Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

19OCAK1996CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 AP-TÜPkiye • STRASBOLRG (AA) - Avrupa Parlamentosu'nda dün yapılan bir tartışmada •söz alan Aiman parlamenter Otto Von Habsburg, baa gazetelerde Tiirk askerleri hakkında ortaya atıian iddialann asılsız olduğunu söyledi. Bölücü örgütün kanlı eylemlerine dikkat çeken Alman parlamenter, "Mustafa Kemal'in askerlerine bu tür iftiralar atılamaz" dedi. Habsburg, bölücü terör örgütünün Rusya'nın aşınr sağci lideri Jirinovski ile bile işbirliği yaptığı yolundaki haberlere de işaret etti. Bölücü örgiite darbe • HAN.NOVER (AA) - Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'nde bölücü terör örgütüne polis tarafından darbe indirildi. Hannover ve Braunschweig/Salzgitter çevresinde 8 yasadışı bölücü terör örgütü mensubu yakalandı. Aşağı Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Hannover'de 3, Braunschvveig'Salzgitter bölgesinde 5 örgüt mensubunun yakalandığı beürtildi. Açıklamada, aynca, kundaklama olaylannı yönlendirme, teşvik etme ve kundaklama suçlanndan yaşlan 18 ile 58 arasında olan kürt kökenli 12kişi hakkında da tutuklama karan çıkartıldığı belirtildi. Topal öpdeğe takma bacak • LONDRA(AA)- Otomobilin altinda kalarak bir bacağını kaybeden ördeğe protez bacak takıldı. Doddie isimli sevimli ördek bu protez sayesinde eskisi gibi • yürüyebilecek. Yaralı kuşlan kurtarma • komisyonu tarafından ivleştirilen ördek dikkatsizliğinin bedelini, hayatının geri kalan kısmını sadece kendi etrafında dönerek geçirmeye mahkumdu. Birmingham Üniversitesi'nden bir uzmanın, sevimli ördeğin eksik olan ayağının yerine geçebilecek metal protez geliştirdiği bildirildi. Slovenya, 2000de AB üyesi • VİYANA(AA)- Slovenya'nın AB üyeliği için resmen başvuracağı bildirildi. Slovenya Dışişleri Bakanı Zoran Thaler, ülkesinin 2000- 200I yıllannda AB'ye üye olmak istediğini belirtti. Başbakan Papandreu'nun sağlık nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından dün, iki tur oylama yapıldı Kostas SinıitisyenibaşbakanMURATİLEM ATtNA- Yunanistanda, önceki gün sağ- lık nedenlerinden dolayı görevinden istifa eden Başbakan Andreas Papandreu'nun yerine, yeni başbakan olarak Kostas Simi- tis seçildi. Türk-Yunan ilişkileri konusun- da "ılımlı" olduğu bilinen Simitis, 60 yaşında. Yunanistan anayasasının gereği göz önü- ne alınarak üç gün içinde seçilmesi gereken yeni başbakan için adaylar, önceki gün ya- prlan parti merkez komitesi tarafından sap- tanmıştı. Milli Savunma Bakanı Yerasûnos Arseois,eski Sanayı Bakanı Kostas Simitis, 1981 dönemi Dışişleri ve Savunma Baka- • Ikinci turda oylann büyük bölümünü alan Kostas Simitis 86 oy alarak Yunanistan'ın yeni başbakanı olurken, büyük sürpriz yaparak ikinci tura geçen Içişleri Kamu Yönetimi Bakanı Akis Çohacopulos 75 oy aldı. nı Yannis Haralambopulos ile içişleri Ka- çim kararlaştınldı. Başbakanın turlar uza- mu Yönetimi Bakanı AkisÇohacopulos'tan oluşan adaylar, 167 milletvekilinden oluşan Pan Helenik Sosyalist Hareketi (PASOK.) Parlamento Grubu'na, başbakan olmaian durumunda izieyecekleri politikalar konu- sunda bilgi verdiler. Toplantının ilk aşamasında, seçimin na- sıl yapılacağı tartışıldı. Yapılan tartışmalar sonucu, iki turlu ve gizli oyla yapılacak se- madan seçilebilmesi için, ilk turda 84 oy alabilen adayın başbakan olması da ilk tur- da karara bağlandı. PASOK Parlamento Grubu'nda yapılan seçimin ilk turunda, kamuoyu yoklamala- nnın tersine büyük sürpriz yapan İçişleri Kamu Yönetimi Bakanı Akis Çohacopu- los ile eski Sanayi Bakanı Kostas Simitis 53'er oy alarak ikinci tura geçtiler. İlk tur oylamaya kadar, yapılan bütün kamuoyu yoklamalanndan büyük yüzde farkı ile bi- rinci olarak çıkan Milli Savunma Bakanı Yerasimos Arsenis 50 oy, 1981 dönemi Dı- şişleri ve Savunma Bakanı Yannis Hara- lambopulos 11 oy alarak başbakanlık yan- şından çekildiler. İkinci tur oylama öncesi ise tam bir ku- lis savaşı yasandı. Bu turda oylann büyük bölümünü alan Kostas Simitis 86 oy alarak Yunanistan'ın yeni başbakanı olurken, bü- yük sürpriz yaparak ikinci tura geçen içiş- leri Kamu Yönetimi Bakanı Akis Çohaco- pulos 75 oy aldı. Bu sonuçlarla Yunanis- tan'ın demokrasi tarihinde ilk defa olarak bir başbakan pariamentodan seçilmiş oldu. Dışişleri Bakanı Baykal: Yeni başbakanla taze başlangıç ABD, Mısırlı teröristi affetmedi Kör Imam'a 6 öınürboyu 9 FUAT KOZLUKLU VVASHINCTON-ABD tanhin "en biiyük terör eylemkrinden bi- ri" sayılan New York'taki dünya ticaret merkezinın bombalanma- sı davasının ünlü sanığı Kör tmam olarak bilinen Mısırlı Imam ŞeyhOmer Abdülrahman, yaşamı boyunca hapiste kalacak. BM binası, FBI ofisleri. nehir altmdan geçen otoyol tünelleri ve Manhattan adasının gözde yerle- rini havaya uçurma planlanni yapmak ve New York'ta Yahudi cemaatine saldınlarda bulunup li- derlerini öldürmek, kenttekı çe- şitli terör eylemlerini yönlendir- mek ve Mısır Devlet Başkanı Hüsnü IVfübarek'e suikast planla- maklasuçlanan 57yaşındaiki Kör tmam, tecil olanağı bulunmayan bir kararla yaşamboyu hapis ce- zasına çarptınldı. Altıkişininölümüne, 1000'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan Nevv York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin 1993 şuba- tında bombalanmasının perde ar- kasındaki ismi olarak gösterilen Kör tmam ile eylemci 9 mündi, 25 yılla ömürboyu arasında değı- şen kararlan duyuncadeliyedön- dü. ABD ve Mısır'daki kökten- dinci Müslümanlann ruhani lide- ri olduğu bildirilen Şeyh Ömer Abdülrahman bir buçuk saatten fazla süren ve hakkmdaki karar açıklanmadan önce yaptığı ko- nuşma sırasmda zaman zaman masaya vurdu. "Öfke kusan" şeyh. ABD'yi "Islam'ın düşmam" diye tanım- layarak "Bu dava Amerika'nın ts- lam'a karşı savaşmın bir uzanb- sından başka bir şey değüdir" de- PORTRE / ŞEYH ÖMER ABDÜLRAHMAN î 981 <fc Mısır Devlet Baskanı Enver Sedat'a düzenlenen suikastla ilgili davada yargılandı. Ancak beraat etti. Oğullanndan iki&i Afganıstanda eski SSCB'ye karşı savaştı. Abdülrahman, vaazlanyla kısa sûrede Tahran'dan Hartum'a dek hemen her yerde tanındı. Şeriat terörünün "bevinleri'' arasında olmasına karşın 1990'da Sudan'daki ABD Büyükelçiliği'nden vize aldı. "Nasıl vize alabildiği*' tartışılırken vizeyi veren yetkilinin Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) çalışanı olduğu ortaya çıktı. CIA; Şeyh ile örgütün ilişkisine dair iddialan yalanladı. di. Aynca kendisinın de "yasalb- ğı buiunmayan biryargılamanın " kurbanı olduğunu iddia etti. Ellerinin titrediği belirtilen Arapça konuşmasmda "Yabıızca Müslümanlaradeğfl, Ailah'ın söz- lerine de saJdınktonı" söylcyen kör ımam asıl "Islam'ın yargı- lanmak istendiğini" öne sürdü. Şeyh, -Birlcşik Devtetfer, beni vok etmeye, yavaşça öMürmeye çahşı- yor" dedi. Bölge Mahkemesi yargıcı Mic- hae) B. Mukasey, şeyhin 100 da- kika süren konuşmasını dinledik- ten sonra yaptığı açıklamada "Sb bu ülkenin sivil savaştan beri gör- memiş olacağı >e binlerce kişinin ölümüne yol açabilecek olayiann eyleme konulmasına çalışan in-, sanlan yönk'ndirme suçundan dolayı hapis cezasna çarpOnJdı- nız" dedi. Karara tepki gösteren Ameri- kan Arap İlişkileri Komitesi lide- ri IMuhammed T. Mehdi, davayı "ABD'dcki Müslümanlara yöne- lik bir çeşit cadı a>ı" olarak nite- lendırdı. Mehdi, şöyle devam et- ti: "Öyte görülfiyor ki ABD yeni bir köfü adam gereksinimi içinde. Kunıünizmin çökmesinden sonra tek adav Islam. Dolayisıyla bu da- va, özgürlüğümüzü keıtlayan \e anayasavı zedeleyen, ABD'deki Müstümanian küçükdüşüren bir şovdu." Korumaları öldii Saddam'ın oğluna suikastLONDRA(AA)- Irak liden Saddam Hü- seyin'ın oğullanndan biri olan kusay'a Bağdat'ta önceki gün bir suikast düzenlen- di. Itar-TASS'ın bildirdiğine göre Kusay, saldından yara almadan kurtuldu. Ingiîiz BBC ajansı, Rus Itar-TASS ajan- sma dayanarak verdiği haberde, Saddam' ın küçük oğlu Kusay'a önceki gün Bağdat'a 46 km. uzaklıktaki bir hurma bahçesinde el bombasıyla suikast düzenlendiğini bildır- di. El bombasının patlaması sonucu Ku- say'ın koruma görevlilerinden bazılannın öldüğünü kaydedildi. Saldınyla ilgili baş- ka aynntı venlmedi. BBC, suikast üzerine Saddam'ın, oğlunun yakın çevresiyle ilgi- li soruşturma başlattıldığını haber verdi. Saddam'ın küçük oğlu Kusay, Irak gü- venlık güçlerinin başında bulunuyor. Irak liden Saddam Hüseyin ve yakın çevresine yönelik daha önce de sayısız suikast girişi- minde bulunulmuş, ancak hiçbirisi başan- Iı olmamıştı. Hindistan Dolar yolsuzluğuDış Haberler Servisi - Hindistan'da siya- sctçilcr ve üst düzey bürokratlar arasında patlak veren bir yolsuzluk skandalı ciddi bir hükümet bunalımına neden oldu. 18 milyon dolarlık yolsuzluğa kanşmakla suç- lanan muhalefet liderinin parlamentodaki görevinden istifa etmesinin ardından üç bakan olay nedeniyle görevlerinden aynl- dı. Olkede bugüne kadar ortaya çıkanlan en büyük yolsuzluk skandalının neden ol- duğu kriz, önümüzdeki aylarda yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Başbakan Narasimha Rao'nun hükümetini zor du- rumda bıraktı. Hükümet yetkilileri tarafin- dan yapılan açıklamada, Tanm Bakanı Bal- ram Jakhar, Parlamento llişkileri Bakanı VTdya Charan Shukb ve lnsan Kaynakla- n Geiışnrme Bakanı Madhav Rao Sdn- dia'nın kongreden gelen baskı üzerine is- tifa ettikleri belirtildi. Merkezi Araştırma Bürosu, en az altı siyasetçinin daha olaya kanştığının sanıldığını bildirdi. ANKARA (AA) - Dışişle- ri Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı Deniz Baykal, Yuna- nistan'da Andreas Papand- reu'nun başbakanlıktan çe- kilmesi ile hükümet düze- yinde bir değişikliğin kaçı- nılmaz hale geldiğini belirte- rek "Türkiye açısından, Yu- nanistan'ın yeni başbakanı ile taze bir başlangıç olacak- ür" dedi. Baykal, AA muhabirinin konu ile ilgili sorulannı ya- nıtlarken Türkiye'nin, yeni başbakan kim olursa olsun Yunanistan ile iyi ilişkileri- ni dostluk çerçevesinde gö- türmek istediğini söyledi. Yeni Yunan Başbakam'nın daTürkiye ile ilişkilerin öne- mini ve bu ilişkilerin dosta- ne bir anlayış içinde sürdü- rülmesi gereğini kabul ede- ceğini ifade eden Baykal "Böyle bir anlayış icerisinde yeni bir başlangıç yapma şansı sağlanırsa, bundan Türkiye de Yunanistan da vararlamr. Böyle bir umutlu anlayış içinde geieceğe bakj- yonız" diye konuştu. İldfilkeişbirligi Türkiye ile Yunanistan'ın işbiriiğinin önem taşıdığını kaydeden Baykal şöyle ko- nuştu: "Bu işbirliğini engeleyen büyük bir sorun yokrur, ol- mamalıdır diye bakıyorum. Yani Ege denizi, Türkiye ve Yunanistan *ı ayıran değil, bürünleştiren bir deniz ola- rak görülnıclidir. Pek çok iş- biriiği alanı var. Olanlar ne yazık ki siyasal tedirginlikler, vehimier ve haksız anlayışlar nedeniyle degeriendiriİeme- di. Dmut cdcrim, önümüzde- ki dönemde Türkiye ile Yu- nanistan arasında bir siyasi diyalog hı/la gcliştirilir. Her düzeyde siyasi temaslar can- landınlır ve bir banş ortamı bölgeye egemen olur ve bu ortam içinde de iki ülke ya- ranna ortak projeler gdişti- rilir." 'Ege yılı' çağnsı Bu çerçevede Türkiye ile Yunanistan'ın turizm alanın- da işbirliği yapabilecekleri- ni belirten Deniz Baykal, 1996 yılını Türkiye ve Yuna- nistan'ın tüm dünyaya "Ege Yılı" olarak ilan etmesini is- tedi. Türk tunzmının hızla ge- liştiğini ve Avrupa'nın en di- namik, en başanlı turizmi- nin Türkiye'de olduğunu vurgulayan Baykal, Yuna- nistan'da da geçen yıl bazı sıkıntılaryaşandığinınbilin- diğini ve böyle bir işbirliğin- den Yunanistan'ın da yarar- lanacağını ifade etti. Baykal, "Biz bunu paylaşmak istiyo- ruz. Bütün dümayı Ege'ye, 1996 yılında birlikte çağur- mak istiyoruz" şeklinde ko- nuştu. Îran-Kazak petrol anlaşması imzalandı TAHRAN (AA) - Kazak petrolünün ihracı konusun- da, Iran ile Kazakistan ara- sında petrol anlaşması imza- landıği bildirildi. Iran Devlet Başkan Birinci Yardımcısı Hasan Habibi. Kazak petro- lünün Körfez ülkelerine ih- raç edilmesi konusunda an- laşmaya vanldığını açıkladı. İRNA ajansına göre Hasan Habibi, "Kazakistan ile van- lan anlaşma çerçevesinde, Kazak petrolü Iran'da rafine edildikten sonra Körfez ül- kelerine ihrac edilecek"dedi. Habibi, Kazakistan'a yaptı- ğı üç günlük ziyaret sonrası Tahran'da düzenlediği basın toplantısında. Kazak yetki- lilerle görüşmelerinde, iki ülke arasında petrol konu- sunda uzun vadeli işbirliği- nin arttınlması konusunda görüş birliğine vanldığını söyledi. Habibi'nin belirtti- ği anlaşmaya göre Kazak hampetrolü Hazar Kıyısın- daki Iran limanlanna tanker- lerle sevkedilerek rafıneri- lerde işlenecek. Bu arada, Hazar kıyısındaki Iran rafı- nerilerine getirilecek petrol karşılığında, Iran'ın takas kapsamında kendi petrolünü Kazakistan adına ihraç edip etmeyeceği konusu ise açık- lık kazanmadı. OLUM Dr. Arif Ethem ve Adile Amir Korle'nin oğlu, Besime Fehmi Birev'in yeğeni, Rezzan A.E. Yalman'ın kardeşi, Ahmet Emin Yalman'ın kayınbiraderi, Tunç Yalman ve Hikmet Kıri'nin dayısı, Amiral Ertuğrul ve Münire Ertuğrul'un damadı, Sara Ertuğrul Korle'nin 47 yıllık sevgili eşi, BlRLEŞMİŞ MİLLETLER PROTOKOL ŞEFl T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SİYASİ DANIŞMANI GAZETECİLER CEMİYETÎ BASIN ŞEREF KARTI SAHİBt Gazeteci - Yazar SİNAN A. KORLE tedavi için bulunduğu New York'ta vefat etmiştir. Cenazesi 20 Ocak 1996 Cumartesi günü (yann) Teşvikiye Camii'nde kıhnacak öğle namazından sonra Topkapfdaki aile mezarlığmda toprağa verilecektir. AİLESİ Not: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin T.E.Y'na bağışta bulunmalanricaolunur. TOKTAMIŞ ATE: BENHEP BLJRADAYDIM «...Bu arada çoksık dıtyduğum bir soru da, "Hocam siz şimdiye kadar nerelerdeydiniz?" sorusu duyor. Vehep mfttı yanıtı veriymım: "BEN HEP BURADAYDIM". Gerçektetı hep bııradaydım. Yazarak, konuşarak, tarttşarak, ders vererek. BEN HEP BURADAYDIM...» Toktamış Ateş Gencl Dağıtım: Dad.ı: Ipek Sk 10 Beyo£lu/I:- Tel: (212) 24^ 51 10 / F.ıkv (212' 24° 44 4 C > İLAN T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜŞTE.ŞARLIĞI HALKALIGİRİŞ GÜMRÜK MLDÜRLÜĞÜ Meydan Sokak. No: 20. 80670 Maslak-tstanbul adresinde mukim Bufer Elektrik Sa- nayi AŞ firmast adına Gümrük Ginş Beyannamelennden doğan ve karşılannda miktar- lan gösterilen kamu alacaklannın tahsili için çıkanlan tebligatlar firmasının adreste bu- lunamaması sebebiyle iade edilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 31 'inci maddeleri gereğince tebligat yerine ka- im olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda belirtilen nedenler ile anılan adreste faaliyet gösteren şirketin belirtilen bor- cunun 15 gün içinde Gümrüğümüz Saymanlığı'naödenmesı. aksi halde6183 sayılı AA- TUH Kanunu'nun 55-60 ve 114'üncü maddeleri gereğince işlem yapılacağının bilinme- si ilanen tebliğ olunur. Dosya No: Beyanname No / Tarihi: Aıtıme Alacağı Miktan: 15026/155 72711-20.08.1992 Basın: 65873 36.123.000- GEREDE KADASTRO MAHKEMESİ Sayı: 1991/23 Davacı Bolu ili Gerede ilçesi Merkezbünüş köyü hal- kından Ibrahim Ünal tarafından davaiılar aynı köy hal- kından Muharrem Erdoğmuş ve arkadaşlan aleyhine ay- nr köy 397. 365, 329, 177, 175, 141 parsel sayılı taşın- mazlar aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davasının yapılan açık yargılaması sırasında veri- len ara karan gereğince; Davacının ölümü ile geride bı- raktığı mirasçılanna gerek davaya dahil eünek ve gerek- se da^ hakkında tüm delil ve sebepleri ile diyecelderini bildirmeleri ile davaya katılmalan için adlanna çıkartı- lan teblıgatlann tebliğ olunamadığı gibı yapılan adres arastırmalannda da davacı mirasçılannm açık adresleri saptanamamış olmakla bu şahıslann gazete yolu ile ila- nen tebliğ ile davaya katılmalanna karar verilmiş olmak- la; aşagıda kimlikleri yazılı davacı mirasçılannm muris lbrahim Onal tarafından açılan dava hakkında tüm delil ve sebeplerini bildırmek üzere duruşmanın atılı bulun- duğu 13.2.1996 günü Gerede Kadastro Mahkemesi'nde hazir bulunmalan veya duruşma tarihine kadar yazılı olarak sebep ve delillerini bildirmeleri gerekmekle tüm bu işlemleri yerine getirmedikleri takdirde delil ibrazet- mediklerinde davayı kabul etmiş sayılacaklan veyokluk- lannda kararverileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 26.12.1995 Baba adı: D.yeri ve tarihi: fbrahim Bolu'Gerede M.Bünüş 1338 lbrahim Bolu'Gerede M.Bünüş 1943 lbrahim Bolu/Gerede Balcılar 1943 Adı soyadı: Mürşide Albay Zeynep Albay Zelhe Alagöz Hasan Ünal Emıne Aydın Hasan Albay Salih Albay Hüseyin Albay Kemalettin AlbayHasan İbrahim Bolu/'Gerede Balcılar 1959 lbrahim Bolu/Gerede Yazıköy 1943 Ahmet BoluyGerede Yazıköy 1333 Hasan Bolu/Gerede Yazıköy 1948 Hasan Bolu/Gerede Yazıköy 1952 Bolu/Gerede Yazıköy 1958 Basın; 65975 EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Yükseköğretim Kurumlan Arasında Önlısans ve Lısans Duzeyınde Yatay Geçış Esaslanna llişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz önlisans ve Lisans Eğitimi-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğı Hûkümlerine uygun olarak 1995-1996 öğretim yılı Bahar yanyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek ögrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, aynlan kontenjanlar ve di- ger hususlar aşağıya çıkanlmıştır. A- KOŞULLAR 1- Yatay geçişler, eşdeğer eğiöm programlan uygulayan Yükseköğretim Kurumlan arasında yapılır. 2- Başvuru için öğrencinin. aynlacağı kurumdaki bütün sınavlannı başarmış olması, genel not ûrtalamasının ara sınıflar için en az % 60, son sınıf için en az % 70 olması gerekir. 3- İlgili bölûmde ve Programda kontenjan olması gerekir. B- GEREKLİ BELGELER Başvurular dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan program belirtilir ve aşağıdaki belgeler eklenir. a- Not Belgesi (Transkrip) Başvuran öğrencinin, aynlacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not- lan ile not ortalamasını gösteren resmi belge (kopya kabul edilmez), b- Disıplin cezası almadığına ilişkin belge, c- ÖSYM Sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi, d- Yurtdışından vapılan başvurularda, adayın aynlacağı Yükseköğretim Kurumunu tanıtan dokümanlann eklenmcsi yararlıdır. C- BAŞVURU f ARİHİ Bütün başvunılar, belgeler tamamlanmış olarak, Çeşme Vteslek Yüksekokuiu için 26 Ocak 1996, dığer Fakülte ve Yüksekokul- lar için 2 Şubat 1996 tarihine kadar ilgili Fakülte ve Yüksekokullara yapılacakür. D- İlgili Yönetim Kurulunca Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin ka>it için asağıdaki belgeleri getirmesi gerekmektedir. 1- Nüftıs sureti 2- Ikametgâh belgesi 3-Fotoğraf(12adet) 4- Öğrenim giderleri makbuzu EGE ÜNİVERSİTESİ 1995-19% ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTF7YC KSEKOKUL FEN FAKÜLTESİ ATATÜRK SAÛLIK HİZ. MESLEK YÜKSEKOK.ULU BORNOVA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇEŞME MESLEK YÜKSEKOKULU TİRE MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM / PROGRAM Astronotni ve Uzay B. Bıyoloji Fizık Istatistik Kımya Matematık Hemşırelık (A) Hetnşirelık (B) Ebelik Dialız Ambulans ve Acil Bakım Tcknikerligi Tekstil (Dokuma) Orme Moda Konfeksıyon HazırGiyim Pamuk Eks. ve Iplik. Tekstil (İkinci Ögr.) Fidan Yetiştirrae Sebze Uretimi Ul. Or. ve Çıft Yön. Besicilik Seyahat Işletmeciliği Turizm Rehberiigı Ote! Yöneticıligi Gıda Teknolojısı Bılgısayar Program S I N I F L A R 1 - - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 I 2 2 1 4 - 1 1 1 1 2 2 2 - - - - - - - - - - - - 3 1 1 2 . - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 2 - - - - - - - - - - - - - - TOPLAM 6 2 8 - 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 *> 2 2 2 2 2 -> 1 1 Basın: 65894
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog