Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 70 Yılın Eseri EvSahibi! 72. T l SAYI25887 / 30008 TL (KDViçinde) KURUCUSU: (1924-1945) BAŞYAZARI: N M H NADİ (1945-1991) 15 0C«( 1996 PUMIBİ PATENT flaç sektörü bölündü • Arka Sayfada • DOSTU ANLATIYOR 'Nâzım yaşamımda bir armoniydi' • 15. Sayfada • TEHÜKEL) BEBEK Sinemanın çılgın komedisi • 17. Sayfada ÇEÇENYA Rusya süreyi uzattı • 11. Sayfada Erbakan sol partilerle görüşecek; ANAYOL olmazsa ufııkta ANAP-RP ortaklığı görünüyor Siyasettesıcak lıaftaYılmaz, Ciller'i bekliyor RP lideri Necmettin Er- bakan'a "hayır" deme- yen ANAP lideri Mesut Yılmaz, ANAYOL için DYP'den haberbekliyor. Görüşmelere başlamak için hükümeti kurma konu- sunda görevlendirilmeyi bekleyen DYP lideri Tansu Çiller ise Yılmaz'ın görüşme çağnlannı yanıtsız bıraktı. Çiller, işadamlanylayap- tığı görüşmede, "ANAP ile Fransa'daki gibi se- çim ittifakı yapıp seçime gidelim" önerisini gündeme getirdi. Çiller, dün ise hükümeti kurma görevi almadan kimseye herhangi bir öneri götürmeyeceğini, gelişmelerin bekJen- mesi gerektiğini bildirdi. ANAP- RP olabilir Bu durumda, haftanın ikinci yansında ANAP ile RP'nin yeniden ma- saya oturabileceği bildi- rildi. Erken seçime karşı çıkan Yılmaz, RP ile koalisyon kurarsa, parti içinde- ki liberal kanattan 20'ye yakın millet- vekilinin hükümete güvenoyu verme- yebileceği öne sürüldü. Erbakan RPl i d e r i Erbakan, bugün nafİle Ecevit, yann da Baykal tlirunda '' e görüşecek. DSP lideri I Ecevit'in, "RP'nin hükü- met kurması ya da bir hükümette yer almasına" karşı çıktığı biliniyor. CHP Parti Meclisi de "RP'ye hayır" karan aldığından, bu iki görüşme "nafile" görüşmeler olacak. • 4. Sayfada ANAP orgutu, ANAP-DYP-DSP koalisyofıu istiyor Yılmaz: Önyargılı değiliz • ANAP lideri Mesut Yılmaz, Refah Partisi'nin hükümeti kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı Demirel'in "sonuç verici bir görevlendirme" yapması gerektiğini kaydetti. Başbakan Çiller'in, 24 aralık seçimlerinden önce "güç odaklan" olarak tanımladığı iş çevreleri ve medya aracılığıyla kamuoyu baskısı yaratmaya çalıştığını öne süren Yılmaz, Başbakan'ın "tribünlere oynamaktan vazgeçmediğini" söyledi. ANAP il örgütlerinin üçte ikisinin ANAP-DYP-DSP koalisyonunu istedigini belirten Yılmaz, "Başanlı olacağımız bir modele göre koalisyona gireriz. Onyargımız yok" dedi. • 5. Sayfada RP'den, ANAYOL isteyen işadamlarına tepki Gül: Bunlar çıkar çevreleri • RP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül, ANAYOL formülü için baskı yapan işadamlannı "çarpık ekonomik düzenden çıkar saglayan rant çevreleri" olarak nitelendirdi. Izlenen taktiklerin sonuçsuz kalacağını kaydeden Gül, "Bunlar oy bile vermedikleri partilere akıl veriyorlar" dedi. "Sağduyu hâkim olacak. RP öncülüğünde bir hükümet kurulacaktır" diyen Gül, "DSP lideri Bülent Ecevit'e hangi önerilerle gideceksiniz" sorusuna, "Önyargısız" yanıtını verdi. Gül, DYP ile ANAP'ın hükümet kurması durumunda güvenoyu vermeyecekierini, RP'nin hükümet kurmak için tek seçeneğinin ANAP olmadığını belirtti. • 4. Sayfada Eğitimııçağı diiştilOimo Tımçkayıp • Bursa'dan Istanbul'a gitmek üzere havalanan, Bon Air şirketine ait eğitim amaçlı uçak Yalova'nın Armutlu bölgesinin Bozburun mevkiinde düştü. Besteci Onno Tunç'un kullandığı uçakta pilot Hasan Kanık'm da bulunduğu bildirildi. • Bursa Vali Vekili Hasan Tülay, uçağın Armutlu bölgesinde Kaz Dağlan'na çarpmış ya da Orhangazi Narlıca Köyü yakınlanna düşmüş olabileceğini belirtti. Havaalanı yetkilileri ise uçağın Gemlik bölgesine düştüğünün sanıldığını belirttiler. • Bon Air Genel Müdürii ve ortağı Ateş Hanibu ise uçağın her tarafta arandığını söyledi. Valilik uçakta dört kişinin bulunduğunu açıklarken Hanibu, uçağın dört kişilik olduğunu, ancak içinde Onno Tunç ile Hasan Kanık'm bulunduğunu ifade etti. • 6. Sayfada Oda seçîmleri demokradann • Makina Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Istanbul şubeleri ile Mimarlar Odası'nm Bakırköy, Kadıköy ve Kartal temsilciliklerinin seçimlerini 'demokrat' listeler kazandı. • Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan ve MÜSİAD'ın açık destek verdiği 'Meslekte Birlik ve Çağn Grubu' meslek odası seçimlerini kaybetti. • 6. Sayfada Buğday ithali ekmeğe yansıdı • Eski Tanm Bakanı'nın buğday ithalatının gereksiz olduğu yönündeki açıklamalan, "Biz buğdayı getirmeseydik, ekmek fiyatlan 15 bin lirayı bulurdu" diyen şimdiki Bakan Nafiz Kurt tarafından çürütüldü. • Buğdaydaki rekolte düşüklüğünün ekmek fiyatlannı arttıracağı yönündeki iddialan zamanında dikkate almayan Tanm Bakanlığı, firsatçılara yeni rant kapısı açıldıktan sonra çark ederek ithalatı savunmaya başladı. HÛUffl GBHÇIn haberi • 9. Sayfada (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Silalı denetimine geçici çözüm • Türkiye, kurumlar arasında yaşanan çekişme yûzûnden, kimyasal ve biyolojik kitle imha silahlanyla ilgili bilgilerin tek elde toplanacagı bir silahsızlanma ajansını kuramayınca, Türk kimya sanayiinin tehlikeye giren hammadde ithalatı için garanti belgesi sağlanması ile aynı zamanda silah dışı üretim için de kullanılan "çifte kullanımlı" maddelerin ihracat ızni, Milli Savunma Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na verildi. LALE SARIİBRAHİMOĞHJ ANKARA - Türkiye, taraf oldugu ve olacağı uluslararası si- lahsızlanma anlaşmalanndan doğan yükümlülüklennı yerine ge- tirmesi için gerekli düzenlemeleri, kurumlar arasında yaşanan iç çekişme yûzûnden gerçekleştiremeyınce geçici önlemler almak zorunda kaldı. Buna göre, dünyanın en ilenlerinden olan Türk kimya sanayi- inin tehlikeye giren hammadde ithalatı için garanti belgesi sağ- lanması ile aynı zamanda silah dışı üretim için de kullanılan ''çif- te kuUanımlT maddelerin ihracat ızni Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (DTM) verildi. Türki- ye'nin, 20'ye yakın ülkenin taraf oldugu nükleer vefiizetekno- lojilerinin arzu edilmeyen ülke ve kişilerin eline geç- mesini önlemeyi amaçlayan Fûze Teknolojisini Kont- rolRejimi'ne(MT- CR) taraf olmak için yaptığı başvu- Gaaosmanpaşa Gazi MahaflesTnde geçen yıl mart ayuıda çıkan o- ^ y ^ v a ş a m ı n ı yitirenJerin anısına aüeferi tarafindan yaptmlan anıt mezariaruı açıhşı dün yapıldı. Anrt mezariann açıhş töreni, dün Gazfde yeni birgerginlikyarattL Aralannda EvrenseJ gazetes* muhabiri Metin Göktepe'nin de bulunduğu, çeşiüi ola> larda yaşanunı yitirenJerin fotoğraflannı taşıyan katabahk, sık sık "Yaşasın Gazi direnişüniz", "Susma, sus- tukça sıra sana gelecek" sloganJan arü. Poüsin uzaktan iziediği yürüyüş mezar başındakitörenlesona erdi • 4. Sayfada ŞiıiHİi promosyon kuyrukları moda Bir dönemin alışılagelen manzarası gıda ve akaryakıt kuyruklan, yerini kupon karşılığı eşya alımına bırakh Uluslararası Af Örgütü: Türkiye'ye helikopter satmayın LONDRA (AA) - Uluslararası Af Orgütü (Amnesty Internatıonal), "siviflere karşı kullanıidıgr iddiasıyla Türkiye'ye yönelik askeri helikopter satışlannın durdurulmasını istedi. Örgüt, yayımladığı bildiride, Fransa, Almanya, Italya, Rusya ve ABD'nin 1990 yılında Türkiye'ye saldın ve keşıf amaçlı helikopter sattıklannı bildirerek "helikopterierin bölücü terör örgütünün yanı sıra shiliere karşı kııllanıldıgını" öne SÜrdü. FİLİZGLMÜŞ Gazetelerin, tabaktan battaniyeye, kazaktan diş macununa varan promos- yon çılgınhğı, yaşamımıza yeni bir kuyruk kavramını daha yerleştirdi. Yağ, tütün, ekmek kuyruklannın unutulmaya yüz tuttuğu şu günlerde metrelerce uzayan 'promosyon kuy- rukian' gündelik yaşamın bir parçası haline geldi. Istanbul'da promosyona tepki duyan bir grup öğretmen, "Pro- mosyon veren gazeteleri almama" kampanyası başlatacak. Bu yeni tip kuyrukta saatlerce bek- lemek zorunda kalınması. zatengûnlük hayatın stresli ortamından fazlasıyla nasibini almış vatandaşlann sinir kat- sayısını daha da yûkseltıyor. Zaman za- man sıralann kanşması, zaman zaman da dağıtıcılann paylamalan nedeniyle >Tirtta§lar tepkilerini, "Şimdi de pro- mosyon kuyruğu mu çekeceğiz? Yok mubununhcsabınısorankünse?" şek- linde dile getınyorlar. Kadıköy'deki Yay-Sat bayiinde dağı- tılan Milliyet ve Hürriyet grubunun promosyonlan için, sabah saat 7.30'dan, 17.30'akadaroluşan kuyruk- ta bekleyen yurttaşlar, promosyonu ar- Ok "üçkâğjtçıhk" olarak nitelendınyor- lar. Gazetelerin, promosyon dağıtımı- nı zorlaştırmakla, kendilerini biriktir- dikleri kuponlann karşılığını almaktan vazgeçirmek istedikleri düşüncesine kapıldıkiannı söyleyen yurttaşlar, "Ar- tık birdaha bu gazeteleri almak istemi- yoruz. Çektirdikleri verdiklerine değ- mezJd. Kaliteli olsa bari, o da yok. Res- men üçkâğıtçılık bu" diyerek tepkileri- ni dile getiriyorlar. Bir grup öğretmen de "promosyon- lara katılmama" kampanyası başlata- caklannı belirttiler. Öğretmenler, pro- mosyon kuyruklannda bekleyen bütün yurttaşlarla görûştüklerini; demokratik kitle örgütlerinin, sendikalann ve du- yarlı bütün çevrelerin kendilerini des- mArkasıSo.l9,SiL3He ru da olumlu karşı- landı. Türkiye, bir si- lahsızlanma ajansı kurulamaması ve ihracat rejimlerin- de bu amaçla ge- rekli düzenlemele- rin yapılamaması nedeniyle MT- CR'ye taraf olmak için gerekJi yüküm- lülüklerini yerine getirmede MSB- DTM çözumünden yararlanacak. Bu yıl içinde yûrürlüğe girmesi bekJenen Kimyasal Sılahlann Yayıl- masmm Orüenmesi Anlaşması'na imza atan Türkiye'nin, ülke içinde nükleer silahJardahil tûm kıtle imha silahlannın denetlen- mesi için bir birim oluşturması ve ulusal mevzuatını da yeniden düzenlemesi gerekiyor. Ancak Hazıne Müsteşarlığı ve Maîiye Ba- kanlığı 'nın, oluşturulacak silahsızlanma ajansının Dışişlen Ba- kanlığı 'na bağlı olarak çalışmasına yönelik itirazlan ve kitle im- ha silahlannın denetlenmesinin karmaşıklığı nedeniyle, kimya- sal silah anlaşmasına taraf ülkelerin ulusal mevzuatlannı hazır- lama yükümiülüğü bulunmasına karşın, bir ulusal ajans kurul- ması mümkün olmadı. % Arkası Sa. 6, Sü. 8'de OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Siyasette Kişisellik.. 24 Aralık erken genel se- çimlerinin ardından ortaya çı- kan "parçalı" görünüm, 53. hiikümetin kurulmasına ola- nak verecek mi? 25 aralıktan bu yana bu so- runun yanıtı aranıyor. Aslında ortada çok fazla seçenek yok. RP kuracaksa ANAP ya da DYP ortak olacak. Merkez sağ partiler kuracaksa sol par- tilerden biri katılacak. Formül bu kadar basit, an- cak gerçekleştirmek bir o ka- dar zor. Seçirn öncesinde çok sık eleştirilen bir durum vardı: Siyasetin kişiselleştirilme- si... Aynı durum bugün de ge- çerii. Partilerin bir araya gel- mesinden çok liderlerin bir araya gelıp gelmeyeceği ko- nuşuluyor. ANAP lideri Mesut Yılmaz, RP liden Necmettin Erba- kan'a soğuk. Ancak RP için- de konuşulabilecek kişıler ol- duğu görüşünde. Yılmaz, DYP ile bir araya gelinebilecegini, en büyük en- geiin Genel Başkan Tansu Çiller olduğunu sık sık yineli- yor. Çiller, Erbakan'la koalisyon yapmayacağını baştan ortaya koydu. RP'nin yükselişini ön- lemek uğruna her türlü dinsel ödünü veren Çiller bugün Er- bakan'ın dini kullandığını söy- lüyor. ••• mArkosıSa.l9,Sü. 9'da 40 yıllık sorun Uluslararası su hukuku • Uluslararası ve sınır aşan sular konusunda ortaya çıkan anlaşmaziıklann ortak noktası, sorunun çözümüne katkı sağlayacak uluslararası su hukuku kurallanrun olmayışıdır. Özellikle sınır aşan sularla ilgili sorunlann çözümü için 40 yıl önce başlatılan çalışmalarda belirgin bir sonuca ulaşılamamıştır. Prol. DP. UUN JWCTım yaa tom • 12. Sayfada Bill Clinton'dan Bosna çıkarması GUIVDEM MUSTAFA BALBAY Bill Clinton, ABD bir- likkrinidenededi. • ABD Başkanı Bill Clinton, Bosna'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Aliya Izzetbegoviç ve Sırp liderierle görüştü. Görüşmelerde ülkede bulunan yabancı gönüllü askerlerin geri çekilmesi ve Bosna ekonomisinin durumu ele alındı. • //. Sayfada Boşluk... Başıboşluk.. . Bir gerilim-şiddet filmine gidersiniz. Cinayetler, arkadan vurmalar, ayak oyunlan, ikili-üçlü hesaplar, vitrindeki çen- gele insan eti asan kasaplar... "lyi ki filmdi" dersiniz. Ya da bir kâbus görürsünüz. Her tarafınızdan kan akar, ölmezsiniz. Çok yakınlannız bilmediğiniz nedenlerte yiter gider. Vahşi bir ormanda gülerek insan eti yiyen ınsanlann çevresinde dans eden maskeli insanlan ızlerken kalbinize bir ok saplanır... Kan ter içinde uyanırsınız... "lyi ki rûyaydı" dersiniz. MArkasıSa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog