Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold... VfSA International... EMLAK BANKASI D ı h ı U y g ı r B i r Y a { a m I ç ı n " umhuny^t72. n SAYI25546 / 20000 Tl (KDV,çl ndej KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİRIU0İ ı'JS45-î99J,ı EMLAK BANKASI 16EYIÜL1B8SCUMMTEIİ Yatağan Idrlilikten boğuluyor• Termik santral kaynaklı kükürtdioksit oranı sınır değenn ikı katma ulaşınca Yatağan'da okullar tatil edtldi. Çocuklann \e yaşlılann sokağa çıkmamalan için beledıye hoparlörlennden anons yapıldı. Santralda üretim, valilik emrivle durduruldu. ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA - Yatağan'da ter- mık santraldan kaynaklanan kukürtdıoksıt kırlılığı. biranda sınır degenn ıkı katına ulaşın- ca ılçede alarm venldı tlçede- kı kukürtdıoksıt oranı. metre- kupte 5 bın mıkrogram olarak ölçüldu llçe hıfzıssıhha kuru- lu karan ıle okullar tatıl edıldı Kuçük çocuklann ve v aşlılann sokağa çıkmamalan ıçın bele- dıye hoparlörlennden anons yapıldı Termik santralda üre- tım. valılık emnyle durdurul- du. Ihalesı yapılmasına karşın Yatağan Termık Santrah'na ha- Ien ha\a kırlılığını azaltacak bir desulfûnzasyon tesısı kurul- madı Yatağan Kaymakamhğı. konuya ılışkın bir açıklama yapmazken Beledıye Başkanı SaniÖzcan,durumun cıddı ol- dugunu söyledı Santralın ne zaman üretıme geçeceği konusunda goruştü- ğümüz Yatağan Termik Sant- ralı Işletme Müdürû Mehmet Hoşoğlu, "Bu konuda bir şev söyleyemeyiz. TEAŞ'ın talima- tını bekliyoruz. TEAŞ ne za- man \e kaç ünite Ue calışmamı- a isterse biz onu yapanz" dedı Muğla Valı Yardımcısı Cev- det Kuran. "Santralı geçici ola- rakdurdurduk.Gerekliönlem- lerin hepsi alındı. Hava ölçüm- leri sürüyor. Şehirde rüzgânn esmemesi ve gaziann dağdma- ması, ölçümlerin yiiksek çık- masında etkiü oMu. Öğrenciler W Arkası Sa. 17, SiL4'te Anadolu'da Alevi-Bektaşi Dergâhları CEVIAL ŞBUBI'in yazı lüzisi Yann Cumhuriyet'te Bosnalı Sırplar ağır silahlannı geri çekiyor; NATO harekâta ara verdi Barış umııdıı• Saraybosna çevresindeki Sırplara ait ağır silahlann kentin 20 km gerisine çekilmesine ilişkin anlaşma Belgrad'da imzalandı. Bosnalı Sırplann lideri Radovan Karadziç, anlaşmanın banşı getirdiğini belirterek artık Saraybosna'da savaş olmayacağmı söyledi. • Birleşmiş Milletler ve NATO, hava bombardımanına 3 gün ara verildiğini, ancak de\Tİye uçuşlannın sürdüğünü açıkladı. Sırplar anlaşmaya uymadığı takdirde hava harekâtı tekrar gündeme gelecek. Saraybosna'ya insani yardım yeniden başlıyor. Dış Haberler Servisi - Bosnalı Sırplann asken \e sıyası lıderle- n, öncekı gece Belgrad'da ımzaladıklan anlaşmayla Saraybosna et- rafında bulundurdukları ağır silahlannı şehır civanndakı guvenli bolgenın 20 km dışına çekmeyı kabul ettıler Bosnalı Sırplann lı- den Radovan Karadziç dün yaptıgı açıklamada, \anlan anlaşma- nın Saraybosna'da bir daha savaş olmayacağı anlamına geldığını, bu şartlar altında ağır silahlannı Saraybosna çevresınden çeke- cekJennı açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO. Bos- nalı Sırp lıderlenn karan iızen- ne Sırp mevzılenne karşı duzen- ledığı hava akınlannı 3 gün sü- reyle durdurduğunu açıkladı. BM tarafından yapılan açıkla- mada. " NATO ve BM askeri yet- kilileri bu geüşmeyi BM isteİde- rine uygun bir cevap olarak de- ğerlendirdL Sonuç olarak. aske- ri vetkilikr NATO ha>a operas- yonlannı 3 gün sürevle durdur- duklannı bildirdiler" denıldı Açıklamada aynca Sırplar ve- rilen surede ağır sılahlannı Sa- raybosna'dan çekmezlerse veya dığergüvenlı bölgelere saldınr- larsa hava akınlannın yeniden başlatılacağı uyarısında da bu- lunuldu NATO'nun hava ope- rasyonlannı askıya almasına karşın Bosna-Hersek hava saha- Bihac Boşnak ve HırvaÜar ilerlîyor 17. Sayfada Demirel 'Uygar dünyamn kıırtulıışu' 17. Sayfada sı uzenndekı devnye ve uyan uçuşlan sürûyor Italya'dakı NATO üssünde Reuterajansının sorulannı yanıtlayan NATO sozcüsü '•Ha- va akınlannın ûç gün süreyle durdunılması sadece pilotlann önce- den belirknen hedefleri bombalamasını önledi. Hava operasyonu di- ğer bütün safhalanyla sürüyor" dedı M Arkası Sa. 17,Sü.l'de UMUDA BAKIŞ - Bosnalı asker, savaş yorgunu gö/lerini gökyüzüne kaldırmış "banş"ı se- lamlıyor. Umudu; silahlann, bombalann patlavıp insanlan öldürmeyeceği ve herkesin ekme- ğini kazanarak yiyebileceği günleri bir an önce görebilmek. (Fotoğraf: REUTER) Tomris Özden'in kararsızlığı CHP Genel Merkezi'nde de şaşkınlık yarattı Ozden istifadan vazgeçti • Kendisini telefonla arayarak istifa etmesinin her iki taraf için de ıyı olacağını söyleyen CHP MYK üyesi Mehmet Sevigen'e istifa edeceğini söylediğinı belirten Tomns Özden, "Telefon görüşmesinden sonra düşündüm kı 'Gelır misin?' dediler gıttim, şimdi 'Gider misin?' diyorlar. Bunu benden, ancak bana oy veren 572 delege isteyebilir. Parti meclisi toplantılanna çağırdıklannda gideceğim" dedi. • 5. Sayfada • Genel merkezde dün sabah saatlerinde, Özden'in ıstifasına ilişkin bir bilgi bulunmadığını söyleyen CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, öğle saatlerinde "istifa etmeyeceğını açıkladığına göre gelir. çalışır" akşam saatlerinde ise "İstifasının gereği yerine getirilecektir" açıklamasmı yaptı. Sevigen ise "Lanet olsun. Sosyetede seks partıleri yapanlarla kimse ilgilenmiyor, herkes Tomris Özden'in üstüne gidiyor" dedi. • 5. Sayfada Kulp'ta 45 PKK'K olu • Çatışmalarda 4 güvenlik görevlısı şehıt oldu. Son dört günde öldürülen terönst sayısı 51 "e yükseldı. Çeşıtli illerde yakalanan 34 örgüt mensubu ise gönderildiklen adlı makamlarca tutuklandı. DtY ARB\KIR(Cumhuriyet Bürosu)-Dıvarbakır"ın Kulpıl- çesınde guvenlık güçlennce sûrdürulen operasyonlarda dûn 45 PKK'lı terönst öldürüfdü. Çatışmalarda. 4 güvenlik görev- lisi şehit oldu. Son dört günde oldurûlen terönst sayısı 51 'e yükseldı. Çeşitlı illerde yakala- MArkasıSa. 17,Sû.8'de AP'den DEP uyansı 4 Tutuklama lıııkııka aykırı' •Avrupa Parlamentosu Raportörü Ispanyol Gonzales, kapatılan DEP'in eskı milletvekillerinin tutukJanmasmın hukuka aykın olduğunu savundu. Eskı milletvekillerinin bir an önce serbest bırakılmalan gerektığini one süren Gonzales, AP'nın tutumunun bu konuda çok açık olduğunu, Türkıye'nin "büyük hatasım" düzeltmesi gerektığini soyledi. • 8. Sayfada îzmir'de açıkladı Tansu Çiller, erken : seçime karşı • Başbakan Çiller, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nm kuruluşunun 50 yılı etkınlıklen içınde yer alan başanlı sanayi kuruluşlannın ödüllendırilmesı törenıne katıldı. Çiller, ödül töreninden önce yaptığı konuşmada, ekonomıde zorlugun aşıldığını. bu aşamada Türkiye'nin seçime değıl. çözüme ıhtiyaci olduğunu söyledi. B 5. Sayfada BOHSA OOLAR MARK | ALT1N Dun «4.782 31 Dtın 47 450 Ocek 47 460 ÛOOÛDlKl 598 500 Oncekı 687 750 îşçfler 20 eyliflde greveh B U G UN ZHOUM HAJMİİI CUİAIUlırO Cumhuriyet'le birlikte • Hükümetin, bazı işkollannda grevleri kırmaya yönelik erteleme girişimleri henüz sonuç vermezken Türk-Iş'e bağlı sendikalar, 350 bine yakın işçiyle 20 eylül çarşamba günü greve çıkmak için geri sayımı başlattı. Türk-îş Başkanlar Kurulu, 18 eylül pazartesi günü toplanarak eylem programmı görüşecek. • Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral, "Onlara verdiğimız oyumuz, paramız zıkkım olsun" diyerek hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu. Hak-Iş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik de hükümetin toplu iş sözleşme görüşmelerinde "ihtilal mantığıyla" hareket ettiğini savundu. I 3. Sayfada ' OLAYLAREV ARDINDAKİ GERÇEK Bosna 'da Umutlşığu.. Bosnalı Sırplann Saraybos- na çevresindeki kuşatmayı kaldırmayı kabul etmesiyle, banş ıçın yenı bir umut ışığı doğdu Sırp lıder Radovan Karad- ziç sözünde durursa, Saray- bosna'yı kana bulayan ağırsı- lahlar, kent çevresindeki 20 kı- lometrelik yasak bölgenin dı- şına çekılecek. Bu sonucu, NATO'nun &rp mevzılenne düzenledığı hava saldırısı doğurdu. Üçyılı aşkın süredır Saraybosna'ya 4 mil- yonu aşkın patlayıcı atan Sırp- lar, NATO uçaklarının yoğun bombardımanı karşısında pes ettı. Böyle bir hava saldırısının Sırplan dize getıreceğı bflini- yordu. NATO da kendisini sa- vunurken "Bölgenin özellikle- ri gereği çok guç" diyordu. Demek ki olabılıyormuş. Akla hemen şu soru geliyor: - Bugüne dek nıçin yapıl- madı? Bu soruya, "ikiyüzlülükten" başlayıp, "vurdumduymazlı- ğa" kadar değişık yanıtlar ve- rilebilir. Ancak konunun bu yönü geride kalmıştır. NATO, karar- lı bir bıçımde Sırp mevzılerını tahnp etmek üzere harekâta ginşmiş ve başarmıştır. Şımdi yapılması gereken, bu sürecin banşa doğru yö- netmesini sağlamaktır. Son anda bir değışıklık ol- • • • • Arkası Sa. 17, Sü. 9'da BasketboldeyinceMagic... Magic Johnson 'lu Magic All Star takımı, Abdi Ipekçi 'de basketboheverlere unutulmaz da- kikalar yaşattı. 1991 yıhnda kanında HlVvirüsü bulunduğıı için basketbohı bırakan dünya- mn "en büyüğii" Magic Johnson, Ülkerspor Ue yapılan karşılaşmada ve sonrasında yaptı- ğı birbirınden guzel hareketlerle adeta şov yaptı. Maç sonmsındu ise duygularım, "Yaptı- ğım ışi o kadar çok se\'iyorum kı basketbola dönmek istemıyorum'' diye açıkladı. Ülkerspor Ue Magic Johnson 'lu All Star şov karşılaşması ise 148-102 All Star 'm oldu I Sporda DGM'DE İLK KEZ DEĞÎNÎLDİ Refah'ın Hizlndlah- Iran bagLanbsı • Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'nca şeriatçı terör örgütü Hizbullah'ın Düzce grubu hakkında hazırlanan ve 15 sanıktan 3'ü için idam, 12 sanık için de 5 ile 15 yıl arasında ağır hapis cezası istenen iddianamede, ilk kez şeriatçı terör örgütünün İran ve RP ile bağlantısına değınildi. • Istanbul ve Bolu yöresinde çeşitli camilerden çaldıklan değerli halılar, sılah ve patlayıcı maddelerle yakalanan 15 Hizbullahçıdan 5'inin Refah Partisi üyesi olduğu. halen cezaevinde turuklu bulunan Yılmaz Demirtaş'ın da bu partiden geçen dönem millervekilliğine aday gösterildiği belirtildi. Hİİ GÛKHIfn tabBh • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Toplumsal Şizofreni... Son günlerde yaşadıklarımıza bir ad koymak gerekirse sanırım en uygunu, "toplumsal şizofreni" olur. Tartışılan konular öyle bir hal alıyor ki, tutulacak yanı kal- mıyor. Yabancı bir gazeteci, ülkemız için şu yorumu yapmış: "Türkiye'yı tanımak ıstiyorsanız, gazetelerin üçüncüsay- falannı okuyun." Üçüncü sayfa konulan, bırincı sayfaya taşınmaya baş- landı. Şizofreni, Yunancadan gelen bir sözcük. "Yanlmış" an- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog