Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/GoJd... VISA International... EMLAK BANKASI " D ı h t U y j ı r B i r Y i | > m İçin" Cumhuriyet71 Tl SAYI2B43 / 20000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YUNU8 IMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMÜt N U * (1945-1991) EMLAK BANKASI ISEtlflUf Darbe kınandı <12 Eyföl iükeyi cezaevine çevirdi' • DlSK Genel Başkanı Rıdvan Budak. "12 Eylül. emeğe saldınnın adı oldu" dedi. Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Ataol Behramoğlu da 'örgütlenemedikçe, parlamento ve devlet kurumlan üzerinde demokratik baskı gücünü duyuramadıkça, yeni darbelerin her zaman söz konusu olabıleceğine' dikkat çekti. Haber Merkezi-12 Eylül yasalannın ülkevicezaevıneçevırdıği.düşünceöz- gürlügünü yok ettığı vurgulandı. De- mokratik kitleörgütlen, 12 Eylül'ün 15. yılında darbeyı kınadı. DlSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, yaptığı yazılı açıklamada. 12 Eylül'le birlıkte siyasal, sosyal ve kültürel yaşa- mın çarmıha genldiğinı belirterek özel- likle ışçılerin \e DISK'lilenn 12 Ey- lül'ü,on beşıncı yılında nefretle andık- lannı kaydetti. tçınde bulunulan 'örgüt- lenmeözürlü'yapının 12 Eylül'ün ese- MArkası Sa. 6, Sü. 3'te BUCA CEZAEVİ'NDE İSYAN • 6. Sayfada DEP'lilerin başvurusu reddedildi • Anayasa Mahkemesi, kapatılan DEP"in eskı millet\ r ekillerinin iadesine dair başvuruyu oyçokluğuyla reddettı. Karara, üye Yılmaz Aliefendioğlu muhalif oy kullandı. Aliefendioğlu, DEP'in kapatılması davasında da muhalif kalmıştı. • DEP'lilerin avukatı Yusuf Alataş. "Anayasa Mahkemesi. bu karanyla tarihi bir fırsatı kaçırdı" dedi. • 6. Sayfada 4 Gazi davası' aslîye cezada • Yargıtay. Gazi Mahallesi'nde protestolara katılanlann 'toplu zarar verme' gerekçesiyle asliye ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi. Karara göre. Gazi Mahallesi'ndeki protesto eylemine katılan 91 sanık. 4.5 yıl iIe'l0.5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak. • Ayn bir davada da 100 sanık, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlen Yasasfna muhalefetten 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. I 6. Sayfada Türkiye de destekliyor Hazar petrolünde iki hat seçeneği • Hazar Havzası petrollerinı çıkaracak olan Yabancı Şirketler Topluluğu'nda (YŞT) ana üretim öncesi gerçekleşecek erken üretim petrolünün, Türkiye'nin destek verdiği Gürcistan ile Rusya'nın Novorossisk limanlan arasmda paylaştırılması eğıliminin ağırhk kazandığı belirtiliyor. • Batılı ülke diplomatlan, Hazar petrollennı işletecek firmalar arasında, yılda 4 milyon tona ulaşması beklenen erken üretim petrolünün iki hattan geçirilmesi eğiliminin ağırhk kazandığıru söylediler. • 10. Sayfada CHP'den koalisyonun devamı için 3 koşul. Hikmet Çetin, Deniz BaykaTı üyâfdı er,sözünütnüınıyorCHP, hükümette "sorumlu ortak yönetim" istiyor. Başbakan Yardımcısı Çetin, DYP ile koalisyon pazarlığına oturacak olan CHP lideri Baykal'ı, Çiller'in "verdiği sözleri zamana yayarak unutturdugu" konusunda uyardı. Adil seçim yasası da ivedi konular arasında. CHP, iki turlu seçim sistemine karşı çıkarken ülke barajının aşağı çekilmesi ve illerin birer seçim bölgesi olmasmı istiyor. Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz bu konuda ısrarlı. Ücret ve maaşlara iyileştirme için bir adım atılması isteniyor. CHP, kamu işçilerinin tıkanan toplusözleşme görüşmelerinde tatmin edici çözüm bulunması için girişimde bulunacak. TflREY KftSFnfcı haberi • 5. Sayfada DYP BEKLEMEDE: CHP'ye mahkûm değiliz • Genişletilmiş Başkanlık Divanı'nı toplayan Başbakan Çiller. kurmaylan aracılığıyla "CHP'ye mahkûm değiliz. Kabul edilmez koşullar öne sürer ya da sürekli seçimi koz olarak gündeme getirirse Meclis'te yeni alternatifler aranz, erken seçimi daha sonraki aşama olarak düşünürüz" mesajını verdi. • S. Sayfada ECEVfTTEIV ELEŞTİRÎ: Asıl birleşme DSP'deolacak • DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. solda sağlıklı bir bütünleşmenin DSP'de gerçekleşeceğini savunarak "Eski SHP'den, yeni CHP'den, RP, DYP ve ANAP'tan akın akın kitlesel olarak DSP'ye geliyorlar. Biz Meclis'te değil, milletin içinde güçlenmeye çalışıyoruz" dedi. DSP lideri Ecevit, erken seçime gidilmesi için geç kalındığını da söyledi. • 5. Sayfada Yazanmız Ahmet Taner Kışlalı'nın trafik kazasında ölen eşi Nilgün Kışlalı dün toprağa verildi Baykal: Kaza bir cinayet• Baykal, kazanın meydana geldiği bölgede yol onanm çalışması yapıldıktan sonra mıcır bırakılmasına karşın uyarı levhası koymayan Karayollan Genel Müdürlüğü'nü yeterli önlemi almamakla suçladı. • Karayollan Genel Müdürü Dinçer Yiğit ise. kazada bir ihmalin söz konusu olmadığını belirtirken, yola koyduklan hız sınırlama işaretinin çalındığını kaydetti. ~ .. • ANKARA (Cumhuriyet Burosu)- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. gazetemiz yazarlanndan Ankara Universitesı tletışım Fakültesi öğre- tim üyesı ve eski Kültür Bakanı Prof. Dr. AhmetTaner Kışlalı'nın yaralan- ması, eşi Nilgün Kışlalı nın da yaşa- mını yitirmesıyle sonuçlanan trafik kazasını 'cinayet' olarak değerlen- dirdi Baykal, kazanın meydana gel- diği bölgede yol onanm çalışması yapıldıktan sonra mıcır bırakılması- na karşın uyan levhası koymayan Karayollan Genel Müdürlüğü'nü yeterli önlemi almamakla suçladı. Karayollan Genel Müdürü Dinçer YigH ise kazada bir ıhmalın söz ko- nusu olmadığını belirtirken yola koyduklan hız sınırlama işaretinin çalındığını kaydetti. Nilgün Kışlalf nın cenaze töreni- ne katılan CHP lideri Baykal. Kara- yollan Genel Müdürlüğü'nü eleştır- KOCATEPEDE TOREN - Yazanmız Ahmet Taner Kışlah. eşi Nilgün ları Alnnay ve Tolunay *la birlıkte bassağlığı diieklerini kabul etti. (Fotoğ di. Baykal, "Aymyerdedahaöncede birkaç kez kaza olmuş. Karayolla- n'nın önlem alnıası gerekirdi. Bu bir cinayettir. Yeni göre> alacak arkada- şımızın buna dikkat etmesi gerekir" dedi. Kışlalı ailesının yakın dostu olan CHP Ankara Milletvekıli Prof. Dr. Mümtaz Soysal da Hürriyet gazete- sinde dün yayımlanan yazısında. medyanın bılgilendirme gorev inı ye- rıne getırmediğine dikkat çektı Medyanın, Nilgün Kışlalf nın 'Fran- sızasıllı'olduğunu aktararak 'müna- sebetsiz bilgilendirme'de bulundu- ğunu belirterek özetle şu görüşleri Kışlalı için düzenlenen törende. kız- raf: RIZA EZER) dıle getırdi: **... aynı yerde. aynı giin. aynı cins- ten iki kazay la iki kişi daha ölmüşse, bunun adı artık 'kaza'degil, 'cina- yet'tir."Taammüden' obnasa da' tak- sırlf olarak. 'Müteahhit firma' han- gisidir ve işi biten malzemeyi niçin kaldırmamıştır? Karayollan'ndaki sorumlular kimlerdir? Hukuk kitap- lanna 'ağır hızmet kusuru' olarak geçen bu gibi durumlann sonuna ka- dar izlenmesi ve vatandaşa bilgi ve- rilmesi. 'bilgi çağına gırdik' diyesa- bahtan akşama kadar böbürİenen bir toplumda pek az yapdan bir iş- tir_" Akşehir Trafik Bölge Müdürlü- ğü'nün kazayla ilgilı olarak ıhmalle suçladıği Karayollan örgütünün Ge- nel Müdürü Dinçer Yiğit. "Kazada, Karayollan'nm bir ihmaii söz konu- su değUdJr" dedi Dinçer Yiğit, Cumhuriyefe yap- tığı açıklamada, kazaların meydana geldiği Yunak-Aksehir karayolunun 31. kilometresinde gerekli önlemi al- dıklannı belirterek "Yolun bu bölü- müneyumuşak zemin ve kasis işare- ri ile hız tahdit (sınırlama) işareti koy- duk. Burada meydana gelen ilk ka- zadan sonra hız tahdit levhalan ça- lınmış'" dedi. Yiğit. kazadan sonra o- lay yerine gıden Cumhuriyet muha- binnın "Olay yerinde trafik işareti göremedik. Yunak'taki Karayollan ekipleri. 3. kazanın da meydana gel- mesinden sonra kaza yerine trafik işareti dikmeye gideceklerini söyle- diler'' biigısını vermesi üzenne şöy- le konuştu. "Konuyla bizzat UgUendim. Bana gelen raporlarda olay yerine çahşma UArkasıSa.6,SiL l'de KIŞLALI'NIN ACI GÜNÜ • 6. Sayfada 32 yasındaki koruma Sablmış Göcen, boyun s t kdtasından ağır darbe aldı. (Fotoğraf. HATlCE TUNCER) HELİKOPTERİN PERVANESt ÇARPTI Koruınanın tecı olıuııu • Başbakan Tansu Çiller'in özel kalem rnüdürünün şoförü Satılmış Göcen'e. Başbakan'ın helikopterinin arka pervanesi çarptı. Başından ağır yaralanan Göcen yaşamını yitirdi. Kaza anında helıkopterde bulunan Çiller bir süre bekledikten sonra indı. • International Hospital Başhekimi Yılmaz Önen, basın mensuplanna yaptığı açıklamada, yaralı polis memurununl 1,45'te amefiyata alındığmı belirtti. Başhekim Önen, Satılmış Göcen"in boyun ve kafa bölgesinde aşın hasar olduğunu ve çok kan kaybettiğini belirterek yaşama döndürülemediğini söyledi. • 7. Sayfada BOİU ANAP'h Seven'e gözaltı• ANAP Bilecik MilleUekiü Mehmet Seven, Başbakan Tansu Çiller'in malvarlığını incelemek üzere gittiği Bolu'da, 4 saat süreyle gözaltına alındı. Seven, Bolu Emniyet Müdürü hakkında şikâyetçi olacağını bildirdi. • Bolu Emniyet Müdürü Uğur Gür, Seven'in jandarma görevlileri tarafından gözaltına alındığını dogruladı. • 3. Sayfada ABD'de F-16'lar için soruşturma • ABD mahkemesi, F-16'- lann yurtdışı satışlannda olası usulsüzlük iddialanyla ilgili soruşturma başlattı. F-!6'lann Türkiye'de üretimini gerçekleştiren TAI yetkilileri, kendilerine bu konuda bir bilgi gelmediğini söyledi ler. • 6. Sayfada Ekonomide küçülme operasyonu • Hükümetin, IMF'nin isteği doğrultusunda, bankalann yurtdışından alacaklan ve yurtiçinde de kullandıracaklan kredilerinden yüzde 6 oranmda fon kesilmesi karannın. ihracat kredileri dışında. bütün kredilere uygulanacağı bildirildi. • 8. Sayfada DÖVlZE DÜŞÜK FAİZ • 8. Sayfada BOBSA ûDün «-344-63 Oncekı 4SJ99G9 DOLAR MARK ALT1N ÛOÛDun fXr Dun 47.500 t99Q*i 566^00 Oncekı ûr>cekı | öoceb 47 400 32J2SO I 585.000 OLAYLARTN ARDINDAKİ GERÇEK LekeL 12 Eylül 1980'den bu yana tam 15 yıl geçti. O gün doğan- lar. bugünTürkıye'nin gelece- ğinı yönlendirip yönetmeye hazırlanan birer genç... Ama, 12 Eylül faşizminin izlerınin si- lindığini söyleyebilmek, neya- zık ki, olası değil. 12 Eylül darbesı; eğitımden hukuka, kültürel yaşamdan ekonomiye, değer kavram ve yargılanndan politık etiğe, in- san haklannın çiğnenmesin- den dışa bağımlıltğa değin her alanda olumsuz etkilerini sür- dürmektedir. Laik cumhuriye- ti "Türk-lslam sentezi" adı ve- rilen devlet modeline bağla- ma çabası da bağışlanmaya- cak bir siyasetı vurgulamak- tadır. 12 Eylül'ün önemli nedenle- rinden biri, 24 Ocak 1980 Ka- rarları'dır. Ekonomidekı "kar- ma" yapryı bütünüyle değiştir- meyi öngören bu kararların uygulanabilmesi için, emekçı kesimlerin toplusözleşmelerle yaşama geçirilecek olan hak- lannın da kısıtlanması öngö- rülmekteydi. 1960'lardan be- ri sendikal haklannı kullanan emekçi kesimlerin bunu sivil yönetim altında kabulleneme- yecegi belliydi. Nitekım, 12 Eylül darbesiy- le sivıl yönetime son verilme- sinin hemen ardından, 24 O- cak Kararlan'nın "mimarı" sa- yılan Turgırt Özal'ın cunta hü- kümetinde başbakan yardım- cılığı görevine atanması, as- keri yönetimin IMF ve Dünya Bankası'nın "direktıflen"doğ- rultusunda hareket edeceğı- nin göstergesi olmuştur. Devrimci Işçi Sendikalan Konfederasyonu'nun (DlSK) kapatılması, sendikal etkinlik- lerın yasaklanması ve işçi li- derlerının, yıllarca sürüp ak- lanmayla sonuçlanacak dava- lar açılarak hapse atılması hep bu yolda atılmış adımlardır. Cunta yönetimıntn yerini • • • MArkasıSa.6,Sü. 9'da Kolayca ödeyin! Su, telefon, doğalgaz faturalarınızı kolayca ödeyin! Gelin VakıfBank a, Bankomat 7 U Hesabuııza bir talimat vsrin, fatoranız otomatik odensin .. Bankomat 7 2< Hesabınızı kredili besaba çevirtin, 'hesabınızda hiç para halmata bile", faturanızı düzenli olarak odesin... Ya da en yakın On-Line şubemize uğravm, fatu ff} raıuzı hi( rnasral Sd*ro«<Un öd.yln! Korkut Boratav Cunıhuriyet'te • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Korkut Boratav, Cumhuriyet'te. Başta, devletçilik uygulamalan, kamu maliyesi, gelir dağılımı, sosyalist planlama. tanmsal yapılar, bölüşüm sorunlan, Türkiye'de ekonomık bunalım konulan ve KlT'ler olmak üzere, çok sayıda çalışması ve vavımlanmış \apıtı bulunan Boratav'ın, "Söyleşiler" başlıklı köşesı, bugün ve her çarşamba B Ekonomi'Se GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çüriik Tahtar Çivi Tutar mı?.. Gündemdeki konu, koalisyonun nasıl oluşacağı. Devam edeceği kesin gibi, ama nasıl devam edecek? Herkes bunun yanıtını anyor. Başbakan Tansu Çiller, CHP Kurultayı'ndan önce ön- görüsünü söylemişti: - Baykal kazanır. Baykal da yine kurultay öncesi Çiller'in bu değerlendir- mesi kendisine anımsatıldığında. "Başbakan'ın bilgi kay- naklarını mahcup etmeyeceğim" demıştı. Istenen gerçekleşti. Koltuk zaten hazır. Çetin boşalttı, Baykal oturacak. Medya, Baykal'a kısa vadelı ve yüksek faizli kredi açtı. Eğer, medyayı tatmin edemezse kredi anında geri istene- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog