Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold. VISA International... BANKASI Cumhuriyet72- Y l SAYI25653 / 25000 TL (KDV IÇmde) KURUCUSU: YUMU8 NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IMDfc IUD) f7945- 7997; EMLAK BANKASI 1 0C4K 1996 MZMtTESİ İZLERt 95 ı n izl e r ıÖ z e l e k y a r ı n Cumhuriyet ' I e b i r I i k t e Liderler, yeni yıla girerken birlik ve beraberlik mesajları verdi 96'nm gündemihükümet• Ocak ayının öncelikli gündemini. 53. hükümetin kunılnıası \e TBMM Başkanlığı seçimi oluşturacak. Mılletvekillerının yemın etmesi ve 20. yasama döneminin başlamasından sonra, TBMM Başkanlığı seçimi sürecine girilirken hükümet çalışmalarını başlatacak olan Curnhurbaşkanı Süleyman Demirel'in. hükümet kurma göre\ını \ermeden önce liderlerle görüşmesi bekleniyor. • J. Sayfada Liderlerin mesajları • Curnhurbaşkanı Demirel; partilerin her açıdan hoşgörü. anlayış \e özveri göstermelerini isteyerek hükümet arayışlannda başbakanın kim oiacağı konusunda anlaşamayan DYP ve ANAP'a mesaj verdi. Demirel. KKTC ekonomisinin Türkiye ile bürünleştirilmesinin zorunlu olduğunu >öyledi. ANAP Iıderi Yılmaz, sorunların dürüstlük. hoşgörü ve uzlaşma ile çözümleneceğini belırtirken DSP lideri Ecevit, demokratik uzlaşma ve dayanışma diledi. CHP Genel Başkanı Baykal, Atatürk ilke \e devnmlenne sahip çıkılması gerektiğinı vurguladı. 24 aralık seçimlerinde barajı aşamayarak parlamento dışında kalan MHP'nin Iıderi Türkeş, 1995'i "hederedılmış bır yıl" olarak değerlendirdi. • 5. Sayfada 1995, yargının yılı oldu • 1995 yılında yargı organlan, verdikleri kararlarla ülke gündemini belirledi. Anayasa Mahkemesi, 1995 yılında önemli birçok yasayı kısmen ya da tümüyle iptal etti; Türkiye milletvekilliği \e bölge barajlarını iptal etti.Yargıtay. milleHekillerinin Meclis'teki faaliyetlerini ceza nedeni saymadı. Düşünce suçlulannın bir kısmı cezadan kurtuldu. Ancak Ismail Beşikçi. hâlâ içerde. Yargıtay. memur sendikasını kapattı. • 4. Sayfada MİLLİ PlYAlNGO ÇEKİLDÎ Büyük ikramiye dörde bölündü "'. Sayfada kurlarımızınyeniyûını kutlanz Cumhuriyet Türkiye Suriye'ye sertleşiyor • Dışişleri Bakanı Deniz Baykal'ın önceki gün Suriye'ye atfen "Terörkanı suyia yıkanmaz" uyarısında bulunmasının ardından. dün de Şam BüvükeJçiliği aracıhğıyla Hafız Esad yönetimine su konusunda bir nota verildi. 1 ANKARA(Cumhuri>etBürosu)-Tero- rızm ve su konulan nedenıv le sorunlu olan Türkıye-Surıve ılışkılennın ğıderek ger- gınleşmeye basladığı belırtıldı. Türkiye, Şam Büvükelçılıgı aracıhğıyla Suriye'ye bır su notası vererek daha önce hazırlanan 'iiç aşamalı plan" önerisının geçerliliğini korudugunu kaydettı. Di^ışlen Bakanlığı, Surıve'nin "asılsı/ iddialardan \azgeçerek iiç aşamalı plan için görüşmeye oturması- nı' ıstedı. Dışişleri Bakanı Deniz Bavkal da önce- U Arkası Sa. l9,Sü.3'te SPOR ABD'Lİ UZMAN: • İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU Yılın olayı: Milli takım H Spor 'da Medya anketleri çarpıtıyor • Arka Sayfada . '** ''• f 1 ı'K Meslek var, ama işyok • 19. Sayfada • SORUŞTURMA Şevki Yılmaz'a dokunulmazlık zırhı yok • 19. Sayfada • 1995'TECAZ Renkli, nostaljik, buruk • 15. Sayfada DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, CHP'nin tarihe gömüldüğü görüşünü savundu 'CHR, Atatürk'ün partisi değiP Bülent Ecevit, siyasi partilerin, Tansu Çiller'in 'hodri meydan' oyununa gelerek acele seçime yanaşmaları nedeniyle bunalım doğduğuna dikkat çekti Ecevit - CHP, Turgut Özal döneminde temel- leri aölan bir dış politika>ı benimsedi. ANKARA (Cumhuri>et Biiro- su)-Seçımlerde solda bırıncı par- ti konumuna yükselen DSP'nin Genel Başkanı Bülent Ecevit. se- çım sonuçlarından hoşnut oima- dığını belırterek halkın seçimler- de. ne DYP Genel Başkanı Tan- su Çüier'e ne de ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a başba- kanlık yetkisi vermediğını söyle- dı. Ecevit. "Bugiinküsivasikilit- lenmenin sorumlusu Çillerdir" dedı. CHP'nın tarihe gömüldü- ğünü savunan Ecevit. "Bugiinkü CHP, Atatürk'ün partisi değil" diye konuştu. İnterstarda dün ya- yımlanan "Kırmızı Koltuk" programında konuşan Ecevit. DSP'nin, beklediği oyu alamadığını belırterek hükümette yer alıp al- nıayacağı konusunda kesin karann parti organla- nnın toplanmasından sonra ortava çıkacağını bil- dirdi. Siyasi partilerin. Başbakan Çiller'in "hod- ri meydan" oyununa geldiğıni anlatan Ecevit. *Se- Ç'm 'e r b ı r k aÇ a> s»nr a >apılsa hükümet bunalımı- n ı yansıtan tablo çıkmazdı" diye konuştu. Yolsuz- DP kökenli RP'li Aydın Menderes: RP'siz hükümet olmaz • Aydın Menderes. aritmetik olarak mümkün olmasına karşın. siyaseten RP'siz bir hükümetin yeni parlamentodan çıkamayacagını savundu. RP'nin gümrük birliğine ilişkin yaklaşımının, olası bir RP'li koalisyona engel olmayacağını \ r urgulayan Menderes,"'Türkiye hükümet kurmayı denemedi ki erken seçimi düşünsün" dedi. • Menderes, GeneJkurmay Başkanı Karadayı'nın konuşmalanndan olumsuz bir sonuç çıkarmadığını söyledi. • 4. Sayfada luklann siyasete yansıdıgına dikkat çeken Ecev it. "Parti liderlerinin yolsuzluklannı inceleyen komis- yon hiçbir sonuç elde edemedi. Komisyondakilerin, diğer partilerin yolsuzluklannı açıklayacak gücü yoktu" dedi. CHP'nin. Turgut Özal döneminde temelleri atı- lan ve Başbakan Çillertarafından sürdürülen bir dış politikayı benimsediğini kaydeden Ecevit. "Atatürk'ün kurduğu gerçek CHP ile bugünkü CHP'nin ciddi bir bağlantısı yok" dedi. CHP'nin tarihe gömüldügünü ileri süren Ecev ıt. şunlan söyledi: "Sağcı hükümetin gerirdifi bü- tün önerileri kabul eden bir par- tinin sofculukla ilgisi kalır mı? İş- çiler en çok sorunu bu hükümet ortaklığı döneminde > aşadı. Ata- türk'ün millivetçilik aniavışı ırk- çılıktan uzaktı. O\sa 1991 seçim- lerinde bölücülük akımını CHP Meclis'e taşıdı. Atatürk'ün kur- duğu CHP, gümrük birliği belge- sini imzalamayı aklından geçir- mezdi. CHP, Atatürk'ün partisi değildir. sadece adını taşıvor." DSP Genel Başkanı Ecevit. RP'nin, son yılla- nnekonomikvetoplumsalpolitikalarilehızlanan göçün varattığı sorunlara halktaki tepki nedeniy- le oy aldığını söyledi. RP'nin yükselme hızının ke- sildığıni ifade eden Ecevit. şöyle devam etti: "RP içinde çeüşkiler ortaya çıkmaya başladL • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Gıımruk bırlıgı fleilkgün • Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bugünden itibaren gerçekleştireceği gümrük birliği çerçevesinde. topluluktan yapılan ithalattan alınan gümrük vergileri ile toplu konut fonu kaldınldı. Üçüncü ülkelere uygulanan ortalama koruma oranı da AB normlan çerçevesinde yüzde 5.8'e çekildi. I 3. Sayfada ithalat kolaylaşıyor Avrupa Birliği'yle gümrük birliği çerçevesinde ithalat belgesi uygulamasına son verilmesi doğrultusunda, "vergi numarası" verilen her gerçek ve tüzelkişi ithalat yapabilecek. Defolu mallar 1996 Yılı İthalat Rejimi karannda yer alan esaslara göre, gerçek ve tüzelkişilerin yanı sıra tüzelkişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte. yürürlükteki mev zuat hükümlerine dayanarak hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişi ortaklıklan da ithalat işlemi yürütebilecek. Eski. kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklıhğını yitirmiş) mallann ithali ise yine Dış Ticaret Müsteşarlığf nın iznine tabi olacak. • i. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK Senatyolar... Yeni yıla istifa etmiş bir hü- kümetle girdik. 24 Aralık er- ken genel seçimlerinin ardın- dan Başbakan Tansu Çiller Çankaya Köşkü'ne çıktı ve 52. hükümetin istifasını Curnhur- başkanı Süleyman Demirel'e sundu. Yeni hükümet oluşuncaya dek, DYP-CHP koalısyonu iş- baş/nda. Görünen o ki. cx;ak ayı, senaryolann denenmesiy- le geçecek. Kısa sürede çö- züm beklemek güç. 24 Aralık pazar gecesi ilk sonuçlann açıklanmasının ar- dından medya "çözümü" or- taya koydu: ANAYOL... Bu yeni bir keşif degildi. Ko- alisyon hükümetindeki her kriz aşamasında başta "iş â/e- mi" olmak üzere medya aynı çözümü ısıtıyordu. Seçım sonrası da aynı yön- teme başvuruldu. Sandıkta umduğunu bulamayan iki par- ti liderinin seçim öncesine oranla kullandıkları "yumu- şak" sözler, senaryoyu ta- mamladı ve hemen beklenti- ye girildi. Ancak ANAYOL'un kolayol- madığı iki gün içinde ortaya çıktı. Başbakan kim olacak? Bakanlık dağılımı nasıl ger- çekleşecek? Başta dış politi- ka olmak üzere temel politi- kalardaki görüş ayrılıkları na- sıl giderilecek? Yaşadığımız süreç bu soru- ların kolay yanıtlanamayaca- ğını ortaya koydu. RP lideri Necmettin Erba- kan ise ıddialı. Merkez sağ- daki iki partiye "reddedeme- yeceği" öneriler götüreceğini ve hükümeti kuracağını du- yurdu. Yüksek Seçim Kurulu bu hafta ortasında kesin seçim sonuçlarını açıklayacak ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel düğmeye basacak. • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da Repo'da Yüksek Kazanç! Repo faizleri ile yüksek kazanç VakıfBank Menkul Kıymet Mer- kezlori ve VakıfBank şubelerinde! ADW»HPt JEL (SB% « 8 JO 41 ANKAM M a t TEL (0312) 468 07 60 ANMLYAMiat TH; «B«9 348 28 83 BUKA M a t U L (0224) 221 14 80 DENlal Mlttfc TEü m&> 241 29 30IGE MKM: TEL (02321 44» 59 00 ERZUHUM MKM: TE1: «>442) 235 21 04 bTANBLT. MKM: Tn.: g j (0212) 293U90SA»CW MKM: Ttl; 10362)432 4711 Eroin taciri parıııaklaruu kurban etti • Eroin şebekesinin lideri Türk, kimliğinin saptanmaması için Hollanda'da parmak uçlannı kesti. Hollanda'nın Ingiltere'ye gönderdiği Hurşit Yavaş adlı Türk'ün parmak izleri olmayınca kimliği de saptanamadı. Olayda, biri yarbay olmak üzere dört Türk ve üç Ingiliz 10'ar yıla mahkûm oldu. Hurşit Yav aş, başka bir eroin kaçakçılığı suçundan yargılanmak üzere halya'ya gönderilecek. • i. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Shell Dosyası... (2) Siyasi gündem yoğun olunca uzun dönemde çok daha önemli konular ıster istemez ikinci planda kaiıyor. Mega erken genel seçimlerin ardından koparılan fırtına biraz duruldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun son anda bir de- ğişiklik olmazsa 3 ocak günü açıklayacağı kesin sonuçla- nn ardından hükümet kurma süreci resmen başlayacak. Şimdilik senaryolann etrafında dönülüyor. Shell şirketinin Türkiye'deki yeraltı ilişkılerine (yanlış an- laşılmasın, yeraltından petrol arama anlamında) son ola- rak 16 aralık günü değinmiştik. O yazı öncesinde Shell'in Istanbul'daki merkezinden basın sorumlusu Yusuf Güler- yüz'le görüşmüş, "Sorulannızı yazın da venn. Yanıtlaya- lım" karşılığını almıştık. • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te --^•« - • ı - • ,-i - *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog