Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

250 milyon kaparo ile ev ulunmaz!rt .. if. \ ı < 1 * EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B ı r Y a ş a m I ç ı n " 72. Yl SAYI25680 / 20000 Tl (KDVtçinde) CumhurİYetKURUCUSU: Y1MK RMDİ [1924-1345; BAŞYAZARi: NADİR IMDİ (7945-799ÎJ ' \ 1 — £ rV 30EYLÛH895CWWinÖl İlARMUTÇUK J Zonguldak'taki grevin 10. gününde on biıüerce maden işçisi, Çiller'e susmayacağuıı haykırdı. (ERZADE ERTEM) Madenci sokağa döküldü• Genel Maden-tş Sendikası'nın genel kurulu, grevin 10. günü ile çakışınca dün Zonguldak, miting meydanı oldu. On binler; saatlerce, işçınin susmaya- cağını havkıran, ağırlıklı olarak Başbakaave medyayı hedef alan sloganlarla yürüdü. • Genel Maden-İş genel kurulu ve grevdeki işçilerin yürüyüşüne Türk-lş Başkanı Bayram Meral de dahil çok sayıda sendika başkanı, yabancı konuk ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Yürüyüşe aynca grevdeki Çaycurna ŞEKA, Ankara MTÂ işçileri ile grevci maden işçijerinin eşleri ve kadınlar önemli destek verdiler. ŞÖKRAN SONOtin yazm • 3. Sayfada Kâğıt grevi sıkınbya yol açü • SEKA grevinin uzun sürmesi halinde şimdilik durgun olan kâğıt fiyatlannm artabileceği belirtiliyor. SEKA Genel Müdür Yardımcısı Hulki Tannyar, bundan sonra kâğıt fîyatlannı pazar koşullarının belirleyeceğini söyledi. İstanbul HaberServisi-Tûr- kiye'dekt kâğıt ihtıyacının yak- laşık yüzde 35 'ını karşılayan SEKA'daki grev, kâğıt piyasa- sında fiyat arüşT beklentisine yol açtı. Kâğıt ithalatçılan. özellikle gazetelerin bir süre için ellenndekı stoklan kuila- nacaklannı, grevin uzun sür- mesı halinde ise şu anda dur- gun olan kâğıt fiyatlannın ta- lebe bağlı olarak artacağını mArkasıSa. 19,Sü. 2'de DYP'de kafalar kanştı. Cindoruk'tan yardım isteyen Tansu Çiller eli boş Bıuıalım aşılamıyarCindoruk'tan Çiller'e ret Görevi almasının ardından 9 gün geçmesine karşın yeni hükümet konusunda somut ilerleme sağlayamayan Çiller, partisinde kendisine sert eleştiriler yöneltenlerin başında gelen Cindoruk'a çıkmak zorunda kaldı. ANAP'la köprüleri atan, CHP karşısında da zor duruma düşen Başbakan Çiller, TBMM Başkanlığı'ndan aynlmamasmı istediği Hüsamettin Cindoruk'tan olumlu yanıt alamadı. TBMM Başkanı Cindoruk, bunalım aşılamazsa geniş tabanlı bir seçim hükümeti kurabileceğini söyledi. Aktlina, CHP İle koalisyon İStİyor DYP'li muhaliflerden Gökberk Ergenekon ve Ertekin Durutürk, tek seçeneğin erken seçim olduğunu belirtirken Etem Kelekçi, 15 il başkanının "hemen seçim" bildirisini, parti grubuna "gözdağı" olarak niteledi. Bunalım, DYP'de farklı görüşlere neden oldu. Yıldınm Aktuna ve Hasan Ekinci CHP ile koalisyon isterken, aralannda Bekir Sami Daçe'nin de yer aldığı Çiller'e yakın isimlerin bir bölümü "hemen seçim" noktasına geldi. Aktuna, en iyi koalisyonun CHP ile olacağını ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- man Demirei'in görev vermesi- nin ardından 9 gün geçmesine karşın yeni hükümet kurulması konüsunda somut bir ilerleme sağlayamayan Başbakan Tansu Çiller, dün akşam, partisinde kendisine en sert eleştirileri yö- nelten isimlerin başında gelen TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a çıkmak zorunda kaldı. Koalisyon görüşmeleri sı- rasında ANAP'la köprülen atan, CHP karşısında da zor duruma düşen Çiller, TBMM Başkanlı- ğı'ndan aynlmamasmı istediği Cindoruk'tan bekledigi yanıtı alamadı. Çiller'in, ülkeyi en kı- sa süre içensınde erken seçime götürecek bır azınlık hükümeti planıyla iknaya çalıştığı kayde- dilen Cindoruk'un yakın çevre- sıne, bunalımın aşılamaması ve görev düşmesi durumunda genış tabanlı bir koalisyon oluşturabi- leceğini söylediği öğrenildi. DYP'de. Çıllerin hükümet bunalımını aşamaması üzenne, hemen seçime gidilmesi veya azınlık hükümeti kurulmasın- dan, CHP ile koalisyonun yenı- den zorlanması önenlerine ka- dar uzanan farklı görüşler dile getirildı. Devlet Bakanı Yıldı- nm Aktuna ve Orman Bakanı Hasan EkinciCHP ile koalisyon isterken. aralannda Devlet Ba- kanı BekirSami Daçe'nin de bu- lunduğu Çiller'e yakın isimle- rin bir bölümü "hemen seçim'" noktasına geldı. Yıldınm Aktuna, en ıyı ko- alisyonun CHP ile olacağını ve görüşmelerin sürdüğünü söyle- di. Antalya muhabirimiz Bfilent Ecevit'ın habenne göre Antalya Valısi Saim Çotur'u ziyareti sı- rasında sorulan yanıtlayan Ak- tuna, "Terörii ezme aşamasına geldik, gümriik birliği kapısını açtık, ekonomide dü/elme aşamasına geldik, şimdi de bizi yalnız bıraktılar. Ashnda en iyi koalisyon CHP ile olur. Şu anda görüşmeler sürüyor. Nasıl bir hü- kümet kurulacağı belli değiT dedi. Aktuna, ANAP lideri Mesut Yü- maz'ı da "nezaketsiz, inchici, insani iliş- kfleri olmayan bir kişi" olarak nitelen- dırdı. Mesut Yılmaz'ın, "azuıhkhükü- metinin" önünü kesmek için BBP ve ANAP'tan yaylım ateş: Kara para aklıyor • ANAP Grup Baskanvekili Eyüp Aşık, Başbakan'ın, TBMM Liderlerin ve Yakınlannın Malvarlıklannı Arastırma Komisyonu'nu çalıştıımamak için yeniden CHP'ye yöneldiğini beîirterek "Bu millet Çiller'i gördükten sonra son Osmanlı Padişahı Vahdettin'den özür dilemelidir" dedi. • ANAP'lı komisyon üyelerinden Süleyman Hatinoğlu da Başbakan'ın, malvarlığının belirlenmesinden sonra, sıra kaynaklannın araştırılmasına geldiğinde çahşmalann dondurulduğunu belirtti. • 5. Sayfada KARAYALÇINCILAR CHP'DEN AYRILIYOR: 2 İSTİFA Transfer pazarı hızkazandı• Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ile Muş Milletvekili MuzafFer Demir de CHP'den istifa ettiler. Sümer, Çiller'in kendisini iki kez aradığını açıklayarak Başbakan'ın milletvekili pazannı yönettiğini itiraf etti. Orman Bakanı Ekinci de istifacılar için "Bize gelecekler" dedi. Söylentilerden rahatsız olduğunu belirten Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan da hükümet kurulduktan sonra CHP'den istifa edeceğini açıkladı. • 4. Sayfada SHP'yi yeniden canlandırma girişimi Murat Karayaicm ve CHP'den istifa eden arkadaşlannın SHP'yi yeniden canlandırmak için hazırlık yaptıklan öne sürüldü. 10 dolayında milletvekiliyle kurulması planlanan SHP'nin, MHP ile birlikte DYP lıderliğinde koalisyona girebileceği söyleniyor. • 4. Sayfada Sungurlu sert Çiller'e vize yok • ANAP, hükümet arayışlan sırasında Çiller'in içinde bulunduğu hiçbir formüle destek veımeme karan aldı. ANAP Grup Baskanvekili Sungurlu. olası bir azınlık hükümetine "aralıkta seçim" vaadiyle bile güvenoyu vermeyeceklerini bildirdi. • ANAP Genel Başkanı Yılmaz, gün boyu DYP'li muhalif milletvekilleri ile telefon trafiğı kurarak Çiller'in kurması olası bir azınlık hükümetine destek vermemelerini istedi. DÜROANE KOCMĞurnun haberi • 5. Sayfada çiller kuşatmada DSP, BBP ile temasta • ANAP'ın, Başbakan Tansu Çiller'i "kuşatarak" azınlık hükümeti girişimini önlemek için görüştüğü Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin liderleri dün biraraya geldiler. Muhsın Yazıcıoğlu, azınlık hükümetinin ağırlaşan ülke sorunlanna çözûm üretemeyeceğini belirtti. • Yazıcıoğlu, Başbakan Tansu Çiller'e, ancak geniş tabanlı hükümet arayışı konusunda destek vereceklerinı kaydederek "Yetki kendisinde, denesin. Olmuyorsa Meclis'in önünü tıkamasın" dedi. • 5. Sayfada DSP'nin yanı sıra başta TBMM Baş- kanı Cindoruk olmak üzere bazı DYP milletvekilleri ile temasa geçtiği bıldi- rilirken, hükümet seçenekleri daralan DYP'de izlenecek yöntem konusunda kafalarkanştı. Hükümet formülleri ko- nusunda havanın neredeyse saat saat değişhği DYP'de, bunalımı aşma konu- sunda benimsenecek formül üzerinde şaşkınlık yaşandığı gözlendi. DYP kurmaylan. dün TBMM'de toplantı düzenleyerek "ne yapılaca- ğı"nı tartıştıktan sonra çelişkılı açıkla- malarda bulundular. DYP'liler, dün sa- bah saatlerinde Çiller'in, CHP lideri Deniz Baykal'la görüşeceğıni söyler- ken, öğleden sonra Cındoruk-Çiller gö- rüşmesi gündeme geldi. DYP grup baş- kanvekıllen Turhan Tayan, Nevzat Er- can, thsan Saraçlar, Devlet Bakanı Be- kir Sami Daçe ile Rıfat Serdaroğlu, İs- tanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Bo lu Milletvekili Necmî Hoşv«r, Ankara Milletvekili BilalGüngörde dün akşam saatlerine kadar TBMM 'dekı grup oda- sında toplanarak, hükümet seçenekle- rini değerlendirdiler. Daçe ve DYP Grup Baskanvekili Turhan Tayan, gaze- MArkasıSa. 19,Sü.3'te Meclis'te durum DYP: 182, ANAP: 95, CHP: 60, RP: 38, MHP: 17, DSP: 10, BBP: 7, YP: 3, MP: 2, YDH: 2, Bağımsız: 12, Boş: 22. Inanntasıgüç, antabu adam hiçbirşeyiunutmuyor 15486 91072978 7490011007..11532507. 3 7 8 8 4 4 3 308 2 49 5356^ 3870189905000812 37T0375305752T9 6541690362587S7C3 447722491O253Î 12S391025069 788O1S486530 74000110076 37884433082 3870189905 7877037530 5373987555 • 38 yaşındaki tngiliz vatandaşı Dominic O'Brien, kendisini sınava çeken gazetecileri şaşkınlıklar içinde bıraktı. 5 dakika içinde ezberlediği 183 tane sayıyı Türkçe olarak tekrarladı. Gazetecilerin kanşık olarak dizdiği 6 deste oyun kâğıdını yine Türkçe olarak bakmadan tek tek söyledi. HULYATOPCU Yukandan aşağıya ve soldan sağa dizilmiş 183 rakamı, yal- nızca beş dakika inceleyerek ezbere söyleyebilirmisiniz? Ya da size söylenen beş basamak- lı on tane sayıyı hesap makine- si çabukluğunda toplayabilır misiniz? Haydi canım, bu, üs- rün zekâlılann işi demeyın. Çünkü bılim adamlan eğitıl- miş bir hafizanın buna benzer birçok işlemı yapabileceğini belirtiyor. Bilgimatik'inkonu- ğu olarak hafıza eğitimi ver- mek üzere İstanbul'a gelen Dünya Hafıza Şampiyonu Do- minıc O'Brien, bu söylenenle- ri çok kısa bir sürede yapmayı başararak rekor kırdı. 1991, 1993 ve 1995 yıllan Dünya Hafıza Şampiyonu olan O'Bri- en, basın mensuplanna hafıza gücünün boyutlannın inanıl- maz olduğunu gösterdi. Basın mensuplan tarafından yukandan aşağıya ve sağdan sola dizilmiş 0-9 arasında 200 tane rakamı beş dakika incele- yen ve bunlann 183 tanesini hafızasına alarak Türkçe sıra- sıyla söyleyen O'Brien, yeni bir dünya rekoru kırdı. Daha önce ağustos ayında Lx>ndra'da düzenlenen bir yanşmada 5 dakikada 182 rakamı hafızası- na alarak rekor kıran O'Brien, böylelıkle bu rekorunu da ye- nilemiş oldu. Dominic O'Bnen, daha son- ra kendisine söylenen beş ba- samaklı 10 sayıyı anında top- ladı. O'Brien'ın yaptığı işlem, basın mensuplan tarafından hesap makinesi yardımıyla kontrol edildiğınde sonu- cun doğruolduğu görüldü. Yi- MArkasıSa. 19,Sü.3'te SAMARA NOTLARI Hiç çekînme, as şapkayı gîr içerî!.. • Meslekteki bir ustam "Insan aç kalmayagörsün..." diye yazmıştı, "Inançlannı bile yer." Doğru. Insan aç kalmayagörsün... Peki bu insanlar aç değildiler. Şimdi ise açlar. Niye acep?.. AYDINENGİN Handiyse günü birliğine Vblga kıyılanna gittik. Sosya- list sistemin çöküşünden son- ra sosyalizmin anayurduna ilk gezımiz. Üstelik Volga A- na'nın kıyılanndaydık. Vol- ga'da şafak alacasında renkle- nn düğününü bir başka yazıya bırakaîım. DDR'den (Doğu Al- manya) dönen Rus askerleri için kurulan uydu kent Çerno- reçe'nin öyküsünü de.. Sosyalizmin kırk yılda başa- ramadığını, kapitalizmin kırk ayda nasıl becerdiğinı aktar- maya çalışalım. Kapitalizme övgülerdüzelim. Hak ettiği öv- güleri ondan esirgemeyelim. Anımsayın. Kırk yıl boyun- ca. sosyalizme yöneltilen en ciddi (!) ideolojik eleştiri ney- di: "Komüniznıintebirdüzen- dir ki din, iman. aile. ahlak hak getire. Rusva'da gidersin bir eve. Asarsın şapkanı, atarsın kadını yatağa. Evin erkeği ola- cak dümbükevegeldiğinde ası- b şapkayı gördü mü anlar du- rumu. Seni hiç rahatsız etmez, Artik canın hangi kanyı (ka- dını değil kanyı) çektiyse.giro eve, as şapkayı, sakın çekin- me_." Bizcileyin sosyalizmin ülkü- lerine bağlanmış, insanhğın kurtuluşunu o yolda görmüş olanlar yıllar boyu bu iğrenç ideolojik (l)propaganda ilebo- • Arkası Sa. 19,Sül 'de OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Çiller ve Yargu.. Başbakan Tansu Çiller'in siyaset yapma "biçemi" fark- lı yorumlara neden oluyor. Kimıne göre atak, canlı. Ki- tni, duruma göre hareket etti- ği, ilkelerden yoksun olduğu görüşünde. Bu kavramların içıni, herkes kendinegöredoldunjr. Birpo- litikacının, "canlı" olarak nite- lediği yaklaştm diğer politika- cı için, "düzeysiz" olabilir. Ne var ki, bu kişisel değer- lendirmelerin yanında bir de demokrasinin "evrensel", kişi- lere göre değışmeyen ilkeleri var. Bunun başında, devlet ya- pısındaki güçler dengesine saygı ve uyum geliyor. Türki- ye Cumhuriyeti Devleti'nin yö- netimi üç temel güce dayalı: Yasama, yargı, yürütme. Ideal bır sıstemde yargı ta- mamen bağımsızdır. Yürüt- menin başı olan başbakan, başka bir kişi ya da gücün et- kisı altında kalmaz, kalamaz. 1982 Anayasası'nın 138. maddesi şöyle diyon "Hiçbir organ, makam, merci ve kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemeiere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge göndere- mez, tavsiye ve telkinde bulu- namaz..." Seçımlerin genel yönetim ve denetimini düzenleyen 79. maddede de seçimlerin yargı organlannın genel yönetimi ve denetımi altında yapılacağı • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da B U G Ü N Egzoz gazmda ötcümhatalan Anayasa Değişikliği ve Meslek Odaları • Türkiye'de meslek odalan. öteden beri "politika yapmakla" suçlanmışlardır. Meslek odalannın "meslek dışı" etkinlikte bulunmalan genellikle suç sayılmıştır. ORmv Btotim yu *6& yarn Cumhortyene GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dönen Uyanık... BORSA ûDun 41.707.62 Öncekı 41.064.29 DOLAR ûDun 49.000 Öncekı 4&850 MARK ODun 34.400 Öncekı 34.400 ALTIN ûDun 605.500 Öncekı 603.500 CHP'den istifa eden milletvekillerinden ikisinin soyadı si- yasetimizdeki son durumu çok iyi özetliyor: Hatay Milletvekili Mehmet Dönen. Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık. Her ikisi de önceki gün CHP'den aynldılar. Dönenler ve uyrınıklar listesine katılım dün de sürdü. Hayırlı, uğurlu, gelirti, bereketli, verimli, listeli, hisseli ol- sun. Dönen'le dün sabah bir süre sohbet ettik. Bir dizi gerek- çe anlattı, tatmin olmadım. Kendisi oldu mu bilmiyorum. mArkasıSa. 19,Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog