Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

250 milyon kaparo ile ev aramakla bulunmaz! BANKASI " D a h a U yg * r B i r Y a j ı m I ç i n " Cumhuriyet72. VISAYI2SK7 / 20000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: YUMBIUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: MUİR IUDİ (1945-1991) Z7EYIÜU89SÇARŞAMBA ANAP lideri, 7 etkin bakanlık ve Malvarlığı Komisyonu'nun çalışmalarının hızlandınlmasını istiyor YdmazVlaıı Çüfler'e koşıdhı evet TAKTİK SAVAŞI DYP'DE İKİ CEPHE OLUŞTU CHP'DEN ANAYOL'A PESTEK ECEVİTTEN DESTEK YOK • Mesut Yılmaz, Tansu Çiller'in 4 koşul- lu koalisyon önerisine "koşullu evet" di- yecek. Yılmaz, Çiller'i telefonla arayacak ve "Parti örgütûm ve grubumun karşı gö- rüşüne rağmen, elimi taşın altına koyaca- ğım. Ama. benim de koşullanm var. Gelin görüşelim" diyerek bir taktik savaşı baş- latacak. Yılmaz, Çiller'den 7 etkili bakanlık, TBMM Malvar- lığı Komisyonu'nun çalışmalannı hızlandırarak raporunu en kısa sürede kamuoyuna açıklamasmı isteyecek. Çiller'e, herşeye karşın olumlu görüş bildireceklerini kaydeden Yıl- maz. "Çıller, bizimle ortak olmak ıstemiyor. Buna inanmak saflıktır" dedi. DÜRDMC KOCM&lTl» haberi • 5. Sayfada • DYP Grup Başkanvekih Turhan Tayan, ANAP lideri Yılmaz'ın ANAYOL koalis- yonu ıçin dile getirdiği karşı koşullan gör- meden görüş açıklayamayacaklannı bildir- di. DYP'de ANAYOL formülünü savunan milletvekilleri. Çiller'e. Yılmaz'ın karşı ko- şul getirmesi durumunda 'uzlaşma kapısı- nı açık tutmasmı' önerdiler. Başbakan Tansu Çiller'in ANAP lideri Yılmaz'a koşullu koalisyon önerisi götürmesi. DYP'Ii muhalifleri harekete geçirdi. Azınlık hükümetine karşı olduğu bilinen TBMM Başkanı Cindoruk, kendisine yakın bazı mil- letvekilleriyle toplanarak durum değerlendirmesi yaptı. AYŞE SAYlYm haberi • 5. Sayfada • Baykal, ANAYOL formülüne sıcak bak- tıklannı belirterek "Çok iyi olur. Siyasi ha- yat rayına oturmaya başlar. Sag iktidarda olur, biz de ana muhalefet oluruz'" dedi. CHP'nin, "yeni bir Mıllıyetçi Çephe'ye yol açma" eleştırilerine hedef olmaktan çe- kındiği için de DYP-ANAP ortaklığına sı- cak baktığma dikkat çekilirken "'ana muhalefet" partisi olmak isteyen ÇHP'nin tûm il ve ilçe örgütlerine gönderilen genelge- de, "Seçime hazırolun" talimatı verildi. Kültür Bakanı isma- il Çem ıse ANAYOL'u 'siyasi bir intihar' olarak nıtelendirdi ve "Yılmaz'ın 'sivasi bir intihar'a kalkışacaöına inanmıyo- rum" dedı. TÛREY KBSFnfel haberi • 4. Sayfada • Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bü- lent Ecevit, hükümet bunalımı sürecınde ta- kındığı tutuma açıklık getirdı. Bülent Ece- vit. herhangı bir hükümete girmeyı de desteklemeyi de düşünemediğini belirterek 'Ben, DSP Parti Meclisı'nde konuyu gö- rüşmeden herhangı bir karar açıklayamam. Ama şu sırada bir hükümete katılmayı, hatta destek vermeyi aklımdan geçirmiyorum. Sadece, 'Bir bunalım etkeni olmaya- cagız. Sorumluca dav ranacağız. hükümet kurulmasını güçleş- tirmeyeceğiz" diyorum. Ama şu aşamada. seçimlere en çok bir yıl kala, herhangi bir hükümete girmeyi de, desteklemeyi de, ben, şahsen içime sindiremem" dedi. I 6. Sayfada Cindoruk, Çiller'in 'ANAYOL' koşullarını Cumhuriyet'e değerlendirdi 'Krizi yenileri izleyecek'"BU. 5. yil krİZİCİİr" Cindoruk, böyle birpaketin ortaya konup hemen cevap beklenmesınin sağhklı bir yaklaşım olmayacağını söyledi. 1991'deki koalisyonun kuruluşunu anımsatan Cindoruk, "Bayağı uğraştık. Hikmet Çetin'le oturduk, Aydın Güven Gürkan'la konuştuk. Yazmak- çizmek gerekiyor. Karşıhklı şartlar oluyor. Dört koşul öne sürüp 'Bunlara hemen karşıhk ver' demek, biraz manevra kokuyor" dedi. "Aralıkta seçim yetismez" Azmiık hükümetini değerlendıren Gmdoruk. "Hiçbir şeyi çözemez. Buradan çıkabihnenin tek yolu, olabildiğince çabuk seçime gitmektir. Arahk artık yetismez. Şu safhada Seçım Yasası, Seçmen Kütükleri Yasası, Siyasi Partiler Yasası gibi anayasadaki değişüdiklere uyarlanması gereken ve demokratikleştirilmesi kaçmılmaz olan yasalann çıkanlması gerekiyor. Şimdi Meclis'in programı önemlidir" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Meclis Başkanı Hiisa- mettin Cindoruk. Başbakan Tansu Çiller'in, ANAP lideri Mesut Yıimaz'a önerdiği dört koalisyon formülünün "manev- ra koktuğunu" soyledi Cindo- ruk, "Yaşadıklanmız, beşinci yıl krizidir. Bu başlangıçtır, \enile- ri izleyecektir" dedi. DYP'nın kurması olası azınlık hükümeti- nin Meclis'ten güvenoyu alabi- leceğini, ancak bunun yeni bir bunalımı hızlandırmaktan başka bir ışlevi olmayacağmı ve hiçbir sorunu çözemeyeceğını vurgu- layan TBMM Başkanı, aralık ayında erken seçime gitmek içın geç kalındığına ışaret ettı. Son siyasi gelişmeleri Cum- huriyet'e değerlendıren TBMM Başkanı Cindoruk, koalisyon kurmanın güclüklen olduğunu belirtirken Çiller'in önerilerine işaret ederek "Böyle bir bir pa- ketortaya koyup" Hemen cevap ver' demek, peksağlıkh bir yak- laşım değü" dedi. Cindoruk, şunlan sö\ ledı *Ben 1991 'deki koalisyonu ha- üriıyorum. Bayağı uğraştık. H ık- met Çetin'leoturduk, Aydın Gü- ven Gürkan'la konuştuk. Arka- daşlar Onur Kumbaracıbaşı ile konuştular. ^ azmak-cizmek ge- rekiyor. Karşıhklı şartlaroluyor. Dört koşul öne sürüp 'Bunlara hemen karşıhk ver' demek, bi- raz manevra kokuyor." Ortada çok acele edecek bir durum olmadığını vurgulayan Cindoruk. "Meclis henüz açıl- madı. Bugünden vanna değişe- cekbir gelişme \ok. Anavasal sü- re,45gün" anımsatmasını yap- tı Olası bir azınlık hükümetının güvenoyu alabıleceğıne dikkat çeken Cindoruk, sözlenni şöyle sürdürdü: "AıNAP'ın 95 kişiyi tanı kad- ro getirmesi zor. Diğer partilerin DYP'> i desteklemesi> le gü\ eno- yu sorun olmaz. Ancâk ben azın- lık hükümetine karşıvım. Azın- lık hükûmeti, Türkiye'v i büyük M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de SİYASET SAHNESİNDE 'KAYIKÇI KAVGASr OUL ÇAUŞUUI'i! notbrı • 5. Sayfada Bosna'da barışiçin büyük umut • Yıllardır süren Bosna savaşının başından bu yana taraflar ilk kez anlaşma sağladılar. Hırvat, Boşnak ve Sırp dışişlen bakanlan, Bosna-Hersek'ın yeni anayasası konusunda anlaşırken, ateşkesten yana olduklannı bildirdiler. • ABD'nin arabuluculuğuyla düzenlenen banş görüşmelennde sağlanan başanyı, Başkan Bill Çlinton, Beyaz Saray'da düzenlendiği ani basın toplantısıyla duyurdu. Çlinton, anlaşmayı, nihai banş amacına ulaşmak için "çok önemli bırgelişme" olarak nitelendirdı. RMT KOZHJKUTBUn hafetri H //. Sayfada AIDS'e 'üaç kokteyli' • lngiliz tıp uzmanlan, iki ayn ilacın kanşımından oluşan "kokteyl"in AIDS hastalanntn ömrünü uzattığma ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre kokteyl AİDS'li hastaların ömrünü ıki yıl ya da daha çok siire uzatmada yüzde 38 oranında başanlı bulundu. Çeviri Servisi - Uluslararası bir uzmanlar ekibınin sunduğu rapora göre iki farklı AIDS ilacından oluşan bir bileşim HIV virüsü taşı- yanlann yaşamını uzatıyor. Ingiltere Tıp Araştırma Heyeti'nin sundu- ğu raporda, AIDS sağaltımında kullanılan • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Satrançta mütlıiş atak ANAND-GencHmtlisatranccı beyaz taşlaria oynadığı 9. oytında üstünkik sağtayarak öne geçtL • Dünya Şampiyonu Rus Garry Kasparov'u 8 beraberiiğin ardmdan 9. oyunda yenen Hintli Viswanthan Anand, 5-4 öne geçerek avantaj kazandı. HaberMerkezi- Dünya Sat- ranç Şampiyonu'nu belirleye- cek 20 karşılaşmalık marato- nun 9. oyununda eşitlik bozul- du ve beyaz taşlarla oynayan Hintli Büyük Usta Viswanthan Anand, Dünya Şampiyonu Rus Garry Kasparov'u 35. hamlede 'terk'e zorunlu bıra- karak 5-4 öne geçti. New York'taki karşılaşma- da Sicirya Savunması ile oyu- na başlayan 25 yaşındaki Anand, siyahlarla oynayan 32 yaşındaki Kasparov karşısın- da "hızh" ve Tahat" bir oyun çıkarttı. 11 eylülde başla- yan maratonun ilk sekiz oyu- nunda yenişemeyen taraflar- dan 10.5 puana ulaşan, Dünya Satranç Şampiyonu unvanı ile birlikte I milyon doiar(yakla- şık 49 milyar TL) ödûlü Jcaza- nacak. Şampiyon unvanının sahibi Kasparov. 10-10'hıkbe- rabertik durumunda, unvanını • Arkası Sa.6,Sü.4 te 9. OYUNUN HAMLELERI U6. Sayfada KASPAROV- Cıriiişamphon,20o>unluk mücadeknin geri kalan 11 maçında öne geçmeje çalışacak. ÇfllerMeıı Halis'e gözdağı• Başbakan Tansu Çiller, şeker grevini erteleme kararnamesini imzalamayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'i, "Bu yaptığının hesabını soracağım. 60 milyonu yakana yapıştıracağım" sözleriyle tehdit etti. Başbakan, Halis'e 'Seni yurtdışına gönderelim' teklifinde de bulundu. ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller, şeker işko- lundaki gre\ ı ertele- me kararnamesini imzalamayan Çalış- ma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Ziya Halis'i, "Senneyap- Oğmı bilmiyorsun. Bu \aptığının hesa- bını soracağım. 60 milyonu yakana ya- pışöracağım'" sözle- nyle tehdit ettı. Başbakan Tansu Çiller ile Ziya Halis arasında dün vapı- lan telefon konuş- ması şöyle: Çiller: Artık şu şeker greviyle ilgili kararnameyi imza- la. Halis: Imzala- mam mümkün de- ğıl. Bu konuda ka- rarlıyım. Çiller: Sen ne yaptığını bıliyor musun? Halis: Elbette bi- liyorum. Çiller: Bilmiyor- sun Bilmiyorsun. Seni yurtdışına gön- derelim. Halis: Hayır Yurtdışına da git- mem. Beni yurtdışı- na göndereceğinize sözleşmeyi imzala- yın. bu iş biter. ÇiDer: Sözleşme- yi imzalamak de- mek, 128 trilyonu vermek demek. 60 milyonun hakkı varbunda. Bu yaptığını 60 milyona anlatacağım. Halis: Benı tehdit mi ediyorsunuz? Çiller: 60 milyonu yakana yapıştıracağım. Kapının önüne yığ- dıracağım. Bu yaptığının hesabını soracağım. Hikmet Be> (Hik- met Çetin) de ımzalamanı istiyor. Haüs: Hikmet Bey isteyebilir. Benim genel başkanım şu an- da Deniz Baj kal. Deniz Baykal' ın benim ımzalamam konusun- da herhangi bir talebi yok. ÇiUer: Ben Deniz Baykal'ı tanımıyorum. Benim muhatabım Hikmet Bey'dir. Halis: Olabilir. Yetki kimde? Şeker grevinde kargaşa • CHP'li Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol. "şekerde toplusözleşmeyi imzalayın' talimatını verdığini belirterek "Başbakanlık genelgesı hukuken bakanlığımı bağlamaz" dedi. AkyoFun talimatına karşın bürokratlar. Çiller korkusuyla toplusözleşmeyi imzalayamıyor. AıNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Şeker Şırketi bürokratlan, ışçi sendi- kasıyla vanlan anlaşmaya göre toplu- sözleşmenin imzalanması talimatı ve- ren Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol ile sözleşmelenn onay yetkisi- ni. yasal geçerlılığı tartışmalı biçim- de genelgeyle kendisine bağlayan Başbakan Tansu Çiller arasında kaldı. Şeker işkolundakı pazarlıklar, sektör- I Arkası Sa. 6, Sü. 3 te MEMURLAR DA EYLEME BAŞLIYORB5. Sayfada IŞÇİ, HAKKINI BİLMİYOR B 6. Sayfada ÇİLLER, GREVLERİ UMURSAMIYORB4. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Hükümet Amnıyor... Türkiye'nin geleceğini ya- kından ilgilendiren kritik gün- lerden geçıyoruz. Sorunlar çığ gibi büyüyor, "muhatabı" or- tada yok. Kurultaylann seçtiği genel başkanlann lıderliğinde kuru- lan ortaklıklar sona erdi. Bu- gün ülkeyi istifa etmiş bir hü- kümet yönetiyor. Yeni hükümet kurma çalış- maları, demokrasinin temel taşlarının ne ölçüde yerıne oturduğunu göstermesi bakı- mından da ciddi bir "mihenk taşı" olacak. Seçımle gelen bir iktidarın seçimle gittiği tek Islam ülke- siyiz. Bununla gurur duyuyo- ruz. Ne var ki, seçim, demok- rasinin tek göstergesi degildir. Seçimin kuralları, seçmen ira- desinin Meclis'e yansıma ora- nı, hükümet değişikliklerinde kullanılan ölçüler de en az "se- çim" kadar, demokrasinin ol- mazsa olmaz koşuludur. Geçmişte, yüzde 36'lık bir oy oranıyla Meclis'in yüzde 60'ını oluşturan iktidarlar ya- şadık. Koltuk uğruna, halkın oylannı hiçe sayıp, temsil etti- ği partiden iktidaradayı parti- ye transfer olan milletvekilleri gördük. Artık bu tür. Batı demokra- sisinin çoktan aştığı ilkel yön- temlerı ülkemizde görmek ıs- temiyoruz. Birkaç gündür başkentten gelen haberler bu konuda lyimserolmamızı güçleştiriyor. Başbakan Tansu Çiller'in ANAP lideri Mesut Yıimaz'a önerdiği ortaklık, "Çiller'in manevra yaptığı, samimi ol- madığı" yorumlarına neden oldu. Bu yorumların tümü yanlış olsa bıle, ülkemizin Başbakanı için böyle düşünü- lebilmesı ürkütücüdür. Bir yanda "büyük ortaklık" pazarlığı, diğer yanda "trans- ferli azınlık" hesaplan... Demokrasımizin kurumlaş- • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9 'da Küçük ve orta boy işletmelere Büyük İhracat Desteği VakıfBankta! VakıfBank şimdi, küçük ve orta boy işletmelerin ihracat projelcrini, Eximbank kredileriyle destek- liyor. Gelin VakıfBank a, her türlü ihracat projenU için VakıfBank ın size sağladığı kolaylıklardan ve kredi olanaklarından yararlanın... M«m aix kazanın... h«m Tfirkly* kaımını. Aksoy Ödülü Necati Cumalı'ya • Dıl Derneği ile Ömer Asım Aksoy ailesinın birlikte düzenledikleri "Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü"nün ilki Necati Cumalı'ya verildi. "Viran Dağlar" romanıyla bu ödüle değer bulunan Cumah, Aksoy'un bir dil kılavuzu olduğunu vurgulayarak, "Bu, aldıgım ödüllerın en değerlisi" dedi. • 15. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY BORSAf DOLAR Dun 41334.99 Oncekı 42.296.73 ûDun 48.775 Öncekı 48.350 MARK ûDun 33.825 Oncekı 33.800 ALTIN ûDun 602.500 Oncekı 597.000 Çankaya'nın Sarışım... Ulkemize, adı rüşvet davasına bulaşan bir eş ile yurtdı- şına kaçmak zorunda kalan bir oğul miras bırakan rahmet- li Turgut Özal'ı kamuoyu önünde en çok yıpratan konu, işçi sorunları olmuştu. Maden işçileri Özal'a şu adı takmıştı: "Çankaya'nın şişmanı, işçi düşmanı..." Eminim işçiler çok daha iyisini bulurlar ama, Çiller için benzer bir slogan da bizden olsun: "Çankaya'nın sanşını, sevmeziş banşını..." Yada: "Belımizi büken, Çankaya'dakimanken..." Yada: "Amerikalı Tansu, işçilerin kâbusu..." • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog