Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold... VISA International... EMLAK BANKASI D l h ı U y g ı r B<r V a ş a r n İ ç i n Cumhuriye(72. Y l SAYI28547 / 20000 Tl (KDV içinde) KURUCUSU: YIMIS MADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NttH NWİ11345-199/; EMLAK BANKASI 17EYIÜU995PAZAR Düzce'deki okulda, üzerinde Arap harfleriyle "La ilahe illallah" yazılı karne veriliyor Hizlnıllalı ilkokulu TCS Cenel Kurulu 3 yıldır faaliyet gösteriyor Türkiye'deki laik cumhunyetı yıkarak Iran modeli bir Islam devleti kurmayı amaçlayan terör örgütü Hizbullah'ın. Bolu'nunDüzce ilçesindeyasadışıbir ilkokul açtığı ortaya çıktı. DGM'ce hazırlanan "Hiz- bullah Örgütü Düzce Grubu" başhklı iddianamede, şeriatçı terör örgütünün kurduğu "Tevhid" adlı ya- sadışı bir ilkokulun 3 yıldır faaliyet gösterdiği belir- tildi. iddianamede, örgütün Bolu Dağı ile PürenYay- lası'nda kurduğu kamplarda eğitim çalışmalan ile silah arış talimleri yapıldığına işaret edildi. 'Atatürk düşmanı olmuşlaı" Ankara DGM Başsavcılığı'nın 5'i RP üyesi olduğu saptanan 15Hizbullahçısanıktan3'üiçinidam. 12'si için de 5 ile 15 yıl arasında ağır hapis cezası istemin- de bulunduğu iddianamede, örgüt ile ilgili genel de- ğerlendirme ve yasal durum hakkında tespitleri ya- pıhrken Hizbullahçılann ısrarla Iranlı din ve fikir adamlannın kitaplannı okuduklan ve çevrelerinde- ki insanlara okuttuklan vurgulanarak "Bunun sonu- cu, îmam Humeyni'ye gönül vermişler ve Atatürk düşmanı olmuşlardır" görüşü dile getirildi. Radyo ve kitabevinde propaganda tddianamede, Hizbullah grubunun ÎM (Iranlı Müslü- manlar) Radyosu ve Kitabevi aracılığıyla propagan- da çalışması yaptıkJan kaydedîlerek şu ifadelere yer verildi: "İMKitabevi'nin Hizbullah örgütünün göriiş- leri doğrultusunda olan yayınlan sattığı... ÎM Rad- yosu için 1 milyar lira lazım olması üzerine soygun yapmaya karar verdikleri, soygunda kullanılacak tak- siyi gasp ettikten sonra sanıkJar Hasan Aşar, Cengiz Çelik ve Güngör Gök'ün yakalandıklan... delillerle sabit olmuşrur." EVh GÖKTAŞ'm habert • 5. Sayfada Barzani ve Talabani, Dublin 'deki başansız zirveden Ankara 'yı sorumlu tutuyor Türkiye, K. Irak'ta aradakaldı 'Tekelci sermaye basmda'• Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın 14. Genel Kurulu'nda, 20 eylülde başlayacak grevler konusunda Çalışma Bakanı Ziya Halis'i yanıtlayan Türk-tş Genel Sekreteri Şemsi Denizer "Çiller grevsiz çözüm istemiyor. Böyle giderse Türkiye eylemler ülkesi olur" dedi. •TGS Genel Başkanı Ziya Sonay da basındaki tekelleşmeyi eleştirerek "Yanhş ekonomik politikalann kötü etkisi, basın sektörü çalışanlannın da sömürülmesi sonucunu getiriyor" şeklinde konuşru. • Kürdistan Demokratik Partisi, son üç haftadır mevzilerine yönelik PKK saldınlan karşısında Ankara'nın kendilerine yardım yapmadığmı ve koordinasyon kurmadığını savunarak "Bundan dolayı hayal kınklıgına uğradık" görüşünü dile getirdi. • Kürdistan Yurtseverler Birliği de Dublin"in sonuçsuz kalmasında KDP'yi suçlayarak, Türkiye'nin, PKK saldınlanyla birlikte KDP'ye askeri, lojistik ve mali desteğini arttırdığını savundu. LALE SARltBRAHİMOĞLU ANKARA - Celal Talabani liderlığındekı Kürdistan Yurt- severler Bırlığı (KYB), Kuzey Irak'takı Kün gruplan arasın- da uzlaşma sağlamayı amaç- layan Dubhn toplantısının net sonuç alamadan dağılmasın- da. Vfesud Barzani lıderli- ğındekı Kürdistan Demokra- tik Partisi'ne (KDP) verdığı güçlu destek ile Türkiye'nin de rol oynadığını savundu. KYB ve KDP, Dublin'de so- nuç alınamamasından dolayı bırbırlennı eleştırirken, PKK saldınlannın önlenmesınde Kürt grup- lan arasında sağlanacak uzlaşmaya önem veren Ankara'ya da suçlama yö- nelttiler. KDP, son üç haftadır mevzi- lenne yönelik PKK saldınlan karşı- sında Ankara'nın kendilerine yardım yapmadığını ve koordinasyon kurma- dığını savunarak "Bundan dolayı hayal Serseng'de PKK ile Kürdistan Demokratik PartisTne bağlı peşmergeler arasındaki çatışmalar sürüyor. (Fotoğraf: HATlCE TUNCER) tstanbul Haber Servisi - Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Ziya Halis, Türkiye Gazeteciler Sendıkası (TGS) Genel Kurulu nda yaptığı konuşmada, kamu sözleşme- lerinın bir an önce "makul" bir ucret zammıyla bıtınlme- si gerektığını belırterek "Grevlerin ertelenmesinin çalışma banşına olumsuz et- ki _\apaeağını ve işçilerin grev hakkının dola\iı olarak clle- rinden alınacağını düşünüyo- nım" dedı Turk-lş Genel Sekreteri Şemsi Denizer ıse, 20 eylul- den ıtibaren on bınlerce ka- mu ışçisınin gre\e çıkacağı- nı anımsatarak "Başbakan greve gitmeden çözüm iste- mûor. Bundan sonrası Baş- bakan'ın bileceği iş. Ancak kimse gre\e çıkarak e\leri- mizde oturacağımızı düşün- mesin. Türkhe. gre> lerfe bü- tünleşmişe> lemler ülkesi ola- cak" dı>e konuştu TGS'nin 14. Olağan Ge- • Arkası Sa. 6, Sü. 4 'te Türkiye sınırında çatışmalar sürüyor Peşmergeler 600 PKK'liyi kıstırdı • Peşmergeleri taşıyan aracın mayına çarpması sonucu 2 peşmerge öldü, 4 peşmerge de yaralandı. IKDP Radyosu, rehin alınan biri BM görevlisi üç kişinin serbest bırakıldığını duyurdu. • 6. Sayfada Crev uyarısi: CHP, son şaıısım iyi kuüansın • Genel Başkan Bayram Meral, toplusözleşme görüşmelerinin CHP'nin son şansı olduğunu v urgulayarak "Toplusözleşme görüşmelerinde çözüme vanlırsa, CHP eski büyük günlerine döner" dedı. • Çalışma Bakanı Ziya Halıs, işçiye yüzde 5-10 oranlarında ücret artışı \enlmesinı kabul etmeyiz derken Sanayi Bakanı Akyol, DYP'nin CHP'yi dış'ladıgını söyledi. • 5. Sayfada Kuzey irak izlenimleri Zaho'nun orta yeri sflah pazarı • Zaho kentindeki bir sokakta yok yok. Burası, silah pazan olarak anıhyor. Gerilla savaşında kullanılan hafif silahlann tümünü bulmak olası BtGÜN AKSOrun haberi I 6. Sayfada kınldığuıa uğradık" görüşünü dile ge- tirdı. KYB'nin, ıki haftadır Şam'da bulu- nan lideri Talabani'nın yanma giden Türkiye'deki temsilcisı Şahazad Saib, Cumhuriy'et'ın telefonda yönelttıgi so- rulan yanıtladı. Saib, Irlanda'nın baş- kenti Dublin'de ABD'nin arabuluculu- ğunda, Türkiye ve lngıltere'nin göze- timinde yapılan ıkincı toplantıda uz- laşmaya vanlmamış olmasına karşın sürecin devam ettiğını söyledi. Dublin'in sonuçsuz kalmasında KDP'yi de suçlayan Saib, Türkiye'nin. PKK saldınlanyla birlikte KDP'y e as- ken, lojistik ve malı desteğini arttırdı- ğını savunarak şunlan söyledi: "Şu anda banşa ihtnacımız olduğu sırada Türkiye onlara \ardım ediyor. PKK de zaten Dublin'i sabote etmek istiyor. KDP Ankara "dan aldığı destek- le Dublin'de banş masasında kendisi- ni güçlü hissederek uzlaşma>a yanaş- madı." KYB Temsilcisi Saib. PKK li- deri Abdullah Öcalan, Talabani ve Su- riye istihbaratı ile tranli üstdüzey yet- kılilerin 10 eylülde Sunye'de gızli bir toplanti yaptıklan yolundaki savlan yalanlayarak. bu türhaberlenn, Türki- ye ile KYB'nin arasını bozmak iste- M Arkası Sa. 6, Sû. 9'da Alevi-Bektaşi Dergâhları • Anadolu'da oluşan Alevi-Bektaşi dergâhları; Islamın softaca, despotça, insanlığı karanlığa götüren yorumlarına karşı, noşgörüyü, insanseverıiği kendine erdem alıp insanı, kâbesi kabul eden bir felsefi savın okullandır. • Bu yazı dizısınde Anadolu\xı aydınlatan demşler dünyasını, Anadolu'dan yükselen aydınlanmanın 5 kıtaya yolculuğunun öyküsünü, tarihi kişilikleri ve onları var eden mekânlan, halkın umut kapısı olarak yüzyülardır bu kapılara sel gibi koşma nedenlerini ızleyeceksiniz yın Hdsi • 12. Sayfada 4 SANTR4L BtR DAHA ÇALIŞTIRIL>IASENı' Yatağan'ın yaşamı rüzgârabagk • Geçen cuma günü okulun son günüydü. Öğlene doğru öğrenciler öksürmeye başladı. Oğretmenler çıkıştı; sonra onlar da öksürmeye başlayınca camlar kapatıldı, yetkililer uyanldı. Olan olmuştu, ilçe kirli havadan boğulmak üzereydi. ÖZCANÖZGÜR MUĞLA-Yatağan 'da meyda- na gelen termik santral kaynak- lı 'bekJenen'kirhlikyetkilılerde panık yarattı. İlçe halkı endışelı birbekleyış içine girerken. çev- recıler ve uzmanlar, şu anda ka- palı olan santralın yeniden ça- İıştınlmamasını ıstedıler. Göko- va Süreklı Eylem Kurulu Sözcü- sü Saynur Gelendost santralla ilgili Aydin Bölge Idare Mahke- mesi'nın "durdurma" karan bulunduğuna dikkat çekerek "Bu karar Bakanlar Kurulu ka- ranvla askı\ a alındı. Şu anda Ba- kanlar Kurulu karan üe cinayet işleniyor" dedı. Geçen cuma günü ilkokul öğ- rencılen okullanna güle oynaya gitriler. Ilk derste toplu halde ök- sürmeye başladılar. Kendılen ile dalga geçıldığini düşünen oğret- menler, çocuîdara çıkıştılar. An- cak bir süre sonra kendileri de öksürmeye başlayınca, önce açık olan sınıf pencerelerini ka- • Arkası Sa. 6, Sü. 2'de 253 yıllık Kirov Balesi Esbank'ın 68. kuruluş Mİdönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteriler sunan 253 yıllık bir kiiltür tarihini simgeleyen Kirov Balesi, 'bir koreografi müzesi'. Topluluğun sanat yönetmeni Oleg Vinogradov, balenin pahaiı bir keyif olduğunu vurguluvor: ' » i m p a r a t o r ne de komünistler baleyi gelir için desteklediler, amaç prestijdir.' MNAEVCMIn soyteşısj M 15. Sayfada Wr stmk buİdvKj u jtede yalan cfe bittı L Öztürk dünya şampiyonu • Roma'da yapılan Dünya Ordulararası Atletizm Şampiyonasrnda milli atletimiz Zekı Öztürk, 44 atletin katıldığı lObin metrede28.19.77"lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. • Sporda B U G U N Cumhupiyet'le birlikte OLAYLAREV ARDENDAKİ GERÇEK Kuzey Irak... Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ve gıderek ulusla- rarası nitelik kazanan Kuzey I- rak yine kanştı. Bölgeden gelen haberlerin doğruluğunu test etmek çok güç. Görunen durum şu: Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtsever- ler Birliği (KYB) birbirine gır- mış durumda. PKK de iki ke- simin zayıflamasından yarar- lanarak bir etkınlik alanı kur- maya çalışıyor. Suriye ve Iran, Türkiye'nin ABD destekli çözümlere yeşil ışık yakmasından rahatsız. PKK'ye karşı takındıklan tavır "dunıma göre" değişiyor. Karmakanşık bir ortam. Bu aşamada Irlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan toplantıda, Kuzey Irak'takı Kürt gruplarının liderleri ABD'nin girışimleriyle bir ara- ya geldi. Toplantıya Türkiye gözlemci olarak katıldı. Son anda Ingıltere de bir gözlem- ci gönderdi. Gelen haberler, toplantıdan ciddi bir sonucun çıkmadığı yönünde. Görünen o ki Kuzey Irak'ın "uluslararası bir sonın" olma özelliği giderek ön planaçıka- cak. Nereden bakılırsa bakıl- sın, bu durumun Türkiye'nin lehine sonuçlar vermesi güç. Türkiye'nin öteden beri sa- vunageldıği pohtıkası şu' - Irak'ın toprak bütünlüğü korunmalıdır. - Kuzey Irak'takı otorıte • • • U ArkasıSo. 6, Sü. 9'da PAZAR KONUĞU 'Biz gerçekleri göremedik' • Türkiye Komünist Partisi'nın son Genel Sekreteri Haydar Kutlu, geçmişte birçok hata yapıldığını belirterek, "Marksizmi kavradığımızı zannettık" dedi. SEVtUBtTBUUR'on SÖytefİJİ • 8. Sayfada HARUN KARADENİZ ANILDI Erken göçen 68'li devrimci • "68 Kuşaği"nın simge ısimlerinden Harun Karadenız, ölümünün 20. yıldönümünde Istanbul'da düzenlenen bir toplantıyla anıldı. Toplantıya katılan dostlan, Karadenız'i değerlendırdıler ve anılanm aktardılar. H Arka Sayjada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Saraybosna... Sanaybosna... Bugün Saraybosna'da olmak ısterdım. 3.5 yıldır devam eden onurlu direnişin ardından, banş umudu filizlenirken Miljacka Irmağı'nın kıyısında balık avlayan Boşnaklaria "ya- şamı" konuşmak isterdim. Geçen sonbaharda havaalanına inebilmiş, ancak kente girememiştik. Helıkopterle kentin üzerinde iki tur atmıştık. Paramparça çatılar, yıkık duvarlar, moloz dolu sokaklar, yeşıl, ama yemyeşil tepeler arasında çırpınan bir kent... Anadolu Ajansı'nın (AA) Saraybosna Büro Şefı Ali Ko- çak, arkadaşım. Ankara'da iken seyrek, ama iyı görüşur- dük. • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog