Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye'nin en çok kullanılan Bireysel" Kredisi! EMLAK BANKASI Cumhuriyet EMLAK BANKASI 72. Yi. SAYI2S63S / 20000 TL (KDV ıçmde) KURUCUSU: YUNUSIMDt (1924-1945) BAŞYAZARI: NADtR NAD) (1945-1991) 5 EYLÜL1885 SAU îzzetbegoviç; Demirel, Çiller, înönü ve Holbrooke'la görüştü Ânkara'da Bosna zirvesiVERİLEN SURE SONA ERDİ NATO harekâtta teıııkiııli • BM'nin Bosnalı Sırplara başkent Saraybosna çevTesindeki ağır silahlannı çekmesi için tanıdığı sürenin sona ermesinin hemen ardmdan dün gece geç saatlerde Sırplann başkenti Pale semalannda uçaklann uçtuğu ve patlama seslerinin geldiği bildirildi. •Pale kentindeki patlamalann yanı sıra Saraybosna 'nın kuzeyindeki bir Sırp silah fabrikasından da alevlerin yükseldiği öne sürüldü. Saraybosna 'daki gazeteciler bu sırada NATO uçaklannın bölge üzerinde uçuş yaptığını bildirdiler. • BM Sözcüsü Albay Myriam Souchakı. "Hava akınlan olmadı. Pale'de duyulan gürültüye, ses duvannı aşan bir uçağın sebep olduğunu sanıyoruz" dedi. Souchaki, "Öyle anlaşıhyorki Sırplar çekilme hazırlıklannı sürdürüyorlar" diye konuştu. • 9. Sayfada •Bosna-Hersek'te banşın sağlanması için merkezi bir rol üstlenen Ankara. yoğun bir diplomatik trafiğe sahne oldu. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Izzetbegoviç ile Dışişleri Bakanı Şakirbey, dün Cumhurbaşkanı Demirel ve Dışişleri Bakanı lnönü'yle temaslarda bulundu. • ABD'nin 'Banş Planını kabul etmek için. Bosnalı Sırplar ve Boşnak-Hırvat Federasyonu için yüzde 49- 51 'lik toprak oranından taviz verilmemesi ve Gorazde'nin Sırplara bırakılmaması çekincelerini koyan îzzetbegoviç, ülİcesinin NATO'ya üyeliğini bir önkoşul olarak ilk kez gündeme getirdi. • (zzetbegovıç'Ie görûşen Çıller, barış sürecınin ardından, Bosna-Hersek'e ekonomik katkı programı için, ABD'nin 19401ı yıllarda Türkiye ve bazı Avrupa ülkeleri için uyguladığı "Marshall Planı"nabenzerbir plan önerdi. • İngıltere Dışişleri Bakanı Malcolm Rifkind'ın yann başlayacak Türkiye ziyaretinde de Bosna-Hersek Bosna-HersekCumhurfoaşkanıAIi\alzzetfoego\iç,Cumhurbaşkanı Demirel tarafındankabuledildi.(RIZA EZER) ele alınacak. • 9. Sayfada 19951e yıllık enfiasyon Aralık Ocak Şubat Mart Nısan Mayıs Hazıran Temmuz Ağustos Ertelenen KİT zamlanna rağmen ağustosta, tüketicide yüzde 3.9, toptan eşyada ise 2.9 arttı Enflasyon durmuyoıy yükseliyor• Fiyatlarda temmuz ayında hedeflenenin üzerinde gerçekleşen yüksek oranlı artış, ağustos ayında da hükümetin her ay KİT ürünlerine yaptığı düzenli zamlan ertelemesine karşın önlenemedi. Ağustos ayında tüketici fiyatlan, bir önceki aya göre yüzde 3.9, toptan eşya fiyatlan da 2.9 düzeyinde arttı. • Hükümetin yıl sonu için açıkladığı yüzde 72 oranındaki enfiasyon hedefinin açığa düşme eğilimine girdiğine dikkat çekildi. Ağustos ayında toptan eşya fiyatlanndaki yıllık artış oranı yüzde 80.3 düzeyinde gerçekleşirken, tüketici fiyatlanndaki enfiasyon yüzde 89.9 oranına ulaştı. B 7. Sayfada Genel başkan adaylan birbirleriyle görüştü, ikna turlan sonuçsuz kaldı CHP'de uzLaşma sagLanamadı Karayalçın'a. Mümtaz Soysal le- hine adaylıktan çekilmesi için baskılaryoğunlaştı. AydınGü- ven Gürkan'ın destek açıklamasının ardından Zülfü Liva- neli "aday olması durumunda Soysal'ın neferi olmaya ha- zır olduğunu" söyledi. Livaneli. Başbakan Çiller'in Bay- kal'ın kazanacağına ilişkin sözlenni, "kurultaya müdahale olarak nitelendirdi, Mümtaz Soysal da "Bizim içişlerimizle 5. Sayfada ve skandal kendi işlerini birbirine kanştınyor" yorumunu yaptı. 'Çağrıları yok sayamam' Baykai, 40-50 ii başkanının göreve çağırmasını yok sayamayacağını belir- terek, "Bu ciddi bir olaydır. Bunun gereğini yerine getir- mek gerekir" dedi. Baykal, kendisini göreve çağıranlarara- smda SHP'liler de bulunduğunu, kongrelerde "Biz CHP'li- yiz, SHP'liyiz" diyenlerin kaybettiğinı. "'Kenetlenelim" di- yenlerin kazandığını söyledi ve Çiller'in, '"Kurultayda Bavkal kazanır" yönündekı değerlendirmesini önemsemediğini belırtti. • 5. Sayfada ÜÇİÜ Zİrve SOnUÇSUZ Kurultay öncesi bir araya gelen Hikmet Çetın, Murat Karayalçın ile Deniz Baykai, tek adayla seçime gidilmesi konusunda uzlaşamadı. Görüşme sonrası açıklama yapan Çetin, hec lider adayının kendi kara- nnı vereceğini belirtirken Baykai, "Anlaşılırsa anlaşılır. Ya- nşılırsa yanşılır. Dayatmayı uygun görmüyorum" dedi. Ka- rayalçın'm bugün genel merkezde yapacağı basın toplantısında, Baykal'ın da cuma günü adaylığını açıklayabileceği bildirildi. • 5. Sayfada K. IRAK'TA ÇATIŞMALAR SLRUYOR PKK'nin kurtanlmış bölge planı • KDP tarafindan yapılan açıklamada. PKK'nin, Zaho- Duhok arasındaki kırsal alanda "kurtanlmış bölge" oluşturmayı hedeflediği bildirildi. Batufa-Sersink, Zaho- Duhok yolunu geceleri denetim altında tutan PKK'li teröristlerin, bütün güçlerini Hayırsız Dağlan"na yığdığı belirtildi. Kürdıstan Demokratik Partisi Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada da son çatışmalar sırasında PKK'lilerin geride 33 ceset bırakarak dağlık bölgeye kaçtıklan bildirildi. ABD'ye başvuru Türkınenler Ankara'ya tavır aldı • Ankara'yı "cıddi" Türkmen politikası izlemeye çağıran Türkmenler, Dublin toplantısına katılmak için ABD'ye başvurdu ve Türkiye'den destek istedi. Türkiye bu plana sıcak bakmıyor. UllfSÂRİBMHİMOĞUrra I 17. Sayfada ERGUNAKSOY HATİCE TUTNCER ZAHO/DUHOK - Mesud Barzani lıderlığındeki Kürdis- tan Demokratik Partisi'ne (KDP) bağlı peşmergelere yö- nelik saldırılarını sürdüren PKK'nin, Zaho-Duhok arasın- daki kırsal alanda "kurtanlmış bölge" oluşturmayı hedeflediği bildirildi. Üst düzey KDP yetkilileri. kurtanlmış bölge oluşturmayı tasarlayan PKK"nin. sürgünde ilan edilen Kürt parlamentosu- nu da Kuzey Irak'a taşımayı he- deflediğini söylediler. KDP temsilcileri, "Türkiye Habur M Arkası Sa. 17, SiL3'te Zamlar sürecek MFye 3. niyet mektubu • IMF'nin, fiyatlarda beklenenin üzerinde gerçekleşen artışlar, cari işlemler dengesindeki açık ve GSMH'de yaşanan ani çıkışın ardından yaptığı "Program aksıyor, hedefler tutmuyor" uyansv hükümeti harekete geçirdi. • Hükümet, stand-by : kredi anlaşmasının « sürdürûlebilmesi için - IMF'ye yeni hedefler ve * ekonomik önlemleri içeren3. niyet mektubunu sunacak. • 6. Sayfada Yaz saati 24 eylülde bitiyor • 6 aydır gerçekleştirilen ileri saat uygulamasından sağlanan enerji tasarrufiınun getirisinin 1.5 trilyon lirayı bulacağı belirtiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Gün ışığından daha faz- la yararlanmak amacıyla yapı- lan "ileri saat uyguiaması". 24 eylül pazar günü sona erecek. Saatler 24 eylül pazar günü 02.00'de, bir saat geri alınarak 01.00'egetirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanlığı yetkililerinden alınan bılgiye göre 26 martta başlayan ve 24 eylülde sona erdirilecek uygulamayla, yaklaşık 500 mil- yon kilovatsaat enerji tasarnıfu sağlanması öngörülüyor. Yetki- liler. 6 aydır yapılan ileri saat uygulamasından sağlanan ener- ji tasarrufunun getirisinin 1.5 trilyon lirayı bulacağını belirttı- ler. İleri saat uygulamasından, geçen yıl yaklaşık 340 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ta- sarrufu sağlanmıştı. OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK 5. Mektup?.. Türkiye bir karmaşa dönemi yaşıyor. Geçiş sürecındeyiz. Bu karmaşa aldatıcı olabıli- yor; olumlu ve olumsuz gös- tecgeler birbirine dolandığı için hem iyimserlığı pompalayan, hem kötümsertıği körükleyen yorumları yapmak olanakları zengindir. Sözgelimi her yıl Istanbul Sanayi Odası'nın yaptığı "Tür- kiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında ge- çiş sürecinin yarattığı göster- geleri bulabiliriz. "En büyük- ler" sıralamasındaki devlet ku- ruluşlan uygulanan hükümet politikalanna uygun biçirn aza- lıyorlar, yerlerinı özel kuruluş- lar dolduruyor. Bu değişim, özelleştırme açısından devlet- çıliği dışlayan süreçte olumlu bir gelışme sayılabilir. Ancak özel büyük sanayi kuruluşları- nın artan kârlarını üretim dışı gelirler oluşturuyor, yoğun ekonomik bunalımda ve etki- sini sürdüren enfiasyon orta- mında repo gelirlerı büyük fir- malar için çekicıliğinı sürdürü- yor. Yaşadığımız dönemde lyim- serliğı dikkatli bir süzgeçten geçirerek benimsema, akıl ve sağduyu gereğıdır. ' 1994 yılında yüzde 5 oranın- da küçülerek dibe vuran eko- nomıde olumlu sayılabilecek bir yeni gösterge, 1995'ın ikin- ci üç ayındaki büyüme hızıdır. Bugün Cumhuriyet'ın ekono- mi sayfasında Prof. Taner Berksoy'un belırttiğı gıbı bü- yüme hızıyla enfiasyon oranla- • • • • Arkası Sa. 17, Sii. 9'da w Barış Korivoyu'na gürültü cezası CEMlLCİĞERİM SAMSUN - Samsun'da DİSK. KÇSP, BSP ve Pir Sultan Abdal Derneğı tarafindan oluş- turulan "Samsun Banş Platformu"nun çağrı- sı üzerine düzenlenen "Banş KonvwrTi"na ka- tılanlar. toplu halde "klaksonçaldıkları vecad- delerebildirüerattıklarrgerekçesıvle "giirül- tü ve çevre kirliliği"nı ıhlalden 3 milyon 900 bıner lira para cezasına çarptınldılar. Dünya Banş Günü etkınlıklennedenıyleoluşturulan konvoya katılan >aklaşık 80 araç sahibının • Arkası Sa. 17, Sü. l'de BORSA oDün 47.130.61 Önceki 45.690.48 DOLAR Dun 48.050 Oncekı 48.150 MARK Dun 32.825 Önceki 32.850 ALTIN Dun 589.0O0 Önceki 592.500 fstanbul^da ekmek 8.500 liraya düştü Istanbul Haber Servisi - Hükümetin KDV ora- nını azaltması üzenne, Istanbul'daekmeğın fiya- tı 8 bın 500 liraya düştü. Esnaf ve Sanatkârlar Odalan Bırlıği Başkanı Suat Yalkın, dün yaptığı yazılı açıklamada, Istanbul Fınncılar Odası tara- findan ekmek fiyatının 9 bın lıra olması yönün- debulunulan talebın. Istanbul Valiliğı tarafindan ertelendiğını bıldırdı. GUNDEM MISTAFA BALBAY 1978KuşağıveCHP... 12 Eylül'ün 15. yılı... Gelenektir, sonu sıfır ve beşle biten yıldönümleri farklı olur. Günün anlam ve önemi daha ge- niş anlatılır. Ben de bu ayı olabildiğince 12 Eylül'e ayırmak istiyorum. Geçen aylarda konuya ilişkin yazdığım birkaç yazıya al- dığım yansımalar gösteriyor ki, bu kuşak henüz kendisini bütün yönleriyle sorguiamadı. Bunun en önemli nedeni, 12 Eylül'ün toplumsal kesimlere çok farklı biçimlerde yansı- masıydı. Sola; onulmaz bir da'rbe. • Arkası Sa. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog