Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

OCAK 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER D/P personeline güvenlik soruşturması • ANKARA (ANKA) - İLrkiye'nin en ıvi kcrunduğu ıddıa edilen bhalanndan Sabancı Center'ın 25"inci katında ördemır Sabancı 'nın ugadığı silahlı saldın SÖIUCU öldürüJmesı pek çok fctrum ile birlikte DYP'yi degmenliğin yenilenmesi konusunda harekete geçirdi. D^ P Genel Sekreteri Tevfik Direr, Emniyet Genel MJdürlüğü'ne bir yazı göndererek genel merkez birasında çalışan 96 geçıci ışçı statüsünde çalışan personelı için güvenlik somşturması yapılmasını ve sonuçlann kendilenne bilJirilmesini istedi. ANAP'tan RP'ye İSKI' müdahalesi • ANKARA (ANKA) - ANAP-RP koalısyonu olasılığı gündemindeki yerini korurken. ANAP'lı Emın Kul. RP'nın elınde bulunan Istanbul Büvükşehir Belediyesi'ne baflı tSKl Genel Ivlüdürlüğü'nün Devlet fhale Yasası hükümlenne fabı olması için yasa önerisi venJi. ANAP îstanbul Milletvekıli Emin Kul, TBMM Baskanlığı'na sunduğu yasa önerisinde, ISKl'ninfaaliyetleri bir ille sınırfı olmasına karşın Türkiye'nin en büyük ihale ve satın alma ışlemJerini yerine getirdiğinı, bütçesinin 20 bakanlığın bütçcsine yakın olduğunu anımsattı. Çiller'in dediği • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP'nin TBMM grup yönetımi dün yapılan ve yaİdaşık üç saat siiren seçimle belirlendi. DYP grup başkanvekilliklen ve TBMM grup yönetiminin seçiminde Genel Başkan Tansu Çıller'ın dediği oldu. Seçımden önce tasfıye ettiğı partide, "A Takımı" olarak adlandırdığı bürokratlara agırlık veren Çiller'in adaylan Nevzat Ercan, Yalım Erez ve Saffet Ankan Bedük, DYP'nin grup başkanveküleri seçildiler. Saracoğlu kusurlu bulundu M ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- MHP Samsun II Baskanlığı'nın milletvekili adaylannın tanıtım töreni sırasında, "Önümüzdeki seçımlerde önemlı olan ülke yönetimıne el koymaktir. Hedef bu olmalıdır" içerikli konuşması üzenne görevınden alınan eskı Istanbul Milli Eğitim Müdürii Metin Saracoğlu, "kusurlu" bulundu. Milli Eğitim Bakanlığf nca, Metin Saracoğlu hakkında yaptıği soruşturma sonunda Saracoğlu'nun Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınarak atandığı Ankara 5. Akşam Sanat Okulu'ndaki görevine devam edeceği Çelirtildi. Kutlulap davasında tahliye • İSTANBUL(AA)-Yeni Asya gazetesinin sahibi Mehmet Kutlular'ın kızı Vildan Kutlular"ın aşın dozda uyuşturucudan ölümüyle ilgili olarak yargılanan 5 sanıktan tek tutuklu olan Hayn Adıgüzel 50 milyon lıra kefaletle tahliye edildi. Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ve Vildan Kutlular'ın öldüğü gece Taksim Hastanesi'nde nöbetçi olan sağlık görevlilerinin tanık olarak dinlendiği duruşmada mahkeme. sanık Adıgüzel'in 50 milyon lira kefaletle tahliye edilmesini kararlaştırdı. Demirel'in kabulü • ANKARA (Cmnhurijet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Denıirel, kamuoyunda süper lise olarak bilinen Çankaya Lisesi'nın öğretmenleri ile ılk mezunlannı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabulde Demırel, Atatürk'ün hizmetlerini anlatmanın mümkün olmadığını ve O'na duyulan minnet borcunun her şeyden önce gelmesi durumunda aşılamayacak engel bulunmadığını belirtti. Gençlerin dünya ve ülke sorunlanna ilgi duymalan gerektiğini vurgulayan Demirel. "Türkiye, bölgesınde de dünyada da banşın hizmetkândır" dedi. Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan'a, şimdilik 'evet' diyemeyeceğini söyledi ANAP-RP yine anlaşamadı CÖZler ÇİIIer'de: Yıimaz, Erbakan görüşmesinin ardından, ANAYOL OİmaZ: Erbakan da, gelişmelerin ANAYOL'un Tansu Çiller'in başbakanlık konusundaki ısrannı sürdürmesi gerçekleştirilemeyeceğini ortaya koyduğunu, RP'nin içinde yer durumunda RP ile hükümet kurabileceklerinin işaretini verdi. almayacağı bir hükümetin kurulamayacağının anlaşıldığını söyledi. ANKARA (Cumhurnet Bürosu) - RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, ılk tur görüşmelenni tamamlamasının ardından. dün ANAP lideri Mesut Vılmaz'ia ikincı kez bir araya geldi. Erbakan, görüşme son- rasındapartısınin içinde yeralmayacağı bir hükümetin kurulamayacağının ortaya çık- tığını söyledi. Yılmaz da DYP Genel Baş- kanı Tansu Çiller'in başbakanlık konusun- daki ısrannı sürdürmesi durumunda RP ile hükümet kurabilecekJerinin somut işareti- ni verdı. Yılmaz, diğer seçenekler denen- meden ANAP-RP koalisyonuna şimdilik "evet" diyemeyeceğini bıldinrken Çıller'e, "Sadece kendi başbakanlığı ile gelecekse gelmesine gerek yok" uyansında bulundu. Erbakan'ın "Hükümeti hemen kuralım" önensıne, "Birkaçgünkaybetmeklebirşey olmaz" yanıtını \eren Yılmaz. RP ile ılgı- li tutumlannı gelıştirirken DSP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit'e de danıştıklannı söy- ledi. 'Diyalog iyi noktada' Yılmaz. daha önceki görüşmede Erba- kan a hükümet kurulması konusunda ace- le etmemek gerektiğini, güçlü. geniş taban- lı bir hükümetı denemeden bağlayıcı bir karar vermenin yanlış olacağını söy lediği- nı anımsatarak bu görüşmede de bu tutum- lannın sürdüğünü aktardığını söyledi. Bütün seçeneklerın değerlendinlmesi konusunda çabalannı sürdüreceklerini be- lırten Yılmaz, hükümetin kurulması için 45 günlük anayasal sürenin de henüz bas- iamadığına dıkkat çekerek bugüne kadar Çiller'ın tutumu nedenıyle yapılamayan bazı görüşmelenn yapılabileceğini söyle- di. ANAP lideri Yılmaz, güçlü, sorunlan çö- zebilecek uyumlu bir hükümete. makul bir sürede kavuşulabılmesı için ıki partinin de çaba harcaması konusunda mutabık kal- dıklannı söyledi. RP ı le görüşmenin sürdü- rüleceğinı belırten Yılmaz. "RP ile hükü- met kurma konusunda başlatnğunız diya- Şu anda Yümaz'la yeni bir göriişmc olasılıgının bulunmadığını belirten Erbakan, ANAP'la kapılann kapanmadığnu, tersine, açıldığını vurguladı. (Fotoğraf: AA) tog, daha iyi bir noktaya gelmiştir" dedi. ANAP Genel Başkanı Yılmaz, sorulan yanıtlarken RP lideri Erbakan'ın yetkili ku- rullan ile yapacağı değerlendirmeden son- ra hükümet kurma görevini Cumhurbaska- nı'na iade edeceğini tahmin ettiğini söyle- di. Yılmaz, bir başka soruyu yanıtlarken de güçlü, sorunlan çözebüecek geniş tabanlı bir hükümet kurulması için cn çok çaba harcayan partinin ANAP oldugunu bclirtir- kcn biriıkte hareket etme karan aldıklan DSP lideri Bülent Ecevit'le iki kez bir ara- ya geldiğini vurguladı ve RP ile ilgili tu- tumlarını gelıştirirken de DSP liderine da- nıştığını bildirdi. ANAP lideri Yılmaz, CHP lideri Deniz Baykal'ın, Erbakan ilegörüşmesinden son- ra düzenlediği basın toplantısında dile ge- tırdiği tüm göriişlere katıldığını ve bu dü- şüncelerini de teiefonla arayarak kendisine ilettiğini bildirdi. Yılmaz'ın açıklamalannı dınledikten sonra basın toplantısına başlayan RP lide- ri Erbakan, "Sevindirici bir noktayagektik'" dedi. ' Erbakan: Başka çare yok Yılmaz'a gösterdiği sıcak tutumu için te- şekkür eden Erbakan, 3 yıldır zorlanan sol destekii ANAYOL formülünün mümkün olmadığının ortaya çıktığım söyledi. Tür- kiye için tek çözümün RP'nin katılacağı bir hükümet oldugunu savunan Erbakan, ANAP lideri Yılmaz'a "Başka çare yok- ken neden halkımızı beklctelim? Ceiin he- men hükümeti kuralım" önerisinde bulun- duğunu açıkladı. Yılmaz'la üç konuda mu- tabık kaldıklannı belirten Erbakan, şunla- n söyledi: "Sayın Yılma/'la mutabık kaldığunız ilk konu, bu Meclis'ten mutlaka bir hükümet çıkanlması ve bu konuda el biriiği ile çalı- şılmasıdır. İkinci olarak. rasgele değil mut- laka sorunlan çözebilecek, uyumlu bir hü- kümet kurulması konusunda mutabık kal- dık. Üçüncü olarak da başka alternatifler incelense de iki parti arasındaki sıcak mü- nasebederin sürdürülmesi konusunda gö- riiş biıiiğine vardık." Tansu Çiller'in kendisine ilişkin eleştiri- leri ve başkanlık sistemiyle ilgili açıklama- lanna da yanıt veren Erbakan, şöyle dedi: "Çüler roman yazıyor. Şûndi sırası mı bu romanı yazmanın? l'mursama/ bir şekiide başkanlık sistemi ve seçimden söz ediyor. Başbakanlığı elinden bıraknıak istcnıiyor. Çiller'in başbakanlığmda kurulacak bir hü- kümet ölü doğar. \ncak biz yine de Çiller hanımefendinin kusuruna bakmayiz. \e is- terse söyleyebilir." DYP Genel Başkanı, ANAP liderine ANAYOL için işbirliği çağnsı yaptı: Arakk kapı bırakma• Tansu Çiller, RP lideri Erbakan'ı oportünistlikle suçlarken ANAP lideri Mesut Yılmaz'ı, RP ile koalisyon kapılannı tamamen kapatarak ve ANAYOL hükümeti için işbirliğine çağırdı. götürmek taahhütlerin bir gereğidir. DYP taahhüdünde duracaktır"dedi. Gündemin birinci maddesinin siyasi istikrar oldugunu ve uzun vadede çözüleceğihi kaydeden Çiller. orta vadede de atılması gereken adımlar bulunduğunu söyledi. Çiller. "Kısa dönemde özveri içinde. birbirimizi tanıyarak karşıuklı saygı içinde, karşılıklı kucaklaşmakla aşmak imkânı \ardir. Karşılıklı bir güven ortamını kamuoyu beklemektedir" dedi. DYP'nin üzerine düşen görevi yapacağını ve çalışmalann hızlanacağını bildıren Çiller, ANAP-DYP koalısyonunun halkın ve DYP'nin beklediği bir gelişme oldugunu söyledi. Çiller, "Bu geûşmenin yaşama geçirilmesi için demokrasiye inanç ve karşılıklı sa>gı gerekmektedir. Biz bu saygıyla birbirimize giiveni sağlayarak çauşmalara devam edeceğiz" diye konuştu. Çiller, Hürnyet Gazetesı yazan Ertuğrul Özkök'ün dünkü makalesinde yayımlanan söyleşisinde, başbakanlık için neden ısrarlı oldugunu özetle şöyle anlattı: "Ben başbakanhğm ne kadar önemii bir şey oldugunu biliyorum. Geceyansı bir teiefonla nelerin değiştirilebileceğini ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a. "Sadece bugün hayır demek j-etmez" diyerek RP ile koalisyon için hiçbir aralık kapı bırakılmaması gerektiğini söyledi. Çiller, başbakanlık konusunda ısrarlı oldugunu anlatırken •'Başbakanlıgın ne kadar önemii bir şey oldugunu biliyorum. Geeeyansı bir teiefonla nelerin değiştirilebileceğini biliyorum. Türkiye, ne yaşayacaksa yaşayacak Beni mazur görün" değerlendirmesini yaptı. DYP grup toplantısında RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı eleştiren Başbakan Tansu Çiller, RP liderinin ıiımlı rutumuna dikkat çekerek "Öy lesine ıiımlı ki geçmişte söy lediklorini, partisinin programını, hatta \ariığını inkâr etmiştir" dedi. Erbakan'ın. "G<?çmi$te söylediklerün geçersiz, bugün söylediklerime bakjn" dediğini söyleyen Çiller. "O zaman gümrük biriiği zararlıvdı. uşaklık bayramıvdı, bugün ne oldu? O zaman yann, bugün söyknenlere nasıl inanacağiz? Siyasi tarihimi/in en parlak oportünizmini yaşıyoruz" diye konuştu. RP liderinin yalnızca iktidar olabilmek için daha önce söylediklerini reddettiğinı ve ıiımlı birtutum sergilediğini savunan Çiller, halka RP ile işbirliği yapmayacaklanna ilişkin taahhütte bulunduklarını ve bugüne kadar çizgilerinde herhangi bir kınklık olmadığını söyledi. RP liderinin hükümet kuramayacağını ve hükümet arayışlannın doğal süreci içinde sonuca varacağını ifade eden Çiller. RP ile koahsyon görüşmelerini sürdüren ANAP'a da çağnda bulunarak "Sadece bugün" hayır' demek yetmez. Hk; aralık kapı bırakmadan taahhüdün sonuna kadar biliyorum. Bunu yaşayarak öğrendim. O nedenle başbakanui herhangi bir kişi ounaması lazım. Ben Türkiye için her şeyi yapanm. Türkiye için apartmanın 20. katmdan kendimi atanm. Türkiye ne yaşayacaksa yaşayacak. Beni mazur görün. Yaşanacak şeyler o kadar kolay olmayacak." Çiller. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e güvenmediğini vurgularken "Ssıyin Ecevit dürüsr bir insan olabilir. \ma ben bu kadar güven duyulmayacak başka bir lidcr görmcdim. Bunu olayları yaşayarak öğrendim" dedi. ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART Sıra Ciller'de Erbakan görevi geri verecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Siyasi parti Iıder- leriyle yaptığı görüşmelerdd kesin sonuç alamamasına karşın. DYP ile anlaşmaya varamayan ANAP'ın kendi- lerine yaklaşan tavnyla umutlanan RP Genel Başka- nı Necmettin Erbakan, ola- ğanüstü bir gelişme olma- ması durumunda hükümeti kurma göre\ ini Cumhurbaş- kanı Süleyman DeımreTc ia- de edecek. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'la 1 saat 40 dakıka görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenleycn Erbakan, hükümeti kurma görevini ne zaman iade ede- ceği yolundaki sorulara şu yanıtı verdı: "Bugün (dün) TBMM Başkanuğı için genel kurul- da oy lama var. Arkadaşları- mız orada olacaklar. Yann (bugün) da hayırlı cuma. Cu- ma namazı ardından yetkili kurullanmtzı topiay ıp görü- şecegiz. Bu görüşmede. bun- dan sonra ne yapacağımızı belirieyeceğiz.'* Çüler haarlanıyor Hükümeti kurma görevi alma sırası, Türkiye genelin- de aldığı oylar açısından ANAP'tan sonra üçüncü parti olmasına karşın, parla- mentoda kazandığı millet- vekili sayısı dikkate alındı- ğında ikinci parti olan DYP'ye geldi. Görevi De- mirel'den alacak olan Tansu Çiller'in, başbakan olma ko- nusundaki ısranndan \az- geçmemesi durumunda hü- kümet kurma şansı yüksek görünmüyor. Kulislerde, CHP'ye yönelttiği sert eleş- tirilere karşın. DYP azınlık hükümeti güvenoyu alama- yınca bu parti ile bir araya gelen Çiller'in, yenı bir ma- nevra ile koaiisyon pazarlık- lannın yönünü değiştirmeye çalışabileceği bildirildi. Ecevit: Çifler güvenilir değil ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan TansuÇiDer'in "Ecevit'egü- venilmez" sözleri. iki liderarasında söz düellosunayol açtı. Ecevit. ".\sılSayın Çiller'in güvenilirliği konusunda kuşku duymak hakkımiA Bugün hükümet so- runu Sayın Çiller'in kişisel ihtirası ne- deniyle düğumleniyor'" dedi. Çıller'in 'devletin başına geçme hayalleri' kur- duğunu belirten Ece\ it. "RP'li bir hü- kümetin sorumlusu Çiller olacaktır" görüşünü dile getirdi. Başbakan Çıl- ler'in Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel tarafından kendisine görev \eril- mediği gerekçesiyle ANAP lideri Me- sut Yılmaz ile görüşmemesini de eleş- tiren Ecevit. "Benim bildiğim kadany- la Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir umutla. istekle DYP ile ANAP'uı bir hükümet formülü üzerinde anlaşabil- meieri beklentisi jçûıdeydi" dedi. DSP Genel Başkanı Ecevit, partisi- nin TBMM grup toplantısında. artık azınlıkta koalisyonlara daalışmak ge- rektiğini sövledi. Ecevit. Çiller'in ken- dısiyle ilgili olarak "Ben bu kadar gü- ven duyulmayacak bir lider görme- dim" sözlen konusunda da "Bir insan nasıl hem dürüst hem de güvenilmez olabilir bilmiyorum. Bu teşlîisL, azınlık hükümeti sürecindeki temaslanmız sı- rasında edintniş olmalı. Koşullanmızı kabul edermis gibi göriindü. Asıl Sayın Çiller'in gmcnilirliği konusunda kuşku duymak hakkımı/sanınm. Teşhisi ken- di takdiridir. Ama. önemii olan Savın Çiller'in değil, millerin takdiridir" de- ğeriendirmesıni yaptı. Bugün hükümet sorununun ÇiJler'in ihtirası nedenıyle düğümlendiğini savunan Ecevit. şu gö- rüşleri dile getirdi: "Şimdiden başkanlık sistemini gün- deme getirip. hükümet başkanlığıy la yetinmeyip, devlet başkanlığını istediği anlaşüıyor. Hiçbir ülkede görülmeniiş bir Başbakanlık forsu ortaya çıkardı. Belli ki. Başbakanlık ile yetinmek iste- miyor, dev letin de başına geçme hayal- leri kuruyor. Erken seçimi gündemege- tiriyor." Ecevit, Iğdır Milletvekili Adil Aşı- run'ın "Sağm sağındayım" diyerek ANAP'a geçmesi konusunda da üzün- rülerini dile getirdi POLTIİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Kim Bunlar?.. Elı silahlı adamlar, Trabzon Limanı'nda demirli bu- lunan Avrasya adlı Panama bayraklı feribota ellerini kollannı sallaya sallaya gırip kaptan Mustafa Tun- cay'a komut veriyorlar: "Rotamız Istanbul!.." Avrasya feribotunda 123 yolcu, 56 personel var. Yolcuların 37'si Türk yurttaşı, geri kalanı ise Rus. Gemi, Trabzon Limanı'ndan demır alıyor. Bu olup bitenleri güvenlik güçleri izlemekle yetiniyor... Gazeteciler, Trabzon Valisi Alaaddin Yüksel'e so- ruyorlar: "Feribotun limandan çıktşına neden izin verdi- niz?.." Vali, 'kem küm' ediyor, doğru dürüst bir yanıt ver- miyor... Eli silahlı adamlar gümrükten geçmiyor mu? Ora- da polisler, teröristlerin ellerindeki otomatik silahları görmüyor mu? Şu ana dek bu sorulara yanıt veren tek bir yetkili yok!.. Dün sabah gazetelere bakıyoruz... Tek bir gazete (Cumhuriyet dışında) Avrasya feri- botunu silah zoruyla kaçıran kişilere 'terörist' demi- yor, diyemiyor. Ya kimmiş bunlar? Çeçen direnişçileri... Kimi gazetelere göre ya 'dırenişçi' ya 'Abhaz bas- kıncısı' ya da 'Çeçen mücahitleri' oluyor Avrasya fe- ribotunu Türkiye Cumhuriyeti karasularında basıp kaçıran eli silahlı teröristlsr... Bu arada Moskova'nın, Ankara'yı önceden uyar- dığı duyumlan ulaşıyor elimize. Moskova, Dışişleri Bakanlığımıza bir süre önce şu bilgiyi veriyor: "Türk uyruklu kimi teröhstler Çeçen militanlarta iş- birliği yapıyor. Çeçen mılitanlar Türkiye 'de silahlı eği- tim ve tedavi görüyor..." Türk yetkililer, Moskova'nın tüm uyanlannı neden- se kulak ardı ediyor... Şimdi bir soru: "Feribotu ele geçiren silahlı teröristlerin, bir şeri- atçı terör örgütüyle ilişkileri var mı?" Çünkü ferıbot baskınını gerçekleştiren teröristler, Bolu ve Düzceli. Bilindiği gibi bir süre önce Düzce'de Hizbullah operasyonu yapılmıştı. Yine terörist grubun liden Muhammet Tokcan'ın kardeşı Ebubekir Tokcan, 5 Ocak 1996da, Trab- zon'da, bir ışadamının evini bombaladığı gerekçesiy- le gözaltına alınıyor... Gördüğunüz gibi olay, bir hayli karışık... ••• Eli silahlı adamlar, ıki gece Trabzon'da Yılmaz O- tel'de kalıyor, bu arada kimi kişilerle ilişkiye geçip gümrükten ellerini kollannı sallaya sallaya feribota bi- niyorlar. Adamların ellerindeki 'oyuncaksilah'degıl.yüksek tahrip güçlü 'pompalı' av tüfekleri. Büyük olasılıkla yanlarında patlayıcı madde de bulunuyor. TNT loku- mu falan filan. Televizyon kanallarında peş peşe konuşmalar, Cumhuriyet'e telefon edıp gözdağı vermeler: "Biz terörist değiliz..." Ya siz nesiniz? Muhteremler 'mücahit!..' " Kimi köşe yazarlan, televizyon ekranlanndan 'âh- kam kesmeyi' sürdürüyor, feribot basan eli silahlı zor- balara destek veriyor: "Eğer Türkiye gemiye bir operasyon yapmaya kal- karsa Ruslardan farkımız kalmaz..." Bunu söyleyen meslektaşlarımıza ve o eski arka- daşlarımıza sormak isteriz: "PKK, ülkende köy basınca terörist oluyor da Çe- çen destekçileri ülkende feribot kaçınnca niçin terö- rist olmuyor?.." Bugün Rusya'da çok sayıda Türk ışadamı, işçı bu- lunuyor. Yann PKK, Moskova'da bir grup Türk işada- mını ve işçiyi kaçırıp rehin alsa ne yapacaksınız? PKK'liler rehin aldıklan kişileri salıvermeleri için 'Kürt halkına bağımsızlık' isteseler ya da 'Cezaevindeki tutsaklan bırakın' deseler ne yanıt vereceksiniz?. Elbet Rusların Çeçenleri yok etme eylemlerine kar- şıyız, elbet çözümün silahla değil barışla gerçekleşe- ceğine inanıyoruz. Ama eli silahlı çetelerin, gemi ba- sıp insanlan rehin almalanna şiddetle karşı çıkıyor. hü- kümetin bu olaya seyirci kalmasını da kınıyoruz... ••• Türkiye, çok tehlikeli bir dönemece giriyor hızla... Bir dönem solcu olan, şimdilerde ne olduğu belli olmayan bir köşe yazarının haykırışı karşısında tüy- leriniz diken diken olmuyorsa benim söyleyeceğim fazlabirşey yok... Alın yazısından bir bölüm ve 'malum kafalar'm ne durumda oldugunu lütfen görün: "Esasen Gürcistan merkezı yönetimiyle Abhazya sorunu yüzünden çıkan savaşta, Türkiye 'den sayısız Çerkes gönüllü Abhazya 'nın yolunu tutmuştu. Bu ol- gu da gözleri açmalıydı... Çeçenistan'daki kanlı olaylann bu ülkenın doku- sunda yankılanmaması ve yansımaması mümkün de- ğildi ve bu son 'feribot baskını' işte bu durumun ti- pik bir tezahürüdür. Şimdi Muhammet Tokcan ve arkadaşları 'terörist' midir? Geçen yıl o müthiş 'Budennovsk baskını'ro gerçekleştiren Şamil Basayev 'terörist' mıdir? 'Kı- zılyar baskını'n/ gerçekleştiren Salman Raduyev 'te- rörist' midir? 'Rehine alınması' onaylanacak bir eylem türü ol- mayabilir ama Grozni, Gudemes gibi Çeçen kentle- rinde taş üstünde taş kalmadı. Grozni'nin hali, İkin- ci Dünya Savaşı 'ndaki Dresden 'den daha beter. Bü- yük ateş gücüyle havadan uçak ve helikopter bom- bardımanı, karadan tank ve top bombardımanıyla binlerce masum ınsan, ihtiyar, kadın ve çocuk öldü- rülünce, onun adını ne olarak koyacağız?" Bu köşe yazan arkadaş tam bir kışkırtıcı Kimin adına çalışır, kımin yolundadır pek bilinmez... Acaba, PKK yann bir gemi kaçmp yolcuları rehin alsa, Rus yolcuları indirip Türklerie birlikte denize açıl- sa bu muhterem yazar neler yazacak, gerçekten çok merakedıyoruz.... TBMM Başkanı seçimi haftaya kaldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM Başkanlığı seçimi için ılk turda sonuç alı- namadı. Seçılmek için gere- ken üçte iki çoğunluk olan 367 oyu hiçbiraday alamayın- ca, seçım önümozdekı hafta yapılacak turlara kaldı. TB- MM Başkanlığı için RP. ANAP ve DYP'h 8 aday yan- şırken ilk turda ANAP Kütah- ya MilleKekili Mustafa Ka- lemli en yüksek oyu aldı. Ka- lemlı dışındakı ANAP aday- lannın çekilmesi beklenirken. gelecek hafta yapılacak tur- larda hükümet sorununun çö- züm biçimine göre bir sonu- ca vanlması beklenıyor. . Ilk tur oylamada Kalemli 156, Sezgın 119, Menderes 66. Sungurlu 62. Hatipoğlu 52, Özdemır40. Emre 23, Ku- tan da 15 oy alırken, 5 oy ge- çersiz sayıldı, bir oy da boş çıktı. CHPmilletvekilleri oy- larını Sezgın ile Kalemli ara- sında dağıtırken, DSP'lılerin Kalcmlı'yi destçkledikleri be- lırtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog