıılmayacak'Haber Merkezi -Trabzon Limanı'ndan 144 yolcu ve 55 mürettebatıyla birlikte kaçınlan "Avrasya" adlı feribot, bu saba- ha karşı tstanbul Boğazi açıklanna ulaş- tı. Başbakan Tansu Çiller. Avrasya feribo- tu ıle ilgili olarak "Gemi Boğazlar'a gire- mez. Buyasalannuza aykın" dedi. Deniz- cilikten Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Sevigen de feribotun Boğaz'dan geçişine kesinlikle izin verilmeyeceğini bildırdi. Ereğli açıklannda eylemcüerie ilişkisi olan bir kişının römorkör aracılığıyla feribota çıktığı bildirildi. lçişleri Bakanı Teoman Ünüsan da ey- lemcilerin tstanbul Boğazı'ndan geçme- sine kesinlikle izin verilmeyeceğini belir- terek teröristlerin teslim olmalannı bek- lediklerini söyledi. Kefken Adası açıklannda 2 motorunu durduran eylemcilerin bugün öğle saat- lerde Istanbul'a gırebilmek için hız kes- tikleri sanılıyor. Feribotyolalmayadevam ederken, tstanbul'da teröristlere destek gösterileri düzenlendi. Başbakan Çiller, CNN televizyonuna telefon bağlantısı ile yaptığı açıklamada. Telefon gorusmesi Kaptan: Çoğunun silahı varHaber Merkezi -Cumhuriyet, eylemcilerin kaçırdığı Avrasya feribotunun kaptanı Mustafa Tuncay ile dün ikinci kez telefon bağlantısı kurdu. Avrasya'nın kaptanı Mustafa Tuncay ile Cumhuriyet arasında geçen konuşmanın bir bölümü şöyle: (..)- Gemiyi elinde tutan arkadaşlar neredeler? - Kimisi yolcularlaberaber. Kimisi geziyor. - Onlarla da konuşabilmek mümkün mü? - Gelmek istemiyorlar mı bılmiyorum. Onu sormadım ama şu aşamada gelemezler.(...) - Peki biliyor musunuz bilmiyorum. MİT Müsteşan ile temas edildiği söyleniyor. - Televızyondan gördük. ATV verdi. - Peki doğru mu bu? - Bilmiyorum. Onu kendileri bilir. Bana söylemiyorlar. - Size yardımımız nasıl olabüir kaptan? - Valla bizim emniyetle içeri girmemizı sağlayın. Çûnkü bu arkadaşlann istedikleri, tek, sağ salim Istanbul'a ulaşmak. Istanbul'da da bu işi bitirmek. - Bitirmek derken neyi kastediyorsunuz? - Bitirmekten kasıt, yani tatlıya bağlanmasını istiyorlar. - Gemide patlayıcı olduğu iddiası var. - Zannedersem var. - 8 kişi oldukları söyleniyor. MtT Müsteşan'nın açıkiaması da bu doğruhuda. Daha fazia olduklannı düşünüyor musunuz? - Olabilır. Yolcular arasında olabılir. - Hepsinin silahı var mı? - Çoğunda var ve büyük silahlar. Havalı dediklerinden. - Havalı dediğiniz pompalı. - Pompalı. Çok ses çıkaran. Ama iyi niyetli hiç gemiye ateş etmediler. kişilere ateş etmediler. Bunlar zaten gemiye gırerken silahlan patlatarak girmişler. Ben arkada değildim. feribot hakkında "Gemi Boğazlar'a gire- mez. Bu yasalanmıza aykın. Gemi İstan- bul'a varmadan durdurulmalı. İkna et- meye çalışacağu, kimsenin > aralanmasını istemiyoruz. \etkililerimiz, onlan. eylem- lerini sona erdirmeye iknaya çalışıyoiiar" diye konuştu. Çiller, 'bu tür şiddet eylemlerini kına- dıklannı' da vurgulayarak şöyle devam etti: "Rusya Başbakanı Çernomırdin'e de bir not geçtim. Dıınımu kontrol altına al- mak için yapabileceğimiz her şe\i >apıyo- ruz. Gemi şu anda Ereğli açıklannda. Yet- kililer. olaya banşçı bir çözüm gen'rmeye çahşıyorlar. Amaç, kimscnin zarar görme- mesL Alabileceğinıiz her tüıiü önlerni al- dık kan akmanıası için. Mutluyum ki şu ana kadar ölü yok." Çiller. fenbot baskınının "ÇeçenistanYia oianiarla bağlaııtılı oldugunu" belirterek "Çeçen sonınuna tatnıinkârve banşçı bir çözfim bulunabilseydi, muhtemeien tüm bunlar olmayacaktr dedi. Çiller, konuyu iknayoluylaçözümlemek istediklerini de hatırlatarak *•Kesinlikle ge- rekfi oimadıkça güçkuflamnayacağız'' de- di. Çiller, feribotu durdurabilmek için mümkün olduğu kadariknayolunu kullan- maya çalışacaklannı belirtti ve "Kimseye zarar gelmesini istemiyoruz, zor bir du- nım" dedi. Mehmet Sevigen de "bomba yükhl ol- duğu betirtilen feribotun İstanbuPa soku- larak 15 milyon insanın hayatını tehükeye atmanın sözkomısu ounayacağını" söyle- di. •Onlar Türk; tcrörLst değü' Istanbul'a doğru yol alan feribot, yol boyunca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Akdeniz firkateyni, Kılıçalipaşa ve Pi- yalepaşa muhriplerinin yanı sıra TCSG- 28 sahil güvenlik botu tarafından izlendi. Önceki günkü açıklamalann aksine feri- botta Istanbul'a ulaşabilmesine yetecek kadar yakıt olduğu ortaya çıktı. Feribot kimi zaman 10 millik alandaki Türk karasulannda, kimi zaman da kara- sulann dışına çıkarak saatte ortalama on mil hızla Istanbul'a doğru yolculuğunu sürdürdü ve akşamüstü Ereğli 'ye uîaştı. Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlı- ğı'na bağlı sahil güvenlik botlan, Avras- ya gemisini karşılamak üzere Ereğli'ye geldiler. Bu arada Emniyet Genel Müdür Vekili Cemil SerhanYnın, öğleden sonra Ereğli'vegeldığı öğrenıldi. Serhatlı, Zon- guldak Valisi SamiSeçkm,Zonguldak Em- niyet Müdürü ldris Pala ve bazı asken yet- kililerle birlikte Ereğli Uçe Emniyet Mü- dürlüğü binasında toplantı yaptı. Zongul- dak Valisi Seçkin, toplantıdan sonra yap- tığı açıklamada, Avrasya feribotunda bu- lunanlann sağlık ve genel durumlannın iyi olduğunu bildirdi. Seçkin, sorunu sağ- duyulu yaklaşımla sona erdirmeyi amaç- ladıklannı belirterek "Gemkieki eylemci- lerTürk vatandaşıdır. Bunlan teröristota- rak algılamamak gerekir" dedi. Fenbottaki eylemcılerle telefon irtiba- tı kurmak istediklerini, ancak bu isteğin ger- çeldeşmediğini belirten Vali Seçkin, birope- rasyonun söz konusu olmadığını belirte- rek " Feribotta yaralı olmadıgını öğrendik. Hastaolan kişive müdahalc yapildığını bi- Bvoruz. Önemli bir durum yok. Feribota yiyecek ikmali de yapılamacu. Bu işin ts- tanbul'da çözüme kavuşacağmı sanıyo- nım" diye konuştu. Anadolu Ajansi muhabiriylesaat 15.30 sıralannda, Avrasya gemisi Karadeniz Ereğlisi açıklannda iken telefonla görüşen eylemciler, doktor kontrolünde bulunan ve şekerhastası olduğu belirtilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürü RahmiTuncan'ı, Emniyet Genel Müdür- lüğü'ne ait bir helikoptere teslim edecek- lerini açıkladılar. Ancak hava muhalefeti nedeniyle bu vaat gerçekleştirilemedi. 'Her yerde paflayıcı var' Ereğli açıklanndayken römorkör aracı- lığıyla feribota çıkan bir özel televizyon ekibi, eylemcilerin ilk görünrülerini ka- muoyuna ulaştırdı. Bazı eylemcilerin üze- rinde gaz bombası olması da dikkat çeker- ken geminin direklerine Çeçenya ve Bir- leşik Kafkasya bayraklannın çeİdldiği gö- rüldü. Akşam saatlerinde feribota çıkan ga- zeteci Uğur Dündar da eylemcilerin ge- minin her tarafına TNT türü patlayıcı dö- şemiş olduğunu bildirdi. Bu arada başka bir kişinin de römorkör aracılığıyla gemiye çıktığı öğ- renildi. Zonguldak Valisi Sa- mi Seçkin, bu kişinin eylem- cilerin bir yakını olduğunu ve eylemin bitmesi için ikna ama- cıyla feribota çıktığını bildir- di. Geminin kaçınlması ola- yı ile ilgili olarak dün tstan- bul'da Çeçen kökenlilerin de bulunduğuçeşıtli üniversıte- lerde öğrenim gören bir grup öğrenci, eylemcilere destek vermek amacıyla Rusya Fe- derasyonu'nun tstanbul Baş- konsolosluğu önünde göste- ri düzenledi. Aralannda Kaf- kas-Abhazya Dayanışma Ko- mıtesi Başkanı Dr. Cenuuet- tin Ûmit'in de bulunduğu ba- zı Çerkezlerin "arabulucu- luk" yapmak için devreye girdiklen öğrenıldi. Nizam-ı Alem Ocaklan 'na mensup bir grup da gemiyi karşılamak için tekneyle Boğaz'ın Kara- deniz girişine hareket etti. An- cak tekne polis tarafından ge- ri çevrildi. Kafkas-Abhazya Dayanış- ma Komitesi üyesi Gündüz Yıldınmgenç de eylemi "münferit birolay" olarak de- ğerlendırdı ve "Biz eylemin Türk devletine zarar verme- mesi için ehnıizden gdeni ya- pıyoruz"dedi. Gergin cutna Çeçen komutanı Radu\ Çeçenya'da/doperasyon sona erdi HAKAN AKSAY MOSKOVA - Rus sılahlı güçlerinin Dağıstan'ın Pervomayskaya Köyü'nde Çeçen gerillalara karşı beş gün önce başlattığı askeri harekât dün sona erdi. Çeçen güçleri çekilmcsinden sonra TSİ 14:30 dolaylannda Pervomayskaya köyüne tamamen giren Rus güçleri, burada. Çeçenlerin komutanı Salman Raduyev'i bulamadı. Bölgedekı Rus askeri kaynaklanna göre, köye girdikten sonra Raduyev'i veya cesedini arayan Rus birlikleri, Çeçen komutanın izıne rastlayamadılar Rus yetkıliler, "Raduyev, sabaha karşı kaçanlar arasında olabilir" dediler. Rus birlikleri, köyde 153 Çeçen cesedi ve Raduyev'in geride bıraktığı rehineleri bulduklannı ileri sürdüler. Rus Devlet Televizyonda konuşan bir Rus subay ise, Raduyev'in kaçısı sırasında çıkan çatışmada 52 direnişçinin öldürüldüğünü ileri sürdü. Subay, yaklaşık 30 Çeçen direnişçinin önceki gece Rus hatlannı yararak kaçmayı başardığını bildirdi. Böylece Raduyev ve güçlerinin köyden aynldıklan yolundaki haberler doğrulanmış oldu. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, askeri harekât sonucunda 82 rehinenin kurtanldığını, 18'inin ise kayıp olduğunu bildirdi. Resmi kaynaklar, harekât sırasında Rus birliklerinden 26 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Yeltsin Kremlin'den halka sesleniş açıklamasında, hedeflerinin Çeçenya'da banşı tesis etmek olduğunu belirterek " Eğer silahlı çeteler bunu engellemek isterse acımayız. Terörizme verilen imtiyazlar kabul edilemez, bu cezasız kalırsa yeni suçlann işlenmesine yol açar"dedi. Çeçen eylemcilere destek vermek amacıyla yurdun çe- şitli bölgelerinden çok sayı- da Kafkas kökenli Çeçen, Ab- haz ve Çerkez dün lstanbul'a geldi. Gergin cuma beldenti- sine giren Tstanbul Emniyeti, başta Boğaz bölgesi olmak üzere kentte yoğun güvenlik önlemleri aldı. Asker ve po- lislerin alarm durumuna ge- çirildiklen öğrenildi. Atatürk Havalimanı'nda bulunan özel harekât timleri de dün tatbikatlar yaparak ola- sı bir operasyona karşı hazır- lık yaptılar. Ozel Harekât Da- ire Başkanı tbrahim Gür- soy'un da denetlediği tatbi- katlar sırasında, özel timle- rin operasyon yapılması muh- temel yerlere gönderildikleri dikkat çekti. Feribot bunabmında6 " bilmecesiANKARA (Çumhuriyet Bfirosu) - Av- rasya feribotunun kaçınlmasıyla Türki- ye'ye de sıçrayan Kafkasya bunalımın- da, "gizli servisler bilmecesi" ortaya çık- tı. Milli Istihbarat Teşkilatı (MİT), Müs- teşar Sönmez Köksal'ın, feribot eylem- cileri ile görüştüğü haberini, Anadolu Ajansı servise koyduktan bir gün sonra açıklama yaparak yalanladı. MtT ve Dışişleri Bakanlığı yetkilile- rine atfen, sadece AA'ya yapılan açıkla- mada. olayın bir isim benzerliğinden kay- naklandığı, eylemciler ile görüşen kişi- nin aslında aynı ismi taşıyan eski Kafkas Derneği Kurucu Genel Başkan Yardım- cısı Sönmez Baykan olduğu öne sûriildü. MtT'in, Köksal'ın eylemciler ile görüş- mediği yolundaki açıklamasını böylesi- ne geç yapması çeşitlı soru ışaretlerine neden oldu. AA, çarşamba akşam saatlerinde tüm televizyon kuruluşlannın ait yazılann- dan da duyurduğu bir haberde, MÎT Müs- teşan Köksal'ın. Avrasya feribotunu için- deki yolcularla birlikte rehin alan eylem- ciler ile görüşme yaparak. kendilerine. ts- tanbul'a geldiklerinde basın toplantısı düzenleyebilme dahil çeşıtli güvenceler verdiğini bildirmişti. Yan resmi ajansın bu yöndeki haberine yalanlama ise ara- dan bir gün geçtikten sonra MİT Müste- şarlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri- ne dayanılarak \ erildi. Dışişleri Bakanlığı. gün içinde Cum- huriyet'in, MlT Müsteşan Köksal'ın. ey- lemciler ile görüşmesinin diplomatik te- amüle uyup uymadığını sorması üzen- ne, AA'nın "Tesmi sıfaö"olmadığını be- lirttiği Sönmez adlı bir kişi ile eylemci- ler arasındakı konuşmayı, MlT Müsteşa- n ile yapıldığını zannederek kanştırdığı- nı savundu. AA'nın öğleden sonrageçtiği haberde ise MlT Müsteşarlığı yetkililerine daya- nılarak şu bilgi verildi: "Bu haberi biz dün çok geç saatlerde aklık. Zaten Dışişleri Bakanlığı böyle te- lefon göriişmesi yapılmadığı konusunda bugün (dün) bir açıklamada bulundu. Kafkas Derneği Kurucu eski Genel Baş- kanj Yarduncısı Sönmez Baykan adlı ki- şinin konuşmasıyla kanşdrma olmuş." MtT ve Dışişleri'nin, aradan uzun sü- re geçtikten sonra yalanlama şeklinde bir açıklama yapmalan, Köksal'ın ger- çekten eylemciler ile görüşüp görüşme- diği konusunda soru ışaretlerine nedenol- du. MlT ve Dışişleri'nin konuyla ilgili yalanlamasının, Moskova'dan gelen sert tepkiye de bağlanabileceğine işaret edi- liyor. Rusya'nın, Çeçenya'daki rehine olayını çözmek için güç kullanırken, Tür- kiye'de gizli servis başkanınm, eylemci- lere güvence vererek pazarlık yapması- nı, teröristlere önemli bir ödün olarak gördüğü ve Ankara'ya rahatsızhğını ilet- tiği belirtiliyor. Türkiye ve Rusya arasında ise daha önce Çeçenya'ya Türk gönüllüler gitti- ği ve Moskova'nın PKK ilintili grupla- nn faaliyetlerine kendi topraklannda izin verdiği konusunda ortaya çıkan sorunlar- da iki ülke gizli servisleri hep ön plana çıktı. Türkiye, Avrasya feribotunu rehin alan eylemcilerin liderinin bir Kafkas derneğine üye olmasının ortaya çıkması üzerine de çeşitli Kafkas derneklerinin fa- aliyetlerini incelemeye almayı kararlaş- tırdı. Rusya'nın, eylemcilerin lideri Mu- hammet Tokcan'ı. Çeçen askeri lideri Şamü Basayev ile birlikte gösteren fo- toğraflan, Ankara'nın dikkatine getire- relt, bunun bir Türk vatandaşının gönül- lü olarak Çeçenya'da Rusya'ya karşı sa- vaştığını kanıtladığını savladı. Rusya, 13 ayı aşkın bir süredir devam eden Çeçenya ile anlaşmazhğında Türk gönüllülerin Çeçenler ile birlikte çarpış- tığı iddiasıyla Ankara'ya karşı PKK kar- tını kullandı. TVde orgut jşaretleri yapmalan dikkat çekti Gözler Hizbullah ve İBDA-C'de tstanbul Haber Servisi -Trab- zon Valisi Alaaddin Yüksd'in, Av- rasya feribotunun kaçınlması ola- yında örgüt bağlantısı olduğunu açıkiaması, gözleri "Hizbuflah" örgütüne çevirdi. Dün akşam Av- rasya gemisinden görüntüleri ya- yımlanan Çeçen teröristlerin Hiz- bullah ve İBDA-C işaretleri yap- ması da dikkat çekti. Teröristle- rin, Bolu'nun Düzce ilçesi nüflı- suna kayıtlı olmalan, 1995 Eylü- lü'nde Bolu'da yapılan "HizbuBah" operasyonunu gündeme getirdi. Hizbullah operasyonunda Bolu'da yakalanan saaıklar, Kâbe örtüsü- nün yanı sıra örgüte gelir sağlamak için camilerden halı, seccade çal- makla suçlanmışlardı. Çeçen teröristler, "YamcKurt'' militanlannm Rus ablukasından kurtanlması için Avrasya feribo- tunu kaçırdıklannı belirtmişler ve hiçbirörgütle bağlantılannın olma- dığını açıklamışlardı. Ancak res- mi kaynaklann, "Örgûtbağlann- bın var Bizkendilerini Trabzon'a dönmeleri için ikna ettik, fakat ör- güt lideriyle görüşüp yola devam karanaldılar" açıklaması. Hizbul- lah örgütünü gündeme getirdi. Hiz- bullah örgütünün bir dönem Bo- lu ve Düzce çevresınde örgütlen- mesi ve teröristlerin aynı il ve il- çenin nüfusuna kayıtlı olması. bu olasılıklan daha da güçlendirdi. Bolu Düzce'de yapılan Hizbul- lah operasyonu, gazetelerde de ge- niş bir şekilde yer almış ve örgü- tün camilerdahil olmak üzere bir- çok yeri soyduklan ortaya çıkmış- tı. Operasyonlarla basında yeralan haberlerde Hizbullah örgütünün Düzce'de şeriatçı eğitim veren bir ilkokul açtığı ortaya çıkmıştı. Hiz- bullah Düzce grubunun dini lide- ri Recep Güler tarafından açılan okulun 'Tevhid llkokulu" adıyla üç yıldır illegal eğitim verdiği be- lirlenmişti. llkokula Düzce Hiz- bullah üyelerinin çocuklannın de- vam ettiği, okulun masraflannın ör- güt tarafından karşılandığı kayde- dilmişti. Ankara DGM'de. Bolu'da yakalanan ve Abdülhamit döne- minde Türkiye'ye getirilen ve üze- rinde altm işlemeler bulunan Kâ- be örtüsünün yanı sıra örgüte ge- lir sağlamak için camilerden halı, seccade çalmakla suçlanan ll'i tutuklu, 15 Hizbullah üyesi yargı- lanmaya başlamıştı. Aynı tfifekler Özel televizyonlarda dün ak- şam görüntüleri yayımlanan Çeçen teröristlerin, yasadişı Hizbullah örgüt üyeleri gibi işaret parmak- lannı yukanya kaldırdıklan gö- rüldü. Bazı teröristlerin ise işaret ve baş parmaklannı birlikte kaldır- dıklan, bu işareti de daha çok İB- DA-C örgütü üyesi militanlann kullandığı bilıniyor. Eylemcilerin, Düzceyapımı 12 kalibrelik şarjörlü ve pompalı av tüfeklerine sahip olduklan anlaşıl- dı. Operasyonda ele geçirilen bu tip pompalı tüfekJenn radikal Is- lamcılar tarafından sıkça bulun- durulduğu biliniyor. MUHAMMET TOKCAN BİRÇOK SUÇTAN ARANnfORDU Eyleııı bîlançosu kabarık TRABZON (Çumhuriyet) - Feribotu kaçıran ey- lemcilerin lideri Muhammet Tokcan'ın haraç al- maya çalışma, ölümle tehdit etme ve bombalama ey- lemlerinden arandığı ortaya çıktı. Eylemci liderin kardeşi EbubekirTokcan, Trabzon'da tutuklu bulu- nuyor. Trabzon Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alı- nan bilgılere göre Muhammet Tokcan ve kardeşi 1965 doğumlu Ebubekir Tokcan, Gürcistan'a bağlı Ab- hazya Cumhuriyeti Metal Işleri Bakanı TamazOtur- ze'nin tercümanlığını yapıyordu. Trabzonlu işadam- lan Yaşar Çavuş (33) ve kardeşi Ali Çavuş'un (36) Abhaz bakanla iş ilişkileri bulunuyordu. lşadamı Çavuş kardeşlerin iddiasma göre, Tok- can kardeşler, Trabzon'un Moloz mevkiindeki iş- yerlerine gelerek 30 bin dolar haraç istediler. Çavuş kardeşler Tokcanlar'a kendilerini tanımadıklannı ve böyle bir para vermeyeceklerini açıkladılar. Bu- nun üzerine Tokcan kardeşler, kendilerini mafya olarak tanıttılar ve paranın venlmemesi halinde ken- dilerini öldüreceklennı söyledıler. Ölüm tehdidini alan işadamı kardeşler, 31 Ara- lık 1995'te Trabzon Çumhuriyet Savcılığı'na suç du- yurusunda bulundular. 5 ocakta Yaşarve Ali Çavuş'un Trabzon'un Ortahisar'daki evlerine bomba konul- du. Bomba uzmanlan tarafından yapılan inceleme sonucunda bombanın "siyah poşet içine yerleştirB- miş barut De sıkışanlmak suretiyle kapsülenmiş d yapımı bomba" olduğu rapor edildi. Bombalama olayindan sonra Muhammet ve Ebu- bekir Tokcan kardeşlerin yakalanması için operas- yon başlatıldı. Ancak kardeşlerin, memleketleri Düzce'ye gittikleri tespit edildi. Düzce polisi tara- fından yapılan operasyonla da EbubekirTokcan ya- kalanarak Trabzon'a gönderildi. Eylemcilerin lideri Muhammet Tokcan ise "ölnın- le tehdit suretiyle haraç istemek ve tzrar" suçundan aranmaya devam edildi. Bu arada Trabzon Asayiş Şubesi polisleri, telefonlarla yapılan tehdit bantla- n ile eylemci Tokcan'm televizyondaki konuşma- lannı karşılaştırdılar ve aynı kişi olduğunu saptadı- lar. Ebubekir Tokcan'ın, sorgulamasmda ağabeyi ta- rafından gerçekleştirilen eylemden haberi olmadı- ğını söylediği belirtildi. Ebubekir Tokcan'ın, ağa- beyiyle ilgili ifadesinde şunlan söylediği öğrenil- di: "Biz Abhaz kökenHyiz. Babam hâlâ orada. Bir Çeçenle evti. Muhammet de bir Çeçen kızla nişan- liydı. Ancak bir Rus baskını sırasında nişanlısı öİdü. Ruslara karşı bu yüzden kin duyuyor olabuir. Dini- ne çok bağlı bir kimsedir." Polıs yetkililerinin Ebubekir Tokcan'ın eylemle ilgili olup olmadığı konusundaki araştırmasını sür- dürdüğü bildirildi. Trabzon Valisi Yüksel: Teröristler telefonla talimat alıyor AHMETŞEFÎK TRABZON (Çumhuri- yet)-Trabzon Limanı'ndan kaçınlan ve tstanbul'a gıt- mekte olan Kıyıtur şirketı- ne ait Panama bandıralı Av- rasya Fenbotu'yla ilgili ey- lem devam ederken adı giz- li tutulmakla birlikte eyle- min arkasmda bir örgüt ol- duğu resmi çevrelerce açık- landı. Eylemcilerin, Trab- zon'daki yetkililerle görüş- me ve pazarlıklannda, söz konusu örgüt liderleriyle gö- rüşülmesini istedikleri ifa- deedildi. Eylemcilerin, de- nızde seyrederken Giresun açıklannda Trabzon'a geri dönmeleri konusunda ikna edildiği, ancak örgütten ge- len talimatla yollanna devam etmek zorunda kaldıklan belirtildi. Trabzon Valisi Alaaddin Yüksel ve Trabzon Emni- yet Müdürü Aydm Genç, fe- ribot kaçmlmaolayma ilış- kin önemli açıklamalarda bulundular. Görüşmelerin perde arkasını anlatan Yük- sel ve Genç, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüriil- düğünü, hem soruşturma ve araştırmalann selameti ba- kımından hem de gemide bulunan yolculann can gü- venliği açısından ısimler ve örgüt bağlantılan konusun- da bir açıklama yapılmaya- cağını vurguladılar. Vali Alaaddin Yüksel, ey- lemcilerle yapılan görüş- meler sırasında bazı tutarsız davranışlann görüldüğünü, eylemcilerin birtakım yer- lerle görüşmeler yapıp talı- mat aldıklannın tespit edıI- diğini söyledi. Yüksel, ey- lemcilerin önce Soçi "ye git- mek istediklerini, ancak yi- ne kurulan temaslar sonun- da bundan vazgeçilmiş ola- bıleceğini, kendilerinin de Soçi 'ye gidilmemesi konu- sunda eylemcilerin iknaedil- mesi için büyük çaba sarfet- tiklcnni belirtti. Eylemcüerie başlangıç- tan beri sürekli bağlanh ha- linde olan Genç de, eylem- cilerin lideri Muhammet Tokcan'ın kendisıne bir te- lefon numarası verdiğini ve bu numaradaki kişıyle gö- riişülmesıni istediğıni söy- ledi. Genç. "Şimdi bu tele- fon olayim anlatmak, açık- lamak istemiyonım. Çün- kü çok hassas bir konu. Bu kişilerle yaptıgımız görüş- mede olavı çözmek istedik. Once Soçi'yegjtmek istedik- lerini açıkladılar. Onlan, So- çi'ye gitmemeleri konusun- da ikna ettik. Soçi'nin her- kes için çok riskli olacağmı anlatbk" dedi. Genç, gece yansı, feribot Giresun açıklannda seyre- derken eylemcilerin lideriy- le yeniden görüştüklennı, Trabzon'a dönmeleri konu- sunda ikna ettiklerini belir- terek "Tamam, Trabzon'a döneceğiz. Ancak izninizle birtEtefongörüşmesi \-apma- hyım, dedi. Birkaç dakika sonra geri dönmekten vaz- geçtiklerini, eyleme devam edecekterini» böyle emir al- dıgmı söyledi Beüi ki bazı yerierden talimat almışt diye konuştu. Vali Yüksel ve Emniyı Müdürü Genç, olayın bir ö güt işi olduğunu kabul ett ler, ancak örgütün ve kiş lerin kimliği hakkında heı hangi bir açıklama yapnu yacaklannı söylediler. Nasıl sızdılar? Vali Yüksel, eylemcile rin Trabzon Lımanı'na işlei me kapısından. ellerind çantalarolduğu halde girdik lerini, kapıdaki gümrük mu hafaza görevlilerine de, li man işletmesıyle bir iş gö rüşmesi yapmak istedikle rini söylediklerini anlattı Eylemcilerin işletme bina sının ön kapısından girerek aynı kattaki nhtım tarafın dakı kapıdan feribotun ya nına yaklaştıklannı, dahi önceden yabancı uyruklı başka bir eylemcinin içer girdiğıni, bu eylemcinin ışa retı üzenne çanta ve palto lannın altından çıkardıkla- n otomatik silahlan ateşle- yerek gemiye girdiklerin belirtti. Operasyon haarlığı Emniyet Müdürü Aydın Genç de, olayın meydana gelmesinin hemen ardından bütün emniyet görevlileri ve özel harekât timi ile ön- lemlerin alındığını, operas- yon için hazırlıklann yapıl- dığını, gemiye nasıl girile- ceğinin de tespit edildiğini açıkladı. Eylemcilerin ilk dakikalarda sürekli olarak ateş ettiklerini, güverteye çıkardıklan bazı kişilere ateş eder gibi yapıp bu kişilenn yere yuvarlandığını, ancak bunun bir yanı Itmacaoldu- ğunun ortaya çıktığını belirt- ti. Genç şöyle dedi: "Gecegörüş dürbünleriBe olan biten her şe>i görüyor- duk. Kendi arkadaşlannı rehine gibi getirip ateş edi- yorlar ve bu kişiter yere ya- tıyordu. Bunun bir yanılt- maca olduğunu anladık-Ni- tekim saat02.00'deki görüş- memizdeonlarda bunu doğ- ruladı. Ancak eylemin ilk saatlerinde kıç tarafindaki merdiven direklerine bazı rehineleri bağladıklannı gör- dük. Biroperasyonu örüeme- ye çalışıyoriardı. Bi/ de du- rum değerlendirmesi >ı ap- Ok. Kimsenin öldürülmedi- ğinî anlayınca operasyona başvurmadık. Çünkü biz poûs olarak insanlann önce- likle can güvenliğini düşün- mek durumundavdık. Ha- yatlan tehlike allında degil- se müdahale etmek tehlike- li sonuçlar yaratabilirdi. Hem operasjon hem de ge- minin açılması konusunda bütün inisiyanTbcdeydi. An- kara'dan herhangi bir olur ahnadık." Genç, feribotun liman- dan çıkışı sırasında perva- nelerine ateş etmeyi düşün- düklerini, ancak bütün ge- minin zarar görebileceği uyansının uzmanlar tara- fından yapılmasından son- ra bundan vazgeçtiklerini söyledi. Ankara tedirgin Çiller'den 'Teslim olun' çağnsıANKARA (Çumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Cffler, Çeçenya'da Rusya'nın güç kullanmasına tepki ola- rak Avrasya feribotuna bas- km düzenleyerek yolcu ve mürettebatı rehin alan terö- ristlere "TesHm olun" çağn- sı yaptı. Feribotu kaçıranlar için "terörist" tanımlaması- nı kullanan Çiller, açık deniz- ler dahil olmak üzere Türki- ye'nıngemiye müdahale yet- kisine sahip olduğuna dikkat çekti. CHP Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başba- kan Yardımcısı Deniz Bay- kaL feribot eylemi nedeniy- le Türkiye'nın önemli bir uluslararası sıkıntı iie karşı karşıya olduğunu vurgulaya- rak "Türkiye, bu olaydan yü- zünün akıyla çıkmak üzere- cfir" dedi. DSP Genel Başka- nı BülentEcevit de Çeçenle- nn mücadelesinin haklı oldu- ğunu, ancak bunun Türki- ye'ye zarar vermemesi ge- rektiğini belirterek Türki- ye'nin feribot olayında, bil- gisiz ve hazırlıksız yakalan- dığını söyledi. Başbakan Çil- ler, partisinin dünkü grup top- lantısında yaptığı konuşma- da, Avrasya fenbotunu kaçı- ranlar için '^erörist" tanun- lamasını kullanarak "Nede- ni neolursaobun,masum in- sanlann hayatlannj tehlike- ye atan bu tür eylemleri kuu- yonım"dedi Türkiye'nin ola- yın ortaya çıkışmdan itiba- ren dikkatli ve sorumluluk anlayışı içinde hareket ettiği- ni bildiren Deniz Baykal, ey- lemin Istanbul'da sona erece- ğıni umut ettiğıni vurgulaya- rak şöylekonuştu: "Ol»ın or- taya çıkışmdan itibaren te- mel kaygunız, gemide bulu- nan herkesüıcan güveoligmin tehlikeye adlmaana neden ol- madan. konunun en kısa sü- rede çözülmesini sağlamak olmuştur. Bu anlayış içinde davrandık. Telkinlerle, diya- loglarla daha büyük acılar yaşanmasına neden ounadan konunun çözülmesine dönük çabalan sürdürdük."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog