Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

250 milyon kaparo ile ev aramakla bulunmazî EMLAK BANKASI "Dıht Uygtr Bir Y t ) i m I ç i n " Cumhuriyet72. H . SAYI25555 / 20000 U (KDV KURUCUSU: YUNUS NADl (1924-1945) BAŞYAZARI: N U h NADİ (1945-1991) îşçiler kararlı Grevler büyüyor• Kamu işyerlerinde her gün grev pankartlan asıhyor. Demiryollan, Denizcilik lşletmeleri, SEKA, ÎSDEMİR ve PETLAS işçilerinin de aralannda bulunduğu toplam 64 bin işçi bugün greve başhyor. Yeni grev dalgasıyla birlikte grevdeki işçi sayısı 300 bme yaklaşacak. raporu Sivil otorite gerekli • Koalisyon pazarhğında, Baykal'ın Çiller'e sözünü ettiği raporda, Genelkurmay Başkanlığrnın iç. güvenlikle ilişkisinin kesilmesi, polis kökenlilerin il valiliklerine, asker kökenlilerin bakanhklara ve önemli kamu kuruluşlanna atanması uygulamasının durdurulması istendi. Raporda, Türkiye'de iç güvenliğin. yan askeri bir kamu hizmeti olarak kabul edildiği belirtilerek "Askerler, iç güvenliğimizin sağlanmasını tamamen sivil otoriteye bırakmamaktadırlar" denildi. Çağın gerisinde kalındı • Raporda, güvenlik kuruluşlanmn eğitim, örgütlenme, hizmet anlayışlan ile donamm ve işbirliği anlayışlannın, demokrasiye, hukuk Birçok vali görevden alınmalı devletine, insan haklanna bakış açılan itibanyla çağın ve toplumsal dinamiklerin gerisinde kaldığı vurgulandı. îç güvenlik organizasyonu ve kuruluşlanmn. örgütlü suçlar, terorizm ve teknik suçlarla mücadele edebilecek yetenek ve yapılanmada olmadığı dile getirilen raporda, iküi, üçlü bağhhklar görüldüğü belirtildi. • 4. Sayfada • CHP lideri Deniz Baykal'a, Başbakan Tansu Çiller ile hükümet pazarlığı öncesinde verilen ve "şeriatçı-ırkçı" kadrolaşmayı anlatan raporda, Atatürk ilkelerine karşı olmalan nedeniyle valilerin yüzde 23'ünün görevden ahnması istendi. CHP'nin eylemli valilikte kalmast için ısrar etmesi gereken personel oranı, yüzde 13 olarak gösterildi. CHP'nin görevde kalması için ısrarh olması gereken üst düzey görevli sayısı ise 'sıfır' olarak yer aldı. • 4. Sayfada Seker iskolu Grevde 'erteleme' tartışması • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Bizim işçimiz çok vatanperverdir. îki ay sonra hakkını alsa kıyamet kopmaz" dedi. • CHP lideri Deniz Baykal ise Başbakan ÇiHer'in işçi, sendika ve toplusözleşme gibi kavramlan ayak bağı olarak gördüğünü, hükümeti kurduktan sonra ilk işinin grev erteleme kararnamesini çıkarmak olacağmı söyledi. • 3. Sayfada • Toleyis Sendikası'nda örgütlü TURBAN, Yurt-Kur ile Çimse-İş'te örgütlü Çitosan işçilerinin gre\ i dün başladı. Kocaeli'nın Körfez ilçesinde bulunan Yanmca Porselen AŞ fabrikasında çalışan 563 işçi de dün sabah greve başladı. • K.amu işyerlerindeki uyuşmazlık nedeniyle bugün Makıne Kimya Endüstnsi (MKE), Afyon Alkoloid Fabrikası ve PETLAS'ta çalışan. Petrol-lş Sendikası üyesi toplam 2 bin işçi greve çtkacak. • SEKA ve Devlet Malzetne Ofisi'nin Selüloz-tş Sendikası üyesı 7 bin işçisinin yanı sıra bugün, 6 bin liman işçisiyle Devlet Demiryollan'nda çahşan 40 bin işçi, işyerlerine grev pankartı asacak. • Iskenderun Demır Çelik TesislerTnde çalışan Hak-tş'e bağlı Öz Çelik-lş Sendikası üyesi 9 bin işçi de bu sabah saat 07.00'den itibaren greve çıkacak. • i. Sayfada FKÖ VE ÎSRAİL ANLAŞTI Ortadoğu barışı şimdi daha yakın • tsrail ve Fılistin Kurtuluş Örgütü'nün, Batı Şeria'da özerkliğin Filistinlılere devredilmesi konusunda uzun süredir beklenen tarihi anlaşmaya dün vardıkları bildirildi. • FKÖ lideri Arafat, Israil Dışişleri Bakanı Şimon Peres'le bir haftadır Mısır'ın Teba kentinde sürdürdüğü maraton görüşmelerin sonunda imzalanan anlaşma metnini büyük sevinçle elinde tutarak, "Günler ve geceler boyu işte bunun için uğraştık. Anlaşma, Filistinliler için yeni bir sayfa açıyor. Artık kendi topraklanmtzda barış içinde, özgürce yaşayabileceğiz" dedi. • Şimon Peres ise "Kelimenin tam anlamıyla tarihi bir an yaşıyoruz. Bugün yaptığımız, aynı beşikte doğan, ancak savaşan insanlara yeni bir gelecek sağlamak için gerçekleştirilmiş çok büyük boyutlu bir girişimdir" diye konuştu. • 20. Sayfada Özbayrak'ı toprağa verdik • Gazetemizin eski yazıişleri müdürlerinden Çetin Özbayrak, dün hüzünlü bir törenle toprağa verildi. Çetin Özbayrak'm cenazesi Teşvikiye ÇarmTnde kılınan öğle namazından sonra Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. • 4. Sayfada TRAFİK KAZALARINDA 39 KİŞİYAŞAMINlYİTİRDÎ H 6, Sayfada BOĞAZLAR BORU HATTI DEĞİLDÎR! Boğa/lar"ı konıma amacını taşıyan göstericiler, pankarttaria donatnklan teknelerk denizi doldururken Grup Bulutsuziuk Öztemi'nin solisti Nejat Yavaşoğuttan da önce deniz üstünde, ardından da Ortaköv Meydam'nda eytemcileri coşturan birer konser verdi. (Fotoğraflar: ERZADE ERTEM) Çevrecilerden tekneliprotesto • Sivil toptum örgütleriyle Marmara ve Boğazlan Belediyeler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği, önümüzdeki aylarda Boğazlar'dan 700 bin varil Azerbaycan petrolünün geçecek olmasını protesto amacı taşıyan gösteriye katılan tekneler, îstanbul Boğazrnda deniz trafiğini bir süre tıkadı. İstanbul Haber Servisi - Bo- ğazlanmız. Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin açık denize açı- lan kapısı niteliğınde. Her ge- çen gün artan deniz trafığı,baş.- ta deniz ekosistemini yok eder- ken tehhkesıni de yanmda geti- riyor. Sivil toplum örgütleri ve Marmara ve Boğazlan Beledi- >eler Birliği (MBBB) dün, or- taklaşa bir eylem gerçekleştire- rek, tüm dünyanın bu soruna duyarlı olmasını istedi. Yetkılileri göreve çağıran ey- lemciler, yaklaşık 50 irili ufak- lı tekne ile lstinye ve Kanlıca arasmda Boğaz'ı kısa bir süre trafiğe kapattılar. MBBB ve Bakırköy Beledi- ye Başkanı Ali Tattp Özdemir. sivil toplum örgütlen ile birlik- te gerçekleştirdiklen eylemin başanya ulaştığmı açıklayarak "Amacımız, geçmiş dönemler- deBoğazlarunıida mevdanage- len kazalann asgame indiril- mesinisağlamakve bunlan tüm komşulanmıza anlatmakür" dedi. Azerbaycan erken petrolü- nün Karadeniz ve Boğa2İar yo- luylataşınması karannın alındı- ğına dikkat çeken Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki günlerde yıl- da 700 bin varilpetrol buradan geçecek. Boğaz, bir boru hattı defjldir. Biz deniz itfaive ve ra- dar sistemlerinin geliştirilmesi- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Buca'daıızlaşıııa\a (loğıiıBuca Cezaevi'nde geçen perşembe günü 3 tutuklunun ölümü, 15'i asker 55 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan sonra başlayan gerginlik, Adalet Bakanhğı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısı'nın çabalanyla sona erdi Ecevit hükümete girmiyor • DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partisinın hükümete gıımeyeceğini belirterek "Birinci parti konumuna yükseldik. Bırkaç aylık iktidar uğruna bunu feda etmeyiz" dedi. Ecevit, DSP'nin bunahm ekseni olmayacağını açıkladı. • DSP Parti Meclisi (PM) hükümete katıhp katılmama konusunda Ecevit'e tam yetkı \ermek istedi, ancak Ecevit bu yetkiyı kabul etmedi. DSP lideri, medyanın büyük bir bölümünün hükümetin Tansu Çıller'le devammdan yana olduğunu belirterek "Beni hep Çiller'e evet demeye zorluyorlar" dedi. • 5. Sayfada Demirel transferlere karşı tZMİR/ ANKARA(Cumhurivet) - Buca Cezaevi'nde 3 tutuklunun ölümü. 5 5 kişmin de yaralanmasına neden olan gerginlik. AdaletBakan- hğı Müsteşan ve Müsteşar Yardım- cısı'nm çabalanyla sona erdi Ceza- evi savcısı Yaşar Aslan, 1,4 ve 5. ko- ğuşlarda sayım yapıldığını, 3 ve 7. koguşlarda ise sayım çabalannın sürdüğünü söyledi. GözalUna alın- dıktan sonra önceki gece geç saatle- re kadar yargılanan 14'ü a\ııkat, 53 kışı de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraküdı. Cezaevi yönetiminin baskısını protesto amacıyla Rızgan. Dev -Sol. THKP-C, TDKP.TKP ML. JtKKO davalanndan tutukluve hükümlüle- rin 10 gündür sayım vermemeleri nedeniyle cezaevi yönetimi, geçen perşembe günü askerlerden yardım istedi. Dev-Sol hükümlülerinın kal- dıgı 6 koğuşa gaz ve sis bombası atarak giren jandarmayla tutuklular arasında cıkan çatışmada 3 tutuklu öldü, 15'i asker 55 kişi de yaralan- dı. Olaylann büyümesi üzerine Ada- let Bakanhğı Müsteşan Yusuf Ke- nan Doğan ve yardımcısı Irfan Ba- caksız, önceki gün lzmir"e geldiler. Izmir Barosu Başkanı Kasım Sön- mez, tzmir Cumhuriyet Başsavcısı MeBhTan, cezaevi şavcısı YaşaT As- lan ve diğeryöneticilerin sorunu tar- tışmasmdan sonratutuklularlayapı- lan görüşmelerde bazı istemlenn ka- bul edilmesi üzerine cezaevindeki gergin hava yumuşadı. Muhabirimiz Necati Aygın'ın bil- dirdiğine göre, cezaevi savcısı Yaşar Aslan. görüşmelerin ardından dün sabah 1,4 ve 5. koguşlarda kalan tu- tuklu ve hükümlülerin bahçeye çıka- nlarak sayımlannınyapıldığinı söy- ledi. Sayımlar sürerken koğuşlar arandı. Aslan. kadınlannbulunduğu 3. kofuşla 7. köğuşa giren görevli- lerin sayım yapamadığını belirterek MArkasıSa.6,Sü.8'de • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ülkede demokratik kurum ve kurallann işledığinı ve çarenin orada olduğunu belirterek tartışılmadan hükümet kurulmasmın mümkün olmadığım söyledi. • "Milletvekih transferiyle hükümet olmaz" mesajını veren Demirel, geçen cuma sabahı Başbakan Tansu ÇiHer'in kendisini aradığım \e yeni hükümet çalışmalan ile ilgilı olarak bilgi verdiğini de sözlerine ekledi. • 5. Sayfada Bulut: DYP transfer teklif ettl Yeni hükümetin kurulması için çalışmalar sürerken DYP'nin milletvekillerine para önerdiği söylentileri yoğunlaştı. ANAP MilleKekili Bulut, "Kimse kara kaşı, kara gözü için bir partiden istifa edip diğerine gitmez" dedi. • 4. Sayfada ÇİLLERE DESTEK ~ Şahiııler Başbakan'nı yanında • Cumhurbaşkanı Demirel'le Isparta gezisine katılan Münif îslamoğlu. Çiller'in hükümet arayışlanna destek için görüşmelere katıldı. lslamoğlu'nun devreye girmesi, Demirel'e yakın Çiller muhahfı DYP'lilerin, olası bir azmlık hükümeti için başvurulacak güvenoylamasında sorun çıkarmayacaklan yorumlanna neden oldu. H 5. Sayfada OLAYLAREM ARDBNDAKİ GERÇEK Senaryolar... Başbakan Tansu Çiller, sı- yasi parti liderieriyle başlattığı ilk tur görüşmelerini dün ta- mamladı. Bugün ikinci tura hazırlanıyor. Öncelıkle şu noktanın altını çizmek gerekıyor: Kurulacak hükümet bir se- çim hükümeti olacaktır. Adı ne olursa olsun, Çiller ısrarla "Seçim değil çözüm hükümeti" diyor. Ancak, se- çim takvımine baktığımızda en geç bir yıl içinde genel se- çime gidilmesi gerekıyor. En iyimser olasılıkla bir yıl yaşa- yacak bir hükümet, ne köklü reformlaryapabilir ne de uzun vadeli girişimlerin attına imza atabilir. O zaman Çiller'in girişimle- rini, "ne pahasına olursa ol- sun koltuğu bırakmama ça- baları" olarak özetleyebilinz. Yani, şu andaTürkiye'nın gün- deminde yeni bir hükümetin kurulup kurulmamasmdan ya da seçime gıdilmesinden çok, "ÇiHer'in koltuğunu koruması için seçenek arayışlan" vardır. Çiiler'inilkturunun ardından partilerin yaklaşımlan şöyle: ANAP, seçim tarihinı sapta- mamış bir hükümete girme- me kararlılığını koruyor. ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın, Çil- ler'e duyduğu güvensızlik de açık seçik ortada. Yılmaz şu aşamada iş âlemınden gelen, "ANAYOL" ısrariannı göğüs- lemiş gibi görünüyor. CHP ipleri tümüyle kopardı. Genel Başkan Deniz Bay- kal'ın Çitler'e yönelik eleştiri- leri, yeni bir ortaklık zemininin kalmadığını gösteriyor. llktur- daki Çiller-Baykal buluşması "program gereği" bir ziyaret- ten öteye geçmedı. RP'nin tavn başından beri net. Erbakan, "ilk fırsatta er- ken seçim" diyor. ÇiHer'in RP yönetictlenyle görüşmesi de "nezaket" düzeyındeydi. • • • WL Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Kolayca ödeyîn! Su, telefon, doğal^aı faturalarınızı kolayca ödeyin! G«lin VakıfBank a, Bankomat 72< Hesabımza bir Utimat «•rin, fataranu otomatik ödensin. . Bankomat 7U Hesabınızı kıedili hesaba çevirtin, 'hvtabınızda hlç para katma*a bile", faturamzı dfizenli olarak odesin... Ya da en yakın On-Line şubemize ustayın, fatu ff AL^fl ranuı hiç maıraf M*m«d«n öd«yln! Internet'le ya mutluluk, ya anarşi • Multımedya devriminin, insanhğı cehenneme bir adım daha yaklaştıracağından endişe duyuluyor. • Dünya genelinde 100'ü aşkın telekomünikasyon uzmanının katıldığı, Japonya'nın Osaka kentindeki Uluslararası tletişım Konferansı'nda konuşan ABD'lı avukat Delbert'e göre telekomünikasyon alanındaki devnm, tamamen kontrol ve güçle ilgilı bir olay. • 6. Sayf~Ja GUNDEM vaSTAFA BALBAY Rapoplu Siyaset... Yeni hükümet arayışlan sürerken DYP-CHP koaüsyonu- nun dağılış nedenlerine ilişkin tartışmalar da giderek fark- lı bir boyut kazanıyor. Olayın ilk günkü sıcaklığı geçtıkten sonra, şeriatçı basın karşı atağa geçti: "Baykal rapor vermedı." "Rapor safsatadan ibaret." "Çiller raporu yalanladı." Her zaman olduğu gibi tablonun renkleri, desenleri de- ğil; çerçevesi, çivisi tartışılıyor. Baykal'la ve her şeyden sorumlu Genel Sekreter Adnan Keskin'le son üç dört kez bu konuyu konuştum. Olayın MAr*usıSa.6,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog