Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

19 OCAK 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK Teh 0.212.512 05 05 F<*£ 0.212.512 44 97 Gençler sanatçı olmak istiyor, ama... S onunda gelinen noktaya ba- kın: Türkiye'deki cami sayısı, okul sayısını geçti... Bu arada camilerin çoğu da belli odak- lann "okul"u haline geldi... Bir de imam-hatip okulları var... Ama çocuklannı bu okullara gönde- renlerin, oğullannı bir camiye imam yapmak gibi niyeti yok! Zaten kızların imam olmalan söz ko- nusu değil! Ama her taraf imam-hatip okulu doiu. Gerekçeleri de hazır: Halk istiyor! Halk başka şeyler de istiyor. Örneğin güzel sanatlar lisesi istiyor. Fakat, kimse bu sesi duymuyor. Biliyor musunuz ki, resim ve müzik dallannda eğitim veren güzel sanatlar liselerine giremediği için yüzlerce öğ- renci gözyaşı döküyor. Bir vatandaş anlatıyor: "Bu okulun giriş sınavında yaşanan olaylan toplumun aydın diye adîandı- rılan kesımine yansıttım. Heyhat, med- yadan ya da bir sanatçıdan yanıt aJa- madım. Bu okullara giremeyen çocuk- ların gözlerinden akan yaşlar, Bos- na'da yaşananlardan çok daha üzün- tü vericiydi." Istanbul 10 küsur milyon nüfuslu bir kent. Bu koca kentte bir tek güzel sa- natlar lisesi var: Erenköy'de... Erenköy'de oturanların bile Anadolu Güzel Sanatlar üsesi'nden haberi ol- madığı söyleniyor. Nasıl olsun ki? Okulun kapısında ta- belası bile yokmuş. Bu okul, sadece Istanbul'a değil, Marmara bölgesındeki öğrencilere hi- tap ediyor. Aynı bına kapasıtesindeki bir okulda 3 bin öğrencı eğitim görürken, bu oku- SESSÎZSEDASIZ lun yeni öğrenci kontenjanı 100 kişiy- di... 100 kişiydi çünkü, bu eğitim yılında kontenjan 48 oğrenciye düşürüldü. Diyeceksiniz ki, para yok... O da var. Hem de 70 milyar lira. Ana- dolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne 1993 yı- lında bir vatandaşın yaptığı 70 milyar liralık bağış bugüne kadar kulfanılmış değil. Okulun, Erenköy'deki binasının ya- nı sıra Ataşehir'de bir binası daha ol- duğu söyleniyor. Ama, okul yönetimi- nin verdiği olumsuz bir rapor yüzünden bu binanın kullanılamadığı belirtiliyor. Birileri kaçak binalarda "imam" ye- tiştiriyor... Birileri sanatın içinetükürü- yor... Birileri de sanat eğitimi almak, sanat- çı olmak isteyen gençleri engeiliyor. Yazık bu ülkeye! Trafik kontrolu 1T\ stanbul'a kafa koparmaya I gelen Emniyet Müdürü Orhan I Taşanlar'ın başka bir —I düşüncesi daha varmış: Para toplamak! Tabii ki "gönüP nzasıyla... Uygulama yeni başladı... llk örnek Ortaköy'den... Çarşamba günü öğle saatlerinde caddeyi tutan motosikletli ve san giysili dört polis, trafik kontrolu yapılacakmış gibi otomobilleri sıraya dizîyor... Sırası gelen sürücü ruhsat ve ehliyetini çıkarmaya hazırlanırken, polis oralı olmuyor ve konuyor - lyi günler efendim, şehrt polis aileleri için para topluyoruz, yardım etmek ister misiniz? San giysili bu polislere galiba "şahin" denryor... Atasözündeki gibi olmasın da: Borcuna karga, alacağına şahin! Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Gayrettepe ile Göktepe arasındaki tepebaşı kim? Ordudan uzaklaştırılanlara kimler sahip çıkmıştı kimler! T ürk Stlahlı KuvveUeıi ile ilişiği kesilen bazı subay ve astsu- baylan, birtakım çevreler sa- hiplenmişti. Bunlar. ordudan atılanlann tekrar göreve iadesi için bir imza kampanyası başlatmışlardı... Kampanyaya kaç kişinin katıldığı he- j Cihan Demirci 'den j ^ L A F O R I Z M A L A K Bu kadar çok imam mezun eden bir ülkenin. cenazesi de çok olacaktı elbet! ruiz belli olmadı... Ama kaç çevrenin bu kampanyayı başlattığı belli... Kimlerin, ordudaki uy- gulamalardan tedirgin olduğunu bil- mek istersenız: Türkiye llahiyat Tedrisatına Yardım Edenler Federasyonu, Osmanlı Araş- tırmaları Vakfı, llim Yayma Cemiyeti, Hayrat Vakfı, Türkiye Yazarlar Birfiği, Safa Vakfı, Akabe Kültür ve Eğitim Vak- fı, Hak-lş Konfederasyonu, Biriik Vak- fı, MÜSİAD, Hukukçular Derneği, Me- mur-Sen, iş Dünyası Vakfı, Sağlık Ele- manları Vakfı, Basım ve Yayımcılar Der- neği, Bayrampaşa Yeşil Cami Hizmet Vakfı, Çamlıca Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Kayseri Seyyid Burhaneddin llim Vakfı, Nazilli Kültür ve Eğitim Vakfı, llim ve Kültür Araştırmalan Vakfı, Türkiye Kalkınma ve Dayanışma Vakfı, Essediy Osman Hulusi Efendi Vakfı, Insanlığa Hizmet Vakfı, Kültür ve Eğitim Vakfı, Ensar Vakfı, Ekonomik Sosyal Araştır- malar Vakfı, Gaziantep Islami Hizmet- ler Vakfı, Temel Hak ve Hümyetleri Ko- ruma Derneği. Aralannda büyük bir eksik var Hoşgörü Vakfı! Nezihe Araz, Cumhuriyet okurlarmın arasındayken... c umhuriyet okurlannın Türkiye düzeyinde bir araya gelme- si o denli hızlı gelişti ki, bir rnektup dosyanın içinden çı- kıp sayfaya bir türlü yansıyamadı... 3 Ocak 1996 tarihli mektup, yazar Nezihe Araz'dan geliyor... Istanbul'daki Cumhuriyet okurlannın yılbaşı balosunu anımsıyorsunuzdur... fşte o gece Nezihe Araz da okurların arasındaymış: "Efendim, Size kocaman bir teşekkür borçlu- yum. Köşenizde Cumhuriyet okurtan- nın yılbaşı gecesi Turing Klüp lokalin- de buluşabileceklerini bizlere haber verdiğiniz için. Bize çok güzel bir gece yaşattınız bu haberle. Dört arkadaş gittik. Zarif bir organizasyon, nefis, çok nefis (ama bi- raz fazla) yemekler. Kısa kısa (yazık ki çoğu duyulmadı) söyleşiler, kitap ik- ramlan, dozu iyi ayarlanmış ödüllen- dirmeler, espriler, ufak türküler... Ho- pariör yok, anlamsız müzik yok; mille- tin yüreği öyle yorgun ki, anlamsızlık- lara dayanma gücü yok. Ve inanılmaz hafiflikte bir ödeme... Demek ki olu- yormuş. Biz, bir gazeteci, bir tiyatrocu, bir avukat ve bir turizmci biraradaydık. Masamızdaki tanımadığımız konuklar harikaydı. Ciddiyim, abartma yok. Bu sistem devam ederse bizler ra- hat ve huzuriu saatler geçırebiliriz, dü- zenleyiciler para bile kazanabiiir, diye düşündük. Bu organizasyon para için yapılmadı, biliyorum. Ama birterapi ni- teliği olduğu ortaya çıktı. Sizlerin de bunu bilmenizı istiyoruz. Hem Cumhu- riyet okurları için, hem de Cumhuriyet için... Cumhuriyet okurlanyla yakınlaşma, kaynaşma, hatta, özür dileyerek söy- lüyorum, okurfannı fark etme, görme şansını en doğru yoldan kazanmanın yolunu sonunda buldu. Ne tencere-ta- va, ne göbek danslan, ne kalitesiz her- hangi bir şey. Hele kupon kesme has- talığı, hepsini reddetti Cumhuriyet. Ama güzel bir dostluk anlaşmasının ilk adımını attı. Havayı ısıttı. Cumhuriyet okurları, Cumhuriyet'i sever, seçer, inanır. Cumhuriyet'in de okurlanna yanaşması, ısınması, selam- laşması... Bize, özellikle de bana çok iyi geldi. Teşekkürlerimle." Bu nazik mektubu için Nezihe Araz'a teşekkürler. Evet... Kurulduğundan beri Cumhu- riyet'in okuruyla, okurun gazetesiyle gözle görülmeyen, elle tutulmayan bir bağı vardı... Istanbul'da filizlenip tüm yurda yayılan okur birtiktelikleri sanınm bu bağı somutlaştırdı... Işte son örnek... Bolu'daki "hizmet grubu"nun bu haftaki toplantısını avu- kat Seher Aktekin anlatıyor: "Uğur Mumcu'yu anma etkinlikleri- ni Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesiyle biriikte organize etmeyi ka- rarlaştırdık. 24 ocakta saat 12.30'da belediye binası önünde toplanıp Uğur Mumcu Parkı'na doğru sembolik bir yürüyüş yaptıktan sonra, anma töreni- ni Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleş- tireceğiz. Aynca, aynı gün Ankara'da- ki anma gecesine Bolu'dan bir ya da iki otobüsle katılmayı düşünüyoruz. Bolu'dan Ankara'daki anma gecesine katılmak isteyenler 215 82 40 ve 215 8241 numaralı telefonlara isimlerini 22 ocak akşamına kadar yazdırabilirter. Toplantımızda, 1 Ocak 1996 tarihin- den itibaren Cumhuriyet gazetesi arşi- vi oluşturmayı da kararlaştırdık. Bu arada okunmuş gazeteleri mali müşavir arkadaşımız Kemal Alem- dar'ın bürosunda toplamaya başladık. Bolu'daki okur arkadaşlar, çevrele- rinden de toplayabilecekleri okunmuş gazete ve kağıtlan değeriendirilmesi amacıyla Alemdar'ın PTT Caddesi Gl- MA üstü 38/24'teki bürosuna getirebi- lirter." NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI Danışma Kurulu üyemiz, değerii insan İDRİS ERDİNÇ'İ kaybettik. Ailesinin ve dostlannın başı sağolsun. TEŞEKKÜR Zamansız kaybettiğimiz Vakfimızın kurucusu ve onursal başkanı, hocamız Av. MÜNÎR DOĞAN BALOĞLU'nun hastalığı süresince yakın ilgisini esirgemeyen değerli dostumuz Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi 1. Nöroloji Servisi Şefi Sn. Dr. BAKİ ARPACI'ya ve servis personeline sonsuz teşekkürlerimizle saygılanmızı sunarız. Biriik Eğitim Kültür Sağhk Vakfı Yönetim Kurulu ÎZMİR 9. ASLÎYE HUKUK HAKİMLİĞİ'IVDEN EsasNo: 1995'535 Davacı Nadi Ulucan vekili tarafından davalı Masar Günay ve arkadaşlan aleyhine açılan mül- kiyet tespiti davasında davalı Masar Günay'ın Izmir Çay Mah. 2089 Sokak No: 2/1 adresine çı- kanlan davetiye bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca yeni adresi bulunamadığından gazete ile ilan yapılmasına karar verilmekle davalı Masar Günay'ın 29.2.1996 günü saat 9.15'teki duruşmaya bizzat gelmesı veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksı takdirde yokluğunda karar ver- ileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basm: 66272 Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 onenth feiieri btmimr... ofan, sey, erkekfe mer-f, foimrfı- i>ir- ÇİZGÎLİK KÂMtL MASARACI GADDAR DAVUT NVRÎKURTCEBE me. BULUT BEBEK NVRAYÇtFTÇt dikana kadar inennem.' 11 MIRMIRLAR UĞUR DURAK AMA K'M A1?«<:flK TIKMI&?.'.. TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 19 Ocak B/RLEŞMİS MfUBTLeR GBNEL SEKRBTERİ CUELLAR.. BUGÜM, BlKLEÇMİŞ MİLL 4K Pf/eu'P* POİMufru. &/Ç GoeevDE gUtUNAN PERE2 De CUEUSUZ OCMUÇTV. /gg2 '£>£*/ sece - Sl ÇÖZÜMLeiZLE OLÜMLU OLDUĞU SORUMLAR DA VdGDf ., KtBR/Sj FÛJS7TİV, VE SO/V OO4&4K DA KÖe- CutJlar, Smddam 'ta, çek,/mti içm Sonuçsvz Uir- görüçms T.C. BAŞBAKANLK GÜMRÜK MÜSTEŞARLıĞıGÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRÜ Sayı:B-02-l-GÜM-4-06.1û./09.HlK. Konu: 103293(91)-13816 Dsküdar 1. AsliyeCezaMahkemesr'nmesas: 994/526 karar: 1994/734 sayılı. 15.9.1994 günlü karan uyannca idaremize 737.000.- TL para cezası ödemeye yüküralû Kubilay Kizılkaya, kararda belirtilen adresinde bulunamadığından mezkûr para cezası tahsil edilememektedir. Tebligata esas olacak başkaca biradresi bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğine karar verildi. Tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. Basm: 66290
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog