Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye'nin en çok kullanılan Bireysel" Kredisi! EMLAK BANKASI Cumhuriyet r -- EMLAK BANK/ıSI KURUCUSU: VttiB MUİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMİR MOİ (1945-1991) Erdal Yıldınm'ın cenazesine binlerce yurttaş kaüldı. MHP'li belediyeye öfke seli 'Kahrolsun MHPve mafya' • MHP'li belediye memuru tarafmdan öldürülen Erdal Yıldınm'ın cenaze törenine katılan binlerce yurttaş, Keçiören Belediyesi'nin yakınlanna kadar 5 kilometre yürüyerek, baskı ve tehdit uygulamalannı protesto etti. Cinayetten MHP'li Keçiören Belediye Başkam'nı sorumlu tutan yurttaşîar, "Kahrolsun MHP ve mafya" sloganJan attılar. MHP'li Belediye Baş- kanı Turgut Alunok. • Cenaze törenine, TBMM Başkanvekili Karner Genç, CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, CHP milletvekilleri Salman Kaya, Mehmet Sevigen, Mehmet Kerimoğlu, CHP Ankara ll Başkanı Haydar Doğan ile Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen de katıldı. • Ovacık'taki yurttaşlann, belediye araçlanyla bölgeye gelen "A Takımı" diye adlandınlan ülkücü silahlı gruplarca tehdit edüdikleri ve yapılan şikâyetlerden sonuç alınamadığı belirtildi. • 3. Sayfada MHP cinayetine tepki yağdı 4 Yıldınm'ın katili iilkiicü A Taknnı' • 21 Mart seçimlerinden beri Keçiören'deki ülkücü örgütlenmeye dikkat çeken demokratik kitle örgütleri ve siyasi partıler cinayeti kmadılar. Belediye memurlannın, yurttaşlan tehdit ederek, pompah silahla halka ateş etmesine tepki yağarken Belediye Başkanı Turgut Altınok da siyaset yerine "eşkıyalık yapmakla" suçlandı. • CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, Keçiören'de aylardır süren baskı ve tehditleri göz ardı eden Içişleri Bakanlığı'na, AJtınok'u görevden alma çağnsı yaph. Keskin, "Bunlan yapanlar A takımhğı işlevini yürûtenlerdir. Şiddet şiddeti çağınr, yarattığı kan selinde kimin boğulacağı kestirilemez. Ama, bu olay bireysel bir saldın gibi gösterilemez, örgütsel bir olaydır. Fiziki gücü yöntem seçen anlayış siyaset değil, eşkıyalıktır" dedi. Cinayette yasak silah kullanıldı • 3. Sayfada • CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu, halkı tahrik ettiğine ilişkin suçlamalan, "Eğer onlara sahip çıkmak onlan tahrik etmekse, ben onlara yardım ederek onlan tahrik etmeye devam edeceğim" diye yarntladı. Kerimoğlu, "Cinayetin sorumlusu belediye baskanıdır. Emniyet mûdürlüğu kulağının üzerine yatarsa, o bölgeyi Gazi'ye de çevirirler, Sıvas'a da"' dedi. • 3. Sayfada Saraybosna çevresindeki mevzilerini boşaltıyorlar Sırplar çekiliyor• Bölgedeki hava muhalefetine karşın üç gün boyunca süren NATO tarihinin en büyük harekâtının, başanya ulaştığı belirtildi. Cephanelikleri ağır hasara uğrayan ~ ~ I Sırplar, Saraybosna ÜÇ 9ÜIIİÜİC çevresindeki ağır silahlannı haırsı çekmeye başladı. BM Sözcüsü Alexander Ivanko, Bosnalı dkini Sırplann üç tankı güvenli 1 bölgenin 20 kilometre dışına taşıdıklannı söyledi. BM ve NATO tarafından 'durum değerlendirilmesi' yapılması nedeniyle NATO hava saldınlannın geçici olarak durdurulduğu açıklandı. • BM Acil Müdahale Gücü'nün de hava akmına destek amacıyla dün sabah Saraybosna çevresindeki Sırp askeri mevzilerine 4 kez top saldınsı düzenlediği 1 bildirildi. 2. Dünya Savaşı'ndan DAenalrlar b u v a n a ^ kez Alman savaş DOŞnaKlar u ç a kiannın Bosna-Hersek SOntlÇtaii üzerinde savaş uçuşu yaptıklan, •«•«•••«••••M ancak görevlerinin bomba memniin bırakmak değil, gözcülük ' olduğu bildirildi. Bosna Cumhurbaşkanı Aliya Izzetbegoviç, "NATO operasyonlan, Bosna savaşında siyasal ve askeri bir dönüm noktasına gelinmesini sağladı" dedi. Dış Haberier Servi» - NATO tarihinin en büyük harekâtıyla karşı karşıya kalan Sırp- lar, Saraybosna çevresindeki mevzilerini terk etmeye başladılar. Yetkililer, üç gündür süren akınlann hava muhalefetine karşın başanlı olduğunu, Sırplann ağır kayıplar verdiğini belirttiler. BM Sözcüsü Alesander Ivanko,dün yap- tığı açıklamada, Bosnalı Sırplann Saray- bosna çevresindeki ağır silahlan çekmeye başladıklanna dairgüçlü ışaretler aldıklan- nı kaydetti. Ivanko, Sırplann ağır silahlarla dolu üç tankı. güvenli bölgenin 20 kilometre djşına taşıdıklannı söyledi. NATO'dan yapılan ayn biraçıklamada da hava akınlannın başanlı geçtiği ve Sırpla- nn geri çekilmeye başladıklan kaydedildi. NATO SözcüsüJamieShea. Bosnalı Sırp- iann Saraybosna çevresindeki ağır silahla- nndan bazılannı geri çektikien şekJinde ha- berlerin kendilerine ulaştığını ve bu haber- lerin doğruluğunun araştınldığını söyledi. Bağımsız Beta ajansı da Bosnalı Sırpla- ra yakın kaynaklara dayanarak verdigi ha- M Arkası Sa. 17,Sü.3'te 'NATO, GÜÇ GÖSTERJSJ YAPIYOR' • 17. Sayfada ŞAİR GÖZÜYLE ACILI BOSNA • 5. Sayfada ABD'den diplomatik baskı• ABD Dışisleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke, Sırbistan Devlet Başkanı Miloseviç'in, kendisine hem ülkesi hem de Bosnalı Sırplan temsilen konuşabileceğini belirttiğini ve "Amerikan girişimi ile temas grubunun banş planını kabul ettiğini" açıkladığını söyledi. FUATKOZLUKLU WASHINGTON - ABD'nin bir sonuç alınıncaya kadar diplomatik girişimlerini sürdünnede kararlı ol- ması, meyvelerini vermeye bsşiadı. NATO'nun düzenlediği hava hare- kâtı ile destekli ABD girişimleri, Sırplar üzenndeki baskıyı arttın- yor. Bosnalı Sırplann vasiliğini üst- lenen Sırbistan Devlet Başkanı Slo- bodan Miloseviç, son ABD planına yeşil ışık yakarken ABD Başkanı BfllClintonda "Bosnalı SırplarsaJ- dınJannı sürdürürierse hiçbir şe> r kazanjnazlar, tersine her şeylerini yitiririer" dıyerek Sırplan sert bir dille uyardı. Hawaiı adalanndaki Honolulu Askeri Akademisi'ni ziyaretı sıra- sında konuşan Clinton, "NATO operasyonlannın amacı, Bosnalı SırplaraSaraybosna veöteki bölge- leresakbnnata devam ederlerseka- zanacaklan hiçbir şe> oknayacağı mesajuıı vermektir. NATO da bu mesajı açıkça ve seıtçe iletmiştir" ifadesini kullandı. NATO operasyonlannın Saraybos- na'daki kıyıma karşıhk olduğunu belir- ten Clinton, "Bosna savaşı bitmelL Mu- harebe meydaıunda değil ama, görüşme masasında" dedi. Bosnalı Sırplann, ortak banş heyeti oluşturulmasına karar vererek Belgrad yönetimini vasi tayin etmesi, banş görüş- melerine nihayetbaşlanacağı konusunda umut uyandırdı. ABD Dışisleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke, eskı Yu- goslavya sonınunun çözümüne yönelik görüşmelerin "usulü" konusunda çok önemli gelişmeler kaydedildiğini bildır- di. CNN televi2yonunda konuşan Holbro- oke, Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan MOoseviç'in, önceki gün kendisine sun- duğu yazılı bir metinde hem ülkesi hem de Bosnalı Sırplan temsilen konuşabile- ceğini belirttiğini. aynca "Amerikan gn rişinıi ile temas grubunun banş planını kabul ettiğini" açıkladığını bildırdı. "Bu nedenle gerçek görüşmelere geçi- lebflecek düzeye gelindi" 1 diyen Holbro- oke. "Bu eibette bir süreç, ancak Milose- Katliamdan kaçtıiar Sırp vahşetine hedef olan Bosnalı 32kadıniie aralannda bebekterinde bulunduğu 175 çocuk, Tfirk Hava Vollan'naaitözel bir uçakla önceki gece Ankara'ya getirildi. Tam bir duygu nrtuıasının vasandıgı karşılama sırasmda. Sırp vahşetine tanık olmus gözlerde, kurtuluş sevind fle geride bjrakılanlann acısuıuı birbirine kanşdgı gözlendL (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) viç'in sunduğu belge, gerçekten çok önemli bir aşamayı gösterfyor" dedi. Holbrooke, önceki gün Belgrad'da Amerikan girişimi çerçevesinde Milose- viç'le görüşmüştü. Dün de üçüncü kez Miloseviç ile bir araya gelen Holbrooke, görüşmeler hakkında aynntılı bilgi ver- MArkasıSa. 17,Sü.l'de Clinton'ın Amerikan Kongresi'ne yolladığı son Kıbns raporu: Avrupa kapısı Kıbns'tan açılacak ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - ABD Başkanı BiD Clinton'ın yayımladığı ve Ankara'nın "kötünün jyisi" olarak değerlendirdiği Kıbns raponmdaki, çözümün öncelikle Birleşmiş Milletler'de (BM) görüşmeler yoluyla sağlanacağı önerisi olumlu karşılandı. ABD raponınun, Kıbns sononunun çözümünde topu önce Avrupa Birliği'ne (AB) atmaması açısından önem taşıdığı kaydedildi. Ancakj raporda AB ile Kıbns Rum yönetimi arasında tek yanlı olarak yapılan üyelik görüşmelerinin, "Kıbns'ta çözümü teşvik edici" bir unsur olarak nitelendirilmesi, Ankara ile Washington arasındaki görüş farklılığını ortaya koydu. Ankara'nın, Kuzey Kıbns'ı da ıçine alacak şekilde kurulacak bir federal Kıbns cumhuriyetinin dahi, Türkiye'nin tam üye olmadığı bir kunıluşa üye olamayacağını vurguladığına dikkat çekildi. Diplomatik çevreler. Clinton'ın Amerikan Kongresi'ne yolladığı son Kıbns raporunda, sorunun çözümünün öncelikle BM'nin yürüttüğü müzakerelerde yattığını vurgulamasının memnunluk verici olduğunu belirttiler. ABD'nin BM sürecini kabul etmesi ve iki kesimli ve iki toplumlu bir Kıbns istemini vurgulamasının önemine işaret eden aynı çevreler, raporda, BM zemininde bulunacak ve Türk tarafının kabul edebileceği güvenceleri de içerecek çözümden sonra AB üyeliğinin gündeme geleceğinin belirtildiğine dikkat çektiler. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte Kıbns görüşmelerinin de hareketleneceği bildirildi. Birleşmiş Milletler'in Kıbns Özel Temsilci Yardımcısı Gustave Feissel'ın, Kıbns Türk ve Rum toplumu liderlerini bir araya getirme girişimlerine başladığı kaydedildi. CHP'de kurultaya doğru • CHP Artvin İI Başkanı Mehmet Ersöz, birleşmeden sonra bütünleşme olmadığını söylerken Eşkişehir tl Başkanı Zeki Unal, partisinin koalisyonda yara aldığını belirtiyor. Antalya 11 Başkanı Tuncay Ercenk ve Kayseri ll Başkanı AIi Ihsan Alçı, CHP kimliğinin ön plana çıkanlması gerektiğini vurguluyor. • Bingöl ll Başkanı Mustafa Kurban, partisinin kitlelerden gittikçe uzaklaştığını belırtırken Bursa tl Başkanı Hakan Aşlar, Baykal hderliğindeki CHP'nin daha başanlı olacağı görüşünü taşıyor. • 4. Sayfada TUNCELt 'Banş elçileri' engellendi • Tüm dünya, "Banş Günü"nü kutlarken banş için Tunceli'ye girmek isteyenler, güvenlikleri sağlanamayacağı gerekçesiyle kente sokulmadı. Bir süre bekleyen heyet, daha sonra Ankara'ya döndü. • 5. Sayfada Nükleer denemelere büyük tepki • Fransa'nın nükleer deneme süreci başladı. Denemelerin başlamasını protesto eden Greenpeace örgürünün başını çektiği çevreci örgütler, Avrupa'da büyük gösteriler düzenledi. Isviçre'nin Bale ve Lozan kentlerindeki Fransa konsolosluklan işgal edildi. • 17. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Keçiören ve MHP... MHP Genel Başkanı Alp- arslan Türkeş'in siyasete gi- rişinin 30. yılı, geçen günlerde kamuoyunda da yankı bulan etkinliklerle kutlandı. Tür- keş'in, siyasi yaşamımızdaki rolü yıllardır yazılıp çiziliyor. Son dönemde MHP yöne- ticilerinin vermek istediği izle- nim şu: - MHP artık, adı terörle bir- likte anılan parti değildir. Kitle partisi olmuştur. Ne var ki MHP'li belediye- lerde yaşananlar bu savı doğ- rulamıyor. Ankara'nın Keçiören ilçe- sindeki olaylar bunun bir ör- neğidir. 27 Mart'ta seçimi ka- zanan MHP'li Turgut Altın- ok'un ilk işi ilçede, "beğen- mediği" cadde, sokak ve park adlannı değiştirmek olmuştu. Butto Parkı'nın adı, Alparslan Türkeş Parkı oldu. Bunu diğer MHP'li ve RP'li belediyeler iz- ledi. Uğur Mumcu adını ilk günden değiştirdiler. Altınok'la ilgili ıddialar bir süredir gazetelerin bölge say- falannda yer alıyordu. "A Ta- kımı" adı altında silahlı bir ekip kurduğu, MHP köken/ilerden seçilen bu ekibin, ilçede "te- rör estirdiği" iddia ediliyordu. Zaman zaman günlük yaşa- ma müdahale edildiği konu- sunda yakınmalar geliyordu. Son olarak belediye me- murları önceki gece, ilçesınır- lan içindeki Ovacık Köyü ya- kınındaki bir kooperatif inşa- atına geliyor. Tartışma çıkıyor, belediye memurları halkın üzerine pompalı tufekle ateş ediyor. Erdal Yıldınm adlı 22 yaşındaki bir genç yaşamını yitjriyor. • • • • Arkası Sa. 17,S&9 'da BORSA ûDun 45.690.48 Önceki 45.139^7 DOLAR Dün 48.150 Önceki 48.200 MARK ODûn 32.850 Önceki 32.850 ALTIN Dün 592.500 Önceki 594.500 Rize'de can kaybı 10'a çıktı Rize'de sel felaketinin neden olduğu ulaşım, haberleşme, içme suyu ve elektrik anzalarının giderilmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı. • 17. Sayfada Kılıç, 3 can daha aldı Suudı Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu 3 Pakistanlı daha başlan kesilerek ıdam edildi. Böylece idam edilenlerin sayısı 151'e çıktı. • 17. Sayfada Cumhuriyet'in okullararası şiir ve kompozisyon yanşması Söz Çocukların İlk, ortaokul ve liselerde okuyan 15 milyon öğrenciden 1500'ü yanşmaya ilgi duymuş. Yurdun dört bir yanından gönderilen ilginç ürünlerden derlenen yazı dizisi... Derteyen: EnM Tsy •esenter: Semfe Poroy VmCunlMriyertB. GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP Senaryoları... Kurultaya bir hafta kala, CHP'de beklenen kaynama başladı. Partinin, aday zenginliğinden bir şey yitirmediği, kulis çekişmelenni bitirmediği bir kez daha ortaya çıktı. Kaynama, kanamayı durdurur mu? Kazanda pişecek yemeğe bağlı. Herkes en iyi malzemenin kendisinde olduğunu söylü- yor. Ama aslolan yemeğe konacak su. Su kirli olduktan sonra ne yemeği yaparsanız yapın sof- raya koymanız güç. CHP'nin il ve ilçe kongrelerinde ezici bir üstünlük sağ- layan Baykal ekibine bu şansı veren şu temel yaklaşım ol- muştu: "Hükümetten çekHelim. Muha/efette güçlenelim. Parti- • Arkası Sa. 17.SH3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog