Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold... VISA International... EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B ı r Y t | ı m I ç İ n " CumhuriyetTL YL SAYI2S660 / Z0B06 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YIMUS NADİ (7924-f945) BAŞYAZARI: NAD* HMDİ (7.945-7991; 20EYLÜM995ÇMŞMİM îpler koptu,yüzbinler grevyolunda 123 bin İŞÇİ bugün 12 Eylül 1980'de yapılan darbeden sonra en büyük işçi eylemine ağustos ayında hedef olan koalisyon hükümeti, son 15 yılın en büyük grev dalgalanndan biriyle karşı karşıya. Hükümetle 9 aydır sürdürülen pazarlık sürecinde 518 bin kamu işçisinin ücret artışı konusunda uzlaşma sağlayamayan Türk-îş, 261 bini aşkın işçinin grevi için düğmeye bastı. Bugün Türk-tş'e bağlı 123 bin işçi greve çıkıyor. "CHP'nîn SOI1 şansi" Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, "Bu, CHP için son şanstır. Falso verirse, tarihin karanlıklanna gömülür. Hükümet, bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir. Biz, sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi. Ücret artışı önerisi konusunda hükümetten herhangi bir yaklaşım gelmediğini bildiren Meral. çağn yapılırsa görüşmeye hazır olduklannı açıkladı. • 3. Sayfada deStek Çalışma Bakam Ziya Halis, hükümetin yüzde 5.4 oranındaki ücret artışı teklifinin ardından kamu kesiminde çalışan yaklaşık 300 bin işçinin aldığı grev karannın haklı gerekçelere dayandığını vurguladı. Çalışma Bakanı Ziya Halis "Genel sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturmayan hiçbir grev erteleme karannı imzalamam. Şeker işkolu için de grev ertelemeye uygun şart yoktur" dedi. • 3. Sayfada Savaş uçaklan için yapılan kuşkulu anlaşmaya iki komutan şerh koydu F-4, şirketkıırtanyor• Bakanlar Kurulu karanyla ihale yapılmadan Israel Aircraft Industries firmasına verilen F-4 savaş uçaklannın modernızasyonu projesine. Hava Kuvvetleri'nden iki komutanın, fıyat nedeniyle "şerh" koyduğu öğrenildi. • "Yurtdışında şirket kurtarma girişimi" olduğu öne sürûlen ve çerçeve anlaşması Sayıştay'da vize bekleyen projenın, komutanlann şerh karan nedeniyle reddedılebileceği bildirildi. • Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, kendi ülkesinde veto edilen Elta'nın ortağı olan Israil şirketinin, "bu işi en iyi yapan firma olduğunu" savundu. BLACK HAWICLAR TÜRKİYE^DE ÜRETİLECEK Helikopter üretiminde Güney Kore modeli • Türkiye'nin, dünyanın önde gelen helikopter tasarımcı ve imalatçılanndan Amerikan Skorsky Aircraft şirketiyle Black Hawk (Kara Şahin) helikopterlerinin ortak üretimine geçeceği bildirildi. Şirketın Uluslararası Program Başkan Yardımcısı Ed Francis, Güney Kore'de 1983 yılından bu yana uygulanan modelin Türkiye'de de başanya ulaşacağını ve "doğrudan teslimat-ortak üretim-ihracat" aşamalanndan oluşacağını bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Türkiye'nin, dünya- ntn önde gelen helikopter ta- sanmcısı ve imalatçısı Ame- nkan Skorsky Aircraft şirke- tiyle "Black Hsmk" (Kara Şa- hın) modeli için ortak üreti- me geçeceği bildirildi. Sko- rsky firması, sırasıyla "doğ- rudan teslimat-ortak ürerim- ihracat" aşamalanndan olu- şan ve Güney Kore'de uygu- lanan modehn Türkıye'de de başanya ulaşacağını bildirdi. Türkiye'nin. 1992'de yapılan anlaşmayla doğrudan teslimat aşamasına geçtığı. Kara Kuv- vetleri. Jandarma, Emnıyet Genel Müdürlüğü ve Genel- kurmay Başkanlığı'nda kulla- nılan 55 Black Hawk helıkop- teri bulunduğu belirtildi. Uluslararası Savunma Sa- nayıi ve Sivıl Havacılık Fuan (IDEF '95) kapsammda An- M ArkasıSa. 6, Sü. 3'te YUSUFÖZKAN ANKARA - Bakanlar Kurulu'nun "hizmeteözeT kararlan uyannca iha- le yapılmadan. 380milyondolarbor- cu bulunduğu bildirilen ve kısıtlı dış- satımgelırlen haczedılen Israel Airc- raft Industries (IAI) firmasına verilen F-4 savaş uçaklannın modernizasyo- nu projesine, Hava Kuvvetleri'nden iki komutanın. fiyat nedeniyle "şerh" koyduğu öğrenildi. "Y\ırtdı- şında şirket kurtarma gjrişimr oldu- ğu öne sürülen ve çerçeve anlaşması Sayıştay'da vize bekleyen projenin, komutanlann şerh karan nedeniyle reddedilebileceği bildirildi. Mıllı Sa- vunma Bakanı MehmetGölhan, ken- di ülkesinde veto edilen Elta'nın or- tağı olan Israil şirketinin, "bu işi en iyi yapan firma olduğunu" savundu. Millı Savunma Bakanı Gölhan'ın, ihaleye çıkanlacağını bıldirmesıne karşın, Bakanlar Kurulu'nun "hizme- te özd" karanyla Savunma Sanayıi Müsteşarlığı (SSM) devredışı bıraİcı- Iarak, Israil IAI firmasına verilen F-4 savaş uçaklannın modernizasyo- nu projesiyle ılgili tartışma büyüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın büyük önem verdıği projenin, geçen yıl 4 bin çahşanını işten çıkaran, ban- kalara 380 mılyon dolar borcu bulun- duğu belirtilen ve kısıtlı dışsatım ge- lirlennın bir bölümü haczedılen tsra- il'in IAI firmasına verilmesinin. "yurtdtşında şirket kurtarma operas- yonu" olduğu öne sürüldü. IAI'nın 690 milyon dolar sübvansiyonla ayakta kalmaya çalıştığı bildirildi. F-4'lerin modernizasyonu proje- siyle ilgili toplantıda, Hava Kuvvet- leri Komutanlığı'ndan iki yüksek rût- U Arkast Sa. 6, Sü. 3 te Stalin'in büstü İstanbul'da hurdacıyadüştü.(HATlCE TUNCER) Her şey haraç mezat, tarih büeL • Bir döneme damgasını vurmuş, 'demir adam' lakabıyla ünlü Josef Stalin'in büstü haraç mezat satışta. İstanbul'da bir hurdacı, büstü eritip metal elde etmek isteyene satıyor; "Anı diye alacak olanlara satmam" diyor. • 6. Sayfada KURS İZNÎ İLE ÇALIŞIYORLAR Korsan iiniversite milyarları topladı • Millı Eğitim Bakanlığı'ndan alınan "kurs açma izni" ile yabancı üniversitelerin Türkiye'de şubelerini açan korsan üniversiteler, yurtdışındaki üniversitelerin diplomalannın verileceğini vaat ederek 1000'e yakın öğrenciden 200 milyara yakın öğrenim ücreti aldılar. • Rektörler Komitesi'nin ardmdan Üniversitelerarası Kurul da, yasal altyapısı oluşmamış bu kurumlann verecekleri diploma ve benzeri sertifikalann denkliğinin hiçbir biçimde kabul edilmeyeceği karanna vardı. KIRATLIOĞLU YARIŞI KAZANDI • 7. Sayfada YATAĞAN'IN GÖZÜ AVRUPA'DA H Arka Sayfada AKKAİÇİN ORTA YOL • 10. Sayfada FUTBOLCULAR BOSNA ÎÇÎN 4 ÖYNADI • Sporda EMtVE KAPLAN ANKARA - Millı Eğitim Ba- kanlığı'ndan aldıklan "kurs aç- ma izni" ile yabancı üniversite- lerin Türkiye'de şubelerini açan korsan üniversiteler. şimdiye ka- dar kayıt yaptıran 1000'e yakın öğrenciden yaklaşık 200 milyar liralık öğrenim ücreti aldılar. Rektörler Komitesi'nin ardından Üniversitelerarası Kurul da bu kurumlann verecekleri diploma ve benzen sertıfıkalann denkli- ğinin hiçbir biçimde kabul edil- meyeceği karanna vardı. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün yıllardır verdiği müca- deleye karşın. özel kurs adı altın- da açıldıklan için denetimlerde. hiçbir yaptınmın uygulanamadı- W Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Adalet Bakanı Moğultay, hazırlanan yeni tasanyı Cumhuriyet'e anlattı: Cezaevleri, eğitim kurumu olacak Ruhi Su, ezgileriyle yaşıyor • Ruhı Su, bugün saat 12.30'da Zincirlikuyu'daki mezan başında anılacak. Rasih Nuri lleri ve Ataol Behramoğlu'nun birer konuşma yapacağı anma töreninden sonra saat 18.00'de Kadıköy BEKSAV'da "Ruhi Su Ezgileriyle" adlı, Şahkulu Dergâh Korosu'nun katılacağı konser gerçekleştirilecek. • 75. Sayfada • Yeni modele göre cezaevlerine şu yenilikler gelecek: Hükümlü ve tutuklular tek kişilik odalarda kalacaklar. Binalar iki katlı olarak inşa edilecek. Ünite sistemi getirilecek. Her ünite 8'er odadan oluşacak. Küçük birer mutfağın da bulunacağı odalarda, hükümlü ve tutuklulann boş zamanlannı değerlendirebilecekleri birer adet de 'hobi odası' yer alacak. Odalarda tuvalet ve televizyonun yanı sıra duşlar bulunacak. Giriş ve çıkışlar bilgisayarla izlenecek. Iş yurdu açılan cezaevinde. çalışan mahkûmlara maaş verilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Adalet Bakanı Meh- met Moğultay, cezaevlerinde mevcut sıstemin tûmüyle de- ğiştirilerek, Avrupa ülkelerin- de olduğu gibi çağdaş anlam- da inşa edilen bölge cezaevle- ri modeline dönüştürüleceğini bildirdi. Hazırlanan yasa tasa- nsına göre, 2 katlı ve "ünite- K" şekilde inşa edilecek olan "bölge cezaevlerrnde, tutuldu ve hükümlüler, tek kişilik oda- larda bannacak. Ünıtelerde te- levizyon, tuvalet, duş ve hobi odalan ile "işyurdıTnun bu- lunacağı cezaevindekı tutuk- lulara. çalışmalan karşılığında ücret verilecek. Hazırlanan yeni yasa tasan- sını Cumhuriyet'e açıklayan Moğultay, öngörülen modele göre cezaevleri idaresinin iki- başhlıktan kurtanlarak tek bir müdüre bırakılacağını, çocuk ıslahevlerinin yeni- den yapılandınlarak, eğitim kurumlan haline dö- nüştürüleceğini bıldirdi. Moğultay'ın verdiği bil- Hükümet Pazarlık öncesi gerilim • Başbakan Çiller ile bugün görüşecek olan Baykal'm, koşullannm kabul edilmemesi durumunda, hükümetten çekilmeden erken seçimi zorlayacağı belirtildi. • Baykal, çevresine, "Çiller'in yansıttığı mesajlar nedeniyle umudum kınldı" diyerek "onurlu ve verimli bir işbirliği" konusunda fazla iyimser olmadığı mesajı verdi. • 5. Sayfada giye göre, çalışmalan tamamlanan proje kapsamında, yeni cezaevlen bakanlıkça belirlenecek yerlere kurulacak. Fıziksel yapısı tümüy- le değıştırilen cezaevlen. elektro- nik donanımlı, spor tesısleri olan birer eğitim ve ıslah kurumlan ha- line getinlecek. Hükümlü ve tu- tuklular geceleri tek kişilik odalar- da kalacak. Binalar iki katlı, ünite sistemi halinde inşa edilecek. 8'er odanın bağlı bulunduğu ünıtelerde küçük birer mutfak yer alacak. Hü- kümlü ve tutuklulann boş vakitle- rini iyi değerlendirebilmeleri için. ünitelerde birer hobi odası buluna- cak. Odalarda tuvalet, televizyon anten girişi de yer alacak Giriş ve çıkışlar bilgisayar ile takip edile- cek. El biometresi, otomatık kapı ve çevrede güvenlik sahası buluna- cak. Her cezaevinde bir "iş yurdu" kurulacak ve burada çalışan mah- kûmlara aylık bağlanacak. Ceza- evlerinin, eğitim ve ıslah kurumlan haline geti- rilmesinin, artık zorunlu olduğunu vurgulayan M Arkast Sa. 6, Sü. 9'da OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Eylem Günü Bugün, Türkiye'nın günde- minde "yaşamsar önemi olan iki olay birden yaşanıyor. Bir yanda, toplusözleşme görüş- melerinde 8.5 aydır süren tıka- nıklığın giderilemeyeceğıni anlayan işçiler "eyleme" geçi- yorlar; beri yanda Başbakan ve DYP lideri Tansu Çiller ile CHP'nin yeni lideri Deniz Baykal. koalisyon hükümeti- nin geleceğini behrleyecek bir görüşme için bir araya geli- yorlar. İşçi eylemleri başlarken, toplusözleşme masasına "sı- fır zam" önerisiyle oturan ve sonunda yüzde 5.4'e çıkan hükümet ortakları arasında hâlâ bir görüş bırliği sağlana- bilmiş değıldır. Çalışma Baka- nı Ziya Halis'in "enflasyonist ortamda" ışçiye yapılacak zammın en az yüzde 15 olma- sında direndiği ve bazı ış kol- lannda grevlerin ertelenmesi- ne şiddetle karşı çıktığı görül- mektedir. öte yandan, Çiller'le masa- ya oturacak Baykal da önce- ki gün Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "Koalisyonun ge- leceği için ilk şartım işçi ücret ve haklandır" diyerek CHP'nin yeni dönemdekı tavrı konu- sunda bir "mesaj" vermiştir. Ayrıca, koalisyonun küçük ortağının grev ertelemesine de pek sıcak bakmadığı, an- cak "yasal şartların gerektir- mesı durumunda" bir ertele- meye de karşı çıkmayacağı gözlenmektedir. Çiller-Baykal ikılısinin, işçi- lerin eylemde olduklan birsa- atte bir araya gelmeleri de ki- mi çevrelere göre "grevsiz çö- züm istemeyen" ve "grevleri öne sürerek özelleştiremedi- ği kamu kuruluşlannı kapat- mayı tasariayan" başbakanın "ince oyunu "dur. Kımi çevre- ler ise buluşmanın zamanla- ••• mArkasıSo.6,Sü.9'da İhracat krediniz VakıfBank'ta hazır! Gelin VakıfBank'a, ber lürlû ihracat projeniz için VakıfBankın sıze sağladığı kolaylıklardan ve kredı olanaklarından yararlanın Hem siz ff\ kazantn. . hem Türkiye kazansın. TuKITIMflK Çiller'in TOFAŞ sıkıntısı TOFAŞ'taki kamu hisselerinin satışında danışmanlık yapan firma için açılan ve İhale Yasası uyannca dava konusu olan ihalede, ilgili yönetmeliğin de Başbakan Çiller'e, komisyonu devre dışı bırakarak kapalı zarfları açma yetkisi vermediğı belirlendı. • 5. Sayfada 'Çeçen senaryosu' Abhazya'ya yönelik olarak, tıpkı Rusya'nın Çeçenya'ya karşı giriştiği askeri operasyon türünden bir harekât planlanmış olabileceğinden kuşku duyuluyor. • 11, Sayfada BORSA ÛDün 43^3247 öncaki 4X205.14 DOLAR ÛDun 47.925 öncskı 47.680 MARK ûDür 32225 önceki 3?-"5 ALTÎN ûDün 585.500 Oncekı 594.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çiller, Baykal'a Hazır... Bugün, işçilerin ve koalisyonun kaderi açısından önem- li bir gün. Son yıllann en kapsamlı grevi için, son anda bir değişiklik olmazsa bu sabah düğmeye basılıyor. Koalisyonun kaderi ıçin de Çiller'le Baykal bir araya ge- liyor. Baykal, hafta sonu görüşmemizde, hazırlıklannı tamam- ladığını söyledi. Parti meclisinin toplanması için gerekli iki günlük süre ıçinde yoğun göriişmeler yaptığını, değerlen- dirmelerini birleştirip çantasına koydugunu açıkladı. Türk-lş yöneticileri, bugün saat 08.00'de TKİ'de, 08.30'da Etimesgut Şeker Fabrikası'nda, 09.00'da MTA'da, 10.00'da Türk Tarih Kurumu'ndâ, 11.30'da Kara- yollan'nda grevi başlatacak. 11.30'da da Çiller-Baykal buluşması gerçekleşecek. mArkasıSa.6,SiL3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog