Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

19 OCAK 1996 CUMA •••• CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 6 TTR dolusu cephane • Baştarafı 1. Sayfada bulak sınır kapısından makı- ne yagı dıye geçınldığı sap- tandı Şanlıurfa Valısı Zivaettin Akbulut Lubnan agıdecek- len saptanan TIR'lardakı cephanenın !>a>ımin(n ta- mamlanmasından sonra ge- reklı açıklama>ı vapacakla- nnı soyledı En buyük cephane kaçak- çılığı olarak adlandınlan olayın ılk etabı öncekı gun Hatay ınCılvegozu kapısın- dan çıkış yapmaya hazırla- nan 3 TIR da >apılan arama ıleortayaçıknuştı Bır ıhban değerlendıren Hatay Emnıvet Müdurlu- gu'ne bağlı ekıpler Mehmet Aksay'un kullandığı 38 FZ 285, Muzaffer Suer ın kul- landığı 38 HP 040 ve Aşır ŞahiıTın yonetımındekı 66 DA 829 plakalı 3 TIR'da yaptıkJan aramada mum ya- pımında kullanılan parafın- İenn arasına gızlenmış 134 bın 600 Kanas tufegı (su- ıkast) mermısı, 275 bın Ka- leşnıkof mermısı, 19 bın 200 buyuk havan mermısı contası 17 bın 634 kuçuk havan mermısı contası, 10 bın 748 tahnp kalıbı, 529 buyuk boy sevk fışeğı, 3 bın 515 kuçuk bov sevk fişeğı, 180 kılo dmamıt tozu, 3 plastık mayın 32 kılo barut ele geçırdıJer Polısın yaptığı araştırma- da TIR şofbrlennm elındekı tum belgelenn sahte Lub- nan a teslım edeceklennı one surduklen adreslenn de hayalı çıktığı saptandı Olayda dıkkatçeken bır ba$- ka nokta ıkı kentte de ele geçınlen TIR'lardan çoğu- nun Kaysen plakalı olması TlRiann, merkezı Kayse- n'de bulunan ıkı ayn naklı- ye firmasina kayıtlı çalıştık- lan belırlenırken sonıştur- ma bu yonde de surdurulü- yor TIR'lann bağlı bulundu- ğu Bedır Uluslararası Nak- lıyat Tıcaret Şırketı yetkılı- lennden Mahmut Şen, araç- larda ele geçınlen muhım- matla ılgılen bulunmadığını one surerek şunlan soyledı "Firmamıza b a p 3 TIR, Almanya'dan aldıklan ma- kıne parçalarını Iran'a go- turmuştu. Onlara yukleme yapmaian ıçin talimat ver- memiştık. V uklemeiçin bize verdiklen evraklan da yok- tur. Nereye gotürdukleri bi- zim bilgimiz dışındadır." Irandan ve Turkıye'ye Gurbulak sınır kapısından ı- kı gun arayla çıkış yapan 6 TIR dolusu cephanenın, Su nye uzennden Lubnan'a goturulmek ıstendığı sap- tandı Hukukçular Metin • Baştarafı 1. Sayfada DISK'e bağlı sendıka ba$- kanlannın ımzaladığı suç duyurusu dılekçesı, dun DİSK Hukuk Daıresı tara- findan Eyup Cumhunyet Savcısı EroJCanözkan'a ve- nldı Budak, suç duyurusu baş- vurusuyla ılgılı olarak, hu- kuk devletının kendı ıçınde katil banndıramavacağını DfSK'ın seçım oncesı yap- tıgı tespıtlenn gerçekleştığı- nı uzuntüyle gordüklennı soyledı Budak şovle dedı "Devietı temsil eden bazı gorevlilenn baskı ve şiddete dayalı keyfi uygulamalan, toplumda onarîlması guç ya- ralara neden olmaktadır. Bu keyfi uygulamalann en son örneği Metin Goktepe'nin gdz göre gore oldurulmesi- dir. Metin, gonmııı tapfıgı bir sırada dovulerek oldü- rülmuştur. Bu olay ın faılleri, devletın bır kurumu olan emnıvetin ıçındedır ve katil- lerın bır an onceortaya çıka- nlması gerektnektedır." Boyner'den başsağlığı YDH hden Cem Boyner, yanında Genel Başkan Yar- dımcısı NeclaZarakol oldu- ğu halde dun saat 11 00'de Evrensel gazetesını zıyaret ettı Gazetenın ımtıyaz sahıbı Vahdetrin Korkankorkmaz ve Genel Yayın Yönetmenı ihsan Çaraİan'la goruşen Boyner, Metin Goktepe nın "faiH beUi bır cmayete" kur- ban gıttığını soyledı Devletın ılk İcez bır cına- yetı gızleme gereğı duyma- dığını savunan Boyner, boy- lesıne açıkça ışlenen bır cı- nayetın çok önemlı bır tan- hı dönemeç olduğuna değı- nerek şunlan soyledı "Bunu anlayanlar vecesa- ret sahiplerı, artık ya sus- mak, kaçmak veya saklan- makvada artık yeter'diye- rek tavir koymak zonında- dır.TopJum, bunun karşısm- da susarsa, bu tur dav ranış- lara mustahak olduğunu gösterir. Ancak tepkj goste- rirse boyle olaylar bır daha ofanaz." Eyup Cumhunyet Savcı- lığı tarafından yurutulen so- ruşturmay. a çok onem yuk- lemedığmı bunun sonucu 1-2 polısın yargılanması ve- ya ceza verılmesının çok önemlı olmadığını dıle getı- ren Boyner, "\ncak, at hır- sızları atlan çaJdıklan içuı degiLatlar bir daha çalınma- sın diyeasılırlardı. Bunun da öyle bir onemi var" dedı Boyner Goktepe'nin oldu- rülmesının Prof Doğu Er- gil'ın hazırladığı TOBB ra- poru, SakıpSabancının Gü- neydoğu ya ılışkın goruşle- nnı açiklamasıyia bırlıkte aynı sureç ıçınde olduğunu savundu Tanıklara çağn ÇHD Istanbul Şubesı'nın yaptığı açıklamada, Metin Göktepe'nın öldürulmesını aydınlatmak, faıllennın or- taya çıkanlıp yargılanması- nı sağlamak ve bu amaçla çalışma yurutmek uzere bır komısyon oluşturulduğu be- lırtıldı Goktepe cınayetıyle ılgılı bılgısı ve gorgusu oianlann şu telefonlara başvurması ıstendı Av Levent Tüzel: 232 54 46 Av Kamil Tekin Surek: 656 36 00, Av Leyla Han:5724222,AvGürkut Gursoy: 631 36 94, ÇHD 523 23 05, İHD 251 96 46. CHPEyupflçeBa$kanlı- ğından yapılan açıklamada da cenaze torenınde bını aş- kın kışının gözaltına alına- rak dovulmesı ve gazetecı Metin Goktepe nınoldürul- mesı kınandı Açıklamada, 8 ocak günu Eyup'te yaşananlann ancak "faşıst diktatoriukJerde" go- rulebılecek olaylar olduğu savunularak, bu olayın so- rumlulannın en kısa surede cezalandınlması ıstendı Goktepe, fotoğraflarda yaşayacak Goktepe'yı fotoğraflarda yaşatmak amacıyla İHD Is- tanbul Şubesı, Evrensel Kultur Merkezı ve Bek- sav'ın katkılanyla 27 ocak gunu "Merhaba, Ben Metin Goktepe" adıyla karma bır fotoğraf sergısı açılacak Sergıye, her fotoğrafçı veya gazetecı, Metin Goktepe'ye atfettığı bır fotoğrafıyla ka- tılabılecek Sergıye katılmak ısteyen- ler 18 x 24 cm ebadındakı fotoğraflannı 25 ocak tanhı- ne kadar, tHD'de Şaban Da- yanan Evrensel Kultur Merkezı'nde Cevriye Aydın ve Beksav'da \1ehmet Ozer e teslım edebılecekler Eğitim-Sen'den bakanlığa protesto telgrafı İstanbul Haber Servisi- Eğıtım-Sen üyesı eğıtımcı- ler, sendıkalan üzenndekı baskılan, surgun ve soruş- turmalan kınamak amacıyla Kadıkov Iskele Meyda- nı'nda basın açıklaması yap- tılar, Mıllı Eğıtım Bakanlı- ğı'na telgraf çekerek protes- to ettıler Eğıtım-Sen 2 No- lu Şube Başkanı Alaattin Duıçer, kamu çalışanlan sendıkalan uzenndekı bas- kmın gıderek arttığını belır- terek "Sendikalanmız kapa- tılmaya çalışdırken sendıka yönetkilcrimiz ve uyelerimiz sûrulıiyor" dedı Alaattin Dınçeraçıklama- sında, ekonomık ve sıyası knzın faturasının emekçıle- re çıkartıldığı bır donemde kamu emekçılennın demok- ratık orgutlen olan sendıka- lannın kapatılmaya çalışıl- dığını, yonetıcılennın ıse surgun ve soruşturmalara manız bırakıldığını soyledı Dınçer Tum Haber-Sen'ın kapatıldığını, Tüm Malıye- Sen ıçın usulsuz kapatma davasının surduğünu Eğı- tım-Sen'ın ıse kapatılmak ıstendığını anımsattı Sade- ce sendıkal faalıyetlen ne- denıyle sendıka uyelen ve yonetıcılennın açığa alındı- ğını ve surgun edıldığını vurgulayan Dınçer "EğJ- tim-Sen 1 Nolu Şube Baska- nı Servet Oncu Bahçeliev- ler'den BağcıJar'a, 2 Nolu Şube Başkanı Alaattin Din- çcr ıse L mranh e'den Bev koz iJcesi Ali Bahadır koyune su- rulduler"dedı Şube Başka- nı Dınçer, burun bu saldın- lara 'dur' dıyebılmenın tek yolunun orgutluluğu gelış- tırmek olduğunu soyledı G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada ortaya koyduğu tablo, ufukta ya sol desteklı ANAYOL ya da merkez sağ ortaklı RP ıktıdarının olduğunu gos- tenyordu Bugun de aynı noktadayız. Genel gorunumu ozetlemeye çalı- şalım Kendısını eşıtler ıçınde en buyuk ı- lan eden RP'de herkes kanşık duy- gular ıçınde Bunu goren Erbakan ta- banını rahatlatma gereğı duydu: "Bızım ıçın her şey yağ-bal " Erbakan'a gore, RP muhalefette kalırsa çok lyı olur Bır sonrakı seçı- me çok daha guçlugırer iktıdarolur- sa çok lyı olur, halkımız adıl duzenle tanışır Bu sozler vıtrıne RP'nın tabanı-ta- vanı ıktıdar ıstıyor Eğer bu kez ıktı- dara gelemezlerse aynı heyecanın surmesı zor gorunuyor Erbakan, ıkı kez Yılmaz'la bırer kez de Çiller, Ecevit ve Baykal'la go- ruştu Ilk turda sepete su doldurdu- lar Ancak dunku Erbakan-Yılmaz go- ruşmesınde taraflann satır aralannda soyledıklennden kapılann kapanma- dığı anlaşılıyordu Yılmaz, RP ıle dı- yaloğun devam edeceğını soyledı Erbakan da, "Yılmaz, olumsuz so- nuçlanacağını bılmesıne karşın dı- ğerseçeneklere şans tanıyacak" de- dı ANAP cephesı ıse gelışmelere "şa- şı" bakıyor Yılmaz, hem oylar Re- fah'a gıtmesın dıye ANAP'a oy ve- "Havefleşmeler... renlen hem Çıller'ın palav affedersı- nız manevralannı hem de tabanın ık- tıdar ateşını dıkkate almak zorunda. En zor durumda olan partı ANAP Yılmaz'ın konuşurken arada bır mola vermesının nedenı bu olsa ge- rek Soyleyeceğı her tumce her ke- sımde farklı etkı yapabılır. Bır yanda partının farklı kanatları dığer yanda Berna Hanım'ın koruyucu kanatları Malum, Berna Hanım'ın kışısel goru- şu, "RP ıle koalısyonyapılmamasın- dan, dosdoğrugıtmek varken şenata sapılmamasından" yana Ancak Yılmaz'ın ılk dıkkate afrnası gereken, Çıller'ın durumu . Çıller'e gelınce Başbakan her şeyı ama her şeyı "koltuk" olarak goruyor Insanlan ınsan yapan oturduğu koltuktur, bundan otesı boş bır nu- tuktur Devretmemek uzere koltuğa otu- ranlar asla utanmazlar Bana tutkallı bır koltuk verenın kırk yıl kolesı olurum Halk ıçınde geçerlı bır nesne yok sandık gıbı, olmaya her seçım so- nunda bır rahat koltuk gıbı işı uzattık gıbı Konuya geçelım Erbakan'ın gorevı kos kos Koşk'e lade etmesınden sonra sıra buyuk bır olasılıkla Çıller'e gelecek Hocanın turları nafileydı, bacının turları da defile olur Bacı-hacı goruşmesının ılk turun- da taraflar bırbırlennın ne dedığını bı- le anlamamış olmalı kı, sonrasında yapılan açıklamalar bırbırıyle çelışı- yordu Ikıncı goruşme de şu aşamada farklı geçmeyecek gıbı gorunuyor Ancak, yıne de peşın hukumlu olma- mak gerek. Iktıdarolabılmek ıçın herturlu odu- ne hazır bır hoca ıle, koltuğunu bırak- mamak ıçın herturlu odune hazır bır bacının goruşmesınden ne çıkacağı bellı olmaz. Çillerson bırkaç gundur bılınen go- ruşlennı daha bır uzerıne basa basa soyluyor "Başkanlık sıstemı, başkanlık sıs- temı " Nıyetaçık Demirel'den sonra ora- ya oturmak, ama elınde başbakanlık yetkılerını de bulundurmak Cum- başbakan, başcumbakan, başcum- hurkan gıbı Turiara devam Çiller, Ertuğrul Özkök'le 45 dakı- kalık telefon goruşmesınde, "Turkı- ye ıçın her şeyı yapanm Turkıye ıçın apartmanın 20 katından kendımı ata- rım" dıyor Bence yapar Ama bır şartla, aşa- ğıda koltuk varsa ve kendınden baş- kası sığmayacak kadar darsa Merkez sola gelırsek YenıCHP'deyenıbırşeyyok Bay- kal, yarın seçım olacakmış gıbı san- dığı, DSP ıktıdar ortağı olacakmış gı- bı keskın muhalefetı, ANAYOL buyur edecekmış gıbı ıktıdan duşunuyor Baykal'la dun oğleden sonra tele- fonla goruştum Refahlı bır ıktıdann Turkıye'ye zarar vereceğı goruşunde Ağırlıklı olarak ANAYOL duşunde Çiller ve Yılmaz'ın anlaşması gerek- tığını soyluyor Uçuncu ortak ıçın de "Ecevıt hazır" dıyor Ancak Baykal, Çıller'ın Ecevıt'e bır dolarlık bıle sevgısının olmadığını bı- lıyor Dolayısıyla eğer ısıtılabılırse ANAYOL, CHP durağına gelıyor Ecevıt ıse "karamsar" Oncekı ak- şamkı sohbetımızde, "12 Eylul once- sınde bıle bu kadar belırsızlıkyoktu" dedı DSP lıderı, kılıtlenmenın sorumlu- su olarak Çıller'ı gosterıyor Ecevıt, Erbakan'dakı değışım ruzgârına ınanmıyor "Sayın Erbakan'ın sergıledığı değı- şıklıkte samımı olup olmadığını ıktı- darda değıl, muhalefette sınamalı- yız " Parlamentoda grubu bulunan beş partının gorunumu boyle Ozetlersek, turiara devam Nafıle turundan defile turuna, defile turun- dan hıle turuna, hıle turundan bes- mele turuna Olmadı baştan Cumhurbaşkanı'nın kafile turuna Sıyasılerımız Turkıye'de değıl, An- kara'nın Çankaya semtmde polıtıka yaptıkları ıçın acelelen yok Belkı de haklılar, Turkıye ıktıdarsız bıle yonetılebıldığıne gore DAY DAY Bu alcşam 2 0 : 1 O Okulda bağlılık eylemi! Dalman/ Atatürlc ilkelerine zîncîrle bağlı ofan Tomurcuk ve arkadaşlarını eylemlerinden vazgeçmeye ikna edebifecek mî? MUSTAFA KESER SİZLERLE Ekranın parlayan yıldızı... "Mustafa Keser Sizlerle" her geçen gün artan izleyici sayısıyla rekor kırmaya aday... İstemesi sizden, söylemesi Mustafa Keser'denl Yepyeni köşeler, yine farklı magazin! Onno Tunç'un uçuş tutkusu.. İzel ve Kamuran Akkor'dan haberler... Pınar Aylin'le röportaj... Ve iki yepyeni bölüm: Sanatseverlerin rehberi 'Ne Nerede?" ve Yasemin Belen'den "Burç- Magazin"! OLAYLARIN ARDEVDÂKr GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada Bulunduğumuz coğraf- ya ve sahıp olduğumuz ta- nh sık sık Turkıye'ye odev- ler yukluyor Ancak gorunen o kı Tur- kıye gelışmelere gore tavır takınıyor Anahatları çızıl- mış bır polıtıka ızlemıyo- ruz Durumumuzu olayla- rın gelışımıne gore saptı yoruz Ozellıkle Orta Asya cumhurıyetlerı ve Rusya ıçındekı ozerk Turk cum- hurıyetlerı konusundakı gelışmelerde Turkıye çok zor bır durumda kahyor Her ıkı kesımı bırden "memnun etmek" olanak- İ U S K B futbol lısansımı yıtırdim Geçersızdır HAKA\ D4Y4\Ç K a n a I " T ü r k i y e E l c r o n ı sız Son olarak Çeçenya ko- nusundakı gelışmeler bu- nun somut bır orneğı Tur- kıye hem Rusya'nın "ıçış- lenne" kanşmamaya ozen gosterıyor hem de Çeçen- lere "yanlız olmadıklannı" anlatmaya çalışıyor Trabzon-Soçı seferıne hazırlanan Avrasya adlı fe- rıbotun kaçınlmasıyla or- taya çıkan tâblo ıse Turkı- ye'yı çok daha "hassas" bır konuma getırdı Ankara, ferıbotu kaçıran teronstlere karşı nasıl dav- ranacağını netleştıremedı MİT Musteşan Sonmez Koksal'ın bu kışılerle go- ruştüğu ve "bazı sozler" verdığı, oncekı gun Ana dolu Ajansı tarafından da kamuoyuna duyuruldu Dun akşam saatlennde ıse goruşmeyı yapan kışının MİT Musteşarı olmadığı one suruldu Bu karmaşa bıle Turkı- ve'nın gelışmelerın arka- sında kaldıgını ve durumu sağlıklı bır bıçımde değer- lendıremedığını gosten- yor ••* Rapor açıklandı İLKSAN 3 trilyon zararda ANKARA (Cumhunyet Btırosu) - fLKSAN'ı yenı yonetıme devretmeye hazır lanan kayyım heyetınce ha- zırlanan raporda, kurumda yapılan yolsuzluklann ben- zerlennden çok daha buyuk olduğu vurgulanarak, oto- mobıl kampanyalannda ^ trilyon lıralık bır facıa ya- ^andığı belırtıldı 70 ozel şır- ketın kurumu yağmaladığı- na dıkkat çekılen raporda, "iyi niyedi" bır yonetım an- layışıyla iLKSAN'm 5-10 yıl ıçınde Turkıye'nın en bu- yuk ve yararlı kuruluşlann- dan bın yapılabıleceğı belır- tıldı İLK.SAN Kayyım Heyetı, yarın yapılacak toplantıda temsıicıler kurulu uyelenne sunulmak üzere bır rapor ha- zırladı Raporda, İLK SAN'ın asıl görevlennden olan sosyal yardımlann öde nemez duruma geldığı, ode- melenn de bır yıl genden yapılabıldığı belırtıldı 8 bın dolayında üyenın sosyal yar- dımlan alamadığına dıkkat çekılen raporda, 1985-1993 yıllan arasında aıdatın sos- > al yardım olarak genye do- nuş oranının yuzde 20-30 arasında kaldığına ışaret edıldı Otomobıl kampanyalan yoluyla yapılan yolsuzluğun benzerlen ıle kıyaslanmaya- cak kadar büyuk olduğu vurgulanan raporda şöyle denıldı "YakJaşıkl7bınkı- şj bu kampam alara katılmış. 6 bın 600 kışı otomornlını ala- mamış, bugunku değerie 3 trilyon liralık bir facia ile karşı karşıya kalınmışhr. Öğretmenden başka her nıeslekten bınlerce kişi ile birlikte 70 dolayinda şirket, kurumu adeta vağmalamış- tır. Oteller ve oğretmenevi fazla personel ve keyfi yone- tım anlayışı ıle mılyaıiarca li- ra zaraıia çalıştmlmıştır." Üyelerin buJunduğu illere nıağaza Buyuk ıllerde kurulan mağazalann 50 mılyar lıra zarar ettıgı etut çalışması yapılmadan heryoncrım ku- rulu uvesının bulunduğu bölgeye mağaza açıldığı kaydedılen raporda ılkokul- larda okufulan unıte dergı- lennın bellı kışılenn tekelı- ne gırdığı zarann katlana- rakarttığı belırtıldı Raporda İLKSAN'ınye- nı seçılecek yonetımıne one- niere de yer venldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog