Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VJSA Premier/Gold, VISA International... EMLAK BANKASI"Dahı Urgır Bır Yi}ım İçin" Cumhuriye72. YL SAYI26646 / 20000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: VUVUS IMOt (1924-1945) BAŞYAZARI: RMDfcl N M İ (1945-1991) EMLAK BANKASI 15EYLÜU985OJMA Suriye ve İran,PKK karbnı bırakmıyor • Kuzey Iraklı Kürt gruplan arasında uzlaşma sağlamayı amaçlayan Dublin toplantısından rahatsız olan Suriye ve Iran'ın, Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Talabanı ve PKK Iideri Öcalan'ın katılımıyla lOeylülde Şam'da bir araya geldikleri belırtildi. • Yaklaşık iki hafta önce Türkiye'nin sağladığı bir helikopterie Nusaybin'e gelerek oradan karayoluyla Suriye'ye giden Talabanı'nin, Öcalan ile aynca Şam ya da Bekaa Vadısi'nde yaptığı görüşmelerin ardından bır ateşkesin açıklanabileceğı spekülasyonlan da yapıldı UIE Sk&BMHİMOĞUrmmtt*tri • 10. Sayfada K. IRAK İZLENİMLERİ" Enbüyük sorun işsizlik • Zaho sağlı-sollu işportacılann işgaline uğramış Su satan çocuklar ve sigara tezgâhlan Sigaracılık, Kuzey Irak'ta ışsizlerin en önemli geçim kaynağı. 50 dereceye varan sıcakhkta sigara satarak geçimlenni sağlamaya çalışan Iraklı Kürtlerin en büyük rüyası ıse Avrupa'da yaşamak. BtGfiN ««Jruntaberf• 10. Sayfada DUBLÎN GÖRÜŞMELERt; ANKARA. KÜRT LfDERLERl UYARDI • 10. Sayfada PKK. DUHOK VE ZAHO'YA SALDIRDI • 10. Sayfada G. Doğulu işadamlarına soruşturma • Başbakanlık. Doğu ve Güneydoğu'da devlet ihalelerine katılan işadamlannın güvenlik soruşrurmasından geçirilmesini öngören bir genelge yayımladı. • Mart ayında gizlı damgasıyla kamu kurum ve kuruluşlanna gönderilen genelgede, sakıncalı kişilere verilen devlet ihalelennın gerı alınması istendi. • 19. Sayfada îşçiler ardı ardına iş bırakırken hükümet grevi ertelemeye çalışıyor Grev dalgasıCHP'li Sanayi ve Ticaret Bakanı Akyol'un. şeker işkolunun yanı sıra, metal işkolunda da grev erteleme konusundaki girişimleri sürerken CHP Genel Başkanı Baykal. grevlerin ertelenmesi konusundaki çözümü, "iktıdarda kalma karanna" endeksledi. Grev erteleme kararlan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Halis ile Adalet Bakanı Moğultay'ın direnişine takılırken Başbakan Çiller. dün Türk-lş Genel Başkanı Meral'i arayarak, ücret zammı konusundaki son eğilimlerini sordu. Grev ertelemeler konusundaki hükümet tavnnın, sendikaların çoğunun greve çıkacağı 20 eylül çarşamba günü yapılacak olan Çiller-Baykal görüşmesinde kesinleşeceğı ifade edildi. • 3. Sayfada Bakan erteleme karanna direniyor Toplusözleşme görüşmelerinin tıkanması nedeniyle grev karan alan işçilerin ardından, memurlardagrevli toplusöz- leşmelı haklan için eylem tarihi belirledı. Türkiye Kamu Ça- lışanlan Sendıkalan Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı AIı Işıklar. grevîı toplusözleşmeli sendika hakkının tanınması ve memur maaşlannın iyileştirilmesi amacıyla konfederasyona üye memurlann 21 ekimde An- kara Tandoğan'da mitıng ve yürüyüş yapacaklannı bildirdi. Işıklar dün düzenledi- ği basın toplantısında, demoİcratik isteklerini Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan"a ilettiklerini kaydederek, bugüne kadar istekleri İconusunda ciddi bir adım atılmadığını söyledi. • 3. Sayfada Memur da eylem kararı aldı Göktürk halkı ile zabıta arasında kavga GÖKTURKLÜLERİN ÇÖP İSYA.M - İstanbul Büyükşehir BetedivesTnin mahkeme karanna karşın çöp dökmeyi sürdürmesi halkı isvan ettirdi Gök- türk halkı,çöplükgirişineçadırkurarakpa7argünündenbuyanaçö^araçlannınçöplü^ginTiesiniengelliyorlar. (Fotoğraf: MEHMET DEMtRKAYA) İstanbul'da çöplük savaşı• Halkalı ve Şile'den sonra tstanbul'da üçüncü çöp çatışması Göktürk beldesinde çıktı. Göktürk çöplük girişini çadır kurarak kapatan yurttaşlar ile Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtalan arasındaki taşlı sopalı kavgada birçok kişi yaralandı. Göktürk Belde Belediye Başkanı Mustafa Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yasalan hiçe saydığmı söyledi. fstanbul Haber Servisi - Is- tanbul'da üçüncü çöp çatışma- sı, İstanbul Büyükşehir Beledı- yesı ile Göktürk Belde Beledı- yesı arasında çıktı. Göktürk çöplük gınşını çadır kurarak kapatarryurttaslar ile Büyükşe- hir Belediyesi'nin zabıtalan arasında taşlı-sopalı kavga çık- tı. Kafalan yanlan yurttaşlann tedav ileri Kemerburgaz Sağlık Dispanseri'ndeyapıîdı. Kavga sırasında bazı zabıtalann da yaralandığı bıldırildı. Halkalı ve Şile'den sonra Göktürk çöp- lügü de tartışma konusu oldu. Tartışmalar zaman zaman ça- tışmaya dönüşmeye başladı Halkalı çöpluğü için Küçük- çekmece Belediyesi. Şile çöp- lüğü için Şile Belediyesi ile karşı karşıya gelen istanbul Büyükşehir Belediyesi şımdi de Göktürk çöplüğü için Gök- türk Belde Belediyesi yle kar- UArkasıSa. 19,Sü.3'te AnkaratianAvrupa 'ya: Bizi oyalamayın Giunrük birliğine tavır• Avrupa Parlamentosu Raportörü Gonzales, Türkiye'nin gümrük birliğine üyeliğinın insan haklanndan geçtiğini söyledi. De\let Bakanı Hacaloğlu, gümrük birliğini değil, Avrupa Birliği'ni hedeflediklenni vurgulayarak "Bu olmayacaksa bızi oyalamasınlar. Gümrük birliğine hiç girmeyelim" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tür- kiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliğine (GB) gırişinin oylanacağı Avru- pa Parlamentosu (AP) toplantısı öncesin- de Ankara'yı zıyaret eden Avrupalı üst dü- zey yetkilıler, gümrük birliği ile insan hak- lan ve demokratikleşme ilışkisini sertuya- n mesajlanyla vıneledıler. AP üyesı Is- panyol raportör Carlos CarneroGonzales, u lnsan haklan konusunda çok hassasız. lyileştirme olrnazsa gümrük birliğine gir- meniz zor" açıklamasinı yaptığı Devlet MArkasıSa. 19,SiL3'te Kablolu TV tartışması 4 Izleyici lıakkıııı arayabilir' • Türk Telekomünıkasyon AŞ'nin Interstar'ı kablodan çıkarmada kendi yetkisini kullanması, yasayla tüm yaymlan durdurma yetkisi verilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun konumunu tartışmaya açtı. HÜLYA KARABAĞLI ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), kablolu yayınlan düzenleyen bır yonetmelık çıkarmaması yayın durdurma işlemınde yetkı kanşıklı- ğı doğururken, bu durumda tüketıcinin haklannı arama yolunun açık olduğu kay- dedıldi. Sanayi \e Ticaret Bakanlığı Tüketici- nin ve Rekabetin Korunması Genel Mü- dürii Salih Zeki Bengü. bır yayının durdu- rulmasındaki en önemli noktayı kuruluş- la tüketicı arasındaki "teahhür" olarak nı- telerken. kuruluşun taahhüdüne karşın ya- yın durdurma yoluna gitmesınin ~ayıpJı hizmeder" kapsamında değerlendırilece- ğini söyledi. 4077 sayılı Tüketicinin Ko- runması Hakkında Yasa, herhangı bır ya- yın durdurulması işlemınde tüketıciye iti- UArkasıSa.l9,Sü. 7'de Baykal: Hükümetten çeldlmeyiz • CHP Parti Meclisi (PM) dün yaptığı ilk toplantıda, Genel Başkan Deniz Baykal'a oybirliğiyle hükümet konusunda görüşme yapma yetkisi verdi. Baykal da "Türkiye'ye hizmet olanağı arayacağız. Ancak onurlu ve verimli bir işbirliğinin mümkün olmayacağını görürsek, Türkiye'nin önündeki tek seçenek erken seçim olur" dedi. Tomris Özden PM'den istifa etti • CHP kurultayında en yüksek oyu alarak Parti Meclisi 'ne giren şehit Albay Rıdvan Özden'ın eşi Tomris Özden, dün sürpriz bir kararla CHP PM'den istifa etti. • Tomns Özden, istifasının gerekçesiyle ilgıli olarak •'Belli, ortada gizli istihbari güç vardı" dedi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Özden'in PM'den istifası ile ilgfli olarak, böyle bir karara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti • 19. Sayfada • Baykal, PM üyelerine de "Anlaşamazsak hükümetten aynlmayız. CHP siz bir hükümet düşünülüyorsa bunun için Başbakan'ın istifa etmesi gerekir. Biz çekilmeyiz" mesajı verdi. Toplantıya, son günlerde çeşitli savlara hedef olan, en yüksek# oyla PM'ye seçilen Tomris Özden katılmadı. • 5. Sayfada Adnan Keskin görevinde kaldı • CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Deniz Baykal, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Cetin'den dün görevi devraldı. • CHP Parti Meclisi yaptığı ilk toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi. Genel Sekreter Adnan Keskin ile Genel Sayman lsmet Atalay, aynı görevlere yeniden seçildiler. I 5. Sayfada DGM'de ifade veren Yaşar KemaL banşı savunan bir kişinin mahkemede yargılanmasını ayıp olarak değeriendirdi. (Fotoğraf: KAAN SAGANAK) 'Olene kadar banşı yazacağım' • Yazar Yaşar Kemal, bir yazısı nedeniyle TMY'nin 8. maddesinden yargılandı. Yaşar Kemal, "Dünyanın heryerinde savaş propagandası yapmak suçtur. Banş isteyene çok ileri giderse madalya verirler. Beni. Kürt ve Türk halkı arasında savaş istemiyorum dediğim için mahkemeye verdi ler. Herkes gider Mersin'e, Türkiye gider tersine" diye konuştu. İstanbul Haber Sen isi - Yazar Yaşar Ke- mal, Yeni Politika gazetesinde yayımlanan, "Halklararasında savaş istemiyoruz- yazısın- dan dolayı dün, Terörle Mücadele Yasası'nın 8 maddesi gereğince DGM Savcıhğı'na ifa- de verdi. Yaşar KemaFın. 20 Mayıs"l995 ta- rihinde yayımlanan yazısında "bölücülûkpro- MArkasıSa. 19, Sü. 9'da OLAYLARJN ARDENDAKİ GERÇEK Hükümetin îşçiSınavu.. CHP'nin 27. Olağan Kurul- tayı tamamlandı. Genel baş- kanlığa seçilen Deniz Baykal, koalisyonun geleceğıni belir- lerne yetkisini dün parti mec- lisinden aldı. Baykal'ın, Baş- bakan Tansu ÇiNer'le görüş- mesınden sonra koalisyonun kaderi netleşecek. Baykal'ın sık sık artını çizdi- ği bir tümce var: "Onurtu ve verimli bir ortak- lık kurabilirsek koalisyonu sür- dürürüz." Daha önceki SHP ve CHP genel başkanlannın da özlemi buydu. Ne var ki istenılen öl- çüde başanlamadı. Bunu, es- ki genel başkanlar da ifade et- ti. Baykal lideriiğindeki CHP'yi ciddi bir sınav beklıyor: 700 bin işçinin toplusözleş- mesi kilitlenmiş durumda. Sözleşme takvimi gereği adım adım grevler başlıyor. Tanm iş- koluna bağlı 22 bin işçinin başlattığı grev, birinci haftası- nı doldurdu. Etibank'a bağlı Seydişehir Alüminyum ve An- talya Ferrokrom işletmelerin- de çalışan 5 bin işçi de son anda bir değişiklik olmazsa bu sabah greve çıkıyor. Tarım Bakanlığı, TİGEM, TAKSAN ve Şeker Fabrikala- n'nda çalışan 56 bin işçi adı- na alınan grev kararının ise er- telenmesi söz konusu. Hazır- lanan kararnameyi, istifa e- den, ancak görevlerini sürdü- ren CHP'lı bakanlann bir bö- lümü imzalamadı. CHP'nin çalışanlara nasıl baktığını gösterecek önemli bır durumla karşı karşıyayız. Seydişehir Alüminyum ve Antalya Ferrokrom işletmele- rinde bugün başlaması bekle- nen grevin ertelenmesi için kararname hazırlayan bakan, CHP'li Hasan Akyol. Bu ka- • • • • Arkosı Sa. 19, Sü. 9 'da Kolayca ödeyin! Su, teiefon, doğalgaı faturalarınızı kolayca fidaylnl Gelia VakıfBınk'», Bankomat 7M Hesabınıza bir taHnurt varbı, faturamz olomatik Mensin... Bankomat 7 M Hesabınızı kredili hesaba çcvlrlin, "hatabmızda hlç para kalmata Mla', faturanızı düzenli olarak ödesin... Ya da en yakın On-Line jubemize uğrayın. fatu- (£ ranuı hiç matral Sd*m*d*n «daylnl Edebiyatçı Cemil Yener öldü Emekli yazın öğretmeni ve uzmanı Cemil Yener, yaşamını yitirdi. Mali Işler Müdürümüz Bülent Yener'in babası olan Cemil Yener, bugün Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek. • 7. Sayfada ABD, Sırpları yumusatıyor Richard Holbrooke'la Sırp lider Miloseviç arasında yapılan görüşmeler sonunda ilerleme kaydedildi. • 11. Sayfada BORSA ûDun 44.685.38 Oncekı 44İ30.72 DOLAR oDun 47.450 Öncekı 47.700 MARK Dun 31.900 Örcekı 32?nn ALTIN ODun 587.750 Önce<ı 591.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dublin ZirvesL. Irlanda'nm başkenti Dublin'de sürmekte olan "Ikincı Kürt Zirvesi", sorunun uluslararası bır niteliğe bürünmesinde ye- ni bir kilometre taşı oldu. Konu zaten uluslararası bir hate gelmişti ama, bunun bir zirve ile perçinlenmesi önümüzdekı dönemde de bu tür "hariçten gazellere" hazır olmamız gerektiğini ortaya koy- du. Dublin Zirvesi 12 eylülde başladı. ABD'nin çağnsı üzeri- ne yapılan zirvede temel amaç, Talabani ile Barzani ara- sında çatışmanın durdurulmasıydı. Ancak zirve bir sürprizle başladı; Ingiltere de "gözlem- ci" statüsünde bir temsilciyle boy gösterdi. Dün Dışışleri'nden bıryetkifr/le konuyu konuşuyoruz. In- giftere'nin katılmasınıntıedenleri üzerinde dururken, "Dub- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog