Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19OCAK1996CUMA 10 DIŞ HABERLER ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Bosna banşımn hangi aşamada olduğunu saptıyor Holbrooke'ım gözlem turu • Kalıcı banşı sağlamaya yönelik Dayton anlaşmasını tehlikeye sokan pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Savaş esirlerinin değiş tokuşu, Saraybosna cephelerinin askerden anndırılmasının yanı sıra Saraybosna'daki Sırp mahalleleri de sorun oluşturuyor. Dış Haberler Servisi - Bosna'da üç bu- çuk yıl süren savaşı sona erdiren Dayton anlaşmasının miman ABD Dışişleri Ba- kan Yardımcısı Richard Holbrooke, ba- nş sürecinin hangi aşamada olduğunu yerinde saptamak için dün Saraybos- Bosna'ya hukuksal yardım ANkARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bosna'da karşılaşılabilecek hukuki sorunlann çözümüne yönelik olarak "Hukuki Yardım Semineri" dün An- kara'dabaşladı. tslam Konferansı Ör- gütü (İKÖ) ülkeleri, Avrupa Konse- yi, BM MültecilerYüksekKomiser- ligi (UNHCR) ile KKTC'nin kaüldı- ğı seminerde, insan haklan, mülteci- lerin geri dönüşleri ve savaş suçlula- n gıbi konulaıda hukuki yardımın na- sıl yaptlacaği tartışıldı. Dışişlen Ba- kanlıgı Müsteşar Yardımcısı Büyü- kelçi Cündüz Aktan, seminerin açı- lışında yaptığı konuşmada, Dayton anlaşmasının bazı yetersızliklere kar- şın çok etnik yapılı, çok kültürlü ve çok dinli yapısıyla Bosna-Hersek'in bağımsız, egemen ve sınırlan dünya ülkeleri tarafından kabul edilen bır ülke olmasına olanak sağladığına dikkat çekti. İK.Ö Bosna-Hersek Te- mas Grubu'nun banşın sağlanması- na büyük katkısı olduğunu belirten Aktan, lKÖ'nün görcvinin henüz bit- mediğini, örgütün her türlü yardımı sağlamayı sürdürecegini kaydettı. na'ya geldi. Siyasal gözlemciler, Holb- rooke'un Bosna ziyaretinin bır anlamda banşın muhasebesini çıkarmak amacına yönelik olduğunu söylüyorlar. Bosna Banş Anlaşması'nın sivıi konulanndan sorumlu Carl BiMt ıle birlikte Saraybos- na'ya gelen Holbrooke, beş üyeli Temas Grubu ve Bosna-Hersek Devlet Başka- nı Alia Izzetbegoviç ile göriiştü. Holbro- oke'un daha sonra Belgrad'a geçerek Sırbistan Devlet Başkanı Stobodan Mi- loseviç ile görüşeceği belirtildi. Bosna banş sürecinin önünde şu sıra- lar iki ciddi engel bulunuyor. Saraybos- na'daki Sırplann Dayton anlaşmasına göre federasyona devTetmesi gereken bölgeleri gözden çıkarmakta isteksiz davranması birinci engeli oluşturuyor. lkinci pürûz ise Bosna hükümetinin, sa- vaş esirlerinin salıverilmesine yanaşma- ması. Holbrooke'un ziyareti öncesinde bir açıklama yapan NVashıngton, Dayton an- laşmasmda yer alan sürelere tüm taraf- lann uyması gerektiğini bildirdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nkbolas Burns, "Dayton anlaşmasını uygulatma- ya çalışırken durmadan süre uzatımına gkfccek değüiz" dedı. Saraybosna'dakı cephelerin askerden anndınlması işlemlerinın ise yolunda gittiği belirtildi. Saraybosna çevresinde tampon bölge oluşturfnak için asker çek- me ve mayın temizleme işlemierine Sırp, Hırvat ve Boşnaklann titizlikle uyduğu açıkJandı. Hatta çoğu yerde süre bitimin- den iki gün önce cephelerin boşaltıldığı gözlendi. Savaş esirlerinin değiş tokuşunda ise Bosna hükümetinin kayıp binlerce Boş- nağın akıbetı hakkında bilgi istemesi ABD tarafından anlayışla karşılanıyor. Ancak buna rağmen yine de konulan sü- relere uyulması ve tüm esirlerin serbest bırakılması isteniyor. SAINKİ TRENE BAKIYOR! Bosna'da gönev \apan bir Amerikalı asker, devTİye gezerken karşdaştığı bir "yerel unsurla" göz göee geldiğinde sanki her ikisi de birbirine *Ne anyor- sun buraJarda" sorusunu sorar gibiydi— ERCÎYES UNİVERStTESİ REKTORLUGU'NDEN 1- Ünıversitemize bağlı fakülte, yüksekokul ve bölümlerde istihdam edilmek üzere yardımcı doçent, araştırma görevlisi, uzman, öğretim görev lisi ve okutman alınacaktır. 2- Devlet hızmetine gırmede aranılan genel sartlan haız olmak gerekmektedır. 3- Kanuni şartlan haiz adaylardan ilanımızın yayımlandığı tarihten ıtıbaren en geç 15 gün içerisinde yardımcı doçent, araştırma görevlisi ve okutman adaylannın üniversitemiz Per- sonel Dairesı Başkanlığı'na, diğer adaylann ilgılı binmlenne bizzat veya posta ile (postada- kı gecıkmeler kabul edilmez) müracaat etmeleri gerekmektedır. 4- Yardımcı doçent ve araştırma görevlisi adaylannın yabancı dil sınavı ÖSYM tarafından yapılacağından, başvuracak adaylann ÖSYM'nin Iş Bankası Ankara Güvenevler ŞubesTnde- kı 2320no'lu hesabına 700 000-TL yatırarak makbuzunugereklı diğer belgelerlebirlikte Ercıyes Ünıversitesi Personel Daire Başkanlığı'na teslım etmeleri gerekmektedır. 5- Suıav ÖSYM tarafından 03.03.1996 Pazar günü Kaysen 'de yapılacaktır. Bu sınava gire- cek adaylann müracaat dılekçelerinde sınava gırmek ıstedıkleri yabancı dılı belirtmeleri gerekmektedır. Adaylar sınava ginş belgelennı üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'ndan 26.02.1996 tanhinden itıbaren bizzat alabıleceklerdir. Sınav sonuçlan ÖSYM tarafından adaylann adreslenne postalanacak, aynca üniversitemiz Personel Daire- si Başkanlığı'nca da ilan edilecektir. Başvurtılar için aranan sartlar ve gerekli belgeler Yardımcı doçentier için - 2547 sayılı kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlan haiz olmak, - Dilekçe (yabancı dil belirtilecek), nüfiıs cüzdan suretı. askerlik belgesı, öğrenım belge- si ve 6 adet fotoğraf, yayın listesı, özgecmiş ve yayınlannın bırer ömeğı (4 takım), - Merkezi doçentlik yabancı dil belgesi olmayan yardımcı doçent adaylannın Kamu Per- Arş. Gör. Ögr. Gör. Açıklamalar 1 BİRİMf: FE\ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Yrd. Doç. Genel Bıyoloji Hidrobiyoloji Botanik Endüstnyel Kımya Anaiız Fonk. Teo. Cebir Say. Teonsı Türk Edebiyatı Türk Dili T.C. Tanhi Eğt. Prog. ve öğr. Eğt. Yön. Tef. Plan. Eko. Ingiliz Dili Edb. 1 RusDili veEdb. Japon Dili ve EDb. - 1* 1 (*) Dil vebilim sınavı üniversitemizceyapılacak. alınacak araştırmagörevlisi yurtdışında lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilebilecektır. Bu adaylardan askerliğini yap- mamış olanlar 27 yaşından, askerlikle ılişkısı olmayanlann ise 29 yaşmdan gün almamış ol- ması gerekmektedır. Aynca lisans mezuniyet not ortalamalannın en az 65, yüksek lisans mezuniyet not ortalamalannın ise en az 75 olması gerekmektedır. BtRIMİ: TIP FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Fızyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Nöroloji Genel Cerrahi Kadın Hast. Doğum Göz Hastalıklan Üroloji Ortopedi ve Travm. BİRİMf: MÎMARLIK FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Arş. Gör. Açıklamalar Bina Bılgısi 1 Yapı Bilgisi 2 BİRİMİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Anasanat Dalı Yrd. Doç. Ars.Gör. Ögr. Gör. Yrd. Doç. 1 2 Açıkiamalar Birisi Tıp Doktoru Biyokimya Uzmanı Tıp Doktoru Mikrobiyoloji Uzmanı soneli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (C) düzeyınde belgesi bulunduğunu ıbraz et- meleri veya ÖSYM tarafından daha önce yapılan yabancı dil sınavında en az 70 puan alan- lar(bıryıl için geçerlidir) veya yine ÖSYM tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başanlı olmalan ön şartolup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23 maddesı gereğmce yabancı dil sınavı aynca yapılacaktır Okutman öğretim görevlisi ve uzman için - Dilekçe (yabancı dil ve anabilim dalı belirtilecek), özgeçmış, - Nüfus cüzdanı sureti, askerlik belgesi, öğrenim belgesi ve 6 adet fotoğraf. - Varsa yayımlanmı^eserlerının bırer örncgt?',.uıj^f— : -< - - - - Cumhuriyet Savcıhgından lyı hal kâğıdı, •->»<•«•• - Öğretim görevlılennın en az yüksek lisans mezunu olmalan gerekmektedir. Araştırma görevlileri için - Dilekçe (yabancı dil ve anabilim dalı belirtilecek), özgeçmış. nüfus cüzdan sureti, öğren- im belgesi, lasdikli transkript belgesi, askerlik belgesi, 2 resım, - Öğrenciliği sırasında herhangı bir nedenle disiplın cezası almadığım belgelemek, - ÜnKersitemizın herhangı birbirimınde aynı seviyede birdiploma ile 3 (üç) defa araştırma görevliliğı smavına girenler, aynı binmde tekrar sınava girmek için müracaat edemez, - Araştırma görevlisi smavına müracaat edenlerden lisans mezunlannın 27, yüksek lisans öğrencilennm 29, doktora öğrencılerinin 31 yaşından gün almamış olmalan gerekmektedir. - Lisans mezunlannın not ortalamasının en az 60 olması sarttır, - Daha önce ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavında 60 ve daha yukan not alan adaylann dil noru I yıl için geçerlidir. Diğer adaylann ÖSYM tarafından 03.03.1996 tari- hinde yapılacak olan yabancı dil sınavında en az 50 puan almalan gerekmektedir. BİRİMİ: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Anabilim Dalı YriDofc Ar&GSr Ögr.Gsr Uzman Açıklamalar Telekomınıkasyon I Elektronik Yöneylem Konst. ve Imalat Endüstri L'laştırma - - - 1 Dev. ve Sıstemler Elektromag. Alanlar Termodınamik - Fotogrametri ' - !*•• - (*) Bilgisayar Yüksek Müh. Bilgisayar yazılımı konusunda deneyimli olanlar tercih edile- cektir (*•) Endüstri Mühendisi-Uzman kadrosu karşılık gösterilerek öğretim görevlisi atanacaktır. (***) Alınacak araştırma görevlisi yurtdışında lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilebilecektir. Bu adaylardan askerliğini yapmamış olanlar 27 yaşından, asker- likle ilişkisi olmayanlann ise 29 yaşmdan gün almamış olması gerekmektedir. Aynca lisans mezuniyet not ortalamalannın en az 65, yüksek lisans mezuniyet not ortalamalannın ise en az 75 olması eerekmektedir. Kadro temın edilebildıği takdirde atama yapılabilecektir. BİRİMİ: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Yrd. Doç. Açıklamalar Üretım Yön ve Paz. 1 Pazarlama ABD ıçın BİRİMİ: YOZGAT FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Yrd. Doç. Arş. Gör. Açıklamalar Cebir ve Say. Teo. 1 1 - Analiz Fonk. Teo. - 1 Yeni Kur. Bölümler I - T.C. Tarihi BİRİMİ: İLAHİYAT FAKÜLTESİ Anasanat Dalı Yrd. Doç. Arş, Gör. Öğr. Gör. 1 1 I 1 Kuran'ı Kerim Müzık Bilimleri Resim Heykel Seramik Sinema TV Tıyatro 1 Açıklamalar BİRİMİ: VETERİNER FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Yrd. Doç. Arş.Gör. Oğr. Gör. Acıklamalar Vet. Hek. Tar. Deon. - 1 - Patoloji 1 1 - Viroloji - 1 - Zootekni - 1 - Hayvan tşl. Eko. 1 Genetik 1 Biyometri 1 Cerrahi - 1 - Mikrobiyoloji 1 - - Besin Hijyeni ve Tek. - - 1 * (*) Besin Hijyeni ve Teknolojisi veya Halk Sağlığı konulannda uzmanlık ya da doktora yapmış olmak. BİRİMİ: YOZGAT MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Yrd. Doç. Arş. Gör. Açıklamalar Uygulamalı Jeoloji Maden Yat. Jeokimya Makine Teo. ve Din. Yapı Bilgisi Şehircilik Restorasyon Eneıji 1* (*) Kadro temin edilebildiginde atama yapılacaktır. Arap Dili Belagatı Tefsir Hadis Islam Felsefesi Din Eğitimi Dinler Tarihi Islam Tarihi Tasavvuf BİRİMİ: KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Programı Öğr. Gör. Açıklamalar Teknik Prog. 1 * Kont. Sıs. Tek. 1* Haberleşme " 1 Makine Idari Prog. 1 Muhasebe 1 Işietme (*) Kontrol Sıstemleri Teknolojisi'ne müracaat edeceklerin kontrol, elektronik ve elek- trik bölümlennden, haberleşme programma müracaat edeceklerin i^, haberleşme ve elek- tronik bölümlennden mezun olmalan tercih nedenidir. BİRİMİ: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Programı Yrd. Doç. Öğr. Gör. Açıklamalar Hemşırelık 1 Tıbbi Dokümantasyon - 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu BİRİMİ: KOCASİNAN MESLEK YÜKSEKOKULU Programı Yrd. Doç. Oğr. Gör. Açıklamalar Et Endüstrisı 1 - Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bahçe Zıraati 1 - Bahçe Bitkıleri Süt ve Ürünlen - 1 Süt Teknolojisi BİRİMİ: YOZGAT MESLEK YÜKSEKOKULU Programı Öğr. Gör. Açıklamalar Eiektrik 1 Elektrik-Elektronik Programı Mezunu lnşaat 1 lnşaat Yüksek Mühendisi BİRİMİ: REKTÖRLÜK Bölümü Uzman Okut Açıklamalar Yabancı Diller Bl. - 2* Rus Dılı Edb. ve Japon Dili ve Edb. GüzelSan. Bl. - 1** Müzik 1 " Sınema-TV Beden Eğt. Spor - I Bed. Eğt. ve Spor Bl. Mez. Bayan Eleman alınacak. (*) Rus Dili ve Edb. ve Japon Dili ve Edb. Okutmanlığı'na müracaat edecek adaylann dil ve bilım sınavt üniversitemizce yapılacak olup kazanan adaylar Fen Edebiyat Fakültesı'nde görevlendirilecektır (**) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görevlendirilecektır. Basın: 66213 Rusya'daki gelişmeler ABD'yi kaygılandınyor • Kremlin'de son günlerde yaşanan kadro değişiklikleri üzerine Washington, reformlar konusunda kararlılık beklediğini vurguladı. WASHİNGTON (Cum- huriyet)- CBnton yönetimi, reform hareketlerinin mi- marlan diye tanımlanan ekonomıstlerin Boris Yelt- sin'i terk ennesinden kaygı- landığinı dile getirdi. Reform hareketinın ön- de gelen isimlerirün istifa- lannın, liberalleşme hare- kerinin sonunun geldiği yö- nünde kaygılara yol açtığını belirten Dışişle- ri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns "'Sevin- dirici olan, reform bareketinin başlaücısı Bo- ris Yettsin"in hâiâ Rus>a Devlet Başkanı otaıa- sı" dedı. Ancak yine de ABD yönetiminin, gerek is- tifalar gerekse Çeçen sorununun Rusya dışı- na taşması karşısındakı kaygısını ifade eder- ken Yeltsın'i yalnız bırakma şekJinde anlaşıl- maması için titizlikle seçıldiği belli olan açık- lamalar yaptığı dikkat çekiyor. Moskova'ya sert eleşunlerde bulunmaktan kaçınan Clınton yönetiminin, ekonomik re- formlann mimarlannın ıstifası üzerine Yelt- sin'e, "Rus hükümetinin reformlarda karar- b olduğunu veniden gostermesüıin gereküli- ğtai" vurgulayan bır mesaj gönderdiği bıldi- rildi. Diplomatık gözlemciler, Rusya'daki yeni siyasal gelişmeler karşısında ekonomik re- formlar sürecinin tehlikeye girmemesi için Yeitsin'in ABD ve Batı ülkeleri tarafından desteklendiğini söylerken "VVashington ve Moskova se- çim hazırlığında ve iki ülke başkentinde de teknik kadro- lar. bundan sonra ne olacağı- nın hesabında" diyorlar. Yeltsın \e Başbakan Çer- nomırdin'in görevde kalma- sının, reformlann devamı için esas teşkil ettiğini söyleyen ABD yönetimi, istifa eden Rus ekonomi uzmanı Anatoh Cbubais'ı öv- dü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü .Nicho- las Burns, Chubais' in komünist ekonomidcn market ekonomısıne geçışte olağanüstü bir beceri gösterdiğını vurgulayarak ülkesınin reformlann de\amı için bugüne kadar verdi- ği desteği sürdürecegini hatırlattı. Moskova'da görev yapmış bir diplomat, Rusya'da serbest pazar ekonomisınin oluştu- rulmasında önemli rolü bulunan ekonomi uz- manlannın istifa etmelerinın Washıngton'da reformlann devamında kriz yaşanacağı kor- kusuna yol açtıgi yolundaki bir rnesajın Yelt- sin'e gönderileceğinden söz etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicho- las Burns, Rus ekonomi uzmanı AnatolChu- bais'in istifasıyla ılgili olarak konuşurken Rusya'da pazar ekonomisınin oluşturulma- sında önemli hamlelerin gerçekleştiğini dile getirdıği ve Batı'nın reformlan destekleme- ye devam etmesinin gereklı olduğunu vurgu- ladı. 5 bölge 498 oy istasyonu 347.600 seçmen [37L konsey üyesi 1.198 oy istasyonu 665.600 seçmen • 57-, konsey üyesi Filistin'in tarihsel ulusal seçimi yann Demokrasiye ilk adım D«ş Haberler Servisi - Fılistin Özerk Yö- netimi (FÖY) topraklannda ilk ulusal seçim yann yapılıyor. ısrail ve Filıstin Özerk Yö- netimi'nin lsrail'in denetıminde bulunan Doğu Kudüs ve EI Halil kentinde de yapıla- cak seçimlerle ilgili görüş birliğine vardık- lan kaydedildi. Anlaşmaya göre FÖY, Doğu Kudüs'te bulunan 5 oy sandığında polis gü- cü bulunduramayacak, ancak her birinde 3 özel güvenlik görevlisi hazır bulunacak. FÖY'nin ilk demokrasi deneyıminde Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yüzlerce ulusla- rarası gözlemcinin hazır bulunması beklenı- yor. Bölgede aynı zamanda 1000'dan fazla gazeteci de görev yapacak. Avrupa Bırliğı, Isveç eski Adalet Bakan1 Carl Ljdbom başkanlığında 300 kişiden olu- şan bir gözlemci heyetini bölgeye gönderir- ken Japonya, Ürdün ve Norveç gibi AB dı- şında kalan diğer ülkelerde yaklaşık 350 ki- şilik bir ekip, kiraiık araçlar ve mobil tele- fonlanylascçimleri izleyecekler. Filistin se- çimlerinin en ilginç gözlemcileri ise Ingilte- re eski Başbakanı Margaret Thatcher ve ABD eski Başkanı Jimrnv Carter. 30yılı aşkınbirsüredirlsraii egemenliğin- de yaşayan topraksız ve devletsiz Filistinli- ler, demokrasiye ilk adımlannda bu ulusla- rarası gözlemi özellikle talep etmişlerdi. 4 Tfirk gözieınci Aokara da Filistin özerk yönetimi toprak- lannda 20 ocaktayapılacak ilk ulusal seçim- lere büyük önem veriyor. Filistin'deki seçim- lerde dört Türk görevlisi de gözlemci olarak görev yapacak. Prof. YahyaSezaiTezeL Prof. Sencer Âyata, Prof. Ersin Kalaycıoğiu ve Prof. Yıimaz Esmer, 21 ocak tanhıne kadar seçimleri izleyecekler. Devlet Başkanı Yaser Arafat geçen kasım ayında Cumhurbaşka- nı Süleyman Demireldeıı seçimler için göz- lemci göndermesini istemişti. Genel seçim- lerde 88 üyelı özerk konsey için 700aday ya- nşacak. Aynı gün gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimlerine ise Yaser Arafat ve Semiha Halil katılıyor. Öte yandan FÖY muhaliflerinden George Habaşliderliğindeki Filistin Halk Özgürlük Cephesi (FPLP) sözcüsü, Filistin polisi tara- fından dün gece tutuklandı. Polisten yapılan açıklamada, sözcünün seçımlerden sonra serbest bırakılabileceği kaydedildi. ALMANYA Yurtta yangın: 9ölüDış Haberler Servisi - Al- manya'nın kuzeyındeki Lu- ebeck kentinde yabancılann kaldıgı bir yurtta yangın çık- tı. Yangında 2 sı çocuk 9 kı- şinin öldüğü, 55 kişinın de yaralandığı bıldirildi. Polis, önceki gece meydana gelen yangında dört katlı yurdun tamamen tahrip olduğunu, yangının nedeninin henüz bi- lınmcdiğini, ancak şu ana ka- dar kundaklama işaretine rastlanmadığını açıkladı. Yurtta çoğu Afnka kökenli 55 kişinın kaldığı sanılıyor. 45 kişinin tahliyeedıldiği be- lırtılırken yangının devam et- tiği binanın ıçınde hâiâ 5 ya da 7 kişinin bulunduğu sanı- lıyor. Yurtta kalan yabancılar arasında TürkJer'in bulunup bulunmadığı kesınlık kr^an- madı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog