Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold. VISA International... EMLAK BANKASI Cumhuriyet EMLAK BANKASI 72. Y l SAYI25682 / 30000 TL (KDV ıçinde) KURUCUSU: YIMUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IMDİR NADİ11945-1991) 100C/UH996ÇW|/UWA • İNCELEME Tütünde ABD egemenliği • 9. Sayfada ISALGIN YAYILIYOR Grip için bir nefes yeterli • Arka Sayfada • SPOR Milli Takım Köşk'te USpor'da • FRANSA Mitterrand'a son görev • A Sayfada MERKEZ BANKASI'NIN REZERVİ ERİYOR BORSA ûDün 3S.996.93 ÖncekJ 39.844.99 DOLAR Dun 59.300 Oncekı 59.400 MARK Dun 41.100 Oncekı 41.300 ALTIN Dun 757.000 Oncekı 760.000 Dövizi bankalar kaptı • 6. Sayfada Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe, Sabancı Center'da öldürüldü Tterör tırıııaııışta Akıflar Başar••• Rus romancısı Dosto- yevski. belki de ünlü misti- sizmine de yakışır biçimde "Toplumda herkes. her şeyden sorumludur" diye yazar. tlk bakışta soyut gibi görünen bu dü^üncenin te- melinde sağlam bir gerçe- ğin odaklandığını söyleje- biliriz. Türkiye'nin bugün var- dığı kanlı aşamada. en so- rumlu olması gereken çev- relerde sorumsuzluk kol ge- zerken, İsfanbul'un göbe- ginde bir «ökdelende yaşa- nan acı olav, hepimizi ortak- laşa düşünmeye zorlamak- tadır. Çünkii Türkiye'de gii- venJiğin necezaev lerinde ne de gökddenlerde bulundu- ğunu \~urgu)a>an kanlı ör- nekleıie karşı karşıvayız. Toplumun alt katmanlany- la üst katmanları arasında paylaşüan gihensizliğin acı göstergelm sarsıcıdır. Kişi- leri, aUeleri. kunıluşlan, hangi düze> de olurlarsa ol- sunlar. devlet güvencesi al- . ünda vaşatamayan bir or- tamda, düzenden degil, an- cak anarşi ve terördcn söz açılabilir. Bir iilke düşünün kî ne cezaev lerinde >aşam güvencesi vardır ne de gök- deJenlerinde!.. Gerçekte bu ikisinin arasındaki bağınb- nın büincine varamayan yö- netimlerin bir toplumda huzuru sağlaması da ola- naksız sayılmalıdır. Ülkenin en biiyük kentin- de, ne gökdelende ne de ce- zae\inde insan vaşamının güvenliği sağlanabilivorsa, ağır bir sorun toplumun gündeminde demektir. • Bu satırlar yazılıncaya kadar, yaşanan acı olavla- nn ardındaki gerçekler, ye- terince avdınlanmamıştı. Ancak güvensi/üğin valnız Güneydoğu'va özgii bir ol- gu sayılamavacağı bir kez daha vurgulandı. Başkentteki siyasal beür- sizlik. kısır çıkarlann kör- düğümleşmesi. siyasal gö- rüşleri açısından bir arada bulunması gerekenlerin kı- sır çıkarlannın güdüsünde karşı karşıya gelmeleri, gü- dük nırslann körgüdüsün- deyaşamsal öncetiklerin hi- çe sayüması, Türkiye'nin geleceğini karartmakta, te- rör kurbanlannın sa>ısıru gün geçtikçe arttırmakta- dır. Terör, yoksul ya dazengin demeden her kesimden can alıyor. Devlet sorumluluğunu ta- şıması gereken siyasi Kder- leriseüıanılmaz bir a\ maz- lık içinde, ülkenin ve toplu- mun çıkarlanna öncelik \e- recek yerde, sonunda ken- dilerini de batağa $ürükle- yecek bir çekişmenin ku>TJ- suna çekiliyorlar. Şeriatçı akımlann dışında kalan sağla sağın. solla solun. kişi- sd nedenlerötesinde açıkJa- namayan çekişmesi siir- dükçe. Türkiye biiyük dramlara gebedir. Dileriz ki, acılanmız daha çok bü>ümeden ve iilke ge- riyedönülemez noktaya gel- meden aklımızı başunıza toplanz. Hedef, tüm sabancı kardeşler' Türkiye, yeni hükümetin kurulması ve cezaevlerindeki eylemler ile ölümleri konuşurken bir anda gündem değişti. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyota-Sa Genel Müdürü Haluk Görgün ve başkanlık sekreteri Nilgün Hasefe, dün 4. Levent'teki Sabancı Center'ın 25. katında uğradıklan silahlı saldın sonucu öldürüldüler. Saldırganlann hedefinin tüm Sabancı kardeşler olduğu öne sürüldü. Saldınyı, gazeteleri arayan bir kişi DHKP-C örgütü adına üstlendi. '1 saldırganın kiifilfği belirlendi' Istanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar, yaptığı açıklamada saldırganlardan birinin kimliğinin belirlendiğini, saldırganın resminin bugün basına dağıtılacağını söyledi. Emniyet yetkilileri, 4 ay önce Sabancı Center'da çaycılık yapmaya başlayan, ancak tüm kimlik bilgilerinin sahte olduğu belirlenen Fahriye Erdal'ın arandığını açıkladılar. Olayla ilgili olarak bir kadının fzmit'te gözaltına almdıgı \e soruşturmasının yapılması için Istanbul'a getirildiği öne sürüldü. • 19. Sayfada rğ Silahlı ikı kışı 25. kattakı odayı bastı. ÖÛzdemır \ Sabancı ve Haluk Görgün 'u kurşun rağmuruna \utan îaldırganlar Nılgun Hasefe'yı de vurdular. Sabancı ailesinin en kücügü Özdemir Sabancı. Cumhurlyet Haluk Görgün Nilgün Hasefe Saldınnın gerçek- <eştınldığı saatlerde Sabana Holding 'ın Yönetim Kurulu oplantısı 'ardı.r eronstlenn ıurayı basmak; stedıklen FAKO İLAÇ FAB OEVA İLAÇ FAB Bakanlar Kurulu, 2 ay sonra bir araya geldi Kabineyi terör topladıANKAR\(Cumhuri>et Bürosu)-Bakanlar Ku- rulu, yaklaşık 2 ay aradan sonra tstanbul'dakı te- rör olaylan üzenne ilk kez toplandı. Toplantıda, son günlerde yasanan terör olaylan ile ekonomik konulann ele alındığı bildınldi. Başbakan Tansu Çiller başkanlıgında kurulan azınlık hükümetinın gıivenoyu alamaması üzeri- • Arkosı So. 19, Sü. 1 'de CİNAYET LANETLENDİ • 7. Sayfada FISILTI GAZETESİ TİRAJINI ART1RDI SABANCI CENTER NASfL KORUNUYOR YANIT ARANAN SORL'LAR • 19. Sayfada Gözaltındaki gazetecinin kuşkulu öliimü • Ümranıye Cezaevi'nde ölen iki tuîuklunun cenaze töreni sırasında gözaltına alınan Evrensel Gazetesi muhabiri, önceki gece Eyüp'te bir çay bahçesinde ölü bulundu. Göktepe'nin, Adli Tıp'ta yapılan otopsısinde kafasma aldığı darbeler sonucu öldürüldüğü belgelendi. Göktepe'nin otopsisinde ölüm nedeninin kafa travmasma bağlı beyin kanaması ve doku içi kanama olduğu saptandı. • Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni thsan Çaralan, dün gazete merkezinde yaptığı açıklamada. polisı suçladı. Metin Göktepe'nin, cenaze törenini izlerken basın tanıtım kartını göstermesine karşın gerekçesiz gözaltına alındığını belırten Çaralan, Göktepe'nin götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda dövüldüğünün görüldüğünü de söyledi. • i. Sayfada Cezaevlerindeki rehineler serbest Eylem sona erdi Metin Göktepe, ölü bulundu. • Siyasi tutuklu ve hükümlülerin, bulunduklan cezaevlerinde yaptıklan "açlık grevi, sayım vermeme" eylemleri sona erdi. Istemleri kabul edilen Bayrampaşa, Buca ve Bartın cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler de rehin tuttuklan cezaevi görevlilerini dün serbest bıraktılar. • Cezaevlerindeki direnişlerin, herhangi bir operasyona gerek kalmadan sona erdirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Adalet Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Kenan Doğan, "Uygulamadan doğan bazı aksaklıklann gıderilmesi ve insani talepler uygun bulundu" dedi. M 3. Sayfada Erbakan'a koşullu görev Makul bir süre Liderlerle yaptığı göriişmelerde 'güvenoyu alabi- lecek bir seçenek getirilmediğinr belirten Cum- hurbaşkanı Demirel, 53. hükümetı kurma görevi- ni Erbakan'a verdi. Hükümet kurma çalışmalan için makul bir süre koşulu getıren Demirel 'in. kâ- ğıt üzerinde güvenoyu çoğunluğunu sağlayama- yan bir hükümetı onaylamayacagı bildiriiiyor. Demirel, birinci görev lendirmenin başanyla so- nuçlanmaması durumunda, seçim yetkısini he- men kullanmayarak ikıncı bir görevlendirme da- ha yapacağını söyledi. • 5, Sayfada Erbakan: Herkesle kardeşiz RP'nin hükümet kurma olasılığının yüzde 100 ol- duğunu belirten Erbakan. tüm partılere "ıvi nıyet- legörüşme" çağrısındabulundu. Erbakan "Bizım görüşmelenmizden sonra, eğerpartilerin prensip karan hayır olursa, bir gün dahi görev i üzerımiz- de tutmayız, yığıt, kahraman oluruz" dedi. Mu- halefet ya da hükümetteki tüm olasılıklann ken- dileri için "yağla bal olduğunu" söyleyen Erba- kan, "Eskı sözlerin hükmü vok. Bız. bütün parti- lerle kardeşiz" dedi. RP liderinın bu sözleri, se- çım öncesi suçlamalar nedeniv le RP'nin özür di- lemesinı isteyen ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz'a mesaj olarak yorumlandı. • 4. Sayfada çiller: Seçlm daha sağlıklı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüşen Başbakan Tansu Çıller'in. ANAP'la koalisyon kurabileceklerini. ancak seçimin daha sağlıklı olacağı görüşünü ilettigi öğrenıldi. Tansu Çiller, dün olağanüstü topladığı Bakanlar Kurulu'ndan sonra, hükümet kurma yetkisi alan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettın Erbakan'la demokra- tik kurallar gereği görüşeceklerinı belirtirken "Ancak bizım tavrımızın da açık biçimde ortaya konduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız" dedi. • 5. Sayfada Yılmaz: Kolayı zorlaştırıyorlar ANAP kadrosunun tamamına yakınının DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller'in başbakanlığına karşı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "ANAYOL konu- sunda özveriye hazırız. Ama uzlaşma tek taraflı özveriyle sağlanmaz" dedi. Partisinin, hıçbir ko- alisyon seçeneğı üzerinde önyargılı olmadığını vurgulayarak RP'ye açık kapı bırakan Yılmaz, dünya görüşleri ve programları açısından en zor koalisyon oluşturabilecekleri partinin RP, en ko- lay bir araya gelebilecekleri partinin de DYP ol- duğunu söyledi. • 5. Sayfada Ecevit: RP'yi sindiremeyiz DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, RP'nin için- de yer alacağı hükümete destek vermeyecekleri- ni, ANAP-DYP azınlık hükümetine güvenoyu ve- rebileceklennı belirterek "RP'li birhükümeti içi- mize sindiremeyiz. RP, muhalefette sınanmalı" dedi. 1980öncesinde Erbakan ile koalisyondaya- şadığı olumsuzluklan sık sık aktaran Ecevit, di- ğer liderlerden farklı olarak. hükümeti kurma gö- rev ınin öncelikle RP'ye verilmesı gerektiği görü- şüne katılmadığını söyledi. B 4. Sayfada Baykal: Aile fotoğrafı isteniyor Koalisyonun partisını yıprattığını söyleyen CHP lideri, muhalefette kalarak toparlanma amacında olduklarını büdirdı. Baykal. Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demırel'in liderlerle yaptığı görüşmele- ri'değerlendirirken ANAP. DYP ve DSP'nin or- tak hükümet kurmaları gerektiğinı belirtti. Hal- kın aile fotoğrafı gormek ıstediğinı \ urgulayan Baykal, kımsenin endişe etmemesi gerektiğini kaydederek 2 ya da 3 partili koalisyon hüküme- tinin çıkacağına işaret etti. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tapıcı' Görüşmeler... Diplomasinin kuralıdır. Basına kapalı bir görüşmeden hiçbir şey çıkmamışsa dışanda şu açıklama yapılır: - Çok yapıcı bir görüşme oldu. Içeride çok sert tartışmalar yapılmışsa ve anlaşmazlık ko- nularının hiçbiri çözülememışse çıkışta şöyle denir: - Çokyarariı bir görüşme oldu. İkı tarafın hangi konular- da ayn düşündüğü saptandı. Yeni görüşmelerin zernini hazırtandı. Tarafların anlaşmasına olanak olmayan bir noktaya ge- linmişse de durum "olumsuz" değıldır: lArkasıSo. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog