Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

250 milyon kaparo ile ev ararnakİa bufunmaz! EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B ı r Y a ş a m I ç i n " Cumhuriyet71VL SAY125559 / 20000 R (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS N U İ (1924-1945) BAŞYAZARk HUOfe IUDİ (1945-1991) CMLAK BANKASI 29EYLÜL1885CUU ANAP lideri Yılmaz, Başbakan'm hareket alanını daraltıyor • Mesut Yılmaz'ın, Çiller'in seçeneklerini daraltmak için BBP ve DSP ile temasa geçmesi nedeniyle azınlık hükümeti hesapları 'tehlikeye' girdı. Bu gelişmeler üzerine DYP'de, CHP'ye yeniden 'ortaklık' önerisi götürülmesi ya da aralık ayında seçime gidilmesi seçenekleri gündeme geldi. • CHP-DYP koalisyonunun yeniden kurulması için devreye giren DYP Bursa Milletvekilf«Cavıt Çağlar, iki partinin yeniden bir araya gelebileceğini belirterek. "Menzir istifa ettirilirse parti olarak kamuoyu önünde duramayız" dedi. Çağlar, Baykal'ın, 'Menzir koşulu nedeniyle koalisyondan aynlmadığını' açıkladığını kaydederek Çiller'e, CHP ile hükümet sorununu çözmeleri önerisini görüreceğini bildirdi. CHP ile anlaşma olmaması, Çiller'e, azınlık hükümeti dışında bir seçenek bırakmayacak. Koalisyonu, 20eylülde bu göriişmeyle biriren Çilier ve BaykaTın yeniden anlaşacağı, kuiislerde konuşuluyor. (TARIK TINAZAY) Ofler'm hesaplarıtutmadıAıNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP- DYP ışbirlıği olasılığının ortadan kalkması, BBP ve DSP'nın de bir azınlık hükümetine destek vermeyeceklennı açıklamalan üzeri- ne hükümet arayışında seçeneklen azalan Başbakan Tansu Çiller'in, eskı hükümet or- tağı CHP ile yeniden koalisyon kurma ya da aralık ayında seçım formüllennı değerlendır- digı biİdmldı. CHP'ye yeniden koalisyon önerisi götürülmesi ıçın devreye giren DYP Bursa Milletvekilı Cavit Çağlar. bu çerçeve- de Başbakan Yardımcısı HikmetÇetin'in de aralannda bulunduğu bazı CHP'lılerle görüş-- tü. Çağlar, Çiller'e. CHP ile koalisyon seçe- neğıni yeniden değerlendırmesı önensını gö- türeceğını bildirdi. DYP. ANAYOL arayişının sonuçsuz kal- ması üzenne yeni hükümet seçeneklerini tar- tışmaya başladı. Ancak başlangıçta. 'azınlık hükümeti' formülünün seslendirildığı DYP'- de, bu seçenegın 'istikrariı iktidar olanağı bı- rakmayacağı'na dikkat çekildi. DYP* Genel ldare Kurulu'nun (GİK) önce- ki günkü toplantısında, üyelenn bir bölümü CHP'ye yeniden koalisyon önensi götürül- mesını savunurken, yeni bır CHP-DYP ko- alisyonunun kumlmasının 'zor' olduğu görü- şünü savunan bazı milletvekili ve bakanlarda aralık ya da en geç mart ayında erken seçim yapılması göriişünü Çiller'e ilettiler. DYP kurmaylan. dün gün boyunca, yeni hükümet seçeneklerini tartıştılar. Çiller'in, ANAP ve RP dışındaki siyasi parti liderleri ile bugün 'ikinci tur' görüşme yapabileceğı bildirildi. Çillerin. 'CHP'ye ortaklık önerisi götürmeye mecbur kaldı' göruntüsü verme- mek için CHP lideri Deniz BaykaJla da bu kapsamda görüşerek koalisyon önerisi götü- rebileceği bildirildi. DYP'lı Devlet Bakanı Yıldınm Aktuna da, partisinin tercihinin bir koalisyon hükümeti olacağını söyledi. Aktu- na, ANAP'ın tarihi bir fırsatı kaçırdığını ile- ri sürerek. "Türldye'yi 1996 yılının haziran ayında yapüacak erken seçime götürmeye ka- rarln u. Bu hükümet tercihen koalis>on hükü- meti olacaktır. Meclis'ten büyük bir destek alınması halinde a/ınlık hükümeti de kurula- bilir, ama biz koalisyondan yanayrz" dedi. Hükümet arayışlan sürerken, Başbakan'ın esi Özer Uçuran Çiller'Ie dıyaloğu da bilinen DYP Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'ın, bu- güne kadar karşı çıktığı DYP-CHP koalisyo- nunun en uygun çözüm olduğunu dile getir- mesi dikkat çekti. CHP ile yeniden hükümet ortakhğı yapılması için devreye giren Çağlar. partisinin, Istanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir' ın ıstifası konusunda geri adım atma- yacagım söyledi. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Çağlar. "Menzir istifa ettirildiği za- man biz parti olarak kamuoyu önünde dura- mayız'* dedi. Şu anda en doğru hükümet se- çeneğinın CHP ile yeniden ortaklık kurmak olduğunu savunan Çağlar. "Şimdi burada M Arkası Sa. 6, Sü.Ste Baykal İlkelerden ödün yok • Baykal'ın koşullan şöyle: Toplusözleşmeler imzalansın, memur maaşlan lyileştınlsin. Adıl bır seçım yasası çıkanlsın. Anayasa değışiklığı ile gümrük birlıği uyum yasalan çıkanlsın. Devlet yönetimıne cıddıyet hâkim olsun. llk adım olarak Menzir'in, tstanbul Emniyet Müdurlüğü'nden istifası sağlansın llk fırsatta erken seçime gidilsin. • 5. Sayfada İstifa CHP'den 2 fire • Hatay Mılletvekılı Mehmet Dönen ile Diyarbakır Milletvekili Mahmut L'yanık da CHPden istifa ettı. CHP'nın sandalye sayısı 62'ye inerken bağımsızlann sayısı 10'a yükseldı. Salih Sümer ile MuzafFer Demir'ın de birkaç gün ıçinde partilerinden istifa edebilecekJen bildirildi. • 5. Sayfada Ecevit 'tşçi daha önemli' • Kamu kesimi işçilerinin durumunun, hükümet arayışından daha önemli olduğunu ve acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, kolay denetleneceği \e keyfi kararlar alamayacağı için azınlık hükümetinın geniş tabanlı bir hükümetten daha yararlı olacağını söyledi. • 4. Sayfada Cindoruk 'Azınlık olmaz' • Cindoruk, çözüm olmayacağını vurguladığı azınlık hükümetinın Meclis'ten güvenoyu alamayacağını, bu aşamadan sonra önceliğin "parlamentonun gündemi" ve çıkanlması gereken yasalarda olması gerektiğini belırtti. Cindoruk, Çiller'in halen hükümeti kurma çalışmalannı sürdürdüğünü anımsattı. • 4. Sayfada Türk-İs 'Ortaklık sürsün' • Azınlık hükümetine karşı olduklanm söyleyen Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral "DYP ve CHP'nın. kitlenin hakkını koruyarak ortakhğı sürdûrmelerınde yararvar" dedi. Meral "Azınlık hükümeti de\ letı sıkıntıya sokar. Devlet, gücünün zorlanacagı isteklerle karşı karşı>a diipiUmO' 6. Sayfada Menzir olayı 'Çiller'in gücü yok' • Çiller'in CHP'lilere Menzir'i görevden alma sözü verdiğıni açıklayan Hacaloğlu. şöyle dedi: "Sayın Çilier. Menzir'in görevden alınması için CHP'den yardım istedi. Oysa Cumhurbaşkanı'na bu konuyu götürmedı. Radikalizmin ıç ittifaklan bu ola>ı kucakladı, sahiplendi. Menzir'ı almaya gücü yetmedi " • 4. Sayfada Çilier 37 gunu kaldı • Başbakan Çiller'in, 5 kasım pazar gününe kadar hükümeti kurup Çankaya'ya onaylattıktan sonra TBMM'den güvenoyu aiması gerekıyor. Tansu Çilier, bu süre ıçinde hükümeti kuramav ıp görev ı iade ederse, Süleyman Demırel, kalan surede hükümeti kurması için bir milletvekilıne görev verecek. • 5. Sayfada Alaya saldırı: 2 er şehit • Istanbul 11 Jandarma Alay Komutanlığı nızamıyesıne silahh saldındâ bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iki jandarma erini şehit etti. Nızamıyeye ziyaretçi gibi gelen saldırganlar, nöbet bekleyen Tarkan Yağcı ve Savaş Serdar Öztürk adlı erlere yaklaşarak ateş ettiler. •Ensesinden vurulan Yağcı. Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'ne kaldınldı. Yağcı yaşamını yitirdi. Öztürk ıse aldığı kurşun yarasına karşın yolun karşısına geçerek durdurduğu taksi tarafından hastaneye kaidınldı, ancak kurtanlamadı. • 7. Sayfada SEKA Grev basıııı vurdu• 25 eylülde başlayan SEKA grev i nedeniyle gazeteler ithal kâgıt kullanmak zorunda kalıyor. Grevin uzaması halinde ithal kâgıt fiyatının da artmasından endişe ediliyor. tstanbul Haber Servisi - SEKA grevı gazetelen zor du- rumdabıraktı. Bir süre öncesine kadar neredeyse tümüyle ithal kâgıt kullanan. ancak 'fiyatden- gesi oluşturduğu için' son bir bu- çuk yıldır SEKA'dan da önemli oranda kâgıt almayı tercih eden yüksek tirajlı gazeteler şimdı krize hazırlanıyor. Gazetelerin satınalma müdürleri, 25 eylülde başlayan SEKA grevinin uzun sürmesi halinde tümüyle ithal kâğıt kullanmak zorunda kala- caklannı ve maliyetlerinin arta- cağmı vurguladılar. Yaklaşık 158 bin tonu gazete kâğıdı olmak üzere toplam 664 • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da 6 Vahiy ve Çevre'de siyasi oyun • Preveli gemisinde düzenlenen sempozyum. Yunan hükümeti ve Patrik Bartholomeos'un kişısel şov merakı yüzünden ikinci planda kaldı. Sempozyum. başından itibaren çevre korumasının sadece Ortodoks mezhebinin ılgı alanı içinde olduğu mesajlanna alet oldu. LEYLA TAVŞANOĞLU PATMOS - Saınt Jean'a Patmos Ada- sı'ndaki çilehanesinde vahiy inişinin 1900. yıldönümü pek çok konunun "aydınhğa ka- vuşmasTnı sağladı. 1900. yıldönümü nedeniyle Yunan ban- dıralı "Preveli" gemisinde düzenlenen "Va- hiy ve Çevre" sempozyumu da ne yazık ki M Arkası Sa. 6, Sü. l'de DİYANET. SEMPOZYUM AMACIN DIŞINA ÇIKTI • 6. Sayfada Israil Dışişleri Bakanı .^inıon Feres, tarihi Filistin-tsrail anlaşmasının imzalanmasından önce bir konuşma yaptı. Ürdün Kralı Hüseyin, Israil Başbakanı Rabin. ABD Başkanı Clinton, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Arafat. Şimon Peres'in konuşmasım dikkatie izledi. (Fotoğraf: REUTERS) Ortadoğu'da banş anlaşması • Batı Şena'nın Filistin yönetimıne devredilmesini öngören anlaşma, FKÖ lideri Yaser Arafat ve İsrail Başbakanı îzak Rabin tarafmdan, dün Beyaz Saray'da imzalandı. • ABD Başkanı Clinton, Rabin ve Arafat'ı överek "îkiniz de sözünüzde durdunuz, banş rüyasmın gerçekleşebileceğini gösterdiniz" dedi. Mll. Sayfada Onlar erdi muradına, biz çıkafam.•• • Dün Darülaceze'de bayram vardı. Lale Kolçak ve Erdinç Yeşildağ, sevgilerini evlilikle perçinlediler. Onlara, mahkûm olduklan tekerlekli sandalye de engel olamadı. ASLIULUSOY Darülaceze dün heyecanlı günlerinden birini yaşadı. Sa- bahleyin, bahçe her zamankin- den farklı gözükmüyordu. Has- talar yine. ağaçlann altında otu- ruyor ve kedilerini, kuşlânnı besliyorlardı. Ama öyle anlaşı- lıyordu ki, bugün önemli bir o- lay yaşanacaktı Her taraf pınl pınldı. Lale Kolçak ve Erdinç Yeşildağ **dün\a evPne gırecek- lerdi. 26 yaşındaki Erdinç Yeşil- M Arkası Sa. 6, SiL3'te Doğrusu «elinlik ve takım elbise onlara çok yakışmışrj. OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Senaryo ZincirL. Bir sorunun doğru yanıtı bir tanedır. Ama yanlış yanıtı iste- diğiniz kadar arttırabilirsiniz. Türkiye, 20 eylül çarşamba gününden bu yana istifa et- miş bir hükümetle yönetıliyor. Gündemdeki sorunlar, yetki- siz bır hükümetin gücünü faz- lasıyla aşıyor. Şeker fabrikala- rı grevınde surmekte olan "toplusözleşme krizi" ise ken- di içinde uyumu olmayan bir hükümetin, güçlü olsa da so- runların üstesinden geleme- yeceğinı gösteriyor. Ankara'da dün de en çok konuşulan konu, hükümet se- naryolanydı. Her yeni adım bir diğerini yok ediyor, her yeni önerınin onu yok edecek bır karşılığı oluyor. Sonuç, sıfır. Hergünyinelenen. "Bu aşa- madan sonra ne olur" sorusu, giderek "Türkiye'yi bir kriz mı bekliyor?" endişesıne dönü- şüyor. 1991'den bu yana, her fır- satta yınelenen "ANAYOL" formülünün en azından kısa bir süre içinde gerçekleşme- sınin olanaksız olduğu görül- dü. Bu gelişme, merkez sağ- da büyük bir hayal kınklığına neden oldu. İki yıldır, ANAP ve DYP'nın birleşmesi için en ateşlı demeçleri veren millet- vekillerı bile önceki gün, "Ar- tık umutsuzuz" demek duru- munda kaldılar. Öylesıne bir güvensizlik ki, Çilier-Yılmaz buluşmasında, toplantıyı bıtıren kesimin kim olduğu sorusu bile havada kaldı. 20 eylülde yapılan Çiller- Baykal göruşmesi sonrası da Çilier, "Sayın Baykal, Menzir7 görevden almamı istedi. Ka- davra üzerinde siyasetyaptır- mam" dedi. Baykal da bu de- ğerlendirmeye şu karşılığı ver- dı: * • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Küçük ve orta boy işletmelere Büyük İhracat Desteği VakıfBankta! VakıfEank şimdi, küçük ve orta boy işletmelerin ihracat profelerinl, Esimbank kredileriyle destek- liyor. Gelin VakıfBank'a, her türlü ihracat projeniz için VakıfBank'ın size sağladığı kotaylıklardan ve kredi olanaklarından yararlamn... H«m *lz ff\ kazsnın... hcm TOrfclye kazanaın. ¥ 0 İ U f P ( B l k Polisin kokain rekoru • Istanbul Atatürk Havalimam'nda piyasa değeri yaklaşık 250 milyar lira olan 50 kilogram kokain ele geçirildi. Bunun, şimdiye kadar Türkiye'de ele geçirilen en büyük miktarda kokain olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. • 7. Sayfada BORSA oDun 41.064.29 Once<ı 41.115.83 DOLAR Dün 48^50 Onceki 48.900 MARK ûDun 34.400 Önceki 34 9=0 ALTIN Dun 603.500 önceki 604.500 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Baykal Cephesi... Siyasi gelişmelere en uygun deyim şu: "Olmaz olmaz deme, olmaz, olmaz..." Son bir haftada yaşananlar, 500 bölümlük harika bir Bre- zilya dizisi olur. Aşk, nefret, ihtiras, hırs. yalan dolan, "ya//m°ın çaltmla- rı, "A:oç"un keçileri, hile, oyun, kumar, poker, ikiyüzlülük, çokyüzlülük, yüzsüzlük, şirretlık, her şey ama her şey var. Her iki partiden üçer gözlemcinin katıldığı bir merkez sağ zirvede, kimin doğru kımin yalan söyledığı anlaşılamıyor. Toplumsal şizofreninin bir diğer yansıması olsa gerek. Bir haftadır her akşam, tüm yapısı örülmüş bir hükümet senaryosu ile yatıyoruz, ertesi sabah bunun tam tersi bir gelişmenin peşınden koşturuyoruz. Önceki akşamdan iti- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog