Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı. Orban Erinç0 D15 Haberler: Ergun Balcı # Istıhbarat. Cengiz > a™ Kurulu İltuuıSelçuk(Başlan), Genel Yayın Koordınatörü Hikmet i1 1 0 1 "1 1 ? • .E ,k onomı Bûjent Kjzanlık Orhan Erinç, oktav Kurtböke, Ç e t i n k a y a • Yazıışlerı Mudürlen: TKJ4 ?' v- 1 " S u v M T " HikmetÇetinkavı.şûkranSoner, f, . . _ î , , . . rt . -f „ , c ~ı ı Abaulkadır ıuceunan • Makaeer. Samı _, „ . _. • *. .. Ibrahım Yıldız, Dınç Tayanç Sorumlu) K a r l l d r e n « nüzeltme- Abdullah Yazıcı E«B"BrfaDmçT«anç, Ihırtıııı • Haber Merkezı Muduru Hakan Kanı 0 Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belce VıMız, Orhan Burah, Mnstafa • Oorsel Yonetmen- Fikret Eser Edibe Buğra • Yurt Haberlen Mehmet Faraç Balbav. Hakan Knra. Ankara Temsılcısı Mustafa Balba) 0 Habet Müdüni Doğan Akın Atalûrk Bulvan No 125, Kat:4. Bakanlıklar- \nkara Tel."4195020 (7 hat), Fak.s 4195027 • [zmır Temsılcısı: S«rdar Kızık, H. Zıya Blv 1352 S 2 3 Tel 4411220. Fate:4419117«AdanaTenKİcisj-ÇetinYiğenoğlu, inönüCd 119 S Nol Kat:l, Tel: 3522550, Faks. 3522570 Müessese Müdûni ErolErkut» MEDYA C: • Yönetun MEDYA G : • Koordınatön Ahmet Koruban 0 Kurulu Başkanı-Genel Yönetım Kurula Muhasebe BûJent\eD*r#tdare Mudür Giılbin Erduran Başkanı - Genel HüseyinGürer#i^letme Önder • Koordınatör Reha Vlüdur Üstün Çelik • Bılgı-t^lem Nail İnal • Uıtman • Genel Mudur Akmcn • Murahhas BılgısavarSıstem. MürüvetÇiler Yarduncıa MineAkctog u\e Bora Gönenç \a>ımla>an \e Basan: Venı Gun Haber Aıansı. Basm ve Ya>ıncılık A S Turto^gıtad M 4K'agaiogiu 34134 Isl PK 246 Isuınbul fel (0 212ı 512 05 05 (20 hall Faks (0 212)513 85 95 19OCAK1996 fmsak: 5.49 Güneş. 7.19 Öğle: 12.22 İkindi: 14.48 Akşam 17.1 lYatsı: 18.35 MEDYA C Tel 514 07 53 - 513 95 80 - 513 84 60-61. Faks 5118466 12 milyon öğrenci ile 440 bin öğretmen 15 gün sürecek yanyıl tatiline bugün başlıyor Anne-babalara 'zayıf not' uyarısı Şipinevler'de altyapı yatırımlanı • İstanbul Haber Servisi - Bahçehevler Belediye Başkanlığı, Fen Işleri Müdürlüğü'nce iki yıldır yapılan çalışmalarla Şirinevler'in altyapı yatınmlan tamamlandı. Bahçelievler Belediye Başkanı Saffet Bulut yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte Şirinevler'i çamurlu cadde ve sokaklardan kurtaracaklannı söyledı. Başak ve Büyük Ayı yıldnları • Çeviri Servisi - Amerikalı bilim adamlan, Başak ve Büyük Ayı takımyıldızlannda yer alan iki gezegende yaşam olabileceğini açıkladı. Dünyadan 35 ışık yılı uzaklıkta bulunap iki dev gezegenın. yaşamın kaynagı olduğuna ınanılan suyun oluşmasına uygun yüzey koşulianna sahıp olduğu belirtildi. San Francisco Devlet Üniversitesi astrofizikçfleri tarafından keşfedilen gezegenler Jüpiter'den daha büyük ve dünyadan çıplak gözle görülebiliyor. Cousteau'dan bağış çağrısı • Çeviri Servisi - Sualtı araştırmacısı Jacques Cousteau, geçen çarşamba günü, yeni gemisi için kamuoyuna bir bağış çağnsı yaptı. Cousteau, geçenlerde Singapur'da batan Calypso 1 araştırma gemisinin yerine Calypso 2 adlı 20 milyon dolara malolacağı düşünülen yeni bir gemi yaptırmayı tasarlıyor. Acrtjadem'de hırsöık • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy Acıbadem'de bulunan Sabancı, Yaşam ve Basın sitelerinde hırsızlık olaylan arttı. Acıbadem Polis Karakolu yetkilileri, son dört gün içinde kendilerine yalnızca iki başvuru yapıldığını belirterek, soygunculann yakalanması için gerekJi çalışmalann sürdürüldüğünü bildirdi. Sitelerde oturan apartman sakinleri ise sitelerin birinci katlanna giren hırsızlann ziynet eşyalannı çaldıklannı söylediler. Imza kampanyası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eğitim-Sen, istanbul ve Izmir'den sonra Ankara'da da, velilerden alınan katkı payı uygulamasının kaldınlması için imza kampanyası başlattı. Eğitim-Sen 2 Nolu' Şube Basın-Yayın Sekreteri Necatı Yanlun. istanbul ve Izmir'de mahkeme kararlan sonucu valiIikJerin "'eğitime katkı payı" uygulamasına son verdıklerini belirtti. Haber Merkezi - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli okullar, Ankara, istan- bul ve tzmir başta olmak üzere 64 ilde yaklaşık 12 milyon öğrencı bugün yany ıl tatiline çıkıyor. Millı Eğitim BakanıTürhan Tayan, 1995-96 öğ- retim yılının birinci dönemı sonununda başanlı olan ögrencileri kutlarken karnelerinde zayıf notlan bulunan öğrencilere de karamsarlığa ka- pılmamalanru bildirdi. İstanbul Üniversitesi Eği- tim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Ya- vuzer de yanyıl tatilinde dinlenmenin önde gel- mesini belirterek ailelerden öğrencilere baskı yapmamasını istedi. Geçen hafta sonunda 7 ilde okuliann tatile girmesınin ardından bugün 12 milyon öğrenci ile 440 bin öğretmen 15 günlük yanyıl tatiline gi- riyor. Okuliann en geç tatile girecegi Karabük'te ise öğrenciler 26 ocak günü karnelerini alacak- lar. İlk ve orta dereceli okullarda ikinci döneme 12 ocakta giren okullarda 29 ocakta, bugün ta- tile giren okullarda öğretime ise 5 şubatta baş- lanacak. Karneparası Bazı okuliann Milli Eğitim Vakfı'nın fiyatı- nı 30 bin lira olarak belirlediği karneler için 500 bin lira istediği belirtildi. Eğitim-Sen Ankara 3 Nolu Şube'den yapılan yazılı açıklamada, okul- lardaki hukuksuzluk, zorlama ve keyfi uygula- malara karşı duyulan tepkilerin doruk noktası- na geldiğı belirtilerek, bağış adı altında okullar- da yüksek miktarlarda karne parası istendigi kaydedıldi Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan. yan yıl ta- tili dolayısıyla birmesaj yayımladı. Mesajında, yan yıl tatiliyle 12 milyon öğrenci ve 440 bin öğ- retmenin 2 hafta süreyle dinlenme ıtnkânı bula- Yanyı) tatilinde dirüenmenin önde gelmesi gerektiğini haürlatan uzmanlar, afleierden öğrencilere baskı yapmamasını istediler. (Fotoğraf: ERDOGAN KÖSEOGLU) cağını bildiren Tayan, başanlı karne alan ögren- cileri kutlayarak başanlannın devamını diledi. Kar- nelerinde kınk notlan bulunan ögrencilerden ka- ramsarlıga. umutsuzluğa ve yılgınlığa düşmeme- lerini isteyen Tayan, kınk notlann başanya gö- türecek bir uyan olarak algılanmasını önerdi. Tayan. şunlan söyledi: " Karamsarlığa kapılıp hayata küsmekyerine, başansıziığın nedenlerini araştırınız. Bu konuda anneve babalannı/Ja,oğretmenlerinizle konuşa- rak yeni bir çauşma planı hazırlav ınız. Başanya 0den volun kendinize güvenden, biönçli ve dü- zenli bir çahşmadan gectiğini asla unutmayınız." Ögrencilerden yanyıl tatılının eğlenerek ek- sıkliklerin tamamamlanarak ve sevilen uğraşı- larla geçirilmesini isteyen Tayan, "Karneleriniz ryi va da kötü olsun, hepinizi çok sevdigimizi unut- mamanızı istijorum" 1 dedı. Bakan Tayan, öğretmenlere seslenirken de yurdun her köşesınde özveriyle çalışarak çocuk- lann en iyi şekilde yetişmeleri için gösterdikle- ri çabadan ötürii teşekküretti. Öğrermenlerin de en az öğrenciler kadar yorucu bir dönem geçir- dığinı belirten Tayan, devlet ve hükümet olarak öğretmenlerin sosyal ve ekonomik sorunlannın CÖzümüne yönelik çalışmalann sürdüğünü bil- dirdi. Milli Eğitim Bakanı Tayan, velilerden de başansız dersi olan çocuklara sevgi ve anlayış- la yakJaşmalannı istedj. çocuklan cezalandıra- rak küstürmemeleri gerektiğini kaydetti. Ceza- nın asla bir eğitim aracı olamayacağını anlatan' Tayan, çocuklann kişiliğinin karne başansıyla de- ğerlendirilemeyeceğini hatırlattı. Uzmanlardan önerfler Uzmanlar, karnelerinde zayıf notlan bulunan öğrencilere daha hassas davranılması konusun- da da velilleri uyararak geçmiş yıllarda^yaşanan kötü olaylara dikkat çektiler. tstanbul Üniversi- tesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Yavuzer, çok yoğun birçalışma temposu- nun ardından yanyıl tatilinde dinlenmenin ön- de gelmesi gerektiğini belirterek öğrencilerin zamanı etkin şekilde kullanarak kendilerini din- ienmeye ve çalışmaya programlamalannı istedi. Öğrencilere dinlenmeleri için sinema, tiyatro veya müze gibi yerleri gezmelerini, arkadaşla- nyla birlikte olmalannı, kitap okumalannı öğüt- leyen Prof. Dr. Yavuzer, öğrencilerin aynca spor etkinliklerine de katılarak dinlenebılecekJerini söy- ledi. Mannara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakül- tesı Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. IMuhsm Hesapçnğhı da ana-babaJan uyararak kar- nelerinde kınk not getiren çocuğun kesinlıkle suç- lanmamasını belirtti. Hesapçıoğlu, "Başanstdık- lar, bireyse)özdliklerden, okul veögretim istemin- den, aile ve arkadaş çeMTSİndcn ka\ nakJanabi- lir" dedi. Bayram ve yanyıl tatili için seçenelder İZMİR (Cumhurrvef Ege Bürosu)- Yıl- başının ardından 15 günlük sömestr ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatilleri, kış tu- rizmini hareketlendirdi. Gözde kayak mer~ kezlerinde tesisler şimdiden yüksek dolu- luk oranına ulaştı. Ege ve Akdeniz kıyıla- nndaki açık olan az sayıdaki otel ise sömestr tatilinde çocuklara yönelik programlar ha- zırlıyorlar. o Sömestr tatilinden yararlanmak isteyen- ler için seyahat acenteleri çeşitli seçenek- ler sunuyoriar. Tatilini yurtiçinde geçinne- yi düşünenlerin gözde yerleri yine kış tu- rizmi merkezleri. Kış ortasında tatili, "ka- yak yapmakla" eşdeğer tutanlar için Ulu- dağ, Kartalkaya, Abant, Erciyes ve Palan- döken en cazip merkezler. Kış aylanndaki tatil için termal turizm merkezleri de taril- cilerin giderek daha fazla ilgisini çekiyor. Kemer, Alanya ve Kuşadasf ndaki çalışan az sayıdaki tesislerde ise sömestr tatilinde ağırlıklı olarak çocuklara yönelik program- lar yapılıyor. Kapalı yüzme havuzlan, ani- masyonlar ve diğer eğlencelerle çocuklan otel görevlilerince oyalanacak yetişkinler rahatlıkla kafalannı dinleyebilecekler. Bolu /Gerede ise "sakinligi sevienlere" yöneliyor. Özellikle sömestr tatili için eğ- lence programlan hazırlayan Gerede'de tek kişi oda fıyatlan 3 gün için 3.5 milyon, 4 gün için 5 milyon 225 bin lira. Erciyes ise kayak sporu tutkunlanna cazip tatil olana- gı sunuyor. Beden Terbiyesi Kayakevi'nde bir kişi tam pansiyon 1 milyon 250 bin li- ra. Bolu /Kartalkaya'da tesisler günlük tam pansiyon 2 ile 5 milyon lira arasında deği- şiyor. Abant'ta aynı koşullarda fiyat 2-3 milyon civannda. Palandöken'de ise yine günlük tam pansiyon kişi başına tatil ücre- ti 3-5 milyon arasında. Saunalanyla. açık ve kapalı yüzme ha- vuzlanyla Afyon'daki tesisler 3 gün için 2 milyon 650 bin liraya hizmet sunuyoriar. Pa- mukkale'de ise kişi başına günlük tam pan- siyon tatilin bedeli 2-4 milyon arasında de- ğişiyor. Bursa çevresindeki termal tesis- lerde de aynı koşullardaki tatilin bedeli, 1.5-2.5 milyon lira arasında. Ege ve Antalya kıyılannda kış aylann- da da açık olan tesisler sömestr için çocuk- Uludağ'daki tesislerin fıyatlan kişi ba- şına günlük tam pansiyon 2 ile 4 milyon li- ra arasında değişiyor. Hafta sonu ve hafta içi farklı fiyatlar uygulanıyor. Antalya'da "hem yazı bem kışı yaşavabiKrsiniz" sloga- nıyla tanıtım yapan tesisler oldukça cazip. Antalya Saklıkent'te pansiyon ve motel fi- yatlan yanm pansiyon 1.5-2 milyon civa- nnda. lara yönelik eğlence programlan hazırlıyor- lar. Tesislerin günlük tam pansiyon fiyat- lan ise Antalya'da 2-2.5 milyon, Kemer'de 1.5-3 milyon, Alanya'da 1.5-2 milyon, Ku- şadasf nda 2-2.5 milyon lira civannda. Be- lek ve Sangerme'deki Iber Otel tesislerin- de sömestr tatili için 14 yaşına kadar olan çocuklara yûzde 50 indirim, 7 yaşa kadar olan çocuklara ise ücretsiz tatil olanağı sağ- lanıyor. Bodrum ve Marmaris'te kişi başına 1.5 ile 2 milyon lira arasında yanm pansiyon hizmet veren tesisler bulunuyor. Seyahat acenteleri, yurtdışında tatil ya- pacaİdar için genelde 7 ile 15 gün arasın- da çeşitli seçenekler sunuyoriar Avrupa, Amerika, Rusya, Mısır, Fas ve kış turizmi- nin gözdesi Alpler, bu seçenekler arasın- da. Acenteler örneğin Paris'e gidecek olan- lar için bile farklı etkinlıkler sıralıyoriar; ço- cuklar Eurodısney'e, anneler Galeries La- fayette'e, babalar Crazy Horse'a... Dershaneye 30 trilyon Eğitimde trilyonluk sınav pazan ANKARA (AA) - Türkiye'de her yıl ortalama 2.5 milyon öğrenci çeşitli sınavlara giriyor ve bu sınavlar için ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 1 trilyon 716 milyar 25 milyon lira para bırakıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl Anadolu liseleri, meslek liseleri, fen ve Anadolu öğretmen liseleri sınav harcını 350 bin lira olarak tespit etti. Devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavlan harci ise 70 bin lira oldu. Bakanlık, bu sınavlardan yaklaşık 326 milyar 25 milyon lira gelir elde edecek. 1995 rakamlanyla, başvuran öğrenci sayısına göre bakanlıgın sınavlardan elde edeceği gelirin dağılımı şöyle: Gelir dağüınu VıH957.CannesFİ[mFestivah'.Erkekberyer- deerkek.Helebirdeçapkınhğıylatanınıyorsa. Dönemin Fransa İçişkri Bakanı olması, François Mitterrand'ın Brigitte Bardot'ya böylesinc bakışlar firiatmasını engeUemiyor ki... Paris Match dergisi son sayısını 8 ocakta ölen Vlitterrand'a ayırdı. Anadolu liseleri: Başvurması beklenen öğrenci sayısı 300 bin, sınav harcı 350 bin lira. (Gelir: 105 milyar lira.) Fen Kseieri: Başvurması beklenen ögrenci sayısı 114 bin, sınav harcı 350 bin lira. (Gelir: 39 milyar 900 milyon lira.) Anadolu öğretmen liseleri: Başvurması beklenen öğrenci sayısı 96 bin, sınav harcı 350 bin lira. (Gelir: 33 milyar 600 milyon lira.) Meslek liseleri: Başvurması beklenen ögrenci sayısı 306 bin, sınav harcı 350 bin lira. (Gelir: 107 milyar 100 milyon lira.) Kunımlar sınavı: Başvurması beklenen öğrenci sayısı 107 bin, sınav harcı 70 b'n lira. (Gelir: 7 milyar 490 milyon lira.) Devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavlan (4 ayn sınav): Başvurması beklenen öğrenci sayısı 470 bin 500, sınav harçlan 70 bin lira. (Gelir: 32 milyar 935 milyon lira.) Millı Eğitim Bakanlığf nın ögrencilerden bu sınavlar için yaklaşık olarak toplam 326 milyar 25 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor. Bakanlık yetkilileri, sınavlann öğrenci başına malıyetinin 200 bin lira olduğunu belirterek bu yılki sınavlann toplam 278 milyar liraya mal olmasının beklendiğini söylediler. ÖSYM ise sınav gelirlennde Milli Eğitim Bakanlığı'nı üçe katlıyor. ÖSYM'nin sınavlardan elde ettiği gelir, vaklaşık 1 trilyon 390 milyar lira. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Eres Söylemez'in verdiği bilgiye göre bu yılki ÖSS ve ÖYS için sınav harcı 500 bin lira olarak belirlendi. Yaklaşık bir milyon civannda başvuru beklenen birinci basamak sınavı ÖSS'den elde edilecek gelir 500 milyar lira. ikinci basamak sınavı ÖYS'ye ise her yıl ortalama 800 bin öğrenci katılıyor. ÖSYM'nin bu smavdan elde etmesi beklenen gelir ise 400 milyar iira civannda. Merkezın asıl büyük gelir elde ettiği sınavlar ise Açıköğretim Fakültesı sınavlan. Açıköğretim Fakültesi öğrencilen her yıl 3 sınava giriyor. Sınavlar için 900 bin lira ödüyorlar. AÖF kayıtlı öğrenci sayısı ise 400 bin. Bu durumda, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin ÖSYM'ye yaklaşık 690 milyar lira ödedikleri ortaya çıkıyor. ÖSYM'nin elde ettiği toplam gelir ise 1 trilyon 390 milyar lirayı buluyor. Bakanlıgın verilerine göre her yıl ortalama 500 bin öğrenci bu dershanelere devam ediyor. Kaçak dershaneler ve özel dersler de eklendiğinde, öğrencilerin bir yılda bu sektöre 30 tnlyon lira harcadıklan tahmin ediliyor. Üniversite gençlîği örgütleıımek îstiyor FtGENATALAY Üniversite gençliği örgütlenme ve üniver- site yönetiminde söz sahibi olma mücadele- si veriyor. Yöneticilerve öğretim üyeleri de öğrencilerin örgütlenmesi gerektiğini belir- tiyorlar. Üniversite Öğretim Üyelen Derne- ği Başkanı Prof. Dr. Burhan Şenatalar, se- çimlerine tüm öğrencilerin katılabıleceği 'öğrenci birliği' ya da 'öğrenci temsikileri konseyi' modelini öneriyor. Öğrencilerin örgütlenme isteğini, ne 12 Eylül'le başlayan depolitizasyon ve baskı dönemi ne de bin bir türlü bürokratik engel- ler azaltabildi. Öğrenci gençliğinin bir bölümünü bütün bunlar hiç ilgilendirmese de geri kalanı ör- gütlenmek ve üniversite yönetiminde söz sa- hibi olabilmek için büyük mücadele ven- yor. tstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğ- rencisi Gökhan Teker. "Gerici ve Dlkücü oi- mayan bir örgütlenmeçabası içindeyseniz, bü- tün >ollar ükanmış durumda"dı\ or, ama yi- ne ne kendisi ne de arkadaşlan örgütlen- mekten vazgeçiyor. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Ba§- kanı Prof. Şenatalar, bugün öğrencilerin ders dinleme ve sınava girme dışındaki rollerinin oldukçasınirli olduğunadikkat çekerek "Hal- buki ders dışı ctkinlikJeryükscköğrcnimin ve üniversite kültüriinün çok önemli bir öğesi- dir. Bağımstz düşünen, eleştiren, kendine gü- venen, grup çalışması yapabüen, insanlaıia olumlu ilişkilerkurabilen birev lerin yetişme- sindeders dışı etkinlikJerin katktsı çok büyük- tûr" diyor. Bu nedenle Batı üniversitelerinde spor- dan polıtıkaya, arkeolojıden nükleer fiziğe kadar akla gelebilecek her konuda kulüp ça- lışması yapma olanağının bulunduğunu be- lirten Şenatalar, Türkiye'de ise bu alanda bü- yük bir boşluğun ve eksikliğin bulunduğu- nu vurguluyor. Şenatalar'ın önerisi şöyle: " Vapılması gerekenkriki alanda toplana- bilir. Birincisi. öğrencinin yönetime kaola- bilmesi için kanaüar açmak. Ikincisi de öğ- rencilerindüedikieri konularda oluşruracak- bn koi, kulüpk-rve düzenlevici etkintikler için oianaklar yaratmak. Bu konuda ne gibi dfi- zenlemeler yapılabileceği geniş biçimde tar- tışılmalıdır. Kurulacak model. tüm ögrenci- leri kapsamalu demokratik olmalt, aynı za- manda etkin bir işleyişe olanak vermelidir." istanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bfilent Berkarda da bugün ünıversitede öğ- renci örgütlenmesinden söz edilemeyeceği- ni vurgulayarak gençliğin örgütlenmesi ve yönetime katılması gerektiğine dikkat çekiyor. B i l k e n t v e K o c a e l i ü n i v e r s i t e l e r i Senato ve Konsey modelleri Bilkent ve Kocaeli üniversitelerin- de 'Öğrenci Senatosu" ve 'Oğrend Konseyi' modelleri uygulanıyor. Bil- kent Üniversitesi'nde 'Öğrenci De- kanuğT bile var. Kocaeli Üniversitesi'nde iki yıldır 'Öğrenci Senatosu' uygulaması yürü- tülüyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erman Şamilgil'in verdiği bilgiye gö- re senatoda her sınıfın bir temsilcisi var. Öğrencilerin oylanylabelirlenen bu temsilcilerin sayısı 135. Öğrenci Senatosu, öğretim yılı başında önce biri gündüz öğretimi, diğeri gece öğ- rctimi olmak üzere iki başkan seçi- yor. Daha sonra belirli aralıkiaria düzen- lenen senato toplantılannda sonın- lar tartışılıyor, istekler, öneriler dile getiriliyor. Bu istekler, üniversite yö- netimine iletiliyor. Kimisi kabul edi- liyor, kimisi reddediliyor; kabul edil- meme nedenleri de senato üyelerine açıklanıyor. Harçlann azaltılması gi- bi üniversite yönetiminin tek başına karar yeremeyeceği bazı istekler için de YÖK'e yazı yazılıyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Aüf Ural, daha özgür, daha demokratik ve daha katılımcı bireğitimi amaçladık- Iannı belirterek "Toplumu oluşturan bireylerin kendilerini yönetme hakkı var" diyor. Oğrend Konseyi Bilkent Üniversitesi"nde de tüm öğrencilerin doğal üye sayıldığı 'Öğ- renci Konseyi' var. Öğrenciler tarafin- dan seçilen üyelerden oluşan konsey yönetim kurulu, isterse üniversite se- nato toplantılannın hepsine katılabi- liyor. Üniversitenin 'Öğrenci Dekanı' Zeynep Köksal'ın verdiği bilgiye gö- re konsey, öğrencilerin yükseköğre- tim kurumlannda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra de- mokratik ve özgür ortamda örgütlen- meleri, üniversitenin çağdaş biryük- seköğretim kurumu olarak gelişme- sine katkıda bulunmalan, ihtiyaçla- nnı üniversitenin organlanna duyur- malan, Üniversite Senatosu'nda oy sa- hibi olarak temsil edilmeieri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzen- leyerek üniversiteyi yurtiçi ve yurt- dışında temsil etmeleri gibi amaçlar- la kurulmuş. Bilkent Üniversitesi'nde Öğrenci Konseyi Kulüpler Başkanlığı 'na bağ- lı 82 kulüp bulunuyor. Bu kulüpler- de politikadan spora kadar çok çeşit- li etkinlikler gerçekleştiriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog