Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold... VISA Internationai... EMLAK BANKASID ı h ı Uyg.r Bir Yafam I ç l n " Cumhurıye72.YI.SAYI 25648/ KURUCUSU- YUNÜ8 NADİ (7924- lUOtt NADİ fî345-T997J EMLAK BANKASI 18EYLfiM885MZMTBİ Deniz Baykal: İİlk f # 'ücreti• Başbakan Tansu Çiller ile hükûmetin sürmesi konusunda yapacağı görüşmede ne gibi koşullar ileri süreceğıni Cumhuriyet'e anlatan CHP lideri Deniz Baykal "Hükümette kalırsak, öncelikle 600 bin kamu işçisinın toplusözleşmesi için dayatacağız. Yüzde 5.4'e karşı işçi reaksiyonunu, grev erteleyerek kırmak bizce doğru değildır. Işçi elbette CHP'ye gelecek; biz dert kapısı, umut kapısıyız" dedi. • Çiller'le randevusuna hazır olduğunu belirten Baykal, hükümet görüşmelerinin, Başbakan Çiller'in, "hazırlanmak için süre istemesi" nedeniyle ertelendiğini; iki partinin hükümet konusunda "taktik savaşı"na girdiği için görüşmelenn gecıktiği yönündeki iddialann doğru olmadığını söyledi. • Hükümetin yeni bir öneri paketi hazırladığı konusunda da Baykal, "Bilemiyorum, devlet dosyalanna giremediğim için. Hükümette 'Grevleri erteleyelim' tavn ılk anda kendisini gösteriyor. Biz. 'îşçilere çok düşük ücret artışı önerip greve sürükleyin, sonra o grevi erteleyip mecburi tahkimle ücret dikte edin' yaklaşımını içimize sindiremeyiz. CHP olarak rahat hissetmiyoruz kendimizi" dedi. • 5. Sayfada YILMAZ'IN K. IRAK ENDİŞESt ~ .'Türidye, tehükeli senaryonun figüranı' • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Kuzey Iraklı Kürt liderleri anlaştırmak için ABD'nin girişimiyle Dublin'de yapılan toplantılara gözlemci olarak katılan Türkiye'nin "tehlıkeli bir senaryoya figüranlık yaptığını" savundu. Yılmaz, Türkiye'nin, bu rolünü iş işten geçtikten sonra anladığını söyledi. • Yılmaz, halkı en çok ilgilendiren önemli konularda "tam bir başıbozukluk ve kaos" yaşandığını öne sürdü. Yaşanan kaosun eğitim, tarım, ekonomi, dış politika ve diğer önemli alanlan da kapsadığını iddia eden Yılmaz, uygulanan yanlış politikalar sonucu ekonomide 1994 krizi öncesine dönüldüğünü söyledi. B 5. Sayfada Askerlerin gittiği kafeteryaya bomba: Belediyenin tartrim saöş mağazasının kafeteryasına konan bomba, masum insanlan buldu. (Fotoğraf. NEGATt AV Gl\) 4 ÖKi^26 yarahBomba, bahçedeki çöp bidonuna konuldu tzmir Gaziemir'de Tansaş'ın kafetarya olarak kullanılan bölümûnde dün sabah sat 09.45 sıralannda patlama oldu. Hava Eğitim Komutanlığrna bağlı askerlerin haftahk izinlerinde geldikleri kafede patlayan zaman ayarlı, parça tesirli bombanın, bahçedeki çöp bidonuna konulduğu bildirildi. Patlamadan sonra 58 yaşındakı Nadır Sakallıoğlu olay yerinde. emekli öğretmen Veli Erefe, simit satıcısı Muzaffer Yıldız ile Hava Eğitim Komutanhğı'nda asker olan Sefer Ağar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldınlırken yolda yaşamlannı yıtirdiler. Emniyet alarmda, saldırıyı üstlenen yok Görgü tanıklannın ıfadelerıne göre büyük bir paniğin- yaşandığı kafeterya, bir anda kan gölüne döndü. Patlamada yaralanan 26 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Izmır Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, boru içine yerleştirilmiş zaman ayarlı, parça tesirli bombanın çöp kurusuna kimler tarafından konulduğunun araştınldığını, olayı üstlenen olmadıeını söyledi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Izmir Valisi Kutlu Aktaş'ı arayarak patlama hakkında bilgi aldı ve olaydan duyduğu üzüntüyû iletti. • 4. Sayfada . Yeni hedefler Ekoııomi 2. kez IMF masasında •Uluslararası Para Fonu'nun, Bütçe Yasası'nda öngörülen yüzde 22.5 oranında enflasyon ve yüzde 4.2 oranındakı büyüme hedefını gerçekçi bulmaması üzenne, şubat ayında yûzde 72.5 enflasvon ve yûzde 3.1 düzeyınde de büyüme tahmıni olarak değiştirilen hedefler, ekonomide son aylarda yaşanan gelışmeler üzenne bir kez daha yenileniyor. A.NKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - 1995 Yılı Bütçe Yasa- sı'nda resmı olarak açıklanan ve şubat ayında yenılenen, hükü- metin yıl sonu ve 1996 yılı eko- nomık hedeflen, ikıncı kez de- ğıştırilmek üzere bugün Ulusla- rarası Para Fonu'nun (IMF) yö- netım toplantisında masaya ya- tırılacak. IMF'nın, Bütçe Yasası'nda ongorülen yüzde 22.5 oranında enflasyon ve yüzde 4 2 oranın- dakı buyume hedefını gerçekçi bulmaması üzenne, şubat ayın- • Arkası Sa. 6, Sü. S'te SSK'de bağış tartışması •Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek Sosval Sigortalar Kurumu (SSK) bünyesinde kurulan dernekler için toplanan paralann denetımınin mümkün olmadığı belirtıliyor. • Tüm Sosyal-Sen Anadolu Yakası Şube Başkanı Tuncer Tekın, sıgortalılardan, yapılan ışlemler karşılığında derneğe bagış ıstenerek 50 bin lıralık yasal makbuz kesıldığını, oysa ışin önemine göre sıgortalının daha fazla mıktarda bağış yaptığını vurguladı. •SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu dernekler yoluyla elde edilecek gelirin, genel müdürlük tarafından denetleneceğını belirterek, kötü nıyetlı bir uygulama olduğunda süratle müdahale edeceklerinı ve suiistimale kesinlikle izm vermeyeceklerinı ileri sürdü. • 9. Sayfada Bosna-Hersek Sırplar gerçekten çekiliyor! • Ağır silahlannı çekmeye başlayan Bosnalı Sırplann, dün çekilme işleminin üçte birini tamamladıklan bildirildi. BM yetkilileri, çekilme işleminin tatmin edici düzeyde olduğunu kaydettiler. • Sırplara venlen 72 saatlik süre, dün TSİ 23.00'te sona erdi. BM, Sırplara verdiğı süreyi 72 saat daha uzattı. Bosnalı Sırplar ile yapılan anlaşma uyannca Saraybosna çevresindekı 300 ağır süahtan 200'ünün çekilmesi gerekiyor. • 11. Sayfada Eski ABD Genelkurmay Başkanı General Powell anılannı yazdı 6 Ozal: Irak 24 saatte nakavt olıır' ACILARI BtTMİYOR - Bosna'da banş rüzgârlan esiyor. ama çocuklann actlan bıtmek bilmiyor. Ön- ce Bosnalı Müslümanlar göçmek zonında kalmıştı. şimdi de 70 bin Bosnalı Sırp göçüyor. (RELTERS) VVASHINGTON (AA) - Eskı ABD Genelkurmay Başkanı General Colin Powe0,Türk mes- lektası Doğan Güreşın "Olağa- nüstû bir genelkurmay başka- nı" olduğunu yazdı Povvell. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, eskı ABD Başkanı Ge- orge Bush'a. ha\a saldınlanvla Irak'ın 24 saatte "•nakavt" edı- leceğıni söylediğını de belırttı Emekli General Povveü'ın. haftalardır adından sık sık soz edılen kıtabı "My American Journey" (Amenka Yolculuğum) adlı kıtabı pryasa- ya çıktı Gelecek yıl sonunda yapılacak se- çimlerde başkan adayı olup olmayacağı me- rakla bcklenen ve "ABD'nin en saygın kişi- si" olarak tanımlanan general. kıtabının Körfezbunalımıyla ılgılı bolumünde, U NA- TO'da uzun süredir kapsamlı bir savaşın planlamasını yapıyorduk" dedi Povvell, bu planlann, hasım bir Arap ulkesıne karşı de- •ABD'nın ılk sıyahı Genelkurmay Başkanı olan Colin Powell, "My Amencan Journey " adlı kıtabmda, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, eski ABD Başkanı George Bush'a. hava saldınlanyla Irak'ın 24 saatte "nakavt" edileceğinı söylediğmi yazdı. Povvell, Türk meslektaşı Doğan Güreş'in, "olağanüstü bir genelkurmay başkanı" olduğunu da belırttı. ğil, Sovyetler'e karşı duşünüldüğünü kay- detti ABD'nin ilk sıyahı Genelkurmay Başka- nı olan Povvell. şöyle devam ettr "Krizin başuıdan beri,zamanımın büyiik bölümünü, NATO ve koalisyon üvesi olan ülkelerdeki meslektaşlanmİa görüşmeler yaparak geçirivordum. Benim gibi her ülke- nin genelkurmay başkanı, kendi siyasi lider- lerine karşı sorumluydu. Ne talih ki bu ma- ceraya yannnı yapan müttefik ü\- kelcrin olağanüstü genelkurHiay başkanlan vardı. İngjitere Geneİ- kurmay Başkanı Mareşal Sir Da- vıd Craıg ile yakın dost olduk. Bunlar arasında, Fransa, ttalya, Kanada ve bize iis sağ- layan Türkiye'nin Genelkur- may Başkanı General Doğan Güreş bulunuyordu." Avrupa ve Örtadoğu gezisın- den 15 Eylül 1990'da VVashıng- ton'a dönduğunü yazan Povvell, ertesı gün VVashıngton Post'un binncı say- fasında çıkan "Savaş çıkarsa ABD hava akınianna ağırlık verecek" habennı hatırla- tarak. "Bu verilebilecek en kötü mesajdı" dedi. Herkesin George Bush'u yoğun hava akınlan konusunda ıkna etmeye çalıştığını söyleyen Povvell, eskı ABD Başkanı'nın şu ArkasıSa.6, SH OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Hükümet Boşluğu... Cumhuriyet Halk Partisı ku- rultayının üzerinden bir hafta geçti. Kurultayda Deniz Bay- kal genel başkan seçildi ve Hikmet Çetin dönemı kapan- mış oldu. Ama, Başbakan Yardımcılığı koltuğunda hâlâ Çetin oturuyor. Neden? Çün- kü Başbakan Tansu Çiller, CHP Genel Başkanı Baykal'la birtürlü "buluşamıyor" daon- dan! CHP Genel Başkanı sıfatıy- la Başbakan Yardımcısı olma- sı beklenen Baykal, bu maka- ma oturup yeni bakanlarını açıklayamadığından Anka- ra'da bir "hükümet boşluğu" ya da "boşluktaki hükümet" dönemı yaşanmakta. Sonunda Başbakan Çiller, CHP lideri Baykal'a sürekli er- telenen buluşma için tarih ve saat verıyor: 20 Eylül 1995 Çarşamba günü, saat 11.30! Oysa 20 eylül günü, Türki- ye'nin heryanında emekçı ey- lemleri var. Grev hakkı olan sendikalı emekçiler greve gi- decekler; grev hakkı olmayan kamu ışçileri ise "ış bırakma" eylemi ile onlara destek ola- caklar. Bu bakımdan-akla, Çiller'in Baykal'a verdıği randevu gün ve saatınin ardında "ince he- saplar yattığı" gelmektedir. Nitekım, cumartesı ve pa- zar günlerı Istanbul'da yapı- lan Türkıye Gazeteciler Sendi- kası (TGS) Genel Kurulu'na katılan sendıkacılann hemen tümü, bu ince hesaplann altı- nı çizmeden edemiyorlardı. Sendikacılar diyorlardı ki: "Başbakan, tam 8.5 aydır sendikalann greve gıtmemek için sabıria sürdürdükleri çö- züm arayışlarını görmezden geliyor ve bılinçlı olarak bu tutumunu sürdürüyor. Tansu Çiller, hıçbırçözüm yolu gös- • • • M Arkası Sa. 6, Sü. 9'da "21. Yüzyıl Bankacılığı "nda Müfettiş olmak için ilk adım! VakıfBank'ta- Mfifetti; Yardımcılığı için 21-22 Eklra'95 günlerinde Ankara ve İstanbul da sınav var.. Sınav ;anlarını ve basvuru esaslarını içeren bro- Sürümnzû Bolge Müddrlukltrimlzdcn ya da en yakın VaktfBank snbesinden edinebılirsirm.. Unutmayın! VakıfBank'ın 21. yüzyıl kadrosunda yer almak için ff son bajmru tarihi 6 Ekim'95 Cuna. 42 Türk, Mısır'da uyuşturucu mahkûmu • Suudi Arabıstan'da uyuşturucu kaçakçısı olduklan gerekçesiyle tutuklu bulunan 70 Türkten 4'ünün ıdam edılmesı üzerine yoğun diplomatık temaslarda bulunan Türkiye, Mısır'da aynı suçtan hüküm gıymış 42 Türkün durumunun iyileştınlmesi için de hukuksal gırışım başlattı. • Kanavat Hapıshanesi'ndekı Türkler, Başbakan Çıller'e yazdıklan mektupta, 1974'ten bu yana aldatılarak uyuşturucu İcaçakçılığı ışıne sokulmuş, 22-25 yıl hapıs cezasına mahkûm 42 Türkün bulunduğunu bildırdiler. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Emekliler Birleşin... Turkıye Devrımcı Işçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), bir konuya daha öncülük etti ve emekliler ıçın de "sendıkalaşma" yolunu açtı. Emekliler sendikası, dünyada gelişmekte olan bir kav- ram. Avrupa Sendıkalar Konfederasyonu (ETUC), 1985 yı- lındaki Mılano toplantısında aldığı bir kararla emekli örgüt- lenmesinin desteklenmesırli ve kurum çatısı altında bu ke- sıme daha fazla yer venlmesını gündeme getırdi. Ekim 1987'de Bruksel'de düzenlenen uluslararası semı- nerin ardından, emekliler de ETUC ıçınde kurumlaştı. Bugün, ETUC'un tam yedi mılyon emekli üyesı var. Türkıye'de ise emekliler daha çok dernekler halınde ve ışkolları düzeyınde brgütlü. Bunlar da toplumsal bir baskı • Arkası Sa. 6, Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog